Hotărârea nr. 128/2016

Hotărârea nr.128 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Nicolae Vasilescu-Karpen" din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei, a festivităţilor de deschidere şi închidere a acestei olimpiade

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, in calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației, a festivităților de deschidere și închidere a acestei olimpiade

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având în vedere:

-Adresa nr. 27337/ 21.04.2016 înaintată de Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău;

-Referatul nr. 2981/21.04.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3038/ 22.04.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3039/ 22.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 544/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 545/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 546/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit.« a », punctul 5 și art.45(2) lit.« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației, a festivităților de deschidere și închidere a acestei olimpiade.

ART. 2, Contribuția Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia din Bacău, după cum urmează:

-joi, 19 mai 2016, în intervalul orar 17:00-19:00 - Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației,

-duminică, 22 mai 2016, în intervalul orar 09:00-11:00 — Festivitatea de închidere a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației.

ART. 3. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART, 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karp


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIU I BACĂU

NICOLAEPOVICI