Hotărârea nr. 16/2016

Hotărârea nr.16 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.

2ft,cntâ//waHOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

-Procesele Verbale ale Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 6725/ 25.08.2015 și nr. 7552/ 23.09.2015;

-Referatul nr. 321/ 18.01.2016 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 365/ 19.01.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 366/19.01.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 62/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 63/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 64/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 65/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 66/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 2 lit.”c”, art.38, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

-Prevederile HGR nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 172/31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău;

- Prevederile HCL nr. 239/ 18.11.2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău;

-Prevederile HCL nr. 94/ 2015 privind constituirea Comisiei de analiză a solie țărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 160/ 2014;

-Prevederile HCL nr. 502/2007 modificată și completată prin HCL 161/2014 a îexa 1 „criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea solicitărilor de 1< cuințe sociale” - I. Criterii de acces la locuință; 11. Criterii de ierarhizare stabili e prin punctaj”;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215! 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” puneți 1 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 172/31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău, în sensul că:

  • (1) se vor anula repartițiile aprobate prin HCL nr. 172/ 31.08.2015, modificată și completată prin HCL nr. 279/ 18.11.2015 pentru persoanele nominalizate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • (2) se completează lista nominală cu un număr de 9 (nouă) familii și persoane, care potrivit legislației menționate vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate în str. Henri Coandă nr. 9, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 172/31.08.2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectulu Șef -Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC/ U

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1 ia HCL nr. /&           2016


LISTA NOMINALĂ

cu repartițiile locuințelor sociale situate în str. Henri Coandă nr.9 ce vor f anulate


i Nr. i cri.

, Numele si i prenumele

1 Punctaj

Starea Civilă

i Data depunerii

1 cererii

Repartiție

OBS

1

CĂPĂȚÂNÂ LILIANA

70

Necăsătorită

21.11.2003

1

, Garsoniera nr2

Cererea nr.48040/1 8.12.2015. renunță la repartiție.

2

1 DUMBRAVĂ

1 VICTOR

1

70

Necăsătorit

18.082004

Garsoniera

nr.5

Nu a reconfirmat dosaru 1 la tennen conform adresei nr 85629/23.11.2015

3

ZAHARJA

RADU

MIHA1

69

1 Căsătorii, 1 copil

18 04.2006

io^ w a «D

3

Nu a reconfirmat dosajnl Iu termen conform adrese1

nr. 85629/23.1 .2 15

4

COVAȘÂ

FÎNARU

ANDREEA

69

Necăsătorită, 1 copii

! 30.032007

Garsoniera nr.29

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform ad eseî

nr. 85629/23.112015

I 5

1

L- -

POTORAC BLAGA GEORGETA

68

Căsătorită, 1 copil

23 12.2005

Apartament

nr.35

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei nr.85629Z23.I12Ol5

6

i

TOFAN r

ION’JȚi LUCIAN

67

Căsătorit, 4 copii

02.03.2009

ApartaqFent

BT.45F

Cererea nr.47500/14,12.20 . renunță la repartiție.

7

RASCOVSCHI

ELENĂ

67

Căsătorită, 3 copii

04.12.2007

Apartament

nr.41

Cererea nr.47519/14.12 2015 renunță la repartiție.

8

DRUȚU

MARIANA CAMELIA

67

Necăsătorită, l copil

21.08.2006

Garsoniera

nr.47

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei nr. 85629/23.112015

9

bAlăiță DANIELA

72

Necăsătorită, 1 copil

11.11.2004

Garsoniera nr.20

Cererea nr.63598/12.11.2015 Balai.tă Daniela solicită schimb de locuință .cu Biitnaru Marta str.

Tipografilor 16/A/16, PV nr.9539/04,122015 comisia socială aprobă schimbul de locuințe, Cererea nr.94686/22.12.2015, Butnaru Marta renunță la încheierea contractului de închiriere pentru

L

garsoniera nr20,sțr. Henri Coandî MCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OV1DIU POPOVICIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT BARDAȘUrCRISTINA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU I

ANEXA nr.2 la HCL nr /£ /05jGg,2016

LISTA NOMINALĂ

cu solicitanții de locuințe sociale situate în str. Henri Coandă nr.9 si repartiția acestora conform Legii nr.l 14/1996 Și HCL nr.l 61/2014


Nr. crt.

Numele si prenumele

Punctaj

Starea Civilă

Data depunerii cererii

Repartiție

1

LAZALAURA ANTOANELA

67

Necăsătorită, 1 copil

41744/02.11.2006

Garsoniera nr.2

2

OLTEANU CARMEN ELENA

67

Căsătorită, 1 copil

3931/29.01.2007

Apartament

nr.35

3

ROBCIUC GABRIEL FLORIN

67

Necăsătorit

32910/12.10.2004

Garsoniera

nr.29

4

PINTERVASILICA

67

Căsătorită

3863/02.02.2005

Apartament

nr.45

5

GĂLĂȚANU ELENA

67

Necăsătorită

18893/31.05.2000

Garsoniera nr.5

6

BUJOR LIVIA

67

Necăsătorită

339/26.09.2008

Garsoniera nr.47

7

PLESCAU RAMONA LENUTA

66

Căsătorită, 2 copii

30927/26.07.2007

Apartament

nr.20

8

RUGINOSU ELENA ALINA

66

Căsătorită, 2 copii

58867/19.12.2007

Apartament

nr.28

9

BISOC CONSTANTIN

66

Căsătorit, 1 copil

19146/07.05.2007

Apartament nr.41       _____

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA V