Hotărârea nr. 132/2016

Hotărârea nr.132 din 28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 21/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015.

ofade/td țfâacăw i^aca/a/ O- ^a/^iici/ua^


HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Referatul nr. 2890/ 20.04.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3043/ 22.04.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 3044/ 22.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 558/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 559/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 560/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 561/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 562/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 21/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015;

-Prevederile art. 18 1 lit.« c » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art.45(2) lit. « a » și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă completarea HCL nr. 21/ 2016 la anexa nr.2 cu sportivii premiați, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive la nivel național și internațional, de la CLUBUL SPORTIV -PHI HAU, așa cum sunt cuprinși în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea sumei totale pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite Ia competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015 în sensul că se suplimentează corespunzător cu sumele aprobate la art.l. ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 21/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART.4.Viceprimarul Municipiului Bacău, Ilie Birzu cu atribuții de Primar, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.5, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar.

NR. 132

DIN 28.04.2016

N.O.PJR.TJEx.l/Ds.I-A-1CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POBQVJCI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

laH.C.L.nr.            din 2.1.0^,


Sportivii și antrenorii / tehnicienii care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale în anul 2015


Nr. crt.

Club

Disciplina sportivă

Sportiv

Performanța obținută

Suma propusă (lei)

1

Clubul Sportiv Phi Hau

Qwan Ki Do

Ojog Cristina Elena

Locul II - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

300

2

Vârlan Denis Ștefan

Locul I - Cupa internațională Botoșani 2015 - Juniori

400

3

Jitaru Denis Andrei

Locul II - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

300

4

Stoian Mario Cristian

Locul III - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

200

5

Pascu Denisa Ștefana

Locul III - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

200

6

Paragină Carina Mihaela

Locul II - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

300

7

Avei Casiana Petra

Locul III - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

200

8

Diaconu Daria Marfa

Locul III - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

200

9

Ojog Anamaria

Locul III - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

200

10

Butnărescu Andeea

Locul I - Cupa Internațională Botoșani 2015 - Juniori

400

11

Lungu Alin Mihai

Locul III - Campionatul Mondial - Seniori

800

TOTAL

3500

SECRETARULM NICOLAE-O