Hotărârea nr. 172/2016

Hotărârea nr.172 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Naţional Ferdinand I la organizarea conferinţei internaţionale «MoldaviaMUN», în perioada 26 - 29 mai 2016.


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 151/ 2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Național Ferdinand 1 la organizarea conferinței internaționale « MoldaviaMUN », în perioada 26 - 29 mai 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 3223/ 19.05.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 29697/19.05.2016 înaintată de Colegiul Național Ferdinand I;

-Referatul nr. 3964 / 24.05.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3973/ 24.05.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3974/ 24.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 720/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 721/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 722/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 151/2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea conferinței internaționale « MoldaviaMUN », în perioada 26 - 29 mai 2016 ;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si tunctionare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă modificarea titlului și a art. 1 la HCL nr. 151/ 2016, în sensul că perioada de desfășurare a Conferinței Internaționale « ModaviaMUN » este 20 - 23 octombrie 2016.


ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 151/2016 sunt și rămân în vigoare.


ART. 4, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei


PREȘEDI IULIAN-VAî 2=Im ai

ww A| iu

O

wE rpl |    J < 1

li rji,      | Iflgț

/


iei Economice, Serviciului Cabinet Primar și Colegiului


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU PO


ĂU