Hotărârea nr. 145/2016

Hotărârea nr.145 din 28.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere :

-Adresa nr.21591/25.02.2016, completată cu adresa nr.26225/11.04.2016, primită de la Colegiul Național „Ferdinand I" Bacău;

-Referatul nr. 78121/13.04.2016 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2958/ 21.04.2016; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2959/ 21.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 618/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 619/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 620/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 621/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 622/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART.l - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unui coș de fum, cu următoarele caracteristici:

- C9 - Coș fum, cu următoarele caracteristici:

  • •     anul punerii în funcțiune : 1992

  • •        valoarea de inventar: 4.617,90 lei

  • •          cod clasificare : 1.1.12

•        poziția în inventarul domeniului public 809

ART.2 - Se aprobă casarea și demolarea, în condițiile legii, a bunului imobil prezentat la art. 1.

ART3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a coșului de fum, în urma casării și demolării.

ART.4 - Se mandatează conducerea Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de casarea și demolarea bunului specificat la art.l


ART.5 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.6 - Hotărârea va fi comunicată_Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Colegj
SECRETARUL MUNIC NICOLAE,

NR. 145

DIN 28.04.2016

N O.P., R.TJEx.l/Ds.I-A-2