Hotărârea nr. 240/2016

Hotărârea nr. 240 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

H O T Ă R Ă R E A nr. 240 din 31.08.2016


privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr.3468 din 12.08.2016, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37915 din 23.08.2016, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau;

-Referatul înregistrat cu nr. 6263 din 23.08.2016 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6264 din 23.08.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6265 din 23.08.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.975/29.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1045/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 990/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 1009/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1028/30.08.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art.ll din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 21, alin (2), lit. "f" ale Ordonanței Guvernului cu privire la asociații și fundații nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 10, alin. (2) si (3) ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art, 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117(1), lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 34(1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

-Prevederile Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău’’, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin HCL nr. 176 din 10.06.2009;

în temeiul art.36, alin (2) lit, "d" și alin.(6) lit."a" punctul 14, alin.(7) lit."c" și art.45 (2) litera „f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău după cum urmează:

  • 1. La articolul 19, alineatul (4), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.”

  • 2. La articolul 20, alineatele (3), (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și lit. j)-l) se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

  • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

  • (6) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

  • (7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate.”

La articolul 21, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:

  • 3. „Art. 21. - (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d), f) și g) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

  • 4. La articolul 23, alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,d) angajează, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată de Adunarea Generală și de bugetul aprobat de adunarea generală.”

  • 5. La articolul 23, alineatul (2), după litera f) se introduce litera g) care va avea următorul cuprins: ,,g) întocmește și supune spre aprobare Adunării Generale organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic;” 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • 6. La articolul „Art.32 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației, în condițiile prevăzute de art.16, alin.(2) lit.h) coroborat cu prevederile art.20, alin.(3);”

Art 2. Se mandatează reprezentul Municipiului Bacău să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute în prezenta hotărâre.

ArL3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze actul adițional privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

ArL4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art6, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


OLAE


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI