Hotărârea nr. 24/2016

Hotărârea nr.24 din 05.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu» a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».


HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război»

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ L? DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Adresa nr. 98/ 09.12.2015 înregistrata la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 47211/ 09.12.2015 naintată de Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala “General Eremia Grigorescu”, județul Bacă a; -Referatul nr. 412/ 20.01.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 562/ 26.01.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 563/ 26.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 110/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.L nr. 111/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 112/4.02.2016 al Comisiei de specialita e nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind adm nistrația publică locală republicată și actualizată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulai .entului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (9) și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 2 5/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea î npreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a ph blicației trimestriale « Veteranul de Război».

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6000 lei, reprezentând contribuția c ? revine municipiului Bacău.

ART.3. Alocarea celor 6000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va rea za de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu ».


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI

\