Hotărârea nr. 173/2016

Hotărârea nr.173 din 31.05.2016 Hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi municipiul Chişinău din Republica Moldova.

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

  • - Referatul nr. 3969/ 24.05.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 3986/ 24.05.2016 ;

  • - Raportul compartimentelor de resort nr. 3987/ 24.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 723/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 724/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 725/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr.726/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 727/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale ari. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 15 alin. (5), ale art. 36 (2) lit. « e » și alin. (7) lit. « c » și art.45(2) lid.d din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova.