Hotărârea nr. 149/2016

Hotărârea nr.149 din 28.04.2016 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.15/110/2016.

HOTĂRÂRE

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15/110/2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B ACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Referatul nr. 26403/ 18.04.2016 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 2998 /22.04.2016;

-Raportul compartimentului de resort nr. 2999/ 22.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 637/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 638/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 639/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 640/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 641/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 79A3 din OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 21 (3), ale art. 23, ale art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 38/2010 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justiție, completată prin HCL nr. 135/ 2010;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,


HOTÂRĂ ȘTE:


ART. I, - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău întâmpinarea (apărărilor) formulată în dosarul nr. 15/110/2016, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacau, Ilie Bîrzu cu atribuții de Primar, să împuternicească un apărător ales care să apere interesele Consiliului Local al Municipiului Bacău în cauza ce face obiectul dosarului nr. 15/110/2016, pe tot parcursul derulării procesului până la soluționarea lui definitivă.
Kjiului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.


           CONTRASEMNEAZĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Ane»» ta HCL nr. /49 J 2g.0M<H6

ROMANIA

JUDEȚUL BAC AU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Sediu: Bacau, atr. Marasesti, nr. 6, Județul Bacau

TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

NR. 26403/19.04.2016

TRIBUNALUL BACAU - Secția I Civila Bacau, str. Cnza Vodă, nr. 1, județul Bacau

DOSAR NR. 15/110/2016, C15LMbls

Consiliul Local al municipiului Bacau cu sediul ta Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau, ta temeiul art. 205 si următoarele din Noul Cod de Procedura Civila, formulează

ÎNTÂMPINARE

prin care solicita respingerea acțiunii formulata de reclamantii Lupu Raluca-Mihaela, Carp Maricica, Avadani Carmen -Margareta, s.a. ta contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Bacau, pentru următoarele motive si considerente:

PE EXCEPȚIE:

INVOCAM LIPSA CAUTATH PROCESUALE PASIVE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU raportat la capetele cererii de chemare ta judecata, făta de următoarele:

Prin cererea formulata, reclwnmtH, Lupa Raluca- MEutola, Carp Maricica, Avadani Carmen- Margareta, ax, solicita instanței da Judecata:

• sa constate dreptul lor la spotul de condiții deosebite de 15% din salariul da baza pentru perioada 2009*2015

■ sa oblige pereții la plata spotului de 13% din salariul de baza pentru perioada 20)2-2015

  • - sa oblige paratli la încheierea de noi acte adiționale la C1M prin care sa fie stebllita acordarea sporului de 15% pentru anul la cur*

  • - ra oblige paratil la plata cheltuielilor de judecata, înțelegând, In acest sena, sa se Judece in contradictoriu si cu Consiliul Local al Municipiului Bacau, in calitate de pnaL

Cu toate acestea, fota de capetele de cerere formulate, apreciem ca se Impune admiterea eiceptiel invocata, respectiv EXCEPȚIA LIPSEI CALITATE PROCESUALE PASIVE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, avund in vedere următoarele;

Potrivit prevederilor art 36 din Legea or. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul local esta cel care aproba, la propunerea primarului, bugetul local si asigura si cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor vârstnice.

cuantum care sa conducă la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009”

Rezulta, așadar, ca, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, sporurile pentru condiții de munca se pastreaza in toate cazurile, in cuantumul avut la nivelul lunii decembrie 2009.

La data de 01.01.2011 au intrat in vigoare noua lege-cadru de salarizare in domeniul bugetar, Legea nr. 284/2010, precum si Legea nr. 285/2010 care au prevăzut pentru anul 2012 un sistem de salarizare identic celui din anul 2010, ca modalitate de stabilire, respec/n» prin raportare la sumele primite In luna decembrie 2009- plata sporurilor la aceeași valoare in măsură in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleași condiții

Prin art 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 s-a reglementat faptul ca, locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru condițiile de munca, condițiile si modalitatea de acordare a sporurilor, se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Cu toate acestea, avand in vedere ca prevederile acestui articol au fost prorogate de la aplioare, prin acte normative succesive, rezulta ca, in prezent, cuantumul sporurilor pentru condiții de munca nu se determina prin aplicarea procentului prevăzut de lege asupra salariului de baza, d se pastreaza cuantumul avut in luna decembrie 2009, diminuat si ulterior majorat potrivit Legii nr. 118/2010 si Legii nr. 285/2010.

Cu alte cuvinte, pana la aprobarea regulamentelor cu privire la acordarea sporului pentru condiții de munca, prevăzute la art 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, sporul pentru condiții de munca se acorda numai personalului din instituțiile publice, care in baza unei legi sau unei hotarari de Guvern, a beneficiat de acest spor in luna decembrie 2009, precum si personalului care in anul 2010 a beneficiat de acest spor in baza prevederilor Legiircadru nr. 330/2009, in măsura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleași condiții.

Aceeași concluzie reiese si din prevederile pct. H, litB) din Anexa la Ordinul nr. 42/77/2011, invocate si de către reclamant! in cererea de chemare in judecata, in sensul in care sporurile pentru condiții de munca stabilite in baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acorda pana la,aprobarea regulamentelor prevăzute la art 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri in luna decembrie 2009, daca sporurile au fost acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului si numai in măsura in care activitatea se desfasoara in aceleași condiții de munca.

Rezulta, așadar, din cele mai sus menționate, ca nu se poate beneficia de aceasta prevedere legala, care este valabila numai pana la aprobarea regulamentelor, in condițiile in care nu sunt îndeplinite condițiile mai sus menționate.

In acest caz, avand in vedere ca, asa cum insasi reclamantii arata in acțiunea formulata, aceștia nu beneficiau de acest spor nici in luna decembrie 2009 (fiîndu-le sistat inca din luna decembrie 2008) si nici in anul 2010, rezulta, in mod clar, ca

In acest sens, a fost adoptata, la nivelul municipiului Bacau, Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 13/30.012015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare sl Funcționaro al Căminului perora Persoane Vârstnice Bacau începând cu data de 01.022015.

In Anexa la H.C.L. nr. 13/2015 se arata foarte clar, la art 1 ca, Căminul pentru Persoane Vârstnice este instituție de asistenta sociala, eom m orgonteozn si fiutctioneata ca ritactera publica cm personalitate juridica, In subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau, iar ta art. 8 ca acesta an patrimoniu propriu, format din totalitatea elementelor de activ sl de pasiv existente In bilanțul contabil de la data de 31.12.2014 sl a existentului la data aprobării prezentului Regulament

Totodată, In Regulamentul de organizare si de fimetionare al Căminului, la art 9 se prevede in mod expres ca, Căminul pentru Persoane Vârstnice an buget propriu de venituri sl cbeltnteU sl ca proiectul bugetului Căminului se întocmește de catn directorul Căminului, in calitate de ordonator tartar de credite si este aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bacau.

Mal mult decât atat, in art 15 din Regulament sunt prevăzute atribuțiile Compertientului fmancfar-contabll care fiwe parte din structura Căminului, si anume:

pct3. “participa la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si fiimizeaza directorului entității toate informațiile necesare Întocmirii acestuia”; pct32. “nnnanerte respectarea actelor normative privind salarizarea personalului, stabilește drepturile sobtriale slreținerile, acffutffantfl,modificările desalariT,

In aceste condiții, avand in vedere, pe de o parte, capetele cererii de chemare in judecata, respectiv obligarea la constatarea dreptului la sporul de condiții deosebite de 15% si la plpta acestțdq, obligare? la inefieierea de acte adiționale la obligarea la plata cheltuielilor de judecata, iar pe de alta parte, atribuțiile Consiliului local care se refera strict la aprobarea bugetului local, pe baza propunerilor înaintate, precum si atribuțiile Căminului pentru Persoane Vârstnice mai sus aratate, apreciem ca, Consiliul Local.nu poate fi obligat la constatarea/plata unui drept sau la încheierea de* acte adiționale la CIM, motiv pentru care solicitam instanței de judecata admiterea excepției invocata, respectiv EXCEPȚIA LIPSEI CALITATE PROCESUALE PASIVE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU si, pe cale de consecința, respingerea acțiunii ca fiind introdusa împotriva unei persoane tara calitate procesuala pasiva.

PE FONDUL CAUZEI:

Asacum am «atac sl In rândurile de mai sus, prin acțiunea formulata, reclamantil Lupu Raluca- Mlhaela, Carp Mariclca, Avadani Carmen- Margareta, s.a^ au sollcfat instanței de judecata sa constate dreptul lor In sporul de condiții deosebit* de 15% din salariu] de baza pentru perioada2009-2015, sa oblige paratii la plata sporului de 15% din salariul de baza pentru perioada 2012-2015, sa oblige paratii la Încheierea de noi acte adiționale la CIM prin care sa fie stabilita acordarea sporului de 15% pentru anul In cura si sa oblige paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In susținerea cererii, aceștia au aratat ftptul ca, începând cu data de 01.012009, fa mod nelegal si fere nici un temei juridic, nu an mai prihtit sporul pentru condiții deosebite de 15%, spor fa caro erau tadreptntiti fa temeiul art 15 si pctl9, lltB) din Anexa nr. 3 dfa Ordinul nr. 547/2010 sl ta baza Legii nr. 284/2010, Legii nr. 285/2010 sl a Ordinului nr. 42/77/2011.

In condițiile in care-veți trece peste excepția invocata, respectiv, Jipsa calitatiî procesuale pasive a Consiliului Local al municipiului Bacau”, apreciem ca se impune respingerea, ca neîntemeiata, a acțiunii formulata de reclamanti, avand in vedere următoarele aspecte:

Potrivit prevederilor art. 30, alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, „in anul 2010 personalul aflat in funcție la 31.12.2009 isi va păstră salariul avut fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din lună decembrie 2009 astfel: noul salariu de baza, solda funcției de baza sau, după caz, indemnizația lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; sporurile prevăzute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei funcției de baza sau, după caz, Indemnizației lunare de încadrare se vor acorda intr-un aceștia nu îndeplinesc condițiile mai sus aratate, astfel încât nu sunt indreptatiti la acordarea sporului solicitat, si anume sporul de condiții deosebite de 15% din salariul de baza.

Fata de cele mai sus menționate, solicitam respingerea acțiunii formulata de reclamând ca fiind neîntemeiata, in condițiile in care aceștia nu îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru acordarea sporului de condiții deosebite de 15% din salariul de baza.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezenta pe dispozițiile Noului Cod de Procedura Civila, LegH-cadru nr. 330/2009, Legii nr. 284/2010, Legii nr. 285/2010.

Înțelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri si depunem copie conform cu originalul după:

-adresa Înaintata de reclamând si răspunsul formulat de Căminul pentru Persoane Vârstnice

-corespondenta purtata cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si


MR/Ds.I-D-4/exJ