Hotărârea nr. 204/2016

Hotărârea nr.204 din 08.07.2016 Hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2016.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.07.2016,potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 4902/04.07.2016 al Comisiei Tehnice pentru Aplicarea Legii nr. O 350/2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4903/04.07.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr.4904/04.07.2016, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.852/08.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 844/07.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 845/07.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 , nr. 846/07.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.4, favorabile și raportul nr.847/07.07.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5,care a avut un vot pentru și un vot împotrivă;

-Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru q activități nonprofit de interes general, actualizată;

  • - Prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa la HCL nr. 113/2016 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profît de interes general;

  • - Rapoartele de oportunitate nr.4211/02.06.2016 al Comisiei Sport, nr.4214/02.06.2016 al Comisiei Culte, nr.4210/02.06.2016 al Comisiei Sociale, nr.4199/02.06.2016 al Comisiei Educație Mediu, nr.4217/02.06.2016 al Comisiei Cultura, nr.4198/02.06.2016 al Comisiei Tineret;

~ -Adresa nr.30181/30183/30169/30340/30424/30247/30341/30615/30305 /30385/ 30359 /4158/ 30567 din data 02.06.2016 a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. «a», punctul 1, 5, 6 și 9, art.45(2) lit.”a” și art.45(5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare,

O

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2016, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.- Având in vedere sumele propuse de comisiile de evaluare pe fiecare domeniu de activitate, se aproba ca fiecare beneficiar care va primi finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes general, în baza O Legii nr. 350/2005 aferente anului 2016, conform Anexei la prezenta hotarare, sa prezinte la data semnării contractului de finanțare dovada confinantarii, in sensul ca finanțarea nerambursabila sa fie insotita de o contribuție din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totala a finanțării.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare pe fiecare domeniu de activitate si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.204 DIN 08.07.2016

Lista finală a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de ia bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005 aferentă anului 2016

DOMENIUL EDUCAȚIE, MEDIU

Nr. crt

NrTînreg. al dosarului

_

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

suma propusa

1

_

29119/13.05.2016

ADAM OANA

Ansamblul folcloric micii dansatori

4.800 LEI

2

29074/13.05.2016

ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR COLEGIULUI NATIONAL FERDINAND - ALUMN1

B1O - Ferdinand Chorella

30.000 LEI

3

29050/13.05.2016

DIMA ADRIANA

învăț pentru viitorul meu

12.000 LEI

TOTAL BUGET:

230.000,00 lei

46.800,00 lei

183.200,00 lei


TOTAL SUME ALOCATE: SUME NEALOCATE:

DOMENIUL SOCIAL

Nr. crt.

NR. DE         DENUMIREA

ÎNREGISTRARE   ASOCIATIEI/ORGANIZAȚIE

DOSAR         /FUNDAȚIE

DENUMIREA PROIECTULUI

SUMA PROPUSA

r

Nr. 29107/13.05.2016 SOCIETATEA NAȚIONALA DE

CRUCE ROȘIE BACĂU

“O șansă pentru un viitor mai bun”

10 324 Iei

2.

Nr. 29104/13.05.2016 SOCIETATEA NAȚIONALA DE

CRUCE ROȘIE BACĂU

“Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice - Deschideți o ușă!”

62 901 Iei

3.

Nr. 29171/13.05.2016 ASOCIAȚIA DE SPRUIN A COPIILOR HANDICAPAȚI NEUROMOTOR BACĂU

“Utilizarea tehnologiei în programele de recuperare”

55 857 lei

k

TOTAL BUGET:         500.000 lei

TOTAL SUMA ALOCATA : 129.082 lei

SUMA NEALOCATA:    370.918 iei

DOMENIUL TINERET

Nr. crt

Nr. înreg. al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

SUMA

PROPUSA (lei)

1.

29076/13.05.2016

Asoc. Absolvenților Colegiului

Național Ferdinand 1 „Alumni Ferdinand”

RoboFun Ferdinand

28.000

2

29142/13.05.2016

ASOCIAȚIA SPRIJIN

PENTRU PĂRINȚI

Sunt tânăr, mă implic

9.000

3.

29130/13.05.2016

YOUNG PROMOT1ON

Idei pentru viață -

Ediția I

40.000

4.

29122/13.05.2016

ASOCIAȚIA STOP DROG

Salvare prin implicare

27.000

5.

29176/13.05.2016

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

Tânăr implicat, un voluntar implicat

28.000

6.

29023/12.05.2016

FUNDAȚIA SFANȚUL IO AN BOSCO

Vara împreună

30.000

7.

29136/13.05.2016

MIOARA IACOB

Concert pentru suflet

- Ediția a Vil-a

14.500

8.

29111/13.05.2016

CRUCEA ROȘIE

Concursul Sanitarii pricepuți - Ediția 54

10.000

9.

29144/13.05.2016

ASOCIAȚIA MEDICALĂ PLĂMÂNII SĂNĂTOȘI

Ce este tuberculoza?

6.300

TOTAL BUGET:         300.000 LEI

TOTAL SUMA ALOCATA: 192.800 LEI SUMA NEALOCATA : 107.200 LEI

DOMENIUL CULTURA

Nr. inregistrare

Solicitant

Titlul proiectului

Suma finanțată

28419/09.05.2016

Asociația "Comunico" Bacău

Bacău - pagini de istorie, file de poveste

17.000 lei

29121/13.05.2016

Asociația Culturală "Nume Noi"

Bacăul și Chișinău, concert rock simfonic

17.835 lei

29172/13.05.2016

Filip Claudiu

Festival-concurs de muzică ușoară pentru copii - Așchiuță

18.593 lei

TOTAL BUGET:          1.300.000 lei

TOTAL SUMA ALOCATA :  53.428 lei

SUMA NEALOCATA :     1.246.572 lei

DOMENIUL CULTE


TOTAL BUGET =          1.900.000 LEI

TOTAL SUMA ALOCATA =      0 LEI

SUMA NEALOCATA =     1.900.000 LEI

DOMENIUL SPORT

Nr crt

Nr. înregistrare dosar

Denumire solicitant

Titlul proiectului

Suma propusă

1.

28916/12.05.2016

Fundația Pro Știința Bacău

Participarea la competiții naționale si internaționale a sportivilor legitimați la C.S.Știința Bacău

2.000.000

2.

29055/13.05.2016

Asociația Clubul Sportiv Elite Sport Bacău

Participare în campionatul național de handbal masculin și promovarea sportivilor juniori de perspectivă

700.000

3.

28893/12.05.2016

Asociația Clubul Sportiv Nautica Bacău

Sprijinirea înotului de performanta în anul Jocurilor Olimpice, Rio 2016

90.000

4.

29083/13.05.2016

Asociația Sportivă Total Volei Bacău

Susținerea si reconstrucția echipei de volei masculin Știința Bacau - in vederea obținerii unor rezultate superioare

600.000

5.

29152/13.05.2016

Asociația Club Sportiv Moîdosport

Pregătirea sportiva a juniorilor in vederea participării la turneele naționale 2016

15.000

6.

29125/13.05.2016

Asociația Fotbal Club Măgura 2012

Pisicile Roșii - Fotbal Feminin-Reginele Sportului Băcăuan

19.500

7.

28739/11.05.2016

Club Sportiv SAGA

Susținerea competitionala in anul 2016 Campionat european tineret tir cu arcul

25.000

8.

29078/13.05.2016

Asociația Sportivă Magic Ball

Nu contează inaltimea, ci contează istețimea

15.000

9.

28974/12.05.2016

Asociația Sportiva Fotbal Club Bacău

Practicarea și dezvoltarea fotbalului juvenil

70.000

10.

28890/12.05.2016

Asociația Județeană de Atletism Bacău

Sprijinirea pregătirii atleților de performanță

50.000

11.

29008/12.05.2016

Asociația Sportivă a Persoanelor cu Dizabilități Vizuale Bacău

Sportul pentru nevazatori prezent si viitor

8.000

12.

28892/12.05.2016

CS Bronx Powerlifting Club Bacău

Sportul de performanta un viitor cert!

20.000

13.

28986/12.05.2016

Asociația Delfin 2012 Bacău

Cupa Delfin la sărituri în apă

20.000

14.

28984/12.05.2016

Clubul Sportiv Volei Carpati Bacău

Turneul internațional de volei masculin, old-boys Prietenia Bacău 2016 - Ediția aVl-a

7.500

15.

29101/13.05.2016

Asociația Județeană de Fotbal Bacău

Spre elită cu juniorii UI 3 și arbitrii

40.000

Nr crt

Nr. înregistrare dosar

Denumire solicitant

Titlul proiectului

Suma propusă

16.

29170/13.05.2016

Asociația Clubul Sportiv Dan Botezata

Chance

20.000

TOTAL BUGET:        5.700.000 LEI

TOTAL SUME ALOCATE : 3.700.000 LEI

SUME NEALOCATE :     2.000.000 LEICONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI