Hotărârea nr. 167/2016

Hotărârea nr.167 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acţiunea 2012, la organizarea proiectului «Cunoaşte-ţi ţara», ce se va desfăşura în perioada 01.06.2016 - 30.08.2016, în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, la organizarea proiectului« Cunoaște-ți țara », ce se va desfășura în perioada 01.06.2016 -30.08.2016, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

-Adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 29328/ 16.05.2016, înaintată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012; -Referatul nr. 3859/ 20.05,2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 3970/ 24.05.2016 ; -Raportul compartimentelor de resort nr. 3971/ 24.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 705/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 706/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 707/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(3) și din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, la organizarea proiectului «Cunoaște-ți țara», ce se va desfășură în perioada 01.06.2016 -30.08.2016, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă punerea la dispoziție a locurilor de cazare în căminele unor colegii din Municipiul Bacău, pentru participanții în cadrul acestui proiect, după cum urmează:

  • •      la Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen”, în perioada 12-22 iulie 2016-6 grupuri a câte 50 de persoane, două nopți de cazare;

  • •      la Colegiul „Mihai Eminescu”, în perioada 11 -24 iulie 2016-5 grupuri a câte 50 de persoane, două nopți de cazare;

• la Colegiul Național „Ferdinand I”, în perioada 1-15 august 2016 - 3 grupuri a câte 50 de persoane, două nopți de cazare;


• la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, în perioada 26-28 iulie 2016 - 2 grupuri a câte 50 de persoane, două nopți de cazare.

ART. 3, Serviciul Cabinet Primar va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. Hotărârea -comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Colegiului Tehnic de rpen”, Colegiului „Mihai Eminescu”, Colegiului Național „Ferdinand I”,


Comunicații „Nicgplpn”și Platformei Unioniste Acțiunea 2012.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL; NICOLAE-OVIDIU P0W)


BACĂU

CI