Hotărârea nr. 168/2016

Hotărârea nr.168 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri », la organizarea celei de a X -a ediţii a Conferinţei Internaţionale «C.I.S.A. - International Conference of Applied Science», ce se va desfăşura în perioada 02 - 04 iunie 2016.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea

« Vasile Alecsandri », la organizarea celei de a X -a ediții a Conferinței Internaționale « C.I.S.A. -International Conference of Applied Science », ce se va desfășura în perioada 02 - 04 iunie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 8073/ 17.05.2016, înregistrată la instituția noastră cu nr. 29448/ 17.05.2016, înaintată de Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;

-Referatul nr. 3857/ 20.05.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3965/ 24.05.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3966/ 24.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 708/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 709/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 710/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale ari. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(2) lit.« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea «Vasile Alecsandri», la organizarea celei de a X -a ediții a Conferinței Internaționale «C.I.S.A. -International Conference of Applied Science », ce se va desfășură în perioada 02 - 04 iunie 2016.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 14000 Iei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre. ART. 3. Alocarea celor 14000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. Hotărârea va « Vasile Alecsandri»


PREȘEDINTE

IULI


NR. 168

DIN 31.05.2016

N O.P. I.1V R T /Ex-l'lh.l -A-2jcată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Universității


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIP


NICOLAE-OVIDIU