Hotărârea nr. 260/2016

Hotărârea nr. 260 din 12.09.2016 Hotărâre privind punerea la dispoziţie gratuit a unor spaţii în vederea desfăşurării de activităţi de educaţie şi învăţământ de către copiii din unităţile de învăţământ primar şi gimnazial din municipiul Bacău şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi.

H O T Â R Â R E A nr. 260 din 12.09.2016

privind punerea la dispoziție gratuit a unor spații în vederea desfășurării de activități de educație și învățământ de către copiii din unitățile de învățământ primar și gimnazial din municipiul Bacău și asigurarea condițiilor de desfășurare a acestor activități

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.09.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 6806/09.09.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.6807/09.09.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr.6808/09.09.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1095/12.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.l,nr. 1096/12.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1097/12.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1098/12.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1099/12.09.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.9(3), art.13, art.20, art.96(9) și art.ll2(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.48(2) din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2), ale art.ll5(l) lit. « b » și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aproba desfășurarea de activități de educație și învățământ de către copiii din unitățile de învățământ primar și gimnazial din municipiul Bacău, în scopul oferirii de servicii de asistență școlară, sprijin în efectuarea temelor, programe educative, asistență sociopedagogică, asistență psihologică, logopedie, activități recreative, de dezvoltare personală, e.t.c.

ARTA Se aprobă punerea la dispoziție gratuit, cu acordul conducerilor unităților de învățământ, a spațiilor necesare desfășurării acestor activități de către copiii din unitățile de învățământ primar și gimnazial din municipiul Bacău.

ARTA în spațiile puse la dispoziție pentru activitățile enumerate la art.l al prezentei hotărâri, își vor putea desfășura activitatea numai copiii înscriși la respectiva unitate de învățământ.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.Ș. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Inspectoratului Școlar Județean Bacău precum și unităților de învățământ primar și gimnazial din municipiul Bacău.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI