Hotărârea nr. 144/2016

Hotărârea nr.144 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2.

HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău str. ȘTEFAN CEL MARE NR. 6/D/2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Cererea înaintata de SC XADA COM SRL Bacău cu nr. 22986/ 10.03.2016;

-Referatul cu nr. 78113/06.04.2016 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2935 din 21.04.2016; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2936 din 21.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 613/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 614/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 615/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 616/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 617/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile Ordinului nr. 634/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

-Prevederile art. 879 alin. (1), (3) și (5) și art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) - Se aproba actualizarea documentațiilor cadastrale cu nr. 6498 si nr. 11987, in sensul alipirii suprafeței de 36,10 mp cu suprafața de 88,05 mp teren situat in Bacau, Strada Ștefan cel Mare, nr. 6/D/2, concesionate conform contractelor de concesionare nr. 32160/33169/05.10.2001 si înscrierea mențiunilor in cartea funciara, terenuri ce sunt înscrise in inventarul domeniului privat al Municipiului Bacau, insusit prin HCL nr. 199/2003 si actualizat prin HCL nr. 430/2009, proprietate privată a municipiului Bacău, aflat în concesiunea S.C. XADA COM S.R.L. BACĂU.

(2) - Terenul de la alin. (1) este evidențiat în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre la poziția nr. 2442.

ART. 2. -Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de alipire pentru terenul prevăzut mai sus, vor fi suportate de către S.C. XADA COM S.R.L. Bacău.


ART3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniuluiromânia

JUDEȚUL bacău

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTARAREA NR. fol) DIN 28.04.2016

Menționam faptul ca terenurile respective situate in Bacau, str.Ștefan cel Mare, nr.6, in suprafața de 88 mp si 37 mp sunt inscrise in inventarul domeniului privat al municipiului Bacau la poziția nr.2441 si nr.2442 din anexa la HCL Nr.430/23.12.2009.
Bacău

2435

0

Teren concesionat Vlasie Vasilica

S=28mp,str.Prel.Bradului

nr.127

destinația: garaj

Nr.contract 21850/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2436

0

Teren concesionat VOLODEASRL

S=1 lmp,strJ4icolae

Bălcescunr.l destinaț&prestserv.

Nr.contract 17451/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2437

0

Teren concesionat Vrânceanu Cristinel

S=28mp,str.L.Tăutu nr. 10-12, inter£22Decembrie destinați a: garaj

Nr.contract 26826/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2438

0

Teren concesionat Vrânceanu Vasilica

S=27mp,strJ22 Decembrie

nr.22

destinația:garaj

Nrxontract 20585/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2439

0

Teren concesionat Weiss Alexandru

S=8mp,str.L.Pătrășcanu nr.2

destinația:ext.sp.conL

Nrxontract 4408/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2440

0

Teren concesionat Willy IMPEX SRL

S=184mp,str.Mărășești nr.80 B

destinațiarext teren pt.sp.

Nrxontract 5538/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2441

0

Teren concesionat XADACOMSRL   ./

S=88mp,str.Ștefan cel Mare nr.6 destinația: extsediu firmă

Nrxontract 44386/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2442

0

Teren concesionat XADACOMSRL

S37mp;str.Ștefan cel Mare nr.6 destinația: extsediu firmă

Nrxontract

32160/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2443

0

Teren concesionat      .

Zaharia Dorin-Gabriel

S=39mp,str.Ștefan cel Mare nr.6 destinația:ext Jediu firma

Nrxontract 27340/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2444

0

Teren concesionat Zaharia Elena

S=16 lmp,str.Banca

Națională nr.4 A destinațiarext.lociiință

Nrxontract 34759/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2445

0

Teren concesionat Zaharia Ionel

S=28mp,str.Prel.Bradului

nr.127

Destinațiazgaraj

Nrxontract 21846/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2446

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram lancu

Nrxontract

Domeniul privat