Hotărârea nr. 229/2016

Hotărârea nr. 229 din 17.08.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău a celei de a XXVI - a ediţii a Expoziţiei - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei", eveniment ce se va desfăşura în perioada 14 iulie - 20 august, la Bacău.

H O T Ă R Ă R E A nr. 229 din 17.08,2016

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a celei de a XXVI - a ediții a Expoziției - concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, eveniment ce se va desfășura în perioada 14 iulie - 20 august, la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.08.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 34904/ 19.07.2016 înaintată de Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău prin care solicită sprijin pentru organizarea evenimentului;

  • - Referatul nr. 5999/ 11.08.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care propune acordarea sprijinului pentru organizarea evenimentului;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6016/12.08.2016 ;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6017/ 12.08.2016, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.938/16.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 946/16.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.955/16.08.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

m baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a celei de a XXVI - a ediții a Expoziției - concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, eveniment ce se va desfășura în perioada 14 iulie - 20 august, la Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 12.000 lei pentru susținerea financiară a evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 12.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Complexului Muzeal « Iulian Antonescu » Bacău.

ART. 6, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.