Hotărârea nr. 190/2016

Hotărârea nr.190 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau.

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau cu nr. 3903 din 23.05.2016;

-Raportul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 3904 din 23.05.2016;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr. 3905 din 23.05.2016;

-Raportul Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat cu nr. 3906 din 23.05.2016;

- Cererea nr. 29594/18.05.2016 a ARH. VLAD DIMITRIU - PROIECTANTUL LUCRĂRII;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 637/28.01.2016; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 801/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.802/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 47(1) si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ANEXĂ NR.

LA HOTARAREA NR. 130 DIN 31.05.2016ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


■5S4ȘJ


Sediu finnă P+M, cu birouri          i,

str. Bradului nr.25, mun. Bacău

PLAN URBANISTIC DETAL1U|| U3. REGLEMENTARI URBANISTICE ~~k


NT,

PU

rnwdmwt    «r**

Lunpmr 1M*1

WM-H

1

MUMM7

4.411

3

MUMJ14

MUTinn

1ZJtî

1

MAMA 7 11

1.M4

4

MU4UH

WMt.fTl

JA51

1

AttMija

MUMJ17

<£44

M13M.1X

miMui

4.M»

7

S4U3Mlt

14UTL7M

LCli

1

wintin

Mini MO

*IW

i

HIU1M

MtlFLlti

l«f

ic

im«ui i

Mimul

1ÎT!

ii

UUM44J

mmujh

Uit

n

LUA»

M1UUI1

vin

ti

MtWKt

MMK110

11X41

14

nimici

wntw

Q HT

T434M


LEGENDA


LIMITĂ ZONA STUDIATĂ


nkcuL frt ,

1VA <


LDI> LSI


| o . n. . | LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT PUD |        ~~|             LIMITE PROPRIETĂȚI

|   >   |           ACCES PARCELĂ

FUNCȚIUNI EXISTENTELOCUINȚE INDIVIDUALE LOCUINȚE COLECTIVE INSTITUT!! PUBLICE SPATII VERZI CIRCULAȚIE RUTIERĂ CIRCULAȚIE PIETONALĂ


FUNCȚIUNI RRQFUSEIMOBIL BIROURI

SPAȚIU VERDE

ALEE PIETONALĂ

ALEE RUTIERĂ

PARCARE In incintă PLATFORMĂ GOSPODĂREASCĂ


BILANȚ TERITORIAL pe parcela ce a generat P.U.D.


FUNCȚIUNI

EXISTENT

REGLEMENTAT

(MP> 1

%

<MP) 1

%

suprafața cohstruită

— 1

70    1 *

CURTE • epcdu verde

39*   |

too

97    |

C1RCIJLATD • atol, trotuare

101

PARCARE M INCINTA

— |

37

PLATFORMA G03PD0MEASCA

— 1

PARCELA CE A GENERAT PUZ

207   1

100

IC 7    |

100

Ai « 70m.p.                                     “< T • »• 'L

A<1 <• 140 31.J,.                                                       * 4-    “ f
VlaAOM iwrat» Saț proiect ărfi.VladDimltriu l._

Proiectat


arh.VladDImifriu1

*^nr.19 O. AR. BC-NT / 26.02.2002 Coordonator arlcDjEȚRUȘCA BENEFÎCiĂRi: MAGHIAR Ăîexandru-Vaiila al MAGHIAR Margareta

OBIECTIV:   Conatruire aedlu firmă P+M

cu birouri

AMPLASARE: str.Bradulul nr.25


'V t     nr19ajLH.BC.NT/26 02.200:


REGLEMENTĂRI URBANISTICESCARA

1 . 500


.1


-■faza P.U.D. oct 2015 i


' PROIECT nr.1

432/2015


PLANȘA

Us