Hotărârea nr. 249/2016

Hotărârea nr. 249 din 31.08.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

HOTĂRÂREA nr. 249 din 31.08.2016

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.

3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea doamnei Butnaru Doruta, reprezentant legal al CMIDR. BUTNARU DORUTA înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 35230/22.07.2016 ; -Cererea doamnei Chiribau Cristina-Maria, reprezentant al CMI DR. CHIRIBAU CRISTINA-MARIA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 35231/22.07.2016;

-Referatul Compartimentului Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 6327 din 24.08.2016;

-Expunerea de motive a domnului Viceprimar al Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6328 din 24.08.2016;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6329 din 24.08.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 984/29.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1054/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 999/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1017/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr. 1037/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizată;

-Hotărârea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 ;

-Contractul de Concesionare nr. 68519 din 12.05.2011 încheiat între Municipiul Bacău și D-na Butnaru Doruta, reprezentant legal al CMI DR. BUTNARU DORUTA; -Contractul de Vânzare-Cumpărare Praxis pentru C.M.I. DR. BUTNARU DORUTA autentificat sub nr. 961/20.07.2016 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela; -Prevederile art. 29(1 )(2) si ale ari. 34(1) lit. «i» din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

-Prevederile art 47(1), art. 48(2), ari. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea poziției nr. 47, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011, în sensul că se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Miron Costin, nr. 70, doamna Butnaru Doruta, reprezentant legal al CMI Dr. Butnaru Doruta cu CMI DR. CHIRIBAU CRISTINA-MARIA reprezentat de Dr. Chiribau Cristina-Maria, medic medicină de familie.

ART. 2 - Se aprobă cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68519/12.05.2011 încheiat între Municipiul Bacău și doamna Butnaru Doruta, reprezentant legal al CMI Dr. Butnaru Doruta către CMI Dr. Chiribau Cristina-Maria, reprezentat de Dr. Chiribau Cristina-Maria, medic medicină de familie în baza Contractului de vânzare-cumpărare praxis medicină de familie autentificat sub nr. 961/20.07.2016 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela.

ART. 3 - Durata concesiunii este până la data de 07.07.2034, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

ART. 4 - Contractul de concesionare încetează de plin drept în situația în care adjudecarea prin licitație publică pentru vânzarea spațiului cu destinația cabinet medical și a terenului aferent acestuia are loc înainte de expirarea perioadei stabilită inițial în contract.

ART. 5 - Se împuternicește dl. Viceprimar al Municipiului Bacău să perfecteze și să semneze contractul de concesionare, încheiat între Municipiul Bacău și CMI Dr. Chiribau Cristina-Maria, reprezentat de Dr. Chiribau Cristina-Maria, medic medicină de familie.

ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidență Concesionări și persoanelor nominalizate la Art. 2.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidență Concesionări.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicată la Instițutia Prefectului - Județul Bacău în vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI