Hotărârea nr. 19/2016

Hotărârea nr.19 din 05.02.2016 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Apetrii Elena, Lazăr Lucreţia şi Baltă Eugenia din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani.


HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu in valoare de 5000 Iei doamnelor Apetrii Elena, Lazăr Lucreția și Baltă Eugenia din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Cererile înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 42289/ 03.11.2014 înaintată de d-na Apetrii Elena, nr. 41148/ 22.10.2014 a d-nei Lazăr Lucreția și nr. 16621/ 13.01.2016 a d-nei Baltă Eugenia;

-Referatul nr. 391/ 20.01.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 557/ 26.01.2016;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 558/ 26.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 92/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 93/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 94/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Adresa nr. 223245/ 20.01.2016 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor;

-Prevederile OUG nr. 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(2) lit.« a » și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART.L (1) Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Apetrii Elena din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 01.11.2014.

  • (2) Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Lazăr Lucreția din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.11.2014.

  • (3) Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Baltă Eugenia din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 10.02.2015.

ART.2.Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/ 2007, din capitolul 68.02. Asigurări și asistență socială.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar, Direcția de Asistență Socială și Direcția Economică.

ART.4.Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Cabinet Primar, d-nei Apetrii Elena, d-nei Lazăr Lucreția și d-nei Baltă Eugenia.


NR.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

' \k