Hotărârea nr. 157/2016

Hotărârea nr.157 din 18.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul «Grigore Antipa», în vederea organizării activităţilor dedicate sfârşitului de an şcolar, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău.

HOTĂRÂRE


privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul« Grigore Antipa », în vederea organizării activităților dedicate sfârșitului de an școlar, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 18.05.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 1532 din 10.05.2016 înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28603/ 10.05.2016, înaintată de Colegiul « Grigore Antipa » din Bacău;

-Referatul nr. 3592/13.05.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3607/ 13.05.2016 ; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3608/ 13.05.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 669/18.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 670/18.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 671/18.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Amendamentul formulat de către domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Bîrzu Die, amendament adoptat cu 19 voturi;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. «d» și alin. (6) lit. «a», punctele 1 și 5 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul « Grigore Antipa », în vederea organizării activităților dedicate sfârșitului de an școlar, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, activități ce se vor desfășură în data de 24 mai 2016.

ART.2. Contribuția Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia din Bacău, pentru desfășurarea evenimentului prevăzut la art. 1.

ART3. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.


NR. 157

DIN 18.05.2016


N.O.P, l.DJR.TJEx.l/Ds.l-A-2