Hotărârea nr. 169/2016

Hotărârea nr.169 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti, la organizarea celei de a VI-a ediţii a Raliului Moldovei, ce se va desfăşura în perioada 1 - 2 iulie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 22193/ 03.03.2016, înaintată de Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești;

-Referatul nr. 3989/ 24.05.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4011/ 25.05.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4012/ 25.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 711/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 712/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 713/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 6 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești, la organizarea celei de a Vl-a ediții a Raliului Moldovei, ce se va desfășura în perioada 1 - 2 iulie.

ART, 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 45000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART, 3, Alocarea celor 45000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. Hotărârea v^^binWpa

/-ț        ,♦ T» 4 4 M                     . -Ti                   ’ jSportiv Rally Spirit

PREȘE

IULIAN-


irecției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Club

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1