Hotărârea nr. 245/2016

Hotărârea nr. 245 din 31.08.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017.

H O T Ă R Â R E A nr. 245 din 31.08.2016

privind completarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul înregistrat cu nr. 6184/ 18.08.2016 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6242/ 23.08.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6243/ 23.08.2016, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.980/29.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1050/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 995/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1013/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1033/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 11 (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34(1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

-HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6) lit. “a”, punctul 1 și art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă completarea Anexei la HCL nr. 207/ 2016, la nr. crt. 8, în sensul că la Școala gimnazială ”Octavian Voicu”, mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău va fi și dl. Costan Codrin -Vasile.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 207/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău și consilierului local nominalizat la art. 1.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ȘEDLNA TN-NICOLAECONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI