Hotărârea nr. 25/2016

Hotărârea nr.25 din 05.02.2016 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România "Betania" în vederea finanțării Proiectului "Centrul de Integrare a Tinerilor".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Adresa nr. 510 din 17.12.2015 înaintată de Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Oianda-Românianumită „Betania” și înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 24168 din 18.12,2015;

-Referatul nr. 1483 din 22.01.2016 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1484 din 22.01.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 1485 din 22.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 113/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 114/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 115/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.12 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.39 lit,”c”, art.112 alin.(3) lit.”q”, art.128, art.132, art.136 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

-Prevederile art.36(2) lit.”e”, alin.(7) lit.”a”, art.45(2) lit.”a” și lit.’T* și art.l 15 alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d” și alin. (6) lit.”a”, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă asocierea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania” în vederea finanțării Proiectului „Centrul de Integrare a Tinerilor”, de la data aprobării până la 31.12.2016.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 251.874.00 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a proiectului prevăzut la art. 1 din p. ezenta hotărâre.

Art. 3. Alocarea celor 251.874 00 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform bugetului proiectului din anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău în cadrul competențelor și atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate executivă să semneze contractul de asociere privind finanțarea serviciilor sociale prevăzut în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Asociației Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania”.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVID1U POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. /__la

Hotărârea nr. din pg.

Centralizator buget

X

Vă prezentăm bugetul aferent anului 2016 al serviciului social în domeniul protecției copilului și tinerilor pentru care solicităm încheierea de contracte de acordare de servicii pe anul 2016:

1. Centrul de Integrare a Tinerilor.

Nr. crt

Titlul proiectului

Buget total anual (RON)

Contribuție anuală A.C.C.M.A. Betania (RON)

Contribuție anuală

C.L. Bacău (RON)

1

Centrul de Integrare a Tinerilor

325.904.00

74. 030.00

251.874.00

Total buget 2016

325.904.00

74.030.00

251. 874.00


Vicepreședinte, Adrian Indreaș


Director Economic, Ioan Maxinaș


A.C.C.M.A. BETANIA CENTRUL DE INTEGRARE TINERI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

1. VENITURI

LEI

IJL

CONSIULIUL LOCAL BACAU

257,315.00

l-B.

BETANIA

68,589.00

TOTAL II. CHELTUIELI

325,904.00

NR.

TOTAL AN 2016

TRIM.1

TRIM.2

TRIM.3

TRIM.4

CRT.

DENUMIRE CHELTUIELI

BETANIA

CONS.LOCAL

BETANIA

CONS.LOCAL

BETANIA

CONS.LOCAL

BETANIA

CONS.LOCAL

BETANIA

CONS.LOCAL

1

CHELTUIELI PERSONAL

19,052.00

129,646.00

3,464.00

23,572.00

5,196.00

35,358.00

5,196.00

35,358.00

5,196.00

35,358.00

1.1

SALARII ANGAJAȚI

12,100.00

105,611.00

2.200.00

19,202.00

3,300.00

28,803.00

3,300.00

28,803.00

3.300.00

28,803.00

1.2

ASIGURĂRI SOCIALE

1.911.00

16.687.00

348.00

3.034.00

521.00

4,551.00

521.00

4,551.00

521.00

4,551 00

1.3

FOND RISC PT ACCIDENTE

18.00

165.00

3.00

30.00

5.00

45.00

5.00

45.00

5.00

45 00

1.4

ASIGURĂRI DE SANATATE

630.00

5.489.00

114.00

998.00

172.00

1,497.00

172.00

1,497.00

172.00

1.497.00

1.5

FOND ȘOMAJ

62.00

528.00

11.00

96.00

17.00

144.00

17.00

144.00

17.00

144.00

1.6

FNUASS

103.00

902.00

19.00

164.00

28.00

246.00

28.00

246.00

28.00

246.00

1.7

FOND GARANTARE SALARII

29.00

264.00

5.00

48.00

8.00

72.00

8.00

72.00

6.00

72.00

1.8

PREMII OCAZIONALE

1,999.00

0.00

364.00

545.00

545.00

545.00

1.9

COMISION CÂRTI MUNCA

0.00

0.00

1.10

CHELTUIELI DEPLASARE

1,001.00

0.00

182.00

273.00

273.00

273.00

1.11

TICHETE MASA

0.00

0.00

1.12

ALTE DREPTURI DE PERSONAL

1,199.00

0.00

218.00

327.00

327.00

327.00

2

CHELTUIELI MATERIALE

54,978.00

122,228.00

9,996.00

22,223.00

14,994.00

33,335.00

14,994.00

33,335.00

14,994.00

33,335.00

2.1

ANIVERSARI

1,100.00

0.00

200.00

300.00

300.00

300.00

Z2

HRANA

4,000.00

20,001.00

727.00

3.636.00

1,091.00

5.455.00

1,091.00

5,455.00

1,091.00

5,455.00

2J3

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE SI GOSPODĂRIRE

15,785.00

82,757.00

2,870.00

15,047.00

4,305.00

22,570.00

4,305.00

22,570.00

•4,305.00

22,570.00

3.1

AGENT TERMIC

1.195.00

23,999.00

217.00

4,364.00

326.00

6,545.00

326.00

6.545.00

326.00

6,545.00

3.2

ENERGIE ELECTRICA

1,559.00

9,999.00

284.00

1,818.00

425.00

2.727.00

425.00

2.727.00

425.00

2,727.00

3.3

APA.CANAL

847.00

5,001.00

154.00

909.00

231.00

1,364.00

231.00

1,364.00

231.00

1.364.00

3.4

TELEFON

15.00

1,981.00

3.00

346.00

4.00

545.00

4.00

545.00

400

545.00

3.5

MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE

1,001.00

6,915.00

182.00

1.257.00

273.00

1,886.00

273.00

1.886.00

273.00

1,886.00

3.6

MATERIALE CURĂȚENIE

1,999.00

9,999.00

364.00

1,818.00

545.00

2,727.00

545.00

2,727.00

545.00

2,727 00

3.7

ABONAMENT INTERNET

2,401.00

0.00

436.00

655.00

655.00

655.00

3.8

PRODUSE IGIENA. LENJERIE

1,569.00

5,999.00

285.00

1,091.00

428.00

1,636.00

428.001

1,636.00

428.00

1,636.00

39

ÎMBRĂCĂMINTE. ÎNCĂLȚĂMINTE

2,549.00

9,001.00

464.00

1,636.00

695.00

2,455.00

695.00

2,455.00

695.00

2,455.00

3.10

MAT DIDACTICE+RECHIZfTE ȘCOLARE

1,144.00

5,999.00

208.00

1,091.00

312.00

1,636.00

312.00

1,636.00

312.00

1,636.00

3.11

CONSUMABILE ADMINISTRATE

488.00

2,765.00

89.00

503.00

133.00

754.00

133.00

754.00

133.00

754.00

3.12

PIESE DE SCHIMB

1,016.00

1,074.00

185.00

195.00

277.00

293.00

277.00

293.00

277.00

293.00

2.4

REPARAȚII CURENTE

3,648.00

6,450.00

663.00

1,173.00

995.00

1,759.00

995.00

1.759.00

995.00

1,759 00

4.1

REPARAȚII CU MIJLOACE PROPRII

1,148.00

6,450.00

209.00

1,173.00

313.00

1,759.00

313.00

1,759.00

313.00

1.75900

<1.2

REPARAȚII EFECTUATE CU TERTI

2,501.00

0.00

455.00

682.00

682.00

682.002.5

ASIGURĂRI

2,365.00

0.00

430.00

645.00

645.00

645.00

5 1

ASIGURARE CLĂDIRE

1,764.00

0.00

321.00

481.00

481.00

481.00

52

ASIGURARE AUTO

601.00

0.00

109.00

164.00

164.00

164.00

53

ASIGURARE PERS+COPII DECES

0.00

0.00

5.4

ASIGURARE PERS+COPII ACCIDENT

0.00

0.00

2.6

MIJLOACE DE TRANSPORT

4,279.00

5,999.00

778.00

1,091.00

1,167.00

1.636.00

1.167.00

1,636 00

1.167.00

1.636 00

6 1

CARBURANȚI SI LUBREFIANTI

781.00

5,999.00

142.00

1.091.00

213.00

1,636.00

213.00

1,636.00

213.00

1,636 00

62

REPARAȚII CURENTE

2,999.00

0.00

545.00

818.00

818.00

818.00

6.3

TAXE SI IMPOZITE AUTO

499.00

0.00

91.00

136.00

136.00

136.00

0.00

0.00

2.7

CÂRTI. PUBLICAȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

2.8

FORMARE. PREVENIRE. EDUCAȚIE

6,402.00

0.00

1.164.00

1.746.00

1.746.00

1.746 00

0.00

0.00

2.9

TAXA STUDII

10,799.00

0.00

1.964.00

2.945.00

2.945.00

2.945.00

0.00

0.00

2.10

OBIECTE INVENTAR

2,999.00

7,021.00

545 00

1.276.00

818.00

1,915.00

818.00

1.915.00

818.00

1,915 00

0.00

0.00

2.11

CHELTUIELI DIVERSE NEPREVĂZUTE

3,601.00

0.00

655.00

982.00

982.00

982.00

TOTAL CHELTUIELI

74,030.00

251,874.00

13,460.00

45,795.00

20,190.00

68,693.00

20,190.00

68,693.00

20,190.00

68.693.00Responsabil financiar r“-

............................................................................................................................


întocmit.

OFICIUL JURIDIC

IULIAJ4 AXENJEROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. °G la

Hotărârea nr. £6 din OS, QH.2OI&

CONTRACT

de asociere privind finanțarea serviciilor sociale

Părțile contractante:

 • 1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, reprezentat legal de viceprimar Radu Ababei, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Ștefan cel Mare nr. 17A (600359), având cod de înregistrare fiscală 15370567, tel./fax: +40 234.581.643, e-mail: dasbacau@gmail, reprezentată legal de doamna Daniela Pozînărea, în calitate de Director, în calitate de Autoritate Finanțatoare

Și

 • 2. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” cu sediul în Bacău, Nordului, nr.19 bis, tel./fax 0234206016, 0234586002, 0741144500, reprezentată legal de d-nul Adrianus Muit - Președinte,

convin asupra următoarelor:

1.  Definiții:

 • 1.1. Serviciile sociale - un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.2.  Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;

 • 1.3. Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

2. Obiectul contractului

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea părților în vederea cofinanțării următoarelor tipuri de servicii acordate de către Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”:

2.1.1 Centrul de Integrare a Tinerilor:

 • a) consiliere psihologică;

 • b) promovare relații sociale;

 • c) reintegrare comunitară și familială;

 • d) servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive;

 • e) găzduire pe perioadă determinată;

 • f) orientare profesională pe piața muncii;

 • g) servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi;

3. Durata contractului

 • 3.1. Durata contractului este de la data aprobării prin Hotărârea Consiliului Local Bacău până la data de 31.12.2016.

4. Valoarea contractului și modalități de plată


 • 4.1. Valoarea totală a bugetului este de 325.904.00 lei din care Municipiul Bacău finanțează cu suma de 251.874.00 lei, conform bugetului alocat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bacău.

 • 4.2. Plata se va face către Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” pentru serviciile furnizate prin Centrul de Integrare a Tinerilor

5. Drepturile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău:

 • 5.1. De a primi de la furnizor rapoarte lunare cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 5.2. De a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu cerințele prezentului contract;

 • 5.3. De a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

 • 5.4. De acces, conform legii, la informații personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;


6. Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău:

 • 6.1. Va pune la dispoziția Asociației Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” fondurile alocate de către Consiliul Local Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău conform hotărârii Consiliului Local Bacău;

 • 6.2. Verificarea lunară a modului în care au fost folosite fondurile alocate, conform execuției bugetare și a documentelor justificative;

 • 6.3. Informarea furnizorului cu privire la modificările legislative apărute în timpul derulării prezentului contract;

 • 6.4. Respectarea, conform legii, confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite de la furnizor și să asigure securizarea acestor date;

7. Obligațiile Asociației Creștine de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”


 • 7.1. Se obligă să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

 • 7.2. Se obligă să utilizeze finanțarea fără a schimba destinația fondurilor;

 • 7.3. Se obligă să transmită lunar autorității finanțatoare rapoartele privind acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 7.4. Se obligă să prezinte contul de execuție lunar întocmit în baza justificării sumelor primite, însoțit de documentele justificative precum și justificare sumelor cheltuite din contribuții proprii și alte documente justificative pe care le solicită autoritatea finanțatoare în legătură cu proiectul;

 • 7.5. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor în legătură cu obiectul prezentului contract;


 • 7.6. Să comunice Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău cazurile care necesită intervenție de urgență și pe care nu poate să îe soluționeze;

 • 7.7. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” se obligă:

Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 2.1. din surse proprii si atrase ca diferență cel puțin pana Ia acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului;

Sa Înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei , registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect , conform prevederilor legale.


 • 7.8. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” ist asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

 • 7.9. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau rapoarte financiare lunare, însoțite de documente justificative legale.

Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „ conform cu originalul”

Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau , documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitării;

Daca Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” nu furnizează Municipiului Bacau un raporte conform Art 7.9. si nu furnizează o explicație scrisa , acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

//


 • 7.10. Municipiul Bacau cu aprobarea Consiliului Local Bacau, poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”:

 • •      nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •      este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •      a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •      se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •      isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •      face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • 7.11. In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”, in cazurile specificate la punctul 7.10. din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

 • 7.12. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

8. Drepturile Asociației Creștine de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România “Betania”:

 • 8.1. de a primi din partea autorității contractante îndrumare metodologică,

 • 8.2. de a participa la ședințele autorității contractante în cadrul cărora se iau decizii cu impact asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 8.3. de a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 8.4. de a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

9. Caracterul confidențial al contractului

 • 9.1. Caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu privire la prezentul contract este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

9.2.0 parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 9.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 9.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • - informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

10. Amendamente

 • 10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

11. Comunicări

 • 11.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 11.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 11.3. Furnizorul va comunica în termen de 30 de zile orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza semnării prezentului contract.

 • 11.4. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

12. Forța majoră

 • 12.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 12.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 12.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 12.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 12.5. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului, care împiedică executarea acestuia și este invocată în termen de 6 luni, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.


 • 12.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

13. Rezilierea contractului

 • 13.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți;

 • b) încălcarea de către furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de autoritatea finanțatoare;

 • c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilității acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciilor prevăzute de prezentul contract, precum și suspendarea sau retragerea acreditării;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor prevăzute în prezentul contract.


 • 13.2. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea prevederilor acestuia în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

14. încetarea contractului:

 • 12.1. Constituie motiv de încetare a contractului următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului,

 • c) obiectul contractului a fost atins;

 • d) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e) încetarea activității furnizorului prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.


15. Soluționarea litigiilor

 • 15.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale autoritatea contractantă și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești competente

16. Dispoziții finale

 • 16.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 16.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 16.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 16.4. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

17. Documentele contractului

 • 17.1. Documentele prezentului contract sunt:

 • a) hotărârea consiliului local nr._________din_______________;

 • b) bugetul proiectului;

  MUNICIPIULUI BACĂU VICEPRttyl AR RADU ABABEI


BENEFICIAR

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE MISIUNE Șl AJUTOR OLANDA - ROMÂNIA "BETANIA*

DIRECȚIA DE.ASWTKNȚÂ SOCIALĂ BACĂU ul RECTOR POZÎNĂREA DANIELA

ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL MAZILU LORENA

REPREZENTANT LEGAL


PREȘEDINTE ADRLANUS MUIT


DIRECTOR ECONOMIC MAXINAȘ IOAN


VIZAT JURIDIC AXENTE IULIAN

ÎNTOCMIT, OFICIUL JURIDIC IULIAN, AXENTE


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOV1CI


DIRECTOR D.A.S., DANIELA POZÎNĂREA