Hotărârea nr. 192/2016

Hotărârea nr.192 din 31.05.2016 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de constructii autorizate.


HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Referatul nr. 3766/18.05.2016 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3767 din 18.05.2016;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3768 din 18.05.2016 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 805/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 806/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 807/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 808/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.809/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate prin încheierea de contracte de închiriere anuale, in vederea desfășurării de activitati medicale si comerciale, cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se imputemiceste Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu b iarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU P

NR. 192

DIN 31.05.2016

N-OP, M.lonicăR.T .EM/tHI-A-Z

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTARAREA NR.    DIN 31.05.2016


TERENURI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ANUALE

NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

1.

POPESCUILARIE

17991/30.05.2001 (cu Act adițional

6710/23.08.2011)

100,00

CABINET MEDICAL

STR.      GEORGE

BACOVIA, NR. 11

2.

AP. VIERIU LENUTA

17997/30.05.2001 (cu Act adițional

68786/08.05.2012)

17,80

ACTTVITATI COMERCIALE

STR. M1HAIV1TEAZU, NR. 1ARHITECT SEF,

ARH. VASILE-ALEXANDRU GELIMAN