Hotărârea nr. 186/2016

Hotărârea nr.186 din 31.05.2016 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.

/Uwwwta

^£cca/ a/ Q/$artwifiudui o^acău

HOTĂRÂRE privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către doamna Afrențoaiei Elena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Cererea doamnei Afrențoaiei Elena înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30021/02.06.2015;

-Referatul nr. 90281/ 26.04.2016 al Compartimentului Evidență Contracte;

-Procesul verbal nr. 1964/ 21.03.2016 al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ;

-Raportul de evaluare al locuinței din Bacău, str. I. S. Sturza, nr. 27 întocmit de Sierra Quadrant Consulting Group SA cu nr. SQCG 30/16.02.2016;

-Contractul de închiriere nr. 145323/ 03.06.2014 pentru suprafețe locative cu destinația de locuință naționalizată, încheiat între municipiul Bacău și d-na Afrențoaiei Elena;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3892/ 23.05.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3893/ 23.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.786/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 787/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 788/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 789/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.790/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 112/ 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului, actualizată;

-Prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 20/ 1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, republicată;

-Prevederile art. 36 alin. (2) și (6) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 16 din Legea nr. 85/ 1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către doamna Afrențoaiei Elena.

ART.2. - Cheltuielile de autentificare de la Notarul Public, aferente încheierii Contractului de vânzare - cumpărare, cele pentru întocmirea documentației cadastrale, precum și contravaloarea Raportului de evaluare înregistrat cu nr. SQCG 30/ 16.02.2016, vor fi în sarcina doamnei Afrențoaiei Elena.

ART.3. - Vanzarea locuinței se face cu plata prețului integral, stabilit conform Raportului de Evaluare, respectiv 5550 euro (25.080 lei), la care se adaugă TVA 20 %, care se va achita la casieria Direcției Economice, o data cu contravaloarea documentației cadastrale și Raportului de evaluare.

ART.4. - Locuința astfel dobândită nu poate fi înstrăinată timp de 10 ani de la data cumpărării.

ART.5. - Se aprobă închirierea terenului situat in jurul construcției, în suprafață de 112 mp, reprezentând curți - construcții și terenul folosit pentru cale de acces la locuință, către doamna Afrențoaiei Elena.

ART.6. - Terenul situat sub construcție, în suprafață de 110 mp, poate fi dobândit de cumpărător, ulterior încheierii contractului de vânzare - cumpărare, în baza Legii nr. 18/1991, urmând a-i fi eliberat un Ordin de Prefect în acest sens.

ART.7. - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART.8. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și doamnei Afrențoaiei Elena.


NR. 186

DIN 31.05.2016

N.O.P, I.D./ R.TJEx.l/DiJ.A.2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVTDIU