Hotărârea nr. 223/2016

Hotărârea nr.223 din 29.07.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16494/3/2016.

H O T Ă R Ă R E A nr. 223 din 29.07.2016

privind însușirea de cStre Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16494/3/2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Referatul nr. 65132/ 22.06.2016 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5274/18.07.2016;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5275/ 18.07.2016, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.880/27.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 929/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 905/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 917/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.894/27.07.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” și ale art. 79A3 din OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.673 din 2002;

  • - Prevederile art. 21 (3), ale art. 23, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 38/ 2010 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justiție, completată prin HCL nr. 135/ 2010;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău întâmpinarea (apărările) formulată în dosarul nr. 16494/3/2016, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacau, să împuternicească un apărător ales care să apere interesele Consiliului Local al Municipiului Bacău în cauza ce face obiectul dosarului nr. 16494/3/2016, pe tot parcursul derulării procesului până la soluționarea lui definitivă.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

NR. 65132/22.06.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI - Secția a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal

București, B-dul Unirii, nr. 37, Sector 3

DOSAR NR. 16494/3/2016,C3 Fond-CA

Consiliul Local al municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau, in temeiul art. 205 si următoarele din Noul Cod de Procedura Civila, formulează

ÎNTÂMPINARE

prin care solicita instanței de judecata respingerea acțiunii formulata de reclamantul BALAN CĂTĂLIN prin Sindicatul National al Polițiștilor si Vameșilor “PRO LEX”, pentru următoarele motive si considerente:

P£ EXCEPȚIE *

Invocam EXCEPȚIA NECOMPETENTEI TERITORIALE a Tribunalului București, Secția a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal, avand in vedere următoarele:

Potrivit prevederilor art. 107, alin. (1) din NCPC, Regula generala, “cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel”, iar potrivit prevederilor art. 111 NCPC, “cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului”.

In aceste condiții, avand in vedere ca sediul ambilor parați este in localitatea Bacau si nu in București, precum si faptul ca inclusiv domiciliul reclamantului Balan

Cătălin este tot in județul Bacau, Comuna Hemeius, apreciem ca, la oricare situație din cele mai sus expuse ne-am raporta, competent teritorial sa judece acest litigiu este Tribunalul Bacau si in nici un caz Tribunalul București, sens in care solicitam instanței de judecata admiterea excepției invocate, respectiv necompetenta teritoriala a Tribunalului București si, pe cale de consecința, declinarea competentei soluționării prezentului litigiu către instanța competenta teritorial.

IN FAPT:

In ceea ce privește EXCEPȚIA DE NELEGALITATE invocata de reclamant cu privire la art. 2, ultima liniuta din H.C.L. nr. 304/29.12.2014, solicitam respingerea acesteia si învederam instanței de judecata următoarele:

Prin art. 35A1 din Legea nr. 155/2010, republicata si actualizata s-a statuat ca, “(1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Metodologia și regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

Ulterior, raportat la prevederile alin. (2) al art. 35A1 din Legea nr. 155/2010 a fost emisa H.G. nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010 in care se prevede la art. 2, alin. (1) ca, “consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri”, iar la alin. (2) ca, “in înțelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice”.

In acest sens, in baza actelor normative mai sus aratate, a fost emisa de către Consiliul Local al municipiului Bacau H.C.L nr. 304/29.12.2014 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau.

Prin hotararea de consiliu local mai sus aratata s-a aprobat, in baza Legii nr. 155/2010, a H.G. nr. 171/2015 si a O.G. nr. 26/1994, acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau incepand cu data de 01.01.2015 si s-au stabilit, totodată, situațiile in care acest drept nu se va acorda, inclusiv pe perioada concediilor medicale.

Referitor la motivele de fapt si de drept invocate de reclamant in susținerea excepției de nelegalitate a art. 2, ultima liniuta din H.C.L. nr. 304/29.12.2014, solicitam respingerea acestora ca fiind neîntemeiate, fata de următoarele aspecte:

In primul rând, asa cum am aratat si mai sus, hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau a fost emisa in baza unor prevederi legale in materie care stipulau, in mod expres, faptul ca norma de hrana poate fi acordata prin hotarare de consiliu local conform prevederilor O.G. nr. 26/1994, sens in care consideram ca nu se poate vorbi nici o secunda despre nelegalitatea acesteia.

Totodată, apreciem ca nu se poate vorbi nici despre faptul ca aceasta ar excede prevederilor legale mai sus menționate in condițiile in care, nici prin Legea nr. 155/2010 si nici prin H.G. nr. 171/2015, nu se prevăd îngrădiri in ceea ce privește cuprinsul hotărârilor de consiliu local, ci, din contra, legiuitorul a inteles sa lase la aprecierea flecarei autoritari a administrației publice locale modalitatea de stabilire a regulilor de aplicare a dreptului in cauza.

In atare situație, contrar celor susținute de reclamant, consideram ca au fost respectate întocmai prevederile art. 2, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, actualizata, in condițiile in care, asa cum bine se poate observa, hotararea de consiliu local contestata a fost emisa in baza prevederilor legale in materie, in scopul executării in concret a legii pentru personalul Politiei Locale a municipiului Bacau.

Apreciem, așadar, ca in nici un caz nu poate fi vorba despre faptul ca prin adoptarea acesteia a fost modificata sfera de cuprindere a raporturilor juridice reglementate de Legea nr. 155/2010 si H.G. 171/2015 sau ca ar conține limitari/prevederi care nu au fost reglementate de legiuitor, in condițiile in care se poate observa clar ca se adreseaza personalului prevăzut de legislația in materie si nu face nimic altceva decât sa stabilească, in concret, aplicarea acestor prevederi si in cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau.

Mai mult decât atat, învederam instanței de judecata faptul ca atat in Legea nr. 155/2010 cat si in H.G. nr. 171/2015 se arata foarte clar ca, consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 in care se arata foarte clar, la art. 3, alin. (3) ca regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către conducătorii institiutiilor publice.

In aceste condiții, apreciem ca nu se poate vorbi despre o eventuala incalcare/limitare sau depășire a prevederilor lagale in materie, ci despre respectarea întocmai a prevederilor actelor normative mai sus indicate in sensul stabilirii concrete a regulilor de aplicare a dreptului cu privire la norma de hrana.

In alta ordine de idei, consideram ca o importanta deposebita in tratarea acestor aspecte o resprezinta insasi definiția data de către legiuitor termenului de “norma de hrana”.

Astfel, asa cum rezulta din art. 2, alin. (2) din H.G. nr. 171/2015, “norma de hrana reprezintă alocația de hrana zilnica de care beneficiază personalul politiei locale in activitate, in limita plafoanelotr calorice”.

Ori, in conditiiile in care asa cum insasi reclamantul arata in cererea de chemare in judecata, acesta s-a aflat in concediu medical in perioada 24.01.2015-10.02.2015, rezulta, in mod clar si fara nici un dubiu ca in aceasta perioada acesta nu isi desfasura activitatea efectiv, ci se afla in incapacitate temporara de munca, sens in care nu putea beneficia de acordarea acestui drept.

In consecința, avand in vedere faptul ca norma de hrana se acorda pentru zile calendaristice (conform art. 5, lin. (2) din H.G. nr. 171/2015), precum si faptul ca in perioada mai sus aratata reclamantul nu si-a desfasurat in mod efectiv activitatea la locul de munca, apreciem ca nu se justifica acordarea acestui drept si ca in mod corect, prin hotararea de consiliu local au fost stabilite aceste situații de exceptare de la acordarea dreptului, sens in care solicitam instanței de judecata respingerea, ca neîntemeiata, a excepției invocata de reclamant, respectiv excepția de nelegalitate a art. 2, ultima liniuta din H.C.L. nr. 51/31.03.2015.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezenta pe dispozițiile Noului Cod de Procedura Civila, Legii nr. 554/2004, Legii nr. 155/2010, H.G. nr. 171/2015, O.G. nr. 26/1994.

Depunem, in dublu exemplar, actul contestat împreuna cu întreaga documentație ce a stat la baza emiterii acestuia.

Consiliul Local al municipiului Bacau, Președinte de ședința,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI