Hotărârea nr. 241/2016

Hotărârea nr. 241 din 31.08.2016 Hotărâre pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judetul Bacău a activităţii de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu şi aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu.

H O T Ă R Â R E A nr. 241 din 31,08.2016

pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu și aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr.3468 din 12.08.2016, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37915 din 23.08.2016, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau;

-Referatul înregistrat cu nr. 6334 din 24.08.2016 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6335 din 24.08.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6336 din 24.08.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.976/29.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1046/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 991/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1010/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.l029/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

-Prevederile art.8 alin.(3) lit. "d" și "i", ale art.22 alin.(4), ale art.23 alin.(l), lit. "a", ale art. 24 alin (1) lit "a", ale art.25 alin. (3), ale art.28 alin. (5) și alin.(6) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.2 alin.(3) litj), art.6 alin.(l) lit.e), art.12 alin.(3), art.16 alin.(l), ale art.17 alin (2) și alin.(4) si ale art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților;

-Prevederile art. 123 alin (1) ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 alin.(l) lit."c", "f" și "n" din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.745/2007, cu modificările și completările ulterioare;

-Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău" aprobat prin HCL nr. 422/16.12.2010 si Actul Adițional nr.l aprobat prin HCL nr. 345/29.11.2013;

-Prevederile Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin HCL nr. 176 din 10.06.2009;

-Prevederile HCJ nr. 52/18.04.2016;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i" din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

în temeiul art.36 alin.(6) lit."a" punctul 14, alin.(7) lit."c" și art.45(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă darea în administrare Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei IT a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat desemnat prin procedură de licitație publică organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art 2. Se aprobă darea in administrare Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a bunurilor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău, necesare realizării activității prevăzute la art. 1 din prezenta, pentru o perioadă între data epuizării capacității de depozitare a celulei I și până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat desemnat prin procedură de licitație publică organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art 3. Serviciu] Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău va urmări îndeplinirea indicatorilor de performanță aplicabili activității pe care o desfășoară astfel cum sunt stabiliți în Regulamentul Serviciului de Salubrizare Județul Bacău.

Art 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, prevăzut în Anexa I, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5. Se aprobă Contractul de administrare pentru îndeplinirea prevederilor art. 1 și 2 din prezenta, astfel cum este prevăzut in Anexa n, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău să voteze, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, aprobarea celor prevăzute in prezenta hotărâre.

Art7. Primarul Municipiului Bacău prin Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art8. Hotărârea va fî comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.9. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


DE ȘEDINȚA JĂUN-NICOLAE


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIN.O.P .P.UA.M JEx. 1/DS J-A-2

ANEXA I ta HCL nr. 24/ din 3/ . 0g.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CAIET DE SARCINI

pentru activitatea de administrare a Celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Bacau,

IUNIE 2016

CUPRINS

 • 1.  PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE

 • 2.  CONTEXT GENERAL

PARTEA II - REGULI GENERALE

 • 3.  SCOPUL SERVICIULUI

 • 4.  PERIOADA DE MOBILIZARE

 • 5.  LEGISLAȚIE, STANDARDE SI LINII DIRECTOARE

 • 6.  CERINȚE STATUTARE

 • 7.  DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA DEȘEURILOR MUNICIPALE

 • 8.  MONITORIZAREA

 • 9.  COMUNICARE

 • 10. PROGRAMUL DE LUCRU.................................................................................................

 • 11. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

 • 12. DEȘEURI ADMISE SI NEADMISE

 • 13. CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI

 • 14. IDENTITATEA SERVICIULUI PUBLIC SI IDENTIFICAREA PERSONALULUI

 • 15. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE SI SIGURANȚA

 • 16. RECLAMAȚI!

 • 17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

 • 18. SECURITATEA OBIECTIVULUI

 • 19. CONTROLUL SI MONITORIZAREA MEDIULUI

 • 20. VEHICULE SI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

 • 21. EXPLOATARE SI ÎNTREȚINERE

 • 22. PERSONAL SI INSTRUCTAJ

 • 23. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

 • 24. DEFICIENTELE SERVICIULUI

 • 25. ALOCAREA RESPONSABILITĂȚILOR SI RISCURILOR

PARTEA III: ÎNREGISTRAREA SI OPERAREA CÂNTARULUI

 • 26. ÎNREGISTRAREA CONTULUIFUNCȚIONAREA CÂNTARULUI

INSPECTAREA DEȘEURILOR LIVRATE

PROCEDURI DE PLATA A TARIFULUI “LA POARTA”

PARTEA IV: ADMINISTRAREA CELULEI II A DEPOZITULUI JUDEȚEAN DE DEȘEURI NEPERICULOASE BACAU

 • 30. GENERALITĂȚI

 • 31. CONDIȚII MINIME DE OPERARE

PARTEA V GESTIONAREA SI OPERAREA INSTALAȚIILOR AUXILIARE PE DURATA ADMINISTRĂRII CELULEI II

 • 32. DATE GENERALE..............

 • 33. STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE

 • 34. STATIE DE TRATARE A LEVIGATULUI

 • 35. GESTIONAREA APELOR DE SUPRAFAȚA

 • 36. CONTROLUL GAZELOR DIN DEPOZIT

 • 37. CLĂDIRI, UTILITATI, LABORATOR, FUNCȚIONAREA SI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR

AUXILIARE

PARTEA VI: PRELUAREA SI RETURNAREA CELULE! II A DEPOZITULUI JUDEȚEAN DE

DEȘEURI BACAU SI A INSTALAȚIILOR AUXILIARE

 • 38. PRELUAREA OBIECTIVULUI

 • 39. RETURNAREA LA EXPIRAREA TERMENULUI

 • 40. RAPORT LA RETURNARE

PARTEA VII: SISTEMUL INFORMATIC SI DOCUMENTAȚIE............

 • 41. DATE GENERALE

 • 42. SISTEMUL INFORMATIC SI BAZA DE DATE A OPERAȚIUNILOR

 • 43. ȘEDINȚE DE MONITORIZARE A SERVICIULUI

 • 44. MANUALE

 • 45. RAPORTAREA ÎNAINTE DE DATA DE ÎNCEPERE

 • 46. ÎNREGISTRĂRI SI RAPOARTE DUPĂ DATA DE ÎNCEPERE

 • 47. RAPORT ANUAL

 • 48. ALTE INFORMAȚII

PARTEA VIII: ANEXE

ANEXA 1 - DATE TEHNICE MINIMALE DE OPERARE A CELULEI II SI A INSTALAȚIILOR

AUXILIARE

-Infrastructura

- Date tehnice Celula II.

 • - Sistem de impermeabllizare a bazei depozitului

 • - Sistem de drenare si colectare a levigatului

 • - Sistem de colectare si transport al apelor din precipitații

 • - Drumul de inspecție

 • - Sistem de colectare a blogazului

 • - închidere Celula II.............................................................................................


ANEXA 2 - PLAN DE AMPLASAMENT A DEPOZITULUI JUDEȚEAN DE DEȘEURI

NEPERICULOASE BACAU

Lista abrevieri
ADIS Bacau

Asociația de dezvoltare Intercom unitara pentru Salubrizare Bacau

ANRSC

Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati publice

HG

Hotarare de Guvern

OUG

Ordonanța de Urgenta a Guvernului

MFE

Ministerul Fondurilor Europene

AM POS Mediu

Autoritate de management pentru Program Operațional Sectorial Mediu

SIMDS județul Bacau

Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide in județul Bacau

SSM

Sanatate si Securitate in Munca

UAT

Unitate Administrativ Teritoriala

UE

Uniunea Europeana

UIP

Unitatea de Implementare a Proiectului

Serviciul Public

Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Bacau

Celula II

Celula II a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau

Proiect

Proiectul “Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide in județul Bacau"


PARTEA I


1.INFORMAȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatilor specifice, definite la punctul 3 - Scopul Serviciului, in vederea administrării temporare a Celulei II a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau , stabilind nivelele de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța si se constituie ca ansamblul cerințelor tehnice de baza.

2. CONTEXT GENERAL

 • 2.1     AMPLASAREA GEOGRAFICA


Celula II este situata in incinta depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau ce se afla in extremitatea sudica a limitei administrative a municipiului Bacau la aproximativ 1,2 km de drumul național DN2(E85) sl 2 km de primele asezari umane ale municipiului Bacau, conform Anexei 2 la prezentul caiet de sarcini.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- N: combinatul SC SOFERT SA;

 • - E: râul Bistrița Satul Șiret, Comuna Letea Veche la 1.280 m de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane Satul Ruși Ciutea, comuna Letea Veche la 1.060 m de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane

 • - S: teren proprietăți particulare (arabil) Comuna Nicolae Balcescu la circa 2 km de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane

 • - V: teren agricol Calea ferata la circa 200 m DN 2 Bacau-Bucuresti la circa 1.250 m

Accesul către amplasament se face din DJ 207G (strada Chimiei) si apoi pe un drum de acces existent care deservește SC AMURCO SA si alte sodetatl care isi desfasoara activitatea in zona industriala sudica a municipiului Bacau.


 • 2.2 CONTEXTUL PROIECTULUI

Proiectul "Sistem integrat de management integrat al deșeurilor solide in județul Bacau" este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritara 2, "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"

Contractul de Finanțare nr. 131826 a fost semnat la data de 11.04.2011, intre Consiliul Județean Bacau (in calitate de Beneficiar) si Ministerul Mediului si Pădurilor (in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu), cu data de finalizare 30.06.2016

Proiectul a prevăzut realizarea unor intervenții cu impact major asupra protecției mediului si gestionarii deșeurilor in județul Bacau In perioada 2011- 2016. Consiliul Județean a organizat proceduri de atribuire prin licitație deschisa a contractelor de lucrări, servicii si furnizare aferente obiectului de investii.

Investițiile realizate prin Proiect sunt:

închiderea si ecologizarea a sase depozite neconforme situate pe raza UAT-urilorBuhusi, Onești,

F-PO-09-02 ed i, w C

Comanesti, Moinesti, Tg.Ocna si Darmanesti;

 • - construirea statiei de transfer deșeuri Beresti Tazlau;

 • - construirea statiei de transfer deșeuri Gaiceana;


 • - construirea Complexului de deșeuri Onești ce cuprinde: statie sortare; statie compostare si statie transfer.

 • - construirea Celulei II a depozitului conform de deșeuri Bacau

La nivelul județului Bacau, a fost infiintata Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare (ADIS Bacau), avand in componenta un număr de 93 de asociați (Consiliul Județean Bacau, comune si orașe din raza administrativa a județului Bacau) in scopul înființării, organizării, reglementarii, exploatării, monitorizării si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deșeurilor municipale pe raza de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre.

Delegarea serviciul de colectare si transport deșeuri, a fost atribuita In urma licitației publice deschise organizata de către ADIS Bacau.

Pentru operarea instalațiilor realizate in cadrul proiectul , in prezent ADIS Bacau, derulează procedura de licitație deschisa pentru desemnarea operatorului.

întrucât conform Conform adresei nr. 43493/6.11.2015, transmisa Consiliului Județean Bacau, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. Primăria municipiului Bacau informează asupra faptului ca durata de timp pana la epuizarea deplina a capacitatii de depozitare in celula I este de 5 - 6 luni de la data adresei (adresa fiind datata 03.11.2015)", prin Hotararea Consiliului Județean Bacau nr. 55 din 18.04.2016 s-a înființat Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Bacau, cu durata de funcționare temporara pana la încheierea contractului de delegare a instalațiilor de către ADIS Bacau, in urma procedurilor de licitație publica.


PARTEA II - REGULI GENERALE

3.SCOPUL SERVICIULUI

 • 3.1    Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile pentru administrarea Celulei II a depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau, care presupune activitati specifice legate de:

• administrarea depozitelor de deșeuri ;

 • 3.2 Pe toata durata administrării, Serviciul Public va îndeplini următoarele cerințe pentru administrarea Celulei II a depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau:

 • - Recepția, cantarirea si înregistrarea la intrarea in depozit, a transporturilor de deșeuri nepericuloase si care corespund normelor de eliminare, asa cum sunt enumerate la pct.30.3 din prezentul caiet de sarcini, livrate in incinta acestuia, respectiv la Celuia II;

 • - Depozitarea deșeurilor in spațiul special destinat in incinta depozitului, respectiv in Celula II


 • - Contractarea serviciului de eliminare a deșeurilor cu operatorii de colectare si transport deșeuri, se face in baza obligației acestora de a contracta acest serviciu, exclusiv cu operatorul Celulei II a depozitului județean de deșeuri nepericuloase de la Bacau, respectiv Serviciul Public.

 • - Facturarea si urmărirea încasării Serviciului prestat;

 • - Administrarea, exploatarea si întreținerea Celulei II împreuna cu toate instalațiile auxiliare necesare desfășurării in bune condiții a activitatil Serviciului Public si anume: sisteme de colectare si tratare a levigatulul si a apelor reziduale, sisteme de tratare a gazelor de depozit, a echipamentului de cântărire a deșeurilor, a clădirilor, cailor de acces, rețele subterane/supraterane, puțuri monitorizare, garduri, canale, taluze, instalație de iluminare perimetrala, rezervor de incendiu.

 • 3.3 Pe toata durata administrării, Serviciul Public va asigura paza la amplasamentele (Celula II, clădiri, instalații, rețele) ce sunt in administrarea sa. Fac excepție de la serviciile de paza, următoarele amplasamente: statia de sortare, statia de compostare, centrul de reciclare precum si Celula I, cu instalațiile aferente acestora.

 • 4. PERIOADA DE MOBILIZARE


  • 4.1 Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data când Primăria municipiului Bacau va anunța Consiliul Județean Bacau si Serviciul Public despre faptul ca Celula I urmeaza a fi inchisa si Data începerii efective a Serviciului. In timpul Perioadei de Mobilizare, Serviciul Public va anunța operatorii economici care colectează deseurile municipale, generatorii de deșeuri asimilabile, respectiv agenții economici si instituțiile, despre detaliile Serviciului care va fi furnizat in baza contractului.

  • 4.2 Perioada de mobilizare nu va fi mai mica de 45 zile calendaristice .Serviciul Public va solicita Primăriei Municipiului Bacau situații bilunare privind perioadele de timp ramase pana la umplerea la capacitatea maxima a Celulei I, astfel incat sa existe timpul necesar pentru efectuarea tuturor demersurilor legale pentru începerea prestării Serviciului(angajari, proceduri de achiziție publica, închirieri utilaje, predare/preluare bunuri in administrare, efectuarea de probe la instalațiile auxiliare).

4 3 In timpul Perioadei de mobilizare, Primăria municipiului Bacau va transfera către Serviciul Public dreptul de folosința a utilajelor, materialelor, instalațiilor si clădirilor ce vor deservi activitatea Serviciului.

 • 4.4 Serviciul Public va obține orice echipament suplimentar, vehicule, instalații, dotări pe care le va considera necesare pentru a putea executa complet Serviciul, va angaja si va pregăti personalul, va prelua obiectivul si dotările aferente.

 • 4.5 Serviciul Public va pune la dispoziția Consiliului Județean Bacau manualeie si alte documente necesare:planuri, programe, rapoarte, conform specificațiilor din secțiunea VII - “Sistemul informatic si documentație” din prezentul caiet de sarcini.

 • 4.6 Serviciul Public va întocmi si înainta Consiliului Județean Bacau pentru aprobare modelul de contract tip de prestație (depozitare) pe care-l va incheia cu operatorii activitatil de colectare si transport ce prestează servicii in afara razei de activitate a operatorului desemnat de către ADIS Bacau pentru servicii de colectare si transport, precum si cu orice alți furnizori neocazionali(agenti economici si instituții)

 • 4.7 Pentru operatorul serviciilor de colectare si transport, desemnat in urma licitației de către ADIS Bacau, Serviciul Public va înainta către ADIS Bacau modelul de contract tip de prestatie(depozitare) pentru îndeplinirea formalităților legale in vederea aprobării acestuia.

 • 4.8 Serviciul Public isi va executa in totalitate si la timp obligațiile menționate in prezentul Caiet de Sarcini, in conformitate cu Programul Perioadei de Mobilizare.

 • 5. LEGISLAȚIE, STANDARDE SI LINII DIRECTOARE


  • 5.1 Serviciul prestat de Serviciul Public va fi in deplin acord cu toate legile generale si specifice romanești. Acestea includ, dar nu se limitează, la următoarele:

Legislație specifica

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (M. Of. nr. 837/25 noiembrie 2011);

HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase (M. Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002) modificata prin

HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului (M. Of. nr. 187 din 19 martie 2007);

HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României (M. Of. nr. 672/30.09.2008);

HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - abroga HG nr. 662/2001 (M.Of. nr. 199/ 22.03.2007);


HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 32 din 11 ianuarie 2005);

HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori;

HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării mediului cu azbest modificata prin HG nr. 734/2006 (M. Of. nr. 519 din 15 iun. 2006);

HG 1037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlui bifenolilor policlorurati si a altor compuși similari (M. Of. nr. 131 din 28 martie 2000), modificata prin HG nr. 291/2005 (M.Of. nr. 330 din 19 aprilie 2005) si prin HG nr. 975/2007 (M.Of. ni. 598 din 30 august 2007), completata prin HG nr. 210/28 02 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului;

HG nr. 170 din 2004 privind reglementarea activitatil de gestionare a anvelopelor uzate;

HG 247/2011, pentru modificarea si completarea HG 621/2005, privind gestionarea ambalaje or si a deșeurilor de ambalaje;

HG 2293/2004, privind gestionarea deșeurilor rezultate in urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările si completările ulterioare

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea 265/2005, modificata si completata cu OUG 117/2007 si OUG 164/2008

OUG nr. 68 /2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările si completările ulterioare


Legislație sanatate publica

Ordinul Ministrului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Cadrul legal administrativ

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța de Urgenta nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare

Legea serviciilor de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv Legea 99/2014.


Ordin nr. 109/2007, al președintelui ANRSC, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare

Ordin nr. 102/2007. al președintelui ANRSC, privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sancționare a abaterilor de la reglementările emise in domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala, cu modificările si completările ulterioare.

Hotararea de Guvern nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare.

Ordin nr. 367 din 11 iulie 2011, privind modificarea tarifelor de acordare si menținere a licentelor/autonzatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice,

Legea descentralizării nr. 195/2006.

Legea 307/2006, privind apararea împotriva incendiilor.

Legea 461/2004, privind protecția civila.

Ordinul 163/2007, norme generale de aparare împotriva incendiilor.

Hotararea de Guvern nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice.

5.2.Serviciul Public va respecta prevederile specifice din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Bacau (Secțiunea 5), sau prevederile oricăror alte reglementari locale sau regionale.

 • 6. CERINȚE STATUTARE

  • 6.1    Serviciul Public va menține valabile pe toata perioada administrării sau va obține, după caz:

Licența necesara pentru operarea Celulei II a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau, eliberata de ANRSC - Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

Orice alte avize, permise, licențe sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, in conformitate cu legea, necesare desfășurării activitatii temporare prestate.

 • 7. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI/SAU SIMILARE

  • 7.1    Toate deseurile care corespund legislației in domeniu , din punct de vedere al posibilității eliminării in celula II, vor deveni proprietate a Consiliului Județean Bacau după înregistrarea si recepția acestora.

 • 8. MONITORIZAREA

  • 8.1    Consiliul Județean Bacau și ADIS va monitoriza activitatea Serviciului Public.

  • 8.2    Serviciul Public va permite permanent Consiliului Județean Bacau șl ADIS sa inspecteze toate înregistrările si documentele păstrate de Serviciul Public privind activitatea acestuia si sa inspecteze facilitățile de pe amplasament, operațiile de depozitare, laboratorul, echipamentele si vehiculele care l-au fost date in administrare.

 • 6.3    Consiliul Județean Bacau va fi informat despre si va putea participa la orice inspecție programata de alte autoritati.

 • 9. COMUNICARE

A. COMUNICAREA CU CONSILIUL JUDEȚEAN BACAU

 • 9.1    Serviciul Public va asigura comunicarea cu Consiliul Județean Bacau.

 • 9.2    Serviciul Public va informa Consiliul Județean Bacau imediat referitor la orice probleme care afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propuneri de rezolvare.

 • 9.3    Serviciul Public va informa imediat Consiliul Județean Bacau referitor la orice refuz de acceptare a deșeurilor la depozitare.

B, COMUNICAREA CU CLIENȚII

 • 9.4    Serviciul Public va informa operatorii pentru colectare si transport deșeuri despre:

tipurile de deșeuri care sunt acceptate la Celula II a depozitul de deșeuri nepericuloase Bacau

orarul de funcționare.

 • 9.5    La intrarea in incinta Depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau va fi pus un anunț care va preciza următoarele:

faptul ca accesul este permis numai vehiculelor autorizate;

va indica orarul de funcționare;

numele obiectivului;

numele operatorului;

adresa operatorului;

telefoanele de contact/urgenta.

 • 9.6    Serviciul Public va asigura prompt comunicarea tuturor informațiilor solicitate de: Consiliul Județean Bacau, ADIS Bacau, operatorii de colectare si transport sau altor parteneri contractuali sau orice alte autoritati publice abilitate.

 • 9.7   Serviciul Public impreuna cu ADIS Bacau, va coordona rezolvarea tuturor problemelor care apar in gestionarea obiectivului, in relația cu operatorii de colectare si transport /alți transportatorii autorizați de deșeuri.

 • 10.  PROGRAMUL DE LUCRU

  • 10.1   Serviciul Public va respecta legislația in vigoare referitoare la programul de lucru al angajaților.

 • 11.  PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

  • 11.1   Programul de funcționare va fi de luni pana vineri (cu excepția sărbătorilor legale) de la 7 a.m. pana la 17 p.m.

  • 11.2   Serviciul Public va consulta operatorii serviciului de colectare si transport deșeuri, pentru a se asigura ca programul de funcționare este compatibil cu obligațiile contractuale pe care aceștia le au.

 • 12.   DEȘEURI ADMISE SI NE ADMISE

  • 12.1   Serviciul Public va permite accesul la depozitul de deșeuri numai deseurile care îndeplinesc criteriile de accceptare la depozitare in depozitele de clasa „b , stabilite pin Ordinul Ministrului Mediului nr. 95/2005 si care sunt prevăzute in Autorizația integrata de Mediu: deșeuri solide municipale, deșeuri solide industriale, nepericuloase, respectiv deșeuri din construcții si demolări provenite din gospodăriile populației.

  • 12.2   Serviciul Public va accepta numai deseurile livrate de operatorii serviciului de colectare si transport autorizați, nămol de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești, in proporție de max 1/10 din cantitatea de deșeuri depozitata si cu o umiditate de max 35 % s.u.

  • 12.3   Alte tipuri de deșeuri nepericuloase, care îndeplinesc criteriile de acceptare, vor fi acceptate la depozit numai daca: sunt generate pe teritoriul Județului Bacau, sunt incluse in autorizația integrata de mediu, iar sursa este indicata in rapoartele periodice emise către Consiliul Județean Bacau si in funcție de capacitatea disponibila a depozitului.

  • 12.4   Serviciul Public isi va organiza un sistem corespunzător de aplicare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare si lista naționala de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri.

  • 12.5   Serviciul Public trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantitatile de deșeuri independent de fluctuațiile sezoniere/anuale, lunare si zilnice si trebuie sa poata face fata valorilor de vârf.

 • 13. CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI


  • 13.1 Serviciul Public va participa gratuit, daca este solicitat la campaniile de conștientizare si informare ale operatorilor de colectare sl transport ce prestează pe raza județului Bacau/ADIS Bacau/UAT- uri. Pe parcursul derulării acestora, Serviciul Public va utiliza numai elementele de identificare proprii ale SIMDS in județul Bacau.

 • 14. IDENTITATEA SERVICIULUI PUBLIC Sl IDENTIFICAREA PERSONALULUI

  • 14.1  In stabilirea elementelor de identificare ale Serviciului Public(sigla) se va avea in vedere adaugarea de elemente de identificare ale Proiectului Sistem Integrat de management al deșeurilor Solide in județul Bacau, in cadrul caruia a fost realizata Celula II.

  • 14.2 Serviciul Public va funcționa sub numele propriu sl al Consiliului Județean Bacau. Serviciul Public va furniza personalului ecusoane, conținând numele, fotografia si numărul de identificare si le va cere sa poarte aceste ecusoane pe toata perioada lucrului.

  • 14.3 Serviciul Public va furniza uniforme ușor de recunoscut, avand aceleași culori si model pentru toti lucratorii, pentru a fi purtate permanent pe durata perioadei de lucru. Elementele de identificare ale Serviciului Public (sigla) vor fi marcate clar pe acestea precum si pe echipamentele/utilajele utilizate de acesta.


1S. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE Sl SIGURANȚA

 • 15.1 Serviciul Public va lua toate masurile necesare pentru protejarea sanatatil si integrității persoanelor care au dreptul de a se afla in obiectiv si sa se asigure ca operațiunile sunt desfășurate in condiții de siguranța, in conformitate cu prevederile legale si normele proprii privind Sanatatea si Securitatea in Munca. O politica si un set de proceduri corecte privind protecția si securitatea muncii vor fi parte integranta din Planul de Operare si întreținere, care trebuie sa fie respectate de către oricine intra in incinta obiectivului.

 • 15.2 Serviciul Public va furniza uniforme adecvate tipului de activitate si anotimpului, care vor incorpora si benzi reflectorizante, cizme de protecție potrivite, mânuși, casti tuturor muncitorilor implicați in executarea Serviciului.

 • 15.3 Pentru vizitatori se vor asigura casti de protecție.

 • 15.4 Echipamentul de protecție va fi pastrat curat si in bune condiții, si va fi înlocuit de Serviciul Public pe măsură ce se uzeaza sau deteriorează.

 • 15.5 Serviciul Public va fi răspunzător pentru verificarea regulata a stării de sanatate a personalului conform legilor romanești, si cei puțin o data pe an, pentru organizarea unui program de vaccinare adecvat, după ce s-a obtinut mai întâi avizul medicului de medicina muncii.

 • 15.6 Serviciul Public va lua masuri pentru a se asigura ca muncitorii sai poarta echipamentul de protecție atunci când si unde trebuie, poarta hainele Serviciului, avand vizibile ecusoanele sl ca participa la controalele medicale periodice, conform legislației in vigoare.

 • 15.7  Serviciul Public va posta clar toate semnele de circulație necesare la intrarea in incinta obiectivelor, pentru a asigura traficul corect si sigur. In pius, Serviciul Public va da instrucțiuni fiecărui vehicul referitor la procedura/traseul de urmat.

 • 15.8 Serviciul Public va planifica acțiunile ce vor fi executate in cazul in care accesul la obiective este blocat si va înregistra aceasta intr-un Plan de intervenție in caz de Evenimente Neprevăzute .

 • 15.9 Accesul in spatiile închise nu este permis fara prezenta suplimentara si permanenta a cel puțin unei alte persoane ce are rol de supraveghetor. Persoana care va intra ntr-un spațiu inchis trebuie sa aiba o ancora de salvare si echipament de protecție a respirației corespunzător si sa fie foarte vigilent. O procedura de salvare in caz de urgenta trebuie conceputa inainte de intrare, iar echipamentul de salvare trebuie sa fie pregătit si disponibil. Persoanele ce vor intra trebuie sa aiba instructaj special pentru accesul in spatii închise. Un spațiu inchis este acela la care din cauza alcătuirii constructive, a locației, a conținutului sau a activităților prestate pot aparea acumulări de gaze periculoase, vapori, praf sau fum, se poate crea o atmosfera saraca in oxigen sau se pot genera alte situații periculoase, cum ar fi, fara a se limita la: cămine de vizitare, cămine de pompe, rezervoare, alte spatii la care pardoseala se afla sub cota terenului construit.

 • 15.10 Serviciul Public va oferi instructaj privind siguranța personalului si vizitatorilor. Acesta va păstră in obiectiv echipament de prim-ajutor si va avea materiale pentru spalare si decontaminare de urgenta, disponibile in cazul in care personalul intra in contact cu materiale periculoase, detector de gaz mobil, pentru detectarea eventualelor acumulări de gaz in spatiile de lucru in care pardoseala se afla sub cota terenului construit si va posta numerele de telefon ale serviciilor de urgenta in locuri vizibile.

 • 15.11 Prevenirea incendiilor si masurile de protecție vor fi asigurate si menținute conform prevederilor legislației in vigoare.

 • 16. RECLAMAȚII

  • 16.1   Serviciul Public va rezolva orice reclamațil primite din orice sursa, cu privire la serviciul prestat.

  • 16.2 Serviciul Public va păstra pe toata durata administrării, înregistrări ale tuturor reclamatiilor primite si ale masurilor luate legate de acestea, in Baza de date a operațiunilor. Astfel de înregistrări vor fi puse la dispoziția Consiliului Județean Bacau sau a oricăror altor instituții abilitate. Serviciul Public va răspunde la toate reclamatlile privind Serviciul intr-un mod politicos si eficient, cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de cinci (5) zile lucratoare.

 • 16.2 Serviciul Public va fi răspunzător pentru orice dauna adusa proprietății publice, inclusiv cauzata de neglijenta personalului Serviciului Public in timpul serviciului.

 • 17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

  • 17.1   Serviciul Public va încheia contracte cu furnizorii de utilitati, după cum este necesar pentru buna funcționare a activitatii, in nume propriu.

  • 17.2   Serviciul Public este liber sa decidă asupra masurilor de asigurare permanenta a utilităților (instalații de rezerva) astfel incat standardul de calitate a Serviciului sa nu fie afectat.

  • 17.3   Serviciul Public va asigura comunicarea eficienta cu toate punctele de lucru din amplasament (de exemplu prin intermediul stațiilor de emisie-receptie).

 • 18. SECURITATEA OBIECTIVULUI


  • 18.1 Intrarea in obiectiv va fi controlata de Serviciul Public si limitata de către acesta la persoanele autorizate sa intre in Incinta pentru motive asociate cu operarea, intretinerea si monitorizarea activitatilor si la persoanele care livrează deseurile. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate In scopuri educative, vor fi adimise cu acceptul de principiu al Serviciului Public, sau in urma notificării primite din partea Consiliului Județean Bacau.

  • 18.2 Pe perioada programului de funcționare. Serviciul va trebui sa controleze accesul tuturor celor ce intra în incinta depozitului de deșeuri nepericulase Bacau.

 • •      Persoanelor si vehiculelor neautorizate care incearca sa intre in incinta li se va refuza accesul.

 • •      Personalul Serviciului Public si persoanele autorizate vor purta ecusoane de identificare.

 • •       Toți vizitatorii vor trebui sa fie identificați si înregistrați la intrare si ieșire.

 • •      Vehiculele care livrează deșeuri trebuie sa fie înregistrate. Accesul in obiectiv va fi permis numai vehiculelor pentru transportul deșeurilor, apartinand operatorilor de colectare si transport deșeuri municipale comunicați de către ADIS Bacau.

 • 18.3 In baza de date trebuie păstrate înregistrări electronice privind toti vizitatorii si transporturile de deșeuri ce intra in incinta.


 • 18.4 Operatorii de colectare si transport deșeuri municipale și /sau similare necomunicati de către ADIS Bacau vor fi excluși din obiectiv, iar identitatea lor va fi comunicata Consiliului Județean Bacau, ADIS Bacau si autorităților de mediu.

 • 18.5 Serviciul Public este pe deplin responsabil cu asigurarea integrității protecției perimetrele (gardul) pentru întreg amplasamentul. In acest sens Serviciul Public ist ,a stabili un program de inspecție - cel puțin o data pe schimb, pentru a depista eventualele acte de vandalism sau găuri sî va executa reparațiile care se impun, când si unde este necesar, cat mai curând după depistarea acestora.

 • 18.6 Obiectivul va fi păzit permanent si adecvat, iar in perioadele de tirrtp in care nu este operat acesta va fi si închis. Serviciul Public se va asigure ca nu exista depozitari ilegale de deșeuri, pe caile de acces din jurul perimetrului acestuia.

 • 18.7 Toate echipamentele mici vor fi păstrate in clădiri securizate. Toate echipamentele mobile si vehiculele vor fi garate in incinta depozitului, in afara orelor de lucru normale. Cheile de contact ale tuturor echipamentelor si vehiculelor vor fi păstrate intr-un dulap încuiat din interiorul clădirii administrative. Toate ferestrele si ușile de acces vor fi incuiate la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

 • 18.8 Orice incident neobișnuit privind securitatea sau accesul va fi notat in Jurnalul incidentelor, aflat la Serviciul Public. Serviciul Public va raporta Consiliului Județean Bacau orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Serviciul Public si Consiliul Județean Bacau vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ si vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 19.   CONTROLUL SI MONITORIZAREA MEDIULUI

  • 19.1 Serviciul Public va respecta cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația integrata de mediu, Autorizația de gospodărire a apelor, precum si orice alta cerința suplimentara impusa de o autoritate competenta (in domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sanatatii publice), privind exploatarea obiectivului. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurior se vor determina în laboratorul existent in incinta Depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau sau ale unor terțe persoane acreditate SR EN ISO/CEi 17025/2005.

20 VEHICULE SI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE


 • 20.1 In perioada de mobilizare, pana la Data de incepere, Serviciul Public va face toate diligentele legale pentru a completa lista echipamentelor si utilajelor ce vor fi preluate de la Primăria municipiului Bacau, cu echipamente si vechicule suplimentare care sunt necesare pentru desfasurarea activitatii Serviciului Public.

 • 20.2 Serviciul Public va prezenta Consiliului Județean Bacau lista cu echipamentele si vehiculele suplimentare ce sunt necesare desfășurării activitatii, completata conform prevederilor art20.1.

 • 20.3 Serviciul Public va fi responsabil de întreținerea tuturor echipamentelor si vehiculelor aflate in dotare si anume:

 • - procurarea de combustibil si lubrefianti;

 • - efectuarea reparațiilor si a reviziilor tehnice;

 • - obținerea atestatelor necesare funcționarii echipamentelor si vechiculelor,

 • - plata asigurărilor civile, etc.

 • 21. EXPLOATARE SI ÎNTREȚINERE

  • 21.1 Instalațiile trebuie sa fie utilizate doar in scopurile proiectate.

  • 21.2 Serviciul Public va păstra obiectivul inclusiv instalațiile aferente acestuia in stare buna de funcționare, in condiții de siguranța si in condiții sanitare corespunzătoare. Serviciul Public asigura service-ul utilajelor si/sau piese de schimb si consumabile pentru garantarea derulării continue a tuturor componentelor activitatii de operare a depozitului.

  • 21.3 Serviciul Public va asigura inspecții regulate - o data pe schimb, pentru toate instalațiile si echipamentele aflate in administrare, din cadrul Depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau si va acționa imediat pentru reparare, in caz ca se identifica deteriorări. Serviciul Public va repara imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componenta necesare pentru operare, pe propria cheltuiala, in baza unei notificări către Consiliul Județean Bacau.

  • 21.4 întreținerea va fi executata numai in conformitate cu cerințele producătorului si cu Manualul de Operare si întreținere, întreținerea trebuie sa fie asigurata intr-o maniera pro-activa, astfel incat sa se întreprindă acțiuni preventive înainte sa fie necesare reparații majore.

  • 21.5   Personalul de întreținere de la fata locului se va ocupa de operațiunile curente. Operațiunile majore • reparațiile generale sau activitatile specializate, se pot derula in afara incintei, de către companii specializate, conform prevederilor legislației in domeniu

  • 21.6   Se va completa un registru electronic pentru toate problemele legate de inspecții si întreținere. Atunci când este necesara o reparație sau o operațiune de intretinere neplanificata, aceasta va fi de asemenea înregistrata in registru,

  • 21.7   Serviciul Public va fi responsabil de întreținerea, repararea si curatarea (de depuneri de zapada/noroi) drumurilor din incinta si a celor de acces, a pavajelor, precum sl întreținerea si repararea împrejmuirilor. Frecventa activitatilor de curatare va fi corelata cu condițiile meteorologice. Serviciul Public va fi răspunzător pentru îndepărtarea, de pe drumurile de acces din interiorul depozitului si din zona de recepție a oricăror deșeuri care eventual cad din vehiculele care vin sau pleaca la/de la obiectiv.


  • 21.8 Serviciul Public va răspunde de plata tuturor cheltuielilor si costurilor asociate întreținerii si utilizării clădirilor, a instalațiilor si a utilităților primite spre administrare.

  • 21.9 Toate activitatile vor avea in vedere protecția mediului. Se va acorda o atentie deosebita manipulării combustibililor si lubrlfiantilor (benzina, motorina si ulei) si solvenților pentru a preveni varsarea acestora si pătrunderea lor in sol.

  • 21.10 Levigatul sl apa provenita din scurgeri care a fost in contact cu deseurile, vor fi dlrectionate către sistemul de colectare a levigatului, pentru tratare in stafia de epurare cu osmoza inversa.

21.11. Serviciul Public trebuie sa reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din perimetrul obiectivului si va lua toate masurile necesare pentru a evita trecerea acestor deșeuri in exteriorul perimetrului depozitului,

 • 21.12 Serviciul Public va opera obiectivul in asa fel incat sa minimizeze mirosurile provenite de la deșeuri si / sau levigat, asigurând un management adecvat al levigatului si depozitarii deșeurilor.


 • 21.13 Serviciul Public va lua masurile necesare pentru a controla ridicarea prafului, prin limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor si udarea drumurilor in timpul sezonului uscat si curatarea regulata a drumurilor. Zonele inchise ale depozitului vor fi plantate, iar vegetația intretinuta.

 • 21.14 Serviciul Public va lua masurile adecvate pentru prevenirea atragerii rozătoarelor, a insectelor si a păsărilor si pentru prevenirea răspândirii bolilor. Pentru aceasta, deseurile trebuie depozitate rapid si, de regula, acoperite cel puțin o data pe saptamana cu un strat de materiale inerte sau cu pamant cu o grosime de 10 cm.

 • 21.15 Serviciul Public va opera depozitul astfel incat sa minimizeze riscul de apariție a .focului si fumului.

 • 21.16 Serviciul Public isi va asigura resursele materiale si financiare pentru exploatarea depozitului de deșeuri pe toata durata darii in administrare cu respectarea cerințelor din Normativul pentru depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004 emis de Ministerul Mediului si Gospodari Apelor.

 • 22. PERSONAL SI INSTRUCTAJ

  • 22.1   Obiectivul va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreținere, si monitorizare.

  • 22.2   Serviciul Public se va asigura ca in obiectiv sa se afle permanent, in timpul orelore de program, suficient personal de operare.

  • 22.3 Periodic, Serviciul Public va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sanatate si securitate in munca si de protecția mediului.

  • 22.4 Serviciul public va asigura supravegherea interna corespunzătoare a personalului si operațiunilor proprii.


 • 23. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

  • 23.1 Serviciul Public va pregăti si întreține un Plan de intervenții in caz de evenimente neprevăzute si isi va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit in cazul urgentelor cum ar fi Incendii, fum sl scurgeri de materiale periculoase.

 • 24. DEFICIENTELE SERVICIULUI

  • 24.1 Următoarele deficiente ale Serviciului impun sancționarea celor culpabili de către conducerea Serviciului Public:

J Nepastrarea curățeniei in obiectiv si pe terenurile limitrofe celor aflate in administrarea acestuia

J Depozitarea necontrolata a deșeurilor in perimetrul limitrof amplasamentelor aflate in administrarea Serviciului Public;

 • ✓     Muncitorii nu poarta uniforma sau echipamentul de protecție

 • ✓     Scurgeri/revarsari de levigat sau apa contaminata/uzata;


 • ✓     Eșec in separarea deșeurilor periculoase ușor identificabile de celelalte deșeuri

J Neinregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor

J     Comportament necorespunzator al personalului Serviciului Public

 • ✓     Orice alta incalcare involuntara a prevederilor Caietului de sarcini, referitor la administrarea Depozitului

 • 24.2 Următoarele deficiente grave in prestarea Serviciului vor avea ca rezultat emiterea sancționarea celor culpabili dar si a conducerii Serviciului Public de către Consiliul Județean Bacau si eventuala recuperare a pagubelor:

J Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectarii cerințelor de întreținere stabilite in documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Consiliului Județean Bacau si Primăriei Municipiului Bacau, înaintea predării;

✓ Nefunctionarea, din vina Serviciului Public (cum ar fi lipsa de personal, nerespectarea programului de mentenanta etc.), a spatiilor de depozitare, a instalațiilor, echipamentelor, utilajelor, cailor de acces din si pana la Celula II si la instalațiile auxiliare, mai mult decât timpul rezonabil necesar pentru intervenții in vederea remedierii defecțiunilor.Timpul de întrerupere sau nefunctionare este considerat nerezonabil daca depășește următoarele limite:

•      1 ora in mod continuu, in timpul programului, in cazul nefunctionarlii spatiilor de depozitare,


inclusiv prin blocarea cailor de acces către si din Celula il;

•      4 ore consecutiv, in timpul programului, pentru echipamentele de cântărire a deșeurilor: in

aceste situații accesul la Celula II a depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau nu va putea fi oprit, iar evidenta cantitatilor se va face pe baza mediilor înregistrate de utilajele de transport In ultimile 3 luni calendaristice.

J Nerespectarea de către Serviciul Public a densității medii a deșeurilor depozitate de peste 700 kg/m3;

 • ✓     Descărcarea de levigat sau ape insuficient tratate sau netratate

 • ✓     Practici de lucru periculoase;

/ încălcări ale legii de către personalul Serviciului Public;

s Orice alta încălcare voluntara a prevederilor Caietului de Sarcini, referitor la administrarea depozitului;

s Repetarea unui eveniment din cauza caruia funcționarea depozitului a fost împiedicata sau perturbata, pentru mai mult de 8 ore in total, in decursul aceleiași zile;

J Sistarea utilităților din vina Serviciului Public precum alimentarea cu apa sau energie electrica, darfara a se limita la acestea, pentru o perioada care împiedica desfasurarea normala a activitatii;

 • ✓     Depozitarea unor deșeuri ce nu îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitare;

 • ✓     Arderea deșeurilor in depozit;

J Neparticiparea la întâlnirile de monitorizare a Serviciului fara o motivație rezonabila;

 • ✓     Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor prevăzute in prezentul Caiet de Sarcini;

 • ✓     Desfasurarea defectuoasa a activitatii in obiectiv datorita insuficientei vehiculelor si echipamentelor;

J Neutilizarea adecvata a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Caietul de Sarcini.

 • 25. ALOCAREA RESPONSABILITĂȚILOR SI RISCURILOR

  • 25.1   Responsabilitățile Consiliul Județean Bacau includ, printre altele:

 • >     Pregateste/actualizeaza planurile județene de gestionare a deșeurilor;

 • >     Solicita amendamente la reglementările in vigoare privind gestionarea deșeurilor, atunci când sunt necesare pentru dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor;;

 • >     Aproba tarife pentru depozitarea deșeurilor si actualizarea acestora,

 • >     Monitorizează si controlează activitatea Serviciului Public pentru a se asigura ca Serviciul este prestat la un nivel calitativ corespunzător;

 • 25.2  O vedere de ansamblu asupra modului de alocare a Responsabilităților Principale intre Consiliul Județean Bacau si Serviciul Public este prezentata in tabelul de mai jos:

Activitatea de operare a Celulei II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau Alocare Responsabilităților Principale

A/ocarea Responsabilităților Principale

Nr. crt.

Descrierea Responsabilități

Responsabilități ale Consiliului Județean Bacau

....... ...

Comune

Responsabilități ale Serviciul Public

Prestarea Serviciului:

1

Operare si întreținerea obiectivului

X

2

Prestarea unor servicii suplimentare, necesare in caz de urgenta sau alte evenimente speciale

X

Alocarea Responsabilităților Principale

Nr. crt.

..

Descrierea Responsabilități

Responsabilități ale Consiliului Județean Bacau

Comune

Responsabilități ale Serviciul Public

3

Obținerea tuturor licențelor, avizelor, autorizațiilor etc necesare pentru prestarea Serviciului Public

X

4

Desfasurarea activitatii in acord cu toate avizele, autorizațiile, ieglie, actele, regulile statutarii, prevederi legislative specifice activitatiior prestate, codurile de buna practica si cu toate obligațiile contractuale aplicabile ia Delegat in prestarea Serviciului

X

5.

Campanii de informare sl conștientizare

X

6.

incasarea contravalorii prestării serviciului de depozitare

X

achiziții / furnizarea bunurilor si resurselor;

1

Asigurarea unei gestionari corespunzătoare, in condiții de siguranța, gestionarea faciiitatii de întreținere si reparații pe întreaga durata a contractului

X

2.

Asigurarea combustibilului, energiei electrice, pieselor de schimb si articolelor consumabile / materialelor necesare pentru prestarea Serviciului

X

3

Asigurarea tuturor resurselor umane necesare pentru a presta Serviciul

X

asigurarea capacitatii de depozitare pe durata administrării

1

Asigurarea continua capacitatii de depozitare si a facilităților conexe pe durata administrării

X

Proprietatea, Asigurarea, Curatarea, întreținerea si înlocuirea Bunurilor:

1

Proprietatea asupra bunurilor date in administrare

X

2

Proprietatea asupra tuturor bunurilor, echipamentelor si materialelor, folosite pentru prestarea Serviciului, după expirarea termenului de prestare

X

3

Asigurarea tuturor bunurilor, echipamentelor si materialelor folosite pentru prestarea Serviciului pe toata durata prestării serviciului

X

Alocarea Responsabilităților Principale

Nr. crt.

Descrierea Responsabilități

Responsabilități ale Consiliului Județean Bacau

Comune

Responsabilități ale Serviciul Pubiic

4

întreținerea si repararea corespunzătoare a tuturor bunurilor, echipamentelor

X

5

înlocuirea oricărui bun pierdut, furat sau stricat, a oricărui echipament si material, după necesitați, pe toata durata prestării serviciului

_

X

 • 25.3 Alocarea Riscurilor

Este un principiu general aplicabil la delegarea unui serviciu public, ca „cea mai buna valoare pentru bani" sa poata fi atinsa atunci când riscul este transferat, pârtii capabile sa-l controleze. Alocarea principalelor riscuri intre Consiliul Județean Bacau si Serviciul Public este indicata in tabelul de mai jos.

Propunere de Alocare a Riscurilor pentru Serviciul de operare a Celuiei II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Riscuri ale Consiliului județean Bacau

Comune

Riscuri ale Serviciului Public

Riscuri de Operare:

1.

Autorizatii/avize/licente de Operare

Esecui in obținerea sau menținerea ulterioara a autorizațiilor, avizelor si/sau licențelor necesare pentru operare.

i

X

2.

Defecte Latente

Costuri neprevăzute, din cauza unor defecte de construcție care apar după ce perioada ce garanție a expirat

X

3.

Cantitatea Deșeurilor

Cantitatiie de deșeuri cerute a fi acceptate, prelucrate si eliminate in cursul perioadei de administrare

X

4.

Tipuri de Deșeuri

Tipuri de deșeuri, altele decât cele specificate in caietul de sarcini, sunt acceptate deliberat sau din neglijenta, prelucrate si / sau eliminate de către Serviciul Pubiic.

X

I

5.

îndeplinirea Serviciului

Calitatea Serviciului furnizat nu îndeplinește standardele specificate.

X

I

6.

Servicii suplimentare

X

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Riscuri ale Consiliului județean Bacau

Comune

Riscuri ale Serviciului Public

__

Costurile serviciilor suplimentare depasesc previziunile si sunt determinate de erori ale Serviciului Public in estimariie inițiale ale costurilor.

7.

Echipamente si Materiale

Deficiente ale unor echipamente cheie si / sau materiale, determinând costuri de întreținere mai mari decât cele prevăzute.

X

8.

Disponibilizarea Personalului

Disponibilizarea personalului calificat duce la reducerea performantelor si disponibilității Serviciului.

X           l

l

9.

Instruirea Personalului

Lipsa personalului calificat si instruit duce ia reducerea performantelor si disponibilității Serviciului.

X

10.

Exploatarea     echipamentelor     /instalațiilor/

utilajelor/ dotariior

Creșterea cheituieiiior de operare si scăderea duratei de viata a Echipamentelor/ instalațiilor/ utilajelor/ dotărilor din cauza exploatării necorespunzatoare

i

I

X

î I

11.

Modificări

întârzieri si costuri adiționale pot rezulta din schimbări In:

 • - Cerințele Consiliului Județean Bacau

* Reglementari ulterioare datei de începere a servicului

 • - Standardele de performanta in privința protecției mediului

X

I

I

12.

Protecția Mediului

Alte întârzieri si costuri adiționale rezuita din neindepiinirea standardelor de performanta in privința protecției mediului.

X

13.

Controlul Costului

Un control inadecvat ai costurilor duce la necesitatea unor resurse suplimentare.

X

14.

întreținerea

Costurile de întreținere adiționale rezuita din erori de estimare, abuz In utilizare sau din proceduri necorespunzatoare de întreținere.

I

X

15.

Deficiente ale infrastructurii

Deficiente In infrastructura pusa la dispoziția Serviciului Public sau in caiitatea construcției determina costuri mai mari decât cele anticipate pentru servicii si întreținere.

X

I

16.

Avarierea Infrastructurii {care pot fi asigurate).

Avarierea infrastructurii sau distrugerea se produce din cauza unui eveniment care poate fi asigurat

X

I

17.

Avarierea Infrastructurii {care nu pot fi asigurate)

Avarierea infrastructurii sau distrugerea se produce

X


J


Nr.

crt.

Descrierea Riscurilor

Riscuri ale Consiliului județean Bacau

Comune

Riscuri ale Serviciului Public

din cauza unui eveniment sau situație de forța majora care nu poate fi asigurat

18.

Inflația

Costurile de operare cresc mai mult decât se previzlona si mai mult decât este permis in formula de variație a tarifului conform reglementarilor in vigoare

X

19.

Performantele Sub-Contractoriior

Absenta performantelor sau a disponibilității din cauza sub-contractantlior:

 • - Insolvabilitate sau neindepiinlrea obligațiilor

 • - Eșec In performante

 • - Eșec in atingerea standardelor de calitate.

X

I

I

I

Riscuri Fnanclare’

I

20.

Sustenabilltatea Financiara

încasările sunt insuficiente pentru a acoperi toate costurile Serviciului Public

X           I

I

21.

Dobânzi

Ratele de dobanda si orice alte costuri financiare cresc mai mult decât a anticipat Consiliul Județean Bacau la data aprobării hotararil prin care este stabilit tariful de depozitare

I

X

i

22.

Previziuni privind taxele

Costurile suportate de către Serviciu cresc sau descresc datorita unor previziuni incorecte aie acestuia, in privința taxelor.

X

23.

Modificări de impozite si taxe

Costurile suportate de către Srviclul Public cresc sau descresc ca rezultat al modificării unor impozite si taxe.

X

24.

Taxa pe Valoare Adaugata

Schimbări in ceea ce privește taxa pe valoare adaugata.

X

25.

Costurile Asigurării

Costurile asigurării cresc mai repede decât a fost anticipat de către Serviciul Public

X

I

I

Riscuri Legislative:

I

26.

Schimbări Specifice in Legislație

Schimbări In legislație care se aplica specific numai la'

 • - Serviciul Public care prestează Serviciul

 • - modalitatea de delegare a gestiunii serviciilor publice

X

j

27.

Schimbări Generale in Legislație

Schimbările legislative generale sau de reglementare determina creșterea costurilor capitale sau de operare.

X

28.

Forța Majora

X

J

--------------- . J


Nr.

crt.

Descrierea Riscurilor

Riscuri ale Consiliului județean Bacau

Comune

Riscuri ale Serviciului Public

Consecințele financiare ale încetării Contractului din cauza unor evenimente de forța majora.

i

PARTEA III: ÎNREGISTRAREA SI OPERAREA CÂNTARULUI

 • 26. ÎNREGISTRAREA CONTULUI

o

 • 26.1 Clienții frecvenți ai Depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau vor trebui sa se înregistreze la Serviciul Public pentru obținerea unui cont de client regulat. Clienții frecvenți vor fi considerați cei care livrează deșeuri in mod regulat, de cel puțin 12 ori pe an. înregistrarea contului este necesara pentru a se putea menține un trafic eficient la trecerea peste cantar.

 • 26.2 Următoarele informații minime vor fi incluse la înregistrarea contului:

 • ■ Numărul de înmatriculare sau seria sașiului;

 • ■ Tipul vehiculului: volumul de incarnare;

 • ■ Greutatea proprie (bruta) a vehiculului;

 • ■ Proprietarul vehiculului, utilizatorul sau firma deținătoare;

 • ■ Persoana de contact;

• Adresa si numărul de telefon;

 • ■ Codul unic de înregistrare (daca este aplicabil),

 • ■ Compania care efectuează colectarea sau colectare individuala;

m Sursa sau sursele deșeurilor;


 • ■ Tipurile de deșeuri ce se prevăd a fi transportate si/sau identificarea acestora;

 • ■ Persoana de contact pentru producătorul deșeurilor;

 • ■ Numărul de înregistrare atribuit de gestionarul conturilor;

 • ■ Orice alta informație pe care Serviciul Public o poate cere in mod rezonabil.

 • 27. FUNCȚIONAREA CÂNTARULUI

  • 27.1 Serviciul Public este responsabil de funcționarea si întreținerea cântarului. Consiliul Județean Bacau va avea acces la inregistrarile si dalele procesului de cântărire.

  • 27.2 Serviciul Public trebuie sa înregistreze toate transporturile de deșeuri (deșeuri reziduale, deșeuri inerte pentru acoperirea periodica, etc.), datele de identificare ale vehiculelor, conform celor precizate la punctul 26.2. Vehiculele care au un cont de client se vor putea identifica prin diferite mijloace, cum ar fi cod de bare sau cipuri, in funcție de propunerile Serviciului Public si aprobarea Consiliului Județean Bacau. Pentru toate vehiculele care nu au un cont client datele minime necesare pentru identificarea transportatorului, a sursei deșeurilor si facturarea serviciului dintre cele menționate ia punctul 26.2 vor fl înregistrate la biroul cântarului pentru respectivul transport/descarcare

  • 27.3 Toate Intrările si ieșirile de deseuri/materiale vor fl înregistrate la cantar. Registrele vor fl păstrate in format electronic sl vor include cel puțin următoarele:

 • ■      Datele de identificare a vehiculului sau contul client:

d      Greutatea vehiculului cu materialul intrat/iesit;

 • ■      Greutatea vehiculului gol;

 • ■      Greutatea neta a încărcăturii;

a      Tipul de material transportat;

s      Destinatia/provienenta materialului transportat;

 • ■      Data si ora cântăririi

n      Observații.

 • 27.4 Serviciul Public va asigura înregistrarea electronica in Baza de date a operațiunilor.

 • 27.5 Cântarul va avea in permanenta personalul necesar in timpul programului de lucru al depozitului.

 • 27.6 Calibrarea cântarului si/sau repararea acestuia se va realiza de către unitari acreditate. Calibrarea se va face conform cerințelor producătorului. Certificatele de calibrare vor fi păstrate la fata locului pentru inspecția realizata de Consiliul Județean Bacau sau de către instituțiile abilitate.

28.INSPECTAREA DEȘEURILOR LIVRATE

 • 28.1 Lucratorii Serviciului Public vor fi pregătiți pentru a identifica si gestiona deseurile cu conținut de materiale suspecte. Serviciul Public este obligat sa notifice operatorul care a efectuat transportul.

 • 28.2 La recepție, Serviciul Public va realiza o inspecție vizuala si prin intermediul camerei de luat vederi a deșeurilor care intra in depozit, in special pentru a identifica deseurile care nu pot fi acceptate la depozitare.

 • 28.3 O inspecție mai amanuntita va fi efectuata in zonele de descărcare.

 • 28.4 Orice transport in care sunt identificate deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare va fi respins. Identitatea companiei furnizoare, vehiculul si șoferul, precum si originea deșeurilor respinse vor fi notificate imediat Consiliului Județean Bacau si autoritarii locale pentru protecția mediului/comisariatului gărzii de mediu.

 • 29. PROCEDURI DE PLATA A TARIFULUI “LA POARTA”

  • 29.1 Deseurile livrate individual fac obiectul tarifului “la poarta". Aceste livrări pot fi făcute de către: agenți economici industriali sau comerciali sau transportatori de deșeuri care lucrează pentru entitatile mai sus menționate.

  • 29.2 Serviciul Public poate percepe un tarif “la poarta” pentru fiecare livrare individuala si va înregistra livrarea la cantar. Pot exista doua proceduri de colectare a tarifului ula poarta”:

■ Entitatile care au un cont client vor primi o factura lunara pentru plata cantitatilor de deșeuri livrate si înregistrate in baza de date in cursul lunii facturate;

•               Entitatile care nu au un cont client vor trebui sa achite numerar personalului de la

cantar la intrarea in incinta, după ce greutatea neta a fost determinata. Plățile vor fi înregistrate in conturile depozitului (in Baza de date a operațiunilor) intr-o -secțiune speciala. Șoferilor respectivelor vehicule li se vor elibera chitanțe.

Documentația financiara necesara va fi completata si introdusa in înregistrările contabile si in Baza date a operațiunilor.

PARTEA IV:ADMINISTRAREA CELULEI îl DIN DEPOZITUL JUDEȚEAN DE DEȘEURI NEPERICULOASE BACAU

 • 30. GENERALITĂȚI  • 30.1 Pe amplasamentul de la Bacau s-au construit prin Măsura ISPA prima celulă a depozitului județean, o stație de compostare, o stație de sortare si un centru de reciclare (punct verde). Aceste investiții au fost extinse, astfel prin programul POS Mediu s-a finanțat construirea celulei 2 a depozitului județean.

Suprafața totala a amplasamentului este de 32,483 ha, din care suprafața ocupata de depozit este de 25,3 ha si suprafața ocupata de statia de sortare, statia de compost, centrul de reciclare sl aria de servicii 7,183 ha.

Pana la desemnarea operatorului pentru delegarea serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri, de către ADIS Bacau, statia de sortare, statia de compost si centrul de reciclare raman In conservare, in grija Primăriei municipiului Bacau.

 • 30.2 Obiectivele ce urmeaza a fi preluate de către Serviciul Public sunt:

✓ Celula II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau v' Aria de servicii care cuprinde:

o Clădirea de recepție - este o construcție din zidărie din cărămidă, P+1, care asigura spatii pentru biroul control poarta, grupuri sanitare, dusuri, vestiare, si sala de mese, avand o suprafața construita de cca 60 mp.

o Biroul control poarta - este construit la cota +1,575 pentru a se putea asigura schimbul direct de documente intre șoferul autogunoierei si receptloner.

o Platforma electronica de cântărire auto - pentru monitorizarea cantltatilor de deșeuri care intra in incinta este prevăzută o platforma electronica de cântărire auto, inclusiv softul operațional necesar creării unei baze de date. Dimensiunile platformei sunt de 4,3m x 13,4m.

o Clădire administrativa - este o construcție din zidărie din cărămidă, P+1, care asigura spatii pentru laborator, grupuri sanitare, dusuri, vestiare sl birouri avand o suprafața construita de cca 90 mp. încălzirea spatiilor este asigurata de o centrala electrica. Apa calda este preparata de un boiler electric.

o Șopron metalic pentru utilaje - este o construcție pe structura metalica, cu pereți pe trei laturi si acoperiș din tabla zincata cutata cu Inaltimea este de 6,4 m. Suprafața acestui șopron este de 211,17 mp.

✓ Drumuri de acces si de inspecție

o drumuri de acces către: Celula II, instalațiile auxiliare, clădire administrativa

o prezentarea detaliata a drumurilor de inspecție la Celula II a depozitului conform de deșeuri Bacau se regăsește in Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini

z Utilitari

o Alimentare cu apa potabila si industriala

o Rețea de canalizare manajera si bazin vidanjabil, rețea de canalizare levigat si rețea de incendiu o Statii de pompare

o Rezervor de incendiu

o Statie de epurare, bazin pentru concentrat si conducta refutare permeat

o Sistem de colectare si evacuare ape pluviale

o Bazin colector ape pluviaile, statie de pompare ape pluviale

o Alimentare cu energie electrica

o Foraje de monitorizare

 • 30.3 Principalele date tehnice ale instalațiilorDepozitul este proiectat cu 4 celule de depozitare independente construite în etape, timp in care cele active vor fi închise.

Astfel, celula 1, a depozitului cu suprafața de 5,17 ha, este funcționala (celula construita prin fonduri ISPA), la aceasta data avand o perioada de timp scurta, respectiv pana la epuizarea deplina a capacitatil de depozitare estimata pentru sfârșitul anului 2016.. Celula 2 a depozitului, cu suprafața de 8,07 ha este realizata cu finanțare din fonduri POS Mediu. Celulelor 3 si 4 le sunt allocate suprafețe de 6,15 ha, respectiv 2,25 ha, urmând a fi construite etapizat.

La valorile menționate mai sus se adauga suprafața totala a digurilor perimetrele de 3,66 ha.

Tip depozit:

Depozitul județean de deșeuri Bacau este un depozit pentru deșeuri nepericuloase („Depozit de deșeuri clasa „b”, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor),

Deșeuri acceptate la depozitare:

La Celula II a depozitului pe perioada operării acestuia de către Serviciul Public se vor prelua următoarele tipuri de deșeuri generate in județ:

- Deșeuri solide municipale reziduale;

- Deșeuri din construcții si demolări ce nu pot fi reciclate/valorificate, care provin din gospodăriile populației;

 • - Nămoluri rezultate de la stațiile de epurare orășenești din județ;

 • - Deșeuri solide Industrial nepericuloase.

In autorizația integrata de mediu emisa pentru funcționarea celulei 1 a depozitului, precum si in acordul de mediu emis pentru construirea celulei 2 sunt listate tipurile de deșeuri acceptate la depozitare.

Număr de locuitori deserviți: Celula II a depozitului va deservi întreg județul Bacau

Durata de funcționare estimata :

Prima celula a depozitului a inceput sa fie utilizata In anul 2011 de către Serviciul Public al Primăriei municipiului Bacau. Perioada de viata a Celulei II a depozitului județean de deșeuri Bacau este de aproximativ 13 ani si perioada de viata a intregului depozit este estimata la 20 ani.

s            Aria tehnologica, respectiv: statia de sortare, statla de compostare si centrul de

reciclare, care vor romane in administrarea Primăriei municipiului Bacau si vor fi predate operatorului ce va fi desemnat in urma licitației publice desfășurate de către ADIS Bacau.

 • 31, Condiții minime de operare a Celulei II din depozitul conform de deșeuri Bacau

  • 31.1 Serviciul Public va asigura operarea depozitului si a instalațiilor aferente, in condițiile legii, respectând minim următorul ciclu de operații:

• După ce trec de inspecție si de înregistrarea la cantar, vehiculele care intra in depozit vor fi directionate pe un traseu predefinit către zona de descărcare a celulei in funcțiune

• Se va evita depunerea de deșeuri voluminoase sau ascuțite in stratul inițial de deșeuri - imediat de deasupra sistemului de izolare de la baza - min.1 m grosime, pentru a evita deterioararea tubulaturii si/sau a foliei de protecție. Acest strat de deșeuri va fi supus unei compactări minime.• Deseurile vor fi depozitate in straturi care nu vor depăși grosimea de 0,5m. Fiecare strat va fi bine compactat, prin treceri repetate ale compactorului, înaintea depozitarii următorului strat. Deseurile cu densitate mica trebuie acoperite pe loc cu alte deșeuri sau cu materiale minerale pentru a preveni imprastierea lor de către vânt in Incinta si/sau in împrejurimile depozitului ecologic de deșeuri • Deseurile depozitate vor fi acoperite cu pamant sau alt material inert așezat in panta. Frecventa acoperirilor va fi stabilita conform necesităților, dar nu mai rar de o data pe saptamana. Stratul de acoperire va avea o grosime de cel puțin 10 cm, daca nu se convine altfel in timpul operării. Daca peste materialul de acoperire va fi așezat un nou strat de deșeuri si respectivul material de acoperire are o permeabilitate redusa (cum ar fi argila), atunci materialul de acoperire trebuie înlăturat sau integrat in masa depozitului înainte de așezarea următorului strat de deșeuri. Numai astfel se va putea asigura o buna migrare a levigatului si a gazelor din depozit;

• Serviciul Public va lua masurile corespunzătoare pentru a reduce pătrunderea apei din precipitațiile care intra in corpul depozitului. Zona de depozitare neacoperita in timpul operării va fi menținută la dimensiuni cat mai mici posibil.

• Deseurile vor fi plasate in celule de depozitare intr-o serie de sub-celule umplute pe rând cate una. Sub-celulele nefolosite vor fi conectate la sistemul de colectare a apelor necontaminate pana când vor fi necesare pentru utilizare, moment când vor fi conectate la sistemul de colectare a levigatului.

 • •  După ce se umple fiecare sub-celula aceasta va fi acoperita de personalul Serviciului Public cu pamant inert sau compost pentru a forma o calota temporara de 300 pana la 500 mm grosime, pana când se va instala acoperirea finala. Pentru fiecare sub-celula completata, precum si la închiderea celulei se va asigura o panta de cel puțin 5% după așezare, dar care nu va depăși 25%.

 • •  Serviciul Public va asigura permanent suficiente utilaje in depozitul conform pentru funcționarea corespunzătoare si operarea eficienta a depozitului.

• Instalațiile de tratare a levigatului si a gazului de depozit vor fi operate, intretinute si reparate in conformitate cu instrucțiunile producătorului, dup ace vor fi preluate de la Primăria Municipiului Bacau, in stare de fuctionare si cu reviziile la zi.

 • 31.2 O prezentare detaliata a modulul de operare a Celulei II a depozitului conform de deșeuri Bacau se regăsește in Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini

313 Execuția operațiilor de depozitare a deșeurilor se va face astfel incat sa se asigure:

 • a)            continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si condițiile meteo;

 • b)              controlul calitatii serviciului prestat;

 • c)             respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatli;

 • d)            respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Bacau;

 • e)            prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului:

 • f)            asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient;

h) prevenirea sau reducerea cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii umane, generate de depozitarea deșeurilor pe toata durata de exploatare a depozitului;

PARTEA V: GESTIONAREA SI OPERAREA INSTALAȚIILOR AUXILIARE PE DURATA ADMINISTRĂRII CELULEI II

 • 32. DATE GENERALE

  • 32.1 Serviciul Public va administra, intretine si utiliza Instalațiile Auxiliare (clădiri, drumuri, pavaje, rețele, echipamente, utilaje, instalații etc.), ce sunt luate in administrarea Serviciului Public de la Primăria municipiului Bacau in stare de funcționare, cu toate reviziile la zi si deservesc activitatea de depozitare la Celula II, aflate in limitele Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau, in concordanta cu cerințele producătorilor si a prevederilor Manualului de operare si intretinere pe durata administrării temporare a acestuia.Serviciul Public are aceleași obligații si pentru rețelele de utilitati aflate in afara perimetrului depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau si care il deservesc in exclusivitate.

33.STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE

 • 33.1 Statia de tratare a apelor uzate menajere asigura tratarea apelor uzate menajere provenite din sediul administrativ, cabina de recepție, din activitatea atelierului mecanic

 • 33.2 Serviciul Public va utiliza, intretine si va asigura inspecțiile necesare in conformitate cu specificațiile producătorului statiei de tratare a apelor uzate menajere.

 • 33.3 Serviciul Public va asigura evacuarea apelor uzate menajere din cadrul depozitului, epurate, in conformitate cu prevederile Autorizației Integrate de mediu/ Autorizației de gospodărire a apelor, asigurând îndeplinirea cerințelor tehnice privind calitatea efluentului, respectiv a indicatorilor prevăzuți in NTPA 001.

 • 33.4 Manualul de operare al Statiei de epurare va fi pus la dispoziția Servicului Public de către Primăria Municipiului Bacau la momentul predării spre folosința a Statiei de epurare a apelor uzate menajere.

 • 34. STATIE DE TRATARE A LEVIGATULUI

  • 34.1 Serviciul Public va utiliza si intretine statia de tratare cu osmoza inversa pentru a asigura tratarea întregului levigat produs in cadrul depozitului de deșeuri. Utilizarea si întreținerea se vor face conform recomandărilor producătorului.

Manualul de operare al statia de tratare cu osmoza inversa va fi pus la dispoziția Servicului Public de către Primăria Municipiului Bacau la momentul predării spre folosința a acestei Instalații

 • 34.2 Serviciul Public va lua masuri pentru a minimiza generarea de levigat in cadru Celulei II, Cantitatea de levigat generata poate fi micșorată prin proiectarea formei depozitului si a straturilor de acoperire intermediare si finale. Suprafețele acestor straturi de acoperire trebuie sa fie compactate, nivelate si înclinate astfel incat sa se asigure scurgerea apei de ploaie către sistemul de colectare a apelor pluviale si sa se minimizeze cantitatea de apa de ploaie ce pătrunde in corpul depozitului si in Statia de tratare cu osmoza Inversa.

 • 34.3 Concentratul rezultat in urma tratării levigatului in statia de tratare cu osmoza inversa, va fi prelucrat conform legislației in vigoare si a prevederilor din Autorizația integrata de mediu.

 • 34.4 Serviciul Public va asigura evacuarea efluentului de la tratarea levigatului, in conformitate cu prevederile Autorizației integrate de mediu/ Autorizației de gospodărire a apelor, asigurând îndeplinirea cerințelor tehnice privind calitatea efluentului, respectiv asigurarea respectării indicatorilor prevăzuți in NTPA 001.

 • 34.5 Serviciul Public se va ocupa de monitorizarea procesului de tratare si de monitorizarea regulata a statiei de tratare cu osmoza inversa, la punctele de evacuare, pentru a asigura respectarea legislației.

 • 34.6 Se va întocmi un jumal/registru pentru toate inspecțiile sistemului de colectare si tratare a levigatului efectuate. Informațiile conținute vor indica, printre altele: cantitatea de levigat, randamentul si funcționarea echipamentelor, rezultatele sistemului de colectare a levigatului, rezultatele investigațiilor periodice pentru determinarea compoziției concentratului si a permeatului.

 • 34.7 Proceduri de siguranța pentru colectarea levigatului

Posibilitatea prezentei gazelor de depozit in sistemul de colectare a levigatului necesita o precauție deosebita. In acesl sens, Serviciul Public va lua următoarele masuri de prevenire a oricăror O          accidente ce pot avea loc In timpul lucrului la sau In apropierea sistemului de colectare a

levigatului:

 • •  Menținerea unui sistem de semnalizare pentru respectivele zone;

 • •  Interzicerea fumatului si a focului deschis in incinta obiectivului;

 • •  Folosirea exclusiva a conexiunilor electrice, a panourilor si motoarelor securizate la explozie;

 • •  Instruirea personalului pentru detectarea gazului metan, in special In spatii închise;

 • •  Instruirea personalului cu privire la procedurile ce trebuie folosite in cazul scurgerilor sau a vătămărilor fizice produse de contactul cu levigatul.

 • 34.8 O prezentare detaliata a sistemului de drenare si colectare a levigatului din Celula II a depozitului conform de deșeuri Bacau se regăsește in Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini.

 • 34.9 Primăria Municipiului Bacau va achita Serviciului Public contravaloarea serviciului de tratare a levigatului generat de Celula I.

O

 • 35. GESTIONAREA APELOR DE SUPRAFAȚA

  • 35.1 Controlul apelor de suprafața are ca scop minimizarea cantitatil de apa de suprafața care intra in zonele cu deșeuri si in consecința se contaminează. Toata apa de suprafața care intra in aceste zone expuse la contactul cu deseurile, trebuie sa fie colectata ca apa contaminata, tratata ca levigat si dirijata către sistemul de tratare a levigatului.

  • 35.2 Pentru minimizarea cantitatii de apa de suprafața contaminata se vor lua următoarele masuri:

 • •      Construirea de beme temporare in jurul bazei excavatiilor si a limitei superioare a zonei active de depozitare, respectiv Celula II;

 • •      Folosirea de invelitoare temporare acolo unde este posibil si reducerea zonei deschise a Celulei II.

 • •      Forma invelitoarelor trebuie sa permită scurgerea apelor de suprafața dinspre zonele

expuse la deșeuri către exterior. Apele de suprafața provenite din zonele protejate pot fi direcționate direct către bazinele de sedimentare a apelor pluviale prin șanțurile colectoare.

 • •      Toate zonele care au fost acoperite definitiv vor fi replântate. Pana la prinderea completa a vegetației se vor prevedea fascine de control a aluviunilor sau alte masuri asemanatoare pentru a minimiza antrenarea nămolului înspre șanțurile de colectare a apei pluviale si bazine.

 • •      Serviciul Public va opera, curata si intretine sistemul de gestionare a apelor pluviale.

 • 35.3 Serviciul Public va inspecta saptamanal toate șanțurile si va menține curgerea libera a apelor de suprafața. Orice obstacole si piedici ce împiedica curgerea apelor vor fi înlăturate. Remedierea eroziunilor se va realiza acolo unde este necesar. Curatarea de aluviuni a canalelor va fi realizata după fiecare ploaie intensa sau îndelungata.

35.4Serviciul Public va planifica activitatea legata de gestionarea apelor din depozit luând in considerare factorii meteorologici, hidrologici sl hidrogeologici ai amplasamentului.

35.5 O prezentare a sistemului de colectare si transport al apelor din precipitații de pe Celula II a depozitului conform de deșeuri Bacau se regăsește in Anexa 1 a prezentului caiet de sarcini

 • 36. CONTROLUL GAZELOR DIN DEPOZIT

  • 36.1 In timpul umplerii Celulei II, Serviciul Public va incorpora conducte de captare la puțurile dăjâ existente pentru viitorul sistem de colectare a gazelor din depozit, in concordanta cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004 (modificat prin Ordinul 1230/2005).

  • 36.2 După acumularea unor cantitati semnificative de deșeuri, se va lua decizia de conectare a arzătorului. Serviciul Public va instala un sistem corespunzător de transport al gazului de depozit. Construirea, pe măsură a umplerii sub-celulelor, a sistemelor de gestionare a gazului din depozit cade in sarcina Serviciului Public.

  • 36.3 O prezentare a sistemului de colectare a blogazului din Celula II a depozitului conform de deșeuri Bacau se regăsește in Anexa 1 a prezentului caiet de sarcini

  • 36.4 După instalarea sistemului de captare a gazelor din depozit, Serviciul Public trebuie sa monitorizeze:

 • ■    Compoziția gazului de depozit la sursa

 • ■    Detectarea emisiilor flăcării, după instalare, si aprecierea conformității

 • ■    Monitorizarea emisiilor de suprafața sl aprecierea conformității.

36 5 Consiliul Județean Bacau isi menține proprietatea asupra gazului rezultat din depozit pe întreaga durata a generării sale. Consiliul Județean Bacau poate stabili masuri suplimentare de tratare si valorificare a gazului rezultat din depozit.

 • 37. CLĂDIRI, UTILITATI, LABORATOR, FUNCȚIONAREA Sl ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR AUXILIARE

  • 37.1 Serviciul Public va intretine, utiliza si/sau dota clădirile, precum si caile de acces interioare, canalizarea si sistemele de utilitati (gaz, electricitate, apa, apa reziduala) din cadrul depozitului de deșeuri nepericuloase Bacau.

  • 37.2 Serviciul Public va asigura echipamentele/instalatiile/utllajeie/dotarile suplimentare pe care le considera necesare si va intretine toate dotariie/instalatiile/echipamentele/utilajele. atat cele puse la dispoziție de Consiliul Județean Bacau si Primăria municipiului Bacau, cat si cele suplimentare, mentinandu-le in stare buna - constructiva si funcționala, astfel incat sa corespunda scopului inițial si sa asigure condiții sanitare si de siguranța in exploatare. Serviciul Public isi va asigura consumabilele si mobilierul in funcție de necesitați.

  • 37.3 Serviciul Public va fi responsabil de asigurarea tuturor utilităților necesare bunei funcționari a activitatii.

  • 37.4 Serviciul Public va asigura efectuarea analizelor solicitate prin Autorizația integrata de mediu, Autorizația de gospodărire a apelor, sau alte analize solicitate conform legislației natioanale. Serviciul Public va extemaliza testele care nu pot fi făcute in laboratorul propriu către laboratoare acreditate.


  • 37.5 Serviciul Public va păstră toate instalațiile auxiliare in stare buna de funcționare, in conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorilor acestora.

  • 37.6 Personalul si instruire

■ Instalațiile auxiliare vor fi deservite de personal calificat pentru operare, monitorizare si întreținere si in număr suficient;

■Serviciul Public va asigura instruirea periodica a personalului care deservește instalațiile auxiliare privind funcționarea acestora, SSM si protecția mediului;


PARTEA VI'.PRELUAREA Șl RETURNAREA CELULEI II A DEPOZITULUI JUDEȚEAN DE DEȘEURI NEPERICULOASE BACAU SI A INSTALATIIOR AUXILIARE

 • 38. PRELUAREA OBIECTIVULUI

  • 38.1 Preluarea Celulei II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau si a instalatiior auxiliare se va realiza de către Serviciul Public, predarea fiind făcută de către Consiliul Județean Bacau.

  • 38.2 In perioada de mobilizare Serviciul Public va numi personalul desemnat pentru funcționarea obiectivului, pentru ca acesta sa poata sa se informeze si instruiască privind modul de utilizare si întreținere a instalațiilor existente.

  • 38.3 Serviciul Public va primi, nu mai târziu de începutul perioadei de mobilizare, documentații cum ar fi - Cartea tehnica a construcției, manuale/instructiuni de operare si întreținere pentru echipamente/instalatii ale producătorului acestora.

  • 38.4 Preluarea bunurilor - instalații/ echipamente/utilaje/dotari se face prin protocol de predare-preluare. Anterior întocmirii documentației de predare-preluare Serviciul Public poate sa efectueze probe de funcționare. In cazul in care parametrii funcționali nu sunt atinși articolul va fi exclus de la preluare pana când caracteristicile relevante nu sunt demonstrate.

  • 38.5 Probele de funcționare pentru instalațiile complexe (precum statii de pompare, statie de tratare cu osmoza inversa, cantar etc) sunt de max. 2 zile .

 • 39. RETURNAREA l_A EXPIRAREA TERMENULUI

  • 39.1 La data inceperii prestării serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacau, de către operatorul ce va fi desemnat in urma procedurii de licitație organizata de ADIS Bacau, operarea Celulei II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau si a instalațiilor aferente acesteia de către Serviciul public, va inceta.

  • 39.2 Returnarea Infrastructurii primite in administrare temporară - Celula II a depozitului de deșeuri, clădiri, instalații, echipamente etc. se va face către proprietarii bunurilor conform contractelor de administrare.

  • 39.3 Instalațiile care se afla inca in perioada normata de funcționare vor fi preluate in urma constatării integrității fizice si a funcționarii corespunzătoare, fie prin probe de funcționare derulate in ultimele 15 zile de derulare a contractului, fie pe baza înregistrării echipamenlor de monitorizare a funcționarii acestora.

  • 39.4 Echipamentele de retur a căror resursa tehnica nu s-a epuizat sunt preluate in urma unor probe de funcționare desfasurata pe parcursul unei zile.

  • 39.5 Returnarea va fi înregistrata printr-un Raport de Returnare întocmit de Serviciul Public. Returnarea va fi in final certificata de un Certificat de Returnare, semnat de Consiliul Județean Bacau si Serviciul Public.

 • 40. RAPORT LA RETURNARE

  • 40.1 Raportul de returnare va include:

- Inventarul incluzând toate instalațiile, vehiculele si echipamentele conexe, cu precizarea gradului de uzura;

 • - Stare fizica si funcționalitate;

 • - Starea conformării obiectivului cu prevederile Autorizațiilor de Construire/de Mediu ale legilor si normativelor romanești specifice domeniului;

 • - Cheltuieli istorice/proiectate/bugetate/realizate, pentru funcționarea si întreținerea obiectivelor;

 • - Contracte încheiate cu termenii si condițiile ferme specificate in contracte;

 • - Setul complet de documente de proiectare, construcție si funcționare;

 • - Istoricul obligațiilor de mediu, cu menționarea evenimentelor si a consecințelor acestora.

PARTEA VII: SISTEMUL INFORMATIC SI DOCUMENTAȚIE

 • 41. DATE GENERALE

  • 41.1 Serviciul Public va pregăti regulat rapoarte sl va participa la întâlniri legate de monitorizarea Serviciului. Consiliul Județean Bacau isi rezerva dreptul de a completa/modifica conținutul rapoartelor pentru a se atinge cerințele stabilite.

  • 41.2 Orice rapoarte scrise si documentații cerute de către Consiliul Județean Bacau vor fi înaintate acestuia atat pe suport de hârtie cat si in forma electronica (ex. pe CD).

42 SISTEMUL INFORMATIC Sl BAZA DE DATE A OPERAȚIUNILOR

 • 42.1 Serviciul Public va instala, utiliza st întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate, păstrate si procesate datele legate de funcționarea depozitului.

Serviciul Public este liber sa aleaga soluțiile hardware si software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea, specificate in aceasta secțiune.

 • 42.2 In cadrul sistemului informatic Serviciul Public va implementa si menține o Baza de date a operațiunilor, in format electronic, pentru înregistrarea activitatilor derulate In cadrul depozitului. Aceasta baza de date va include cel puțin următoarele elemente:

 • ■ Informațiile de la cantar (pentru fiecare operațiune individuala);

 • ■ Jurnalul de funcționare;

 • ■ Documentația de inspecție a deșeurilor;

 • ■ Condica de reclamații;

 • ■ Registrul sistemului de colectare si tratare a levigatului;

 • ■ Registrul sistemului de colectare si gestionare a gazelor din depozit, odata instalat;

 • ■ Informațiile legate de monitorizarea apelor subterane si de suprafața;

 • ■ Date procesate, cum ar fi date cumulative zilnice, lunare si anuale;

 • ■ Orice alte date pe care Consiliul Județean Bacau le va putea cere in mod rezonabil


 • 42.3 Sistemul informatic va fi capabil sa producă rapoarte zilnice, lunare, trimestriale sl anuale prin agregarea si procesarea numărului de înregistrări primite zilnic pentru fiecare obiectiv in parte si per total.

 • 42.4 Serviciul Public va facilita accesul la toate informațiile pe care le deține. Cerințele exacte vor fi determinate impreuna cu Consiliul Județean Bacau In perioada implementării sistemului.

42 5 Sistemul informatic si Baza de date a operațiunilor vor fi implementate in Perioada de mobilizare si vor fi disponibile la Data inceperii.

 • 42.6 Baza de date a operațiunilor va fi actualizata in timp real.

 • 43. ȘEDINȚE DE MONITORIZARE A SERVICIULUI

  • 43.1 Serviciul Public va organiza ședințele de monitorizare a Serviciului cu participarea reprezentanților Consiliului Județean, ai ADIS Bacau si ai operatorilor de colectare si transport deșeuri, a căror prezenta este solicitata.

  • 43.2 Acestea vor avea loc de regula trimestrial.

as

 • 43.3 Serviciul va organiza ședințele si va întocmi si distribui Procesele Verbale de Ședința, nu mai târziu de trei (3) zile după ședința respectiva.

 • 44. MANUALE

  • 44.1 In vederea documentarii activitatli de operare si monitorizare, Serviciul Public va elabora o serie de livrabile, pe care le va actualiza, a căror conținut va fi in conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului 757/2004, respectiv a prevederilor Caietului de sarcini.

In conformitate cu Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului 757/2004, Serviciul Public va elabora Registrul de funcționare.constând din:

 • a)  documentele de aprobare

 • b)  planul organizatoric

 • c)  instrucțiunile de funcționare


 • d)  manualul de funcționare

 • e)  jurnalul de funcționare

 • f)   planul de intervenție

 • g)  planul de funcționare / de depozitare

 • h)  planul stării de fapt al căror conținut este detaliat in Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

 • 44.2 Pana la Data de începere Serviciul Public va pune la dispoziția Consiliului Județean Bacau următoarele documente:

Prima variantaa sistemului informatic - Planul de intervenție

- Forma propusa pentru contractul cu operatorii de colectare si transport deșeuri

 • 44.3 In termen de 6 luni de la data de începere Serviciul Public va pune la dispoziția Consiliului Județean Bacau următoarele documente:

■ Manualul de Operare si întreținere ■ Plan de Management al Mediului, Program si Proceduri de Monitorizare;


■ Pianul organizatoric;

■ Manual de asigurare a calitatil;

44 4 Serviciul Public va tine cont, in elaborarea Manualului de operare si întreținere de recomandările producătorului fiecărei instalații sau echipament din cadrul obiectivului si le va actualiza si păstra pe toata perioada administrării.

 • 45. RAPORTAREA ÎNAINTE DE DATA DE ÎNCEPERE înainte de Data de începere, in timpul Perioadei de Mobilizare, Serviciul Public va furniza Consiliului Județean Bacau informații cu privire la sistemul informatic si documentația detaliata a echipamentelor suplimentare pe care le va utiliza in execuția serviciului.

 • 46. ÎNREGISTRĂRI SI RAPOARTE DUPĂ DATA DE ÎNCEPERE

  • 46.1 Rapoarte/lnreglstrari Zilnice

Serviciul Public va tine un Juma! de funcționare in cadrul bazei de date a operațiunilor. Jurnalul de funcționare va conține următoarele date:

 • •      Cantitatile pe categorii de deșeuri primite;

 • •      Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate si neprogramate, defecțiuni si accidente, activitati de întreținere sau construire si timpii de oprire a stațiilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • •     Lucrările de intretinere si reparații realizate la instalatiile/echipamentele/utilajele puse la dispoziție de Consiliul Județean Bacau;

 • •     Plângeri si notificări primite si răspunsurile corespunzătoare;

 • •      Problemele aparute si soluțiile folosite;


 • •    Deșeuri periculoase stocate temporar;

 • •      Orice alte date înregistrate solicitate de Consiliul Județean Bacau sau considerate necesare de către Serviciul Public.

Jurnalul va fi completat cu informațiile solicitate de documentele legislative in domeniul deșeurilor

 • 47. Raportul anual

  • 47.1 Anual se va depune, la sediul Consiliului Județean Bacau un raport consolidat, nu mal târziu de o luna după încheierea anului calendaristic.

Acest raport va cuprinde: ■ Tipuri si cantitatl de deșeuri depozitate, in unitati de măsură masica si volumetrica;

- Cazuri in care permeatul nu s-a inscris in parametrii impuși prin Autorizația Integrata de Mediu, si masurile întreprinse


 • ■      Cazurile in care apele de suprafața sl subterane si solul nu s-au înscris in parametrii impuși prin Autorizația Integrata de Mediu/ legislația in vigoare, si masurile întreprinse;

 • ■      Cantitatea de material de acoperire folosit;

 • ■      Calculul capacitatii disponibile a celulei active si durata de viata estimata ramasa;

 • ■      Elemente privind starea constructiva a celulei active;

w Ridicarea topografica a incintei depozitului. Planșa rezultata va respecta următoarele:

- Va fi la o scara corespunzătoare (cel puțin 1:1000) pentru a evidenția caracteristicile depozitului si va include curbe de nivel de 1 metru;

 • - Va include toate drumurile, structurile, limitele, punctele de monitorizare, punctele de extracție si toate caracteristicile relevante ale depozitului;

 • - Va arata unde au aparut schimbări semnificative fata de măsurătorile anterioare.

■              Evaluarea stării tehnice a echipamentelor/utilajelor/instalatiilor primite in

administrare, menționarea numărului de defecțiuni si a timpului in care instalația nu a fost

operaționala din cauza defectelor, sumele cheltuite pentru remedierea defecțiunilor.

48. ALTE INFORMAȚII

Consiliul Județean Bacau ist rezerva dreptul de a solicita informații suplimentare pentru a fi incluse in rapoarte la nevoie.

Serviciul Public va tine la zi documentația completa a instalațiilor, vehiculelor, echipamentelor si personalului, si anume:

a             Serviciul Public va tine la curent Consiliul Județean Bacau in legătură cu orice

modificare la instalații prin actualizarea schemelor si schitelor de construcție si alte documentații.


a             Pe măsură ce unele vehicule, subansambluri sau echipamente devin defecte

Ireparabil si sunt casate si necesita sa fie înlocuite, Serviciul Public va furniza Consiliului Județean Bacau lista modificata sau raportul care indica toate unitățile înlocuite si de înlocuit.

a              In cazul in care se constata deficiente in desfășurarea activitatil de depozitare la

Celula II, ce tin strict de cele menționate in prezentul caiet de sarcini, Serviciul Public va transmite spre aprobare Consiliului Județean Bacau eventualele modificări ale acestuia.

Pe măsură implementării unor modificări de proceduri si organizare, Serviciul Public va actualiza si inlocui orice manual/plan specific.

PREȘEDINTE, Dragoș BENEA


Contrasemnează.

SECRETARUL JUDEȚULUI Elena Cătălina ZARĂ


r.PO-09-02, ed.3, rev.O

PARTEA VIU-ANEXE

Anexa 1 - Date tehnice minimale ale Celulei II din depozitul județean de deșeuri nepericuloase Bacau si ale instalațiilor auxiliare


Anexa 2 - Plan de amplasament al depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau si instalațiile auxiliareAnexa 1 - Date tehnice minimale ale Celulei II din depozitul județean de deșeuri nepericuloase Bacau si ale instalațiilor auxiliare

Amplasamentul este situat in extremitatea sudica a limitei administrative a Municipiului Bacau la aproximativ 1.250 m de drumul național DN2 (E85) si 2 km de .primele asezari umane ale Municipiului Bacau este de 2.370 m.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

“î N. combinatul SC SOFERT SA;


1 E: râul Bistrița Satul Sirest, Comuna Letea Veche la 1.280 m de ia limita amplasamentului pana la primele asezari umane Satul Ruși Ciutea, comuna Letea Veche la 1.060 m de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane "3 S: teren proprietăți particulare (arabil) Comuna Nicolae Balcescu ia circa 2 km de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane i V: teren agricol Calea ferata la circa 200 m DN 2 Bacau-Bucuresti la circa 1.250 m

Accesul către amplasament se face din DJ 2076 (strada Chimiei) si apoi pe un drum de acces existent care deservește SC AMURCO SA si alte societăți care isi desfasoara activitatea in zona industriala sudica a municipiului Bacau.

infrastructura

Pe amplasamentul de la Bacau s-au construit prin Măsura ISPA prima celulă a depozitului județean, o stație de compostare, o stație de sortare si un centru de reciclare (punct verde). Aceste investiții au fost extinse, astfel prin programul POS Mediu s-a finanțat construirea ceiulei II a depozitului județean.


Suprafața totala a amplasamentului este de 32,483 ha din care suprafața ocupata de depozit este de 25,3 ha(impreuna cu digurile perimetrele) si suprafața ocupata de statla de sortare, statia de compost, centrul de reciclare si aria de servicii 7,183 ha. Pana la desemnarea operatorului pentru delegarea serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri, de către ADIS Bacau, statia de sortare, statia de compost si centrul de reciclare raman în conservare, in grija Primăriei municipiului Bacau

Structural, pe amplasament se regăsesc următoarele componente:

Celula II a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Bacau ~ Aria tehnologica, respectiv: statia de sortare, statia de compostare si centrul de reciclare

Aria de servicii o Clădirea de recepție - este o construcție din zidărie din cărămidă, P+1, care asigura spatii pentru biroul control poarta, grupuri sanitare, dusuri, vestiare, si sala de mese, avand o suprafața construita de cca 60 mp


Biroul contrai poarta este la cota +1,575 pentru a se putea asigura schimbul direct de documente intre șoferul autogunoierei si receptioner.

o Platforma electronica de cântărire auto - pentru monitorizarea cantitatilor de deșeuri care intra in incinta este prevăzută o platforma electronica de cântărire auto, inclusiv softul operațional necesar creării unei baze de date. Dimensiunile platformei sunt de 4,3 x 13,4m

o Clădire administrativa - este o construcție din zidărie din caramida, P+1, care asigura spatii pentru laborator, grupuri sanitare, dusuri, vestiare si birouri avand o suprafața construita de cca 90 mp. încălzirea spatiilor este asigurata de o centrala electrica. Apa calda este preparata de un boiler electric.


o Șopron metalic pentru utilaje - este o construcție pe structura metalica, cu pereți pe trei laturi si acoperiș din tabla zincata cutatata, inaltimea este de 6,4 m. Suprafața acestui șopron este de 211,17 mp.

Utilitati

o Alimentare cu apa potabila si industriala

o Rețea de canalizare manajera si bazin vidanjabil, rețea de canalizare levigat si rețea de incendiu

o Statii de pompare

o Rezervor de egalizare

o Statie de epurare, bazin pentru concentrat si conducta refulare permeat

o Sistem de colectare si evacuare ape pluviale

o Bazin colector ape pluviale, statie de pompare ape pluviale

o Alimentare cu energie electrica

o Foraje de monitorizare

Principale date tehnice aferente celulei II a depozitului:


Volumul total de deșeuri estimat a se înmagazina in celula la o elevație finala de 30 m este de 1.756.000 m3. Pentru a se obține colectarea si transportul gravitațional al levigatului generat, celula va fi compusa din doua subcelule cvasiegale ca suprafața, a căror baze vor avea o panta generala de la nord la sud de 0,003 pentru subcelula vestica si de 0,005 pentru subcelula estica, pante ce corespund cu pantele conductelor de transport a levigatului.

Sistem de impermeabilizare a bazei depozitului

Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului este compus din: * Strat de argila compactată cu o grosime de 0.50 m, așezata in doua straturi de cate 0.25 m;

“ Strat de geocompozit bentonic cu k = 2 x 10 -1lm/s, așternut peste stratul de argila compactată si peste taluzele interioare ale digului perimetral si de compartementare;

i Peste stratul de geocompozit bentonitic se va așterne o folie de PEID avand o grosime de 2mm, n Folia de PEID va fi protejata împotriva poansonarii cu o folie de protecție din geotextil cu masa volumetrica de 1.600 g/mp si grosimea de 12 mm.

Pentru stabilitate si montaj corect cele trei folii, PEID, geocompozit bentonitic si geotextilul de protecție, sunt ancorate in tranșee de ancoraj sapate pe coronamentul digurilor perimetrele.

Sistemul de drenare si colectare a levigatului

Sistemul de colectare a levigatului este format din 7 linii de drenuri absorbante in subcelula estica si 7 linii in subcelula vestica. Liniile de drenuri sunt pozate echidistant la o distanta de 30 m. La 15 m de o parte si alta a drenului sunt modelate coamele. Fiecare linie de dren va străbate taluzul interior al laturei estice sau vestice a celulei si se va varsa in căminele situate pe conducta colectoare a levigatului la baza taluzului exterior al digului perimetrel.


Prin vana de pe drenul absorbant se poate controla debitul de levigat ce pleaca către statla de epurare, astfei ca in perioadele cu precipitații extreme, levigatul generat in celula sa nu depaseasca capacitatea de stocare a rezervorului tampon de 700 m3 si capacitatea de prelucrare a stafiei de epurare de 120 m 3/zi. Cuveta Celulei 2 va lucra ca un rezervor de regularizare a producției de levigat. Prin inchiderea totala a vanelor de pe drenurile colectoare in celula se poate înmagazina pe durata unor precipitații excepționale o cantitate de levigat, cantitate care apoi poate fi eliberata treptat in acord cu capacitatea de tratare a statiel de osmoza inversa.

In prima faza de funcționare a celulei, când drenurile nu vor fi acoperite de deșeuri, ele vor colecta apa pluviala ce trebuie evacuata in canalul perimetrel. Aceasta necesitate se va realiza prin conectarea drenului in căminul de vizitare la o conducta din PEID cu diametrul De 90 mm care va străbate căminul si va ajunge in canalul perimetrel.


Când drenul va colecta levigat, conexiunea la conducta care deversează in canalul perimetrel se va întrerupe si levigatul va ajunge prin cămin in conducta colectoare. Elementul drenant cu rolul de filtrare a levigatului pentru a se evita colmatarea drenurilor este asigurat de un strat de pietriș in grosime de 50 cm cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm ce se așterne pe baza celulei si pe taluzuri peste geotextilul de protecție. De-a lungul drenurilor, peste generatoarea superioara, stratul de pietriș are secțiune trepezoidala cu inaltimea de 0,70 m, baza mica de 0,70 m si baza mare de 3 m cu rolul de protecție a drenului impotriva solicitărilor mecanice.

Sistemul de colectare si transport al apelor din precipitații

Apele de precipitații neinfestate ce vor cadea in cuveta Celulei 2 înainte de depunerea deșeurilor si pe versantii celulei după aplicarea sistemului de 'închidere vor fi colectate in canalele perimetrele ce se vor construi pe latura estica si vestica a celulei si conduse in bazinul de stocare a apelor pluviale si apoi pompate in Râul Bistrița.

Canalul perimetral va avea secțiune trapezoidala cu panta taluzelor de 1:1, baza mica de 0,50m si panta longitudinala minim de 0,0015. Canalul este construit din dale de beton turnate pe loc si va avea adancimea minima de 0,50m. Latura vestica a canalului se va construi prin prelungirea canalului marginal existent ce deservește Celula 1. Datorita configurației terenului si spațiului limitat de gardul de protecție a conductei de transport a gazului metan, pentru asigurarea pantei longitudinale, canalul va fi construit in rambleu


Latura de est va urmări conturul Celulei 2 si Celulei 4 si se va varsa in canalul perimetral existent înainte de intrarea in bazinul de stocare a apei pluviale. Accesul autovehiculelor precum si a compactorului de deșeuri peste canalul perimetral se va face printr-un podeț. Podețul, se va construi din tuburi PREMO cu o lungime de 7.50m peste care va fi o acoperire de 70cm de pamant si 30 cm de piatra sparta. La intrarea in podeț se va construi o camera de liniștire. Accesul si Ieșirea pe podeț se va face prin rampe cu înclinarea de 10%. In punctul 35, de pe ramura estica, traseul canalului perimetral va fi traversat de conducta de refulare din PEID De 110mm a Statiei de pompare SP1, In punctul de intersecție conducta va fi izolata termic pentru protecție impotriva înghețului.

Pana la construcția Celulei 3, apa de precipitații care se scurge pe taluzul exterior al digului din partea de nord va fi colectata de canale provizorii din pamant ce se vor varsa in cele doua canale perimetrele.

Drumul de inspecție

Pe latura vestica, datorita zonei de protecție a conductei de transport a gazului, drumul perimetral al Celuei 2 nu este continuarea drumului de inspecție construit pentru Celula 1.

Construcția incepe in partea de sud imediat ce permite spațiul dintre gard si piciorul digului si se oprește la coltul de N-V al celulei, urmând ca in viitor sa se lege de drumul perimetral al Celulei 3.

Pe latura estica drumul este construit intre coltul de N-E si coltul de N-V al Celulei 2 urmând extinderea sa odata cu construirea celulelor 3 si 4. Drumul este din pietriș cu grosimea de 0,30m, latimea de 3m si acostamente de 0,50m.


Pe partea opusa canalului perimetral drumul are o rigola marginala cu secțiune triunghiulara consolidata mecanic, cu radierul situat in cea mai mare parte cu 50 cm mai jos decât linia roșie a drumului. In secțiune transversala platforma drumului are panta către rigola marginala.

Evacuarea apelor pluviale colectate de rigolele marginale ale drumului se face pe ramura vestica in fosele de infiltrare in freatic construite in pichetii 1 si 9. Pe latura estica apele pluviale colectate de rigola marginala a drumului vor fi evacuate in ramura estica a canalului perimetral si in fosa de infiltrare in freatic, construita in pichetul 1.

Intrarea pe drumul perimetral al laturii estice se face prin intermediul a doua rigole carosabile cu lungimea de 5m ce traversează rigola marginala a drumului perimetral.

Sistemul de colectare a biogazului

Ținând seama de Normativul tehnic de depozitare in vigoare, biogazul va fi colectat cu ajutorul unei instalații de captare, care va cuprinde următoarele componente:

' puțurile de extragere a biogazului;

sistemul de colectare si transport al biogazului incluzând conducte, sistem de deshidratare;

” substatie gaz;

~ sistem de ardere al gazului.

In cazul celulei II sistemul de colectare a biogazului este alcătuit dintr-o rețea de 28 de puțuri conectate prin conducte din PEID cu diametrul de 90 mm la cele 2 substatii de gaz amplasate pe coronamentul digului perimetral pe latura de Est si cea de Vest a celulei 2. Din aceste doua substatii biogazul va fi aspirat de către exhaustorul arzătorului prin conducte de transport din PEID cu De 200mm.


Capacitatea arzătorul este proiectata astfel incat sa deservească toate cele 4 celule ale depozitului.

închiderea Celulei II

Pe suprafața nivelată a corpului de deșeuri se va aplica un strat de susținere cu o grosime de 50 cm, strat care are rolul de a prelua sarcinile statice sl dinamice care apar in timpul si după aplicarea straturilor de închidere. Drept material pentru stratul de susținere se pot utiliza deșeuri din construcții si demolări (moloz) sau pamant de excavatii. Stratul de susținere va fi omogen si rezistent la eforturi în mod uniform, iar suprafața va fi plana si nivelată.

n Colectarea gazului de depozit - Pe stratul de susținere se aplica stratul de drenare a gazului cu grosime de 30 cm. Materialul de drenaj va fi pietriș cu granulatie 16-31 mm.


’i Stratul de impermeabilizare - Peste stratul de pietriș se va așterne un strat de geocompozit bentonitic pentru Izolarea completa a corpului depozitului de mediul înconjurător. Geocompozitul bentonic trebuie sa asigure impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima de 0,50 m si cu coeficient de permeabilitate <5x10-9 m/s.

1 Strat de drenaj pentru apa din precipitații - Drena rea apelor de suprafața provenite din precipitații se va face prin intermediul unei saltele drenante cu fiitru pe ambele parti, poziționată peste geocompozitul bentonitic.

’i Stratul de recultivare - Peste salteaua drenanta se va continua închiderea cu un strat de pamant argilos in grosime de 0.85 m, iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de 0.15 m, care va fi insamantat cu ierburi perene.

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Băle eseu

ANEXA II la HCL nr. 24/ din Ol. 00.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE ADMINISTRAREUNITATATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE


CONSILIUL județean bacău


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI     INTEGRAT     DE

MANAGEMENT

NR. din_______2016


AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BACĂU

NR._____din________2016

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Z. Părțile contractuluiJUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Mărâșești nr.2, județul Bacău, prin

' mandatar ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

SALUBRIZARE BACĂU, reprezentată prin domnul ____________, având funcția de

Președinte, denumit în continuare proprietar

Și

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Bacău, str. _____________________, nr. ____, Județul Bacău, Cod de înregistrare fiscală nr. __________, reprezentat prin domnul______________, având funcția de Director, denumit în continuare

administrator


a intervenit, în temeiul art.861, al art.867-870, al art.1166 și următoarele din Codul civil, republicat, al art 123, alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. /   .__.2016 pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului

Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, prezentul contract de administrare.

ZZ. Obiectul contractului

Art.l. (1) Obiectul contractului îl constituie darea, respectiv preluarea în administrare a activității de administrare a celulei II a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, care presupune activități specifice legate de administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminate a deșeurilor până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat desemnat prin procedura de licitație publică organizată de către Asociația Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

 • (2) Proprietarul transmite administratorului dreptul de administrare asupra bunurilor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău, necesare realizării activității prevăzute la alin.(l) din prezentul, astfel cum sunt identificate în Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr 54/2016 privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri realizate prin proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău".

 • (3) Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra bunului individualizat anterior, prin exercițiul acestuia neputându~se aduce atingere regimului juridic al proprietății asupra bunului, constând in inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate.

 • (4) Administrarea celulei II a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, se va face în conformitate cu:

 • a) Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu;

 • b) Regulamentul serviciului de salubrizare al județul Bacău;

 • c) Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management ai Deșeurilor în Județul Bacău;

 • d) Lista bunurilor care fac obiectul dării în administrare;

 • e) Protocolul de predare-preluare bunuri.

 • (5) Documentele menționate la alin.(4) constituie anexe la prezentul contract.


 • (6) Predarea-preluarea bunurilor care fac obiectul administrării se va consemna într-un protocol de predare-preluare care va fi încheiat de către părți.

III. Termenul contractului

Art.2. Prezentul contract de administrare se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data epuizării capacității de depozitare a celulei I (care va fi notificată de operatorul Celulei I a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu) și până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat desemnat prin procedura de licitație publică organizată de către Asociația Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

IV. Drepturile si obligațiile administratorului

Art.3. Administratorul se obligă să folosească bunurile care fac obiectul prezentului contract pentru uz și folosință publică și să îndeplinească în totalitate cerințele și obligațiile penru administrarea celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, prevăzute în documentele menționate la art.l alin.(4) din prezentul.


Art.4. Administratorul este un simplu detentor precar și este obligat la înapoierea bunurilor în individualitatea lor, cu respectarea prevederilor legale în domeniu și a celor stipulate in prezentul.

Art.5. Administratorul este obligat să folosească imobilul potrivit legislației specifice în domeniu precum și în conformitate cu instrucțiunile de exploatare prevăzute în documentația tehnică aferentă bunurilor administrate. De asemenea, administratorul este obligat să asigure efectuarea urmăririi comportării în timp a bunurilor administrate conform documentației tehnice aferente.

Art.6. Administratorului îi este interzisă concesionarea sau închirierea bunurilor altei persoane.

Art.7. Administratorul are obligația de a se îngriji de conservarea bunurilor stipulate în prezentul contract, folosind și administrând bunurile ca un bun proprietar.

Art.8. Administratorul nu răspunde de deteriorarea bunurilor decurgând din întrebuințarea lor normală și fără culpă din partea sa.

Art.9. Administratorul este obligat să apere bunurile de posibilele atingeri aduse dreptului de administrare. în litigiile privitoare la dreptul de administrare. în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu. în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde. în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează și cu revocarea dreptului de administrare.

Art.10. Administratorul nu poate constitui garanții reale asupra bunurilor administrate.Art.ll. (1) Administratorul are obligația să efectueze la timp lucrările de întreținere și de reparație, în vederea preîntâmpinării și remedierii deteriorărilor și degradărilor constatate, pentru menținerea în funcțiune a bunurilor pe toată durata administrării.

 • (2) Efectuarea de lucrări de intervenție la bunurile date în administrare (așa cum sunt definite de Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții), se va face numai cu acordul prealabil al proprietarului și cu respectarea prevederilor legale.

 • (3) La solicitarea acordului proprietarului se va avea în vedere precizarea categoriei lucrărilor de intervenție propuse a fi efectuate, precum și a necesității și oportunității efectuării acestora.

 • (4) Lucrările ce pot fi executate fără solicitarea acordului proprietarului, dar cu înștiințarea prealabilă a acestuia pot fi:

 • a) lucrări de întreținere - lucrări de mică amploare care se execută periodic la clădiri și construcții speciale în scopul prevenirii unor deteriorări premature și menținerii diferitelor elemente componente în stare de funcționare;

 • b) lucrări de reparații curente a clădirilor și construcțiilor speciale - constând în special din remedieri de defecțiuni, înlocuiri parțiale de elemente de construcții uzate, refaceri de lucrări de protecție etc., executate periodic sau după necesitate.

Art.12. (1) Administratorul are obligația să supună spre aprobare ordonatorului principal de credite, cheltuielile de investiții aferente lucrărilor de intervenții.

 • (2) Administratorul are obligația să comunice proprietarului cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenții, odată cu transmiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • (3) Administratorul are obligația să solicite un reprezentant al proprietarului în comisia de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

 • (4) Administratorul are obligația să transmită proprietarului procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, cu precizarea valorii finale a obiectivului.

Ari. 13. (1) Administratorul are obligația să înregistreze în evidențele contabile și să organizeze evidența sintetică și analitică a bunurilor care alcătuiesc patrimoniul județului Bacău și care le sunt date în administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop reabilitarea stării inițiale sunt considerate cheltuieli de reparații și nu majorează valoarea de intrare a acestora.

Art.14. Administratorul are obligația să transmită la Consiliul Județean Bacău - Direcția economică și managementul calității, în termen de 5 zile, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexa prin care este precizată valoarea investiției.

Art.15. Administratorul are obligația să transmită la Consiliul Județean Bacău - Direcția economică și managementul calității, în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor, copie după procesul verbal de recepție a lucrărilor de modernizare, extindere, construcții noi.

Art.16. Administratorul are obligația să transmită la Consiliul Județean Bacău - Direcția economică și managementul calității, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, lista privind inventarul bunurilor aflate în patrimoniul județului Bacău, pe care le administrează.

Art.17. Administratorul are obligația să fundamenteze propunerile de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale din patrimoniul județului Bacău, aflate în administrare.

K Suportarea cheltuielilor de folosință

Art.18. (1) Administratorul este obligat să suporte cheltuielile necesare folosinței bunurilor, f }         neavând dreptul să ceară restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu al folosinței.

 • (2) Cheltuielile rezultate din întreținerea (consum de energie electrică, energie termică, apă și canalizare, salubritate, telefon etc.), reparațiile, asigurarea bunului se vor suporta integral de către administrator.

 • (3) Cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de către administrator.

 • VI, Restituirea bunului

Art,19. Administratorul va restitui bunurile la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care au fost primite, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract.

 • VII, Drepturile si obligațiile proprietarului


Art.20. Proprietarul se obligă să predea administratorului bunurile care fac obiectul contractului, prin protocol de predare-preluare, după primirea notificării cu privire la epuizarea capacității de depozitare a celulei I transmisă de operatorul Celulei 1 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu.

Art.21. Proprietarul se obligă, la predarea imobilelor, să întocmească inventarul și să constate în protocolul de predare-preluare starea fizică a acestora.

Art.22. Proprietarul se obligă să nu aducă atingeri dreptului de administrare exercitat de către administrator.

 • VIII, încetarea contractului

Art.23. Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunurilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniu și a celor stipulate in prezentul.

 • IX. Rezilierea contractului

Art.24. în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul de către administrator, proprietarul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.25, Proprietarul nu poate solicita restituirea spațiului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract» cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al spațiului.

Art.26. Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, tară punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

X Cazul fortuit si forța majoră

Art.27. (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata durata cât aceasta acționează.

 • (2) Prin forja majoră în accepțiunea prezentului contract se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia în termen de 5 zile de la apariție și de a lua măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează a acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți. încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.28. Cazul fortuit exclude răspunderea beneficiarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile contrar destinației si daca le-a restituit proprietarului la termenul prevăzut de prezentul contract.

IX Notificări

Art.29. în accepțiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.30. în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

Art.31. Dacă notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediata.

Art.32. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XI. Clauze finale

Art.33. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului, în caz contrar acestea vor ti soluționate de către instanțele judecătorești competente.

Art.34, Prezentul contract se completează corespunzător cu dispozițiile Codului civil și ale legislației în vigoare la data executării lui.

Art.35. Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin act adițional, semnat de ambele părți contractante.

Art.36. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

Județul Bacău prin MANDATAR Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău


ADMINISTRATOR,

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacăuhai» b rit" 6