Hotărârea nr. 210/2016

Hotărârea nr.210 din 29.07.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău.

H O T Ă R Â R E A nr. 210 din 29.07.2016 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2016, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe Semestrul I anul 2016, înregistrată cu nr.4859 / 04.07.2016;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2016, înregistrat cu nr. 4860/ 04.07.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.866/27.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 918/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 896/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 906/28.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.881/27.07.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 340/2015, privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (4) lit. « a », art.45(2) lit. « a » și art.l 15(1) litera « b » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2016 al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.l, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ANEXĂ NR.'/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


LA HOTARAREA NR. Zfâ DIN 29.07.2016

Editat la data de- 30-JUN-16 22:21 37

Paga 1 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Platl

D'soonlbil

Veniturile bugetelor locale

.00

182,988,603.82

.00

Impozit pe venit

030000

.00

1,276,146.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

1,276,146.00 v

.00

Cote si sume defalcate nn Imp

040000

.00

50,946,162.72

00

Cote defalcate din Impozitul p

040100

.00

50,328,798.02

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

00

617,364.70

.00

Impozitași taxe pe proprieta

070000

.00

24,108,579.17

.00

Impozit sl taxa pe clădiri

070100

.00

19,061,890.81

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

8,525,657.08

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

10,536,233.73

.00

Impozit sl taxa pe teren

070200

.00

3,466,038.50

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1,598,568.93

.00

Impozit sl taxa pe teren de la

070202

.00

1,939,378.57

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

71,909.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

620,499.24

.00

Alte impozite si taxe peprop

075000

.00

960,150.62

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

70,569,020.00 —

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

66,578.000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe vel

110600

.00

3,545,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

466,000.00

.00

Alte impozite sl taxe generale

120000

.00

21.151.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

21,151.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

133,066.24

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

76,866.24

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

56.200.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

6,690,116.95

00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

6,012,664.95

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

3,550,998.42

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

2,461,666.53

.00

Taxe sl tarife pentru ellberar

160300

.00

877.452.00

.00

Alte impozite sl taxe fiscale

180000

.00

1,510,202.19

.00

Alte impozite sl taxe

185000

.00

1,510,202.19

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

4.392,271.79

.00

Venituri din concesiuni sl Inc

300500

.00

4,392,271.79

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

4,392,271.79

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,458,461.40

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,014,696.00

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

204,730.00

.00

Venituri din recuperarea chelt

332800

.00

55,534.40

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

183,501.00

00

Venituri din taxe administrat!

340000

.00

799,766.75

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

799,756.75

.00

Amenzi, penalitatl si confisca

350000

.ne

3,980,841.29

00

Venituri din amenzi sl alte sa

350100

.00

842,123.06

.00

Page 2 of 4

Venfturl/Cheltuleli

Cod

radite

Incasari/Platl

Disponibil

Venituri din amenzi sl alte sa

350102

.00

842,123.06

00

Alte amenzi, penalltati si con

355000

.00

3.138,718.23

.00

Diverse venituri

360000

.00

12,446,349.30

.00

Taxe speciale

360600

.00

10.749,853.78

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

350,409.04

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

50,565.16

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

299,843.88

.00

Alte venituri

365000

.00

1,346,086.48

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

74,818.00

.00

Donații sl sponsorizări

370100

.00

845.00

.00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370300

.00

4,732.000.00

.00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370400

.00

4.732,000.00

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

73,973.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

256,01061

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

170.72

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

412.00

.00

Depozite speciale pentru eonst

391000

.00

255,427.89

.00

Incasari din rambursarea Impru

400000

.00

355,321.09

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

355,321.09

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

424,638.08

.00

Subvenții pentru reabilitarea

421200

.00

99,895.07

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

311,026.01

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

13,717.00

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

2,325,661.24

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

1,348,237.22

.00

Sume primite In contul platilo

450101

.00

630,912.39

.00

Sume primite In contul platilo

450102

.00

2,179,149.61

.00

Fondul Social European

450200

.00

977,444.02

.00

Sume primite in contul platilo

450202

.00

977,444.02

.00

Cheltuielile bugetelor locale

193,320,579.47

152,740,434.65

40,580,144.82

Autoritari publice si acțiuni

510000

9,723,172.68

7,955,811.44

1,767,361.24

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

3,477,000.00

3,379,149.00

97,851.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

2,023,372.68

1,175,469.81

847.902.87

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

299,800.00

167,192.63

132,607 37

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

3,923,000.00

3,234,000.00

689,000.00

Alte servicii publice generale

540000

1,933.500.00

1,172,611.79

760,888.21

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

573,000 00

531,061.63

41,938.37

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

540000200000

988,500.00

329,153.18

659,346.82

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

300,000.00

287,914.77

12,085.23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

72,000.00

24,482.21

47,517.79

TranzactH privind datoria pub

550000

2,959,000.00

2,439,774.24

519,225.76

TITLUL II BUNURI St SERVICII

550000200000

200,000.00

10,699.50

189,300.50

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

2,759,000.00

2,429,074.74

329,92528

Ordine publica sl siguranța na

610000

5,754,367.00

4,580,336.90

1.174,030.10

Page 3 of 4

Venlturi/Cheltulell

Cod

Credite

Incasart/Platl

Disponibil

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

59,000.00

48,930.00

10,070.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

126,667.00

54,203.90

72,463.10

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

5,547,000.00

4,477,203.00

1,089,797.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

21,700.00

.00

21,700.00

Invatamant

650000

62,266,302.59

61,706,775.28

559,527.31

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

51.329.127.00

51,121,882.00

207,245.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

9,123.565.19

8,773,032.88

350,532.31

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

466,000.00

465,999.00

1.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,149,764.00

1,148,015.00

1,749.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

197,846.40

197,846.40

.00

Sanatate

660000

5,993,117.00

4,774,909.26

1,218,207.74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

50.000.00

781.39

49,218.61

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

2,575,000.00

2,108,047.86

466,952.14

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

870,000.00

167.963.01

702.036.99

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

660000810000

2,498,117.00

2.498,117.00

.00

Cultura, recreare si religie

670000

14,376,217.00

9,390,816.48

4,985.400.52

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

1,155,583.00

1,073,244.00

82,339.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

2,522,698.00

2,283,565.98

239,132.02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

3,370,178.00

3.054,853.93

315,324.07

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2,255,020.00

1,677,260.19

577,759.81

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

3,992,738.00

1,081,479.34

2,911,258.66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,080,000.00

220,413.04

859,586.96

Asigurări si asistenta sociala

680000

21.516.184.00

19,764,665.31

1,751,518.69

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

6,426,780.00

6,316,215.12

110,564.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

4,420,156.00

3,786,160.23

633,995.77

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

137,000.00

.00

137,000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

0,931,248.00

9,528,690.85

402,557 15

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

333,000.00

116,551.59

216,448.41

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

268,000.00

17,047.52

250,952.48

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

5,525,814.00

3.935,094.84

1,590,719.16

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

864,400.00

737,831.00

126,569.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

700000200000

4,141,414.00

3,043,902.69

1,097,511.31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

520,000.00

153,361.15

366,638.65

Protecția mediului

740000

14,434,904.09

12,230,592.56

2,204,31153

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

1,950,000.00

1,705,081.00

244,919.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

740000200000

9,228,000.00

8,053,107.55

1,174,892.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

460,000.00

150,120.00

299,880.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1.190.000.00

714,797.21

475.202.79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

1,616,904.09

1,607,486.80

9,417.29

Combustibili sl energie

810000

33,186,000.00

18,066,558.81

15,119,441.19

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

810000200000

4,700,000.00

4,628,085.92

71,914.08

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

6,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

500,000.00

310,700.28

189,299.72

THIul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

13,000,000.00

743,157.23

12,256.842.77

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-JUN-16

Page 4 of 4Venlturi/Chellulell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

600,000.00

.00

600.000.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

1.000,000.00

.00

1,000,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

7,386.000.00

7,384,615.38

1,384.62

Transporturi

840000

15.652,001.11

6,722,487.74

8.929.513.37

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

311.667.00

263,871.00

47,796.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

8,148,334.00

2,673.845.75

5,474,688.25

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

6.460,000.00

3,549,000.23

2.910,999.77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

507.000.00

10,970.65

496,029.35

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000.11

225,000.11

.00

Indlsponib cred 0299

.00

604.32

.00

Autorități publice si acțiuni

510000

.00

604.32

.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

.00

604.32

.00

EXCEDENT/DEF1CIT

.00

30,247,564.85

.00

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE*OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. 2

LA HOTARAREA NR. 2J0 DIN 29.07.2016


Editat la data de: 30-JUN-16 22:55.02


Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-16

Page 13 of 88


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An :   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

.174,858,104.64

.00

Impozit pe venit

030000

00

1,276,146.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

1,276,146.00

.00

Cote sl sume defalcate din imp

040000

.00

50,946,162.72

.00

Cote defalcate din Impozitul p

040100

00

50,328,798.02

00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

617,364.70

.00

Impozitași taxe pe proprieta

070000

.00

24,108,579.17

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

19,061,890.81

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

8,525,657.08

.00

Impozit sl taxa pe clădiri de

070102

.00

10,536,233.73

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

3,466,038.50

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1,598,568.93

.00

Impozit sl taxa pe teren de la

070202

.00

1,939,378.57

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

71,909.00

.00

Taxe Judiciare de timbru si al

070300

.00

620,499.24

.00

Alte Impozite si taxe pe prop

075000

.00

960,150.62

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

70,589,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

66.578,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

3,545,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

466,000.00

.00

Alte Impozite sl taxe generale

120000

.00

21,151.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

21,151.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

133,066.24

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

76,866.24

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

56,200.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

6,890,116 95

.00

Impozit pe mijloacele de tren

160200

.00

6,012,664.95

.00

Impozit pe mijloacele de trena

160201

.00

3,550,998.42

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

2,461.666.53

.00

Taxe sl tarife pentru eliberar

160300

.00

877,452.00

.00

Alte Impozite si taxe fiscale

160000

.00

1,510,202.19

.00

Alte impozite sl taxe

185000

.00

1,510,202.19

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

4.392.271.79

.00

Venituri din concesiuni sl Inc

300500

.00

4,392,271.79

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

4,392,271.79

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,458,461.40

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,014,696.00

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

204,730.00

.00

Venituri din recuperarea chelt

332800

.00

55,534.40

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

163,501.00

.00

Venituri din taxe administrat!

340000

.00

799,766.75

.00

Taxe extrajudiciare de timbra

340200

.00

799,766.75

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

3,980,841.29

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

842,123.06

.00

la data de: 30-JUN-16

Page 14 of 88


Venlturi/Cheltuleli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Venituri din amenzi sl alte sa

350102

.00

842,123.06

.00

Alte amenzi, penalitati sl con

355000

.00

3,138,718.23

.00

Diverse venituri

360000

.00

12,395,784.14

.00

Taxe speciale

360600

.00

10,749,853.78

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

299,843.88

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

299,843.88

.00

Alte venituri

365000

.00

1.346.0B6.48

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

4,657,182.00

.00

Donații sl sponsorizări

370100

.00

845.00

.00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370300

.00

4,732,000.00

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

73,973.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

13,717.00

.00

Subvenții pentru acordarea a|u

423400

.00

13,717.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

163,942,213.07

144,786,122.90

19,158,090.17

Autorități publice sl acțiuni

510000

9.423,372.68

7.788,618.81

1,634,753.87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

3.477,000.00

3,379,149.00

97,851.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

2,023,372.68

1,175,469.81

847,902.87

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

3,923,000.00

3,234,000.00

689,000.00

Alte servicii publice generale

540000

1,861,500.00

1,148,129.58

713,370.42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

573,000.00

531,061.63

41,938.37

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

540000200000

988,500.00

329,153.18

659,346.82

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

300,000.00

287,914.77

12,085.23

Tranzacții privind datoria pub

550000

2,959,000.00

2,439,774.24

519,225.76

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

200,000.00

10,699.50

189,300.50

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

2,759,000.00

2,429,074.74

329,925.26

Ordine publica si siguranța na

610000

5,732,667.00

4,580,336.90

1,152,330.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

59,000.00

48,930.00

10,070.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

610000200000

126,667.00

54,203.90

72,463.10

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

5,547,000.00

4,477,203.00

1,069,797.00

Invatamant

650000

62,068,456.19

61,508,928.88

559,527.31

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

51,329,127.00

51,121,882.00

207,245.00

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

650000200000

9,123,565.19

8,773,032.88

350,532.31

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

466,000.00

465,999.00

1.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,149,764.00

1,148,015.00

1,749.00

Sanatate

660000

4.923,117.00

4,606,946.25

316,170.75

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

660000200000

50,000.00

781.39

49,218.61

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

2,375,000.00

2,108,047.86

266,952.14

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

660000810000

2,498,117.00

2.498,117.00

.00

Cultura, recreare sl religie

670000

11,041,197.00

7,493,143.25

3.548,053.75

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

1,155,583.00

1,073,244.00

82,339.00

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

670000200000

2,522,698.00

2,283,565.98

239,132.02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

3,370,178.00

3,054,853.93

315,324 07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

3,992,738.00

1,081,479.34

2,911,258.66

Asigurări sl asistenta sociala

680000

21,111,184.00

19,747,617.79

1,363,566.21

la data de: 30-JUN-16

Page 15 of 88Venlturi/Cheltulell

Cod

Credita

Incasari/Platl

Disponibil

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

6,426,780.00

6,316,215.12

110,584.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

4,420.156.00

3,786,160.23

633,995.77

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

880000570000

9,931,248.00

9,528,690.85

402,557.15

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

333,000.00

116,551.59

216,448.41

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

5,005,814.00

3,761,733.69

1,224,080.31

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

864,400.00

737,831.00

126,569.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

4,141,414.00

3,043,902.69

1,097,511.31

Proiecția mediului

740000

13,044,904.09

11,515,675.35

1,529,228.74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

1,950,000.00

1,705,081.00

244,919.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

9,228,000.00

8,053,107.55

1,174,892.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

250,000.00

150,000.00

100,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

1,616,904.09

1,607,486.80

9,417.29

Combustibili si energia

810000

18,086,000.00

17,012,701.30

1,073,298.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

810000200000

4,700,000.00

4,628,085.92

71,914.08

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

6,000,000.00

5,000,000.00

1,000.000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

7,386,000.00

7,384,615.38

1,384.62

Transporturi

840000

8,685,001.11

3,162,516.86

5,522,484.25

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

311,667.00

263,871.00

47,796.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

8,148,334.00

2,673,845.75

5,474,688.25

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000.11

225,000.11

.00

Indlsponib cred 0299

.00

604.32

.00

Autoritatl publice si acțiuni

510000

.00

604.32

.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

510000200000

.00

604.32

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

30,071^7742

.00

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR 5

LAHOTARARBANRilO DIN 29.07.2016

Editat la data de: 30-JUN-16 22:21:47

ta data de: 30-JUN-16


Page 1of2


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An: 2016 Trezoreria Municipiul Bacau Venlturi/Cheltulell

Cod

Credite

Incaseri/Platl

'disponibil

Veniturile bugetelor locale

,ao

6,130,499.16

.60

Diverse venituri

360000

00

50,565.16

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

50,565.16

00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

50,565.16

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

4,732,000.00

.00

Vareamlnte din secțiunea de fu

370400

.00

4,732,000 00

.00

Venituri din valorificarea uno

380000

.00

256,010.61

00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

170.72

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

412.00

.00

Depozite speciale pentru consl

391000

.00

255,427.69

.00

incasari din rambursarea Impru

400000

.00

355,321.09

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

355,321.09

.00

Subvenții de te bugetul de sta

420000

.00

410,921.08

.00

SubvenUI pentru reabilitarea

421200

.00

99,895.07

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

311,026.01

.00

Sume primite de te UE/altl don

450000

.00

2,325,681.24

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

1,348,237.22

.00

Sume primite In contul plătite

450101

.00

830,912.39

.00

Sume primite In contul plătite

450102

.00

2,179,149.61

.00

Fondul Social European

450200

.00

977,444.02

.00

Sume primite in contul platlfo

450202

.00

977,444.02

.00

Cheltuielile bugetelor locale

29,378,366.40

7354,311.78

21,424,054.65

Autoritati publice si acțiuni

510000

299,600.00

167,192.63

132,607.37

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

299,800.00

167,192.63

132,607.37

Alte servicii publice generale

540000

72,000.00

24,482.21

47.5t7.79

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

72,000.00

24,482.21

47,517.79

Ordine publica ai siguranța na

610000

21,700.00

.00

21.700.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

610000710000

21,700.00

00

21,700.00

Invatamant

650000

197,846.40

197,846.40

.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

650000710000

197,846.40

197,846.40

.00

Senatele

660000

1,070,000.00

167,963.01

902,036.99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

200,000.00

.00

200,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIAR

660000710000

870,000.00

167,963.01

702.036.99

Cultura, recreare si religie

670000

3,335,020.00

1,897,673.23

1,437,346.77

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2,255,020.00

1,677,260.19

577,759.81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,060,000.00

220,413.04

859,586.96

Asigurări si asistenta sociala

680000

405,000.00

17,047.52

387,952 48

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

137,000.00

.00

137,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

268,000.00

17,047.52

250,952.48

Locuințe, servicii Bl dezvolta

700000

520.000 00

153,361.15

366,638.85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

520.000.00

153,361.15

366,63885

Protecția mediului

740000

1.390,000.00

714,917.21

675,082.79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

200,000.00

120.00

199,880.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1,190,000.00

714,797.21

475,202.79

Editat la data de: 30-JUN-16 22:21:47

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-16

Paga 2 of 2


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Combustibili si energie

810000

15,100.00000

1,053,857.51

14,046.142.49

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

810000550000

500,000.00

310,700.28

189,299.72

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

13,000,000.00

743,157.23

12.256,842.77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1AR

810000710000

600,000.00

.00

600,000.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

1,000,000.00

.00

1,000,000.00

Transporturi

840000

6,967,000.00

3.550,970.88

3.407,029.12

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

6,460.000.00

3,549,000.23

2.910.999.77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

507,000.00

10,970.65

496,029.35

EXCEOENTIDEFICIT

,w

176,187.43

.M


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


4,71/2(94/