Hotărârea nr. 189/2016

Hotărârea nr.189 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, PILON RECLAMA, STR. ALEXEITOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau cu nr. 3762 din 18.05.2016;

-Raportul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 3763 din 18.05.2016;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr. 3764 din 18.05.2016;

-Raportul Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat cu nr. 3765 din 18.05.2016;

-Cererea nr. 27383/21.04.2016 a S.C. DEDEMAN S.R.L.;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34853/25.08.2015;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 799/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.800/30.05.2016 a! Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile ari. 47(1) si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER , PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

țunicata beneficiarului, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului


NR. 189 DIN 31.05.2016


ȘEDINȚĂ ^TOICAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIMPOPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU/ * /

n/DB

țtEțțpiN

ratiSaxi

\O


1 1

1 ] 3 1

1 1

3 i j

1

1

1

1 î

1


Strada C-tin ENE

Existent

Propus

ISco

ISCO

mp

%

mp

%

Suprafața teren studiat

6SS6,00

100,00

6556.00

100,00

Suprafața teren proprietate

6556,00

100,00

6556,00

100,00

Suprafața construita

2416.71

36.86

1495,87

22,81

Suprafața desfășurată

2965,02

45,23

2044,18

31.18

Ckcutatfl pletonale carosabile parcarf, platforme betonate gf spatii amenalate cu pietriș

4007,17

61,12

3684,74

56.21

Suprafața apatii amenajata

132,12

2,02

1220,41

16,62

Teren cedat domeniului public

154,98

2,36

Procent de ocupare al terenului

36,86 %

22,81 %

Coeficient de utilizare al terenului

3,45 mp/ mp TEREN

0.31 mp/ mp TEREN

Procent de ocupare al terenului conform PUD

- .

30,00 %

Coeficient de utilizare al terenului conform PUD

-

0,35 mp/ mp TEREN

Locuri de parcare

-

74 de locuri


Vx   x w   V

* VȘ. wl 4

J

■ aaar. «1

2

,1

4

1 ÎNĂLȚIME MINIMA ADMISA

  • 2. ÎNĂLȚIME maxima admisa

  • 3. POT. MAXIM

4 C.IJ T MAXIMÂNEXĂNR.

LA HOTARAREA NR. llS DIN 31.05.2016


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVtDIU POPOVIC


URBANO arhitect »/j. IAȘI

Complex Grădinari, Str. Grădinari nr. 14, bl. F2-1, etaj 1, stanga

TeU Fax: 0232- 26.66.08. E- mal: urbano.arhKacl@gmal1.com

Specificație

Nume

Semnătura

Sef proiect

arh. Paul Palaghla

Y Z

Proiectat

Arh. Paul Palaghla

Desenat

Arh st. Georga Muntean*

PLATFORME BETONATE IN INTERIORUL LIMITEI PROPRIETĂȚII


Referat / Expertiza nr. / data

Beneficiar: “ DEDEMAN S.R.L.

BACĂU


Proiect

nr. 157 7 2015


03