Hotărârea nr. 141/2016

Hotărârea nr.141 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest Târțescu.


HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest Țârțescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Adresele Eon Distribuție România înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 26000/ 08.04.2016 și nr. 23203/14.03.2016;

-Referatele comune nr. 78115/ 08.04.2016 și nr. 78112/ 06.04.2016 ale Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 2720/13.04.2016;

-Raportul Compartimentelor de resort nr. 2721 din 13.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 599/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr, 600/27.04,2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 601/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 602/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „b” și „c” și alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2), ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz către E - ON Distribuție România, pe durata existenței capacității energetice, asupra:

  • (1) suprafeței de 1 mp teren situat în Bacău, str. Calea Moldovei aferent lucrării „Racordare la rețeaua electrică CENTRUL AUTO OPEL, str. Calea Moldovei nr. 189, Bacău”, necesară pentru amplasarea unor fundații firide E4+ BMPT și E3, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) suprafeței de 1 mp teren situat în Bacău, str.Căpitan Ernest Țârțescu aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică Centru îngrijiri Paliative, str. Capitan Ernest Țârțescu nr. 5 Bacău”, necesară pentru amplasarea BMPT-i 160A și FB E2+4, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute către E - ON Distribuție România, pe durata executării lucrărilor necesare, asupra:

  • (1) suprafeței de 201 mp teren situat în Bacău, str.Calea Moldovei aferent lucrării „Racordare la rețeaua electrică CENTRUL AUTO OPEL, str. Calea Moldovei nr. 189, Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4Kw, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) suprafeței de 250 mp teren situat în Bacău, str. Căpitan Emest Țârțescu aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică Centru îngrijiri Paliative, str. Capitan Emest Țârțescu nr. 5 Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4Kw, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate sa nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Sen                     e și Iluminat și Eon Distribuție România SA.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPffVICI


NR. 141

DIN 28.04.2016

N.O.P., I.Dj'R.TJEx.1/D».1-A-2


românia județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POPOVI


LA hota o A r> ANEXA NR. / ahotararbanrd1N28M20[s


g

(D

1

1

A.

cnuturi

î5

jRr

8 1

o

fL-

A (T)


  • - Firida E4+BMPT

  • - LES 0,4kV


-definitiv - 1ma

- temporar-200mî


AC2XABY 3x240*120rrwn*


AC2XABY 3x240*120mfflP LMtOm


Confirm amplasamentul,


I ta

Q

XL


l2><4l - Bloc de măsură și protecție trifazat ______ B.M.P.T.

I                                                                                                                                                      **.4 ■'

- Post de transformare PȚCZ'


sistem de proiecție STEREO 70 sistem de referință Mărea Neagra 1975Proiectat:

"Popa Daniela.

KT

Scara

1 ‘1000

Verificat:

Guramulta E.

TW

Sef proiect:

Guramulta E.

Data:

Director:

Cezar Popa

V

03.2016

Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE ■ situația proiectați •


Faza: PT+CS


Planșa n

E24-----—-----

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. 2

LA HOTARAREA NR.    DIN 28.04.2016


Nr Cad 71402 Teren cud conurwctf


PREȘED STOICCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIP1ULUIBA NICOLAE-OVID1U POPONr. Cad. [242011/3>247W2/1^42tnai

Teren cirt condructM fasta renrwertfetfa fawiiiWHa          ,M


■A ** + <L


- Bloc măsurat proiectat

Branșament subteran proiectat L=5 m


BIROUL DE PROIECTARE -S.C. ELECTROP


SPECIFICAȚIE

NUME ff

SEMPRA

Sff PROIECT:

Ing. B. Antal II a

PROIECTAT.

ing.M. Dospiri

DESENAT:

Ing.M.DospiriBșBeneficiar:

SC EON DISTRIBUȚIE ROMANIA SA

Titlu proiect:

A.E.E.- CENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE

STR. CAPITAN ERNEST TARTESCU, NR.5, BACAU Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE