Hotărârea nr. 124/2016

Hotărârea nr.124 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2016 înregistrată cu nr.2731/14.04.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2016 înregistrat cu nr. 2739/14.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 530/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 531/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 532/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 533/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 534/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016; -Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Munioipi r^acau , conform Anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULĂJI BACĂU NICOLAE-OVIDIUP

CI


NR.


124


DIN 28.04.2016

N.O.P., V.C./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

ANEXĂ NR. 7 LA HOTARAREA NR. DIN 28.04.2016 ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Editat la data de: 31-MAR-16 16:37:44

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 31-MAR-16

Page 1 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

TRE/OFE-.» ,

4278337 MUNICIPIUL BACAU

/

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

///31. MAS. 2018 „di

Venituri/Cheltuiell

Cod

CWte

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

(z|

CONT1./

97,440,71X00

.00

Impozit pe venit

030000

,00

568,080.50

00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

568,080.50

.00

Cote st sume defalcate din imp

040000

.00

25,848,668.52

.00

Cote defalcate din impozitul p’

040100

.00

25,530,166.18

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

318,502.34

.00

Impozite sl taxe pe proprieta

070000

.00

15,281,719.77

.00

Impozit sl taxa pe clădiri

070100

.00

12,101,96X17

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

6,653,863.42

.00

Impozit sl taxa pe clădiri de

07010?

.00

5,448,098.75

.00

Impozit sl laxa pe teren

070200

.00

2,316,380.43

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

,00

1,231,645.86

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

1,079,560.57

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

5,174.00

.00

Taxe judiciare de Umbre sl al

070300

.00

305,937.56

.00

Alte Impozite si taxe pe prep

075000

.00

557,439.61

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

34,717,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

31,465,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

3,252,020.00

.00

Alte impozite sl taxe generale

120000

.00

20,751.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

20,751.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

00

56,655.00

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

41,255.00

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

15,400.00

,00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

4,441,331.89

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

4.019,098.89

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

2,645,561.31

00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

1.373,517.58

.00

Taxe si tarife pentru ellberar

160300

.00

42X233.00

.00

Alte impozite sl taxe fiscale

160000

.00

910,142.78

.00

Alte Impozite si taxe

185000

.00

910,142.78

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

2,415,634.68

00

Venituri din concesiuni sl Inc

300500

.00

2,415.634.68

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

2,415.634.68

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

1,387,719.89

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

1,157.456.00

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

95,613.00

.00

Venituri din recuperarea cheit

332800

00

36,011 89

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

98,639.00

.00

Venituri din taxe administrat!

340000

.00

400,250.20

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

,00

400,250.20

00

Amenzi, penalltati si confisca

350000

.00

2,114,356.38

00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

474,225.42

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

474,225.42

00

Contul de execuție al bugetului local


Page 2 of 4


la data de: 31-MAR-16

Sursa de finanțare Integral de la buget

•txZOJJf MUNIUlrlUL OAUAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

TREEOnH,

Veniturl/Cheltuieli

Cod

/               Credltp

Alte amenzi, penalltati si con

355000

/31. MAR. 2016    ■ >

t/                         .oor

Diverse venituri

360000

1 .00

Taxe speciale

360600

pONTR0L'‘<f

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

Alte venituri

365000

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370300

.00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370400

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

Depozite speciale pentru const

391000

.00

Ineasari din rambursarea impru

400000

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

Subvenții de ia bugetul de sta

420000

.00

Subvenții de ia bugetul de sta

422000

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

Sume primite de la UE/aftl don

450000

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

Sume primite In contul platllo

450101

.00

Sume primite in contul platllo

450102

.00

Fondul Social European

450200

.00

Sume primite in contul platllo

450202

.00

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritari publice si acțiuni

510000

102,155,737.27

4,754,877.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

1,738.500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

1.023,977.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

99,800.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

1,892,600.00

Alte servicii publice generale

540000

732,500.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

282,000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

238,500.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

200,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

12,000.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

1,534,584.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

200,000 00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

1.334,584.00

Ordine publica si siguranța na

610000

2,730,018.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

50,000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

81,667.00


Incasa ri/Plati

Disponibil

1,640,130.96

.00

8,579,044.93

00

7,826,946.33

.00

246,346.60

.00

10,000.00

.00

236,348.60

.00

505,750.00

.00

48,986.00

.00

794.00

.00

1,432,000.00

.00

1,432,000.00

.00

48,192.00

.00

128,049.12

.00

93.12

.00

157.00

.00

127,799.00

.00

903.56

.00

903.56

.00

67,784.38

.00

57,314.38

.00

10,470.00

.00

453,613.40

.00

103,051.19

.00

44,526.08

.00

147,577.27

.00

350,562.21

.00

350,562.21

.00

72,767,458.01

29,388^79.26

3,814,988.11

939,888.89

1,678,143.00

60,357.00

519,845.11

504,131.89

.00

99,800.00

1,617,000.00

275,600.00

372,068.82

360,431.18

265,757.00

16,243.00

93,828.02

144,671.98

12,48380

187,516.20

.00

12,000.00

1,240,844 24

293,739.76

2,625.00

197,375.00

1,238,219.24

96,364 76

2,317,851.20

412,166.80

24,049 00

25,951.00

21,42820

60,238.80


Trezoreria Bac?tu

3 I 20i^ o

Cantr.uL.i.'htjUufĂ>


rI i         h                 ii

HM13Page 3 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

Credite

Incasari/Plali

Disponibil

An: 2016 Trezoreria Municipiul Bacau Venituri/Cheltulell

Cod

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

2,576,651.00

2.272,374.00

304,277.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

21,700.00

.00

21,700.00

Invatamant

650000

31,588,354.07

31,301,047.23

287,306.84

TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSON

650000100000

25,389,728.00

25,287,753.00

101,975.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

5.783,758.07

5,600,162.23

183,595.84

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

314,868,00

313,132.00

1,736.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

100,000.00

100,000.00

.00

Sanatate

660000

4,718,117.00

3,654,801.75

1,063,315.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

50,000.00

36,092.30

13,907.70

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1,300,000.00

1,120,592.45

179,407.55

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIAR

660000710000

870,000.00

.00

870,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI OE CRED

660000810000

2,498,117.00

2,498,117.00

.00

Cultura, recreare sl religie

670000

8,613,217.00

4,072,807.56

4,540,409.44

TITLUL I CHELTUIELI OE PERSON

670000100000

565,563.00

517,110.00

48.473 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

1,822,698.00

788,417.53

1,034,280.47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

1,497,178.00

1,242,751.71

254,426.29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2.255,020.00

579,077.42

1.675.942.58

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

1,992,738.00

936,840.94

1,055,897.06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

480,000.00

8,609.96

471,390.04

Asigurări sl asistenta sociala

680000

10,303,184.00

9,382,011.74

921,172.28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

3,140,780.00

3,101,717.12

39,062.88

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

680000200000

2,083,156.00

1.949,642.63

133,513.37

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

137,000.00

.00

137,000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

4,791,248.00

4,271,037.99

520,210.01

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

133,000.00

54,000.00

79,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

18,000.00

5,614.00

12,386.00

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

3,025,814.00

1,994,841.32

1,030,972.68

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

464,400.00

364,981.00

99,419.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

700000200000

2,241,414.00

1,601,619.52

639,794.48

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

320,000.00

28,240.60

291,759.20

Protecția mediului

740000

6,065,071.09

4,261,560.47

3,803,510.62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

1,100,000.00

855,849.00

244,151.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

740000200000

6,228,000.00

3,217,687.38

3,010,31262

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

259,167.00

120.00

259.047.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

290,000.00

.00

290.000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

187,904.09

187,904.09

.00

Combustibili si energie

810000

19,493,000.00

8,793,801.57

10,699,198.43

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

810000200000

4,700,000.00

4,628,085.92

71,914.08

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

6,000,000.00

00

6,000,000 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

500,000.00

173,881.20

326,118.80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

3,000,000.00

299,526.76

2,700,473.24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

600,000.00

.00

600,000.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

1,000,000.00

.00

1,000,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

3,693,000.00

X

3,692,307.69

•       rr

692.31

Trezoreria Ba&Wj \

Ir

a ta. ws

3 1 MAU. 2016 SJ

1 °

li

Control Cheltuieli j

’ ♦ ;•••

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 31-MAR-18                                  Page 4 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4276337 MUNICIPIUL BACAU

An :   2016 Trezoreria Municipiul BacauVenlturVCtiettuleH

Cod

Credite

IncasarVPIatl

Disponibil

Transporturi

840000

6,597,001,11

1,560,834.00

5,036,167.11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

156,867.00

129,640.00

27,02700

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

2,648,334.00

517,111.24

2,131,222.76

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

3.460.000.00

67B,360.30

2,781,639.70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

107,000.00

10,722.35

96,277 65

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000.11

225,000.11

.00

EXCEDENT/DEHCIT

.00

24,673,253.99

.00

Contul de execuție al bugetului local

fa data de: 31-MAR-18


ROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR.4/

LA HOTARAREA NR.    DIN 28.04.2016


Editat la data da: 31-MAR-1618:37:48

Contul de execuție al bugetului local-functlonare

ta data da: 31-MAR-16                                 Paga 1 of 3

Sursa de finanțare Integral de la buget

4378337 MUNICIPIUL BACAU

An: 2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Veniturt/Cheltuieli

Cod

■  .......— — -Credite-

TREW

■■■ ■ **’l

• (

incasari/Plati

Dlsnonlbli

Veniturile bugetelor locala

n /         •«

95,358,831.54

.00

Impozit pe venit

030000

! L/ n 4 HAO

•• 71

LJ

568,080.50

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

M     20 &

568,080.50^

.00

Cote sl sume defalcate din tmp

040000

/                   .00

25,848,668.52

.00

Cote defalcate din Impozitul p

040100

CONTROL VEMiTI’RI

25,530,166.18

00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

318,502.34

.00

Impozite al taxe pe proprleta

070000

.00

15,281,719.77

.00

Impozit si laxa pe clădiri

070100

.00

12,101,962.17

.00

Impozit pe clădiri da la perna

070101

00

6,653,863.42

.00

Impozit 9i taxa pa clădiri de

070102

.00

5.448,008.75

.00

Impozit si laxa pe teren

070200

.00

2,316,380.43

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1.231,645.86

.00

Impozit si taxa pe teren da ia

070202

.00

1,079,560.57

00

impozit pe terenul din extravl

070203

.00

5,174.00

.00

Taxe judiciara de timbru al al

070300

.00

305,037.56

.00

Alte Impozite al taxa peprap

075000

.00

557,430.61

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

34,717,020.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

31,465,000.00

00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

3.252,020.00

00

Alte Impozite st taxe generale

120000

.00

20,751.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

20,751.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

58,655.00

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

41,255.00

.00

Alte laxe pe servicii specific

155000

.00

15,400.00

00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

00

4,441,331.69

.00

Impozit pe mijloacele de Iran

160200

00

4,019,098.89

00

Impozit pe mijloacele de trena

160201

.00

2,645.581.31

.00

Impozit pe mijloacele de trena

160202

.00

1,373,517.58

00

Taxe al tarife pentru eliberar

160300

.00

422,233.00

00

Alte impozite si taxe fiscale

180000

00

910,142,78

.00

Alte impozite si taxe

185000

00

910,142.78

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

2,415,634.68

.00

Venituri din concesiuni si Inc

300500

.00

2,415,634.68

00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

2.415,634.66

00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

1,387,719.89

.00

Venituri din prestări de servi

330800

00

1,157,456.00

00

Contribuția parintHor sau su

331000

.00

95,613.00

.00

Venituri din recuperarea chelt

332800

.00

36,011.69

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

98,639.00

00

Venituri din laxe administrai!

340000

.00

400,250.20

.00

Taxa extrajudiciare da Umbre

340200

.00

400,250 20

00

Amenzi, penalftati si confisca

350000

.00

2.114.356.38

.00

Venituri din amenzi sl alte sa

350100

.00

474,225.42

.00

Venituri din amenzi sl alte sa

350102

.00

474.225.42

.00

fi


Editat la data de; 31-MAR-16 18:37:46

Contul de execuție al bugetului local-functlonare

la data do: 31-MAR-16


Page 2 of 3


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:  2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Incasari/Platl

Disponibil

Veniluri/Chettuieli

Cod

Alte amenzi. penaHtati sl con

355000

( 00

1,640,130.96

.00

Diverse venituri

360000

cof:rr<-.:-,.\5t'ah.'F.i

8,569,044 93

.00

Taxe speciale

360600

----.00— J

7,826,946.33

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

236,348.60

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

236,348.80

.00

Alte venituri

365000

00

505,750.00

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

1,383,014.00

.00

Donam sl sponsorizări

370100

00

794.00

.00

Varsamlntedln secțiunea de fu

370300

.00

1,432,000.00

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

48,192.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

10,470.00

.00

Subvenții pentru acordarea egu

423400

.00

10,470.00

.00

Cheltuielile bugetelor locala

88,885417.27

70,883,305.22

17,801,912.09

Autorltatl publica si acțiuni

510000

4,655,077.00

3,814,988.11

840,088.89

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

1.738,500.00

1,678,143.00

60,357.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

1,023,977.00

519,845.11

504,131.89

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

1,892,600.00

1,617,000.00

275,600.00

Alte servicii publica generale

540000

720,500.00

372,008.82

348,431.18

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

282,000.00

265,757.00

16,243.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

540000200000

238,500.00

93,828.02

144,671.98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

200,000.00

12,483.80

187,516.20

Tranzacții privind datoria pub

550000

1,534,584.00

1,240,844.24

293,739.76

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

200,000.00

2,629.00

197,375.00

TITLULUI DOBÂNZI

550000300000

1.334,584.00

1,238,219.24

96,364.76

Ordine publica sl siguranța na

610000

2,708,318.00

2,317.851.20

390,466.80

TITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

610000100000

50,000.00

24,049.00

25,951.00

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

610000200000

81,667.00

21,428.20

60.238 80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

2,576,651.00

2.272,374.00

304,277.00

Invatamant

650000

31,488,354.07

31.201.047.23

287.306.84

TITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

650000100000

25.389,728.00

25,287.753.00

101,975.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

5.783.758.07

5.600,162.23

183,595.84

TITLUL Xt ALTE CHELTUIELI

650000590000

314.868.00

313,132.00

1,736.00

Sanatate

660000

3,848,117.00

3,654.801.75

193,315.25

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

660000200000

50,000.00

36,092.30

13,907.70

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1.300,000.00

1,120,592.45

179,407.55

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

660000810000

2.498,117.00

2,498,117.00

.00

Cultura, recreere sl religie

670000

5,878,197.00

3,485,120.18

2.393,076.82

TITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

670000100000

565,583.00

517,110.00

48,473.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

1,822.698.00

788,417.53

1,034,280.47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

1,497,178.00

1,242,751.71

254,426 29

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

1,992,738.00

936,840.94

1.055,897.06

Asigurări sl asistenta sociala

680000

10,148,184.00

9,376,397.74

771.788.26

TITLUL 1 CHELTUIEU OE PERSON

680000100000

3,140,760.00

3,101,717.12

39,062.68

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

680000200000

2,083,156.00

1,949,642.63

133,913.37


.W

i

i r> 1 *


»

l l

I


Editai la data da: 31 -MAR-1618:37:46

Contul de execuție al bugetului locabfunctlonara

la data do: 31-MAR-18

Paga 3 of 3

Sursa de finanțare Integral de la buget

4178337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/CheltuieH

Cod

Credite

Incasari/PlaU

Disponibil

TITLUL « ASISTENTA SOCIALA

680000570000

4,791,248.00

4,271,037.99

520,210.01

TITLUL XI ALTE CHELTUI&U

580000590000

133,000.00

54,000.00

79,000.00

Locuințe, servicii ii dezvolta

700000

2,705,814.00

1,966,600.52

739,213.48

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

464,400.00

364,981.00

99,419 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

2.241,414.00

1,601,619.52

639,794 48

Proiecția mediului

740000

7,575.071.09

4.281.440.47

3,313,630.62

TITLUL t CHELTUIELI OE PERSON

740000100000

1,100.000.00

855,849.00

244.151.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

6,228,000.00

3.217,687.38

3,010,312.62

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

59,187.00

.00

59,167 00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

187.904.09

167,904.09

.00

Combustibil si energie

810000

14.393,000.00

8,320,393.61

6,072,606.39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

810000200000

4.700.000.00

4,628,088.92

71,91408

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

8.000,000.00

.00

6,000.000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

Bl0000810000

3,693.000.00

3,692,307.69

692 31

Transporturi

840000

3,030,001.11

871,751.35

2,158,249.76

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

158,667.00

129.840.00

27,027.00

TITLUL II BUNURI St SERVICII

840000200000

2,648,334.00

517,111.24

2,131.222.76

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

840000810000

225,000.11

225,000.11

.00

EXCE0ENT/DEF1CIT

.00

24,473.328.32

.00

ANEXĂ NR. $

.                                LA HOTARAREA NR. /2-*f DIN 28.04 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Editat la data de: 31-MAR-16 18:37:50

Contul de execuție al bugetului local-dezvottare

la data do:

31-MAR-16

Page 1 of 2

Sursa de iinantara Integrat de la buget

4279337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

THE

Z0.V./2'; ■ AU

Venituri/Cheltulell

Cod

y            Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

J1. MAR.2016 izl

2,081,880.46

.00

Diverse venituri

360000

u

.00

10.000.00 •

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

10,000.00

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

10,000.00

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

1.432,000.00

00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

1,432,000.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

128,049.12

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

93.12

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

157.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

00

127,799.00

.00

Incasari din rambursarea Impcu

400000

.00

903.56

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

903.56

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

57,314.38

.00

Subvenții de ta bugetul de sta

422000

.00

57,314.38

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

453.613.40

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

103,051.19

.00

Sume primite In contul platllo

450101

.00

44,526.08

.00

Sumo primite In cantul platllo

450102

.00

147.577.27

.00

Fondul Social European

450200

.00

350,562.21

.00

Sume primita in contul platllo

450202

.00

350.562.21

.00

Cheltuielile bugetelor locale

13,470,520.00

1,884,152.79

11,586,367.21

Autoritari publice sl acțiuni

510000

99,800.00

.00

99,800.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

99,800.00

.00

99,600.00

Alte servicii publice generale

540000

12,000.00

00

12,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

12,000.00

00

12,000.00

Ordine publica si siguranța na

610000

21,700.00

.00

21.700.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

21.700 00

00

21,700.00

Invalamanl

650000

100,000.00

100,000.00

.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

100.000.00

100,000.00

.00

Sanatate

660000

870,000.00

.00

870,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

870,000.00

.00

870,000.00

Cultura, recreare sl religie

670000

2,735,020.00

587,687.38

2,147,332.62

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

2,255,020.00

579,077.42

1,675.942.58

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

480,000.00

8,609.96

471,390.04

Asigurări si asistenta sociala

660000

155,000.00

5,614.00

149,386.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

137,000.00

.00

137,000 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

18,000.00

5,614.00

12,386.00

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

320,000.00

28,240.80

291,75920

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

320,000.00

28,240 80

291,759.20

Protecția mediului

740000

490.000.00

120.00

489,880.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

200,000.00

120.00

199,880.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

290,000 00

.00

290,000.00

Combustibili sl energie

810000

5.100,000.00

473.407 96

4,626,592.04

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

810000550000

500,000.00

173,881.20

326,118.80

Trezoreria Oncau ;

3 1 MAK. 2016 2 I

Optrol (Cheliți»* î

Editat la data da: 31-MAR-1618:37:50

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-16

Paga 2 ol 2


Sur» de finanțare Integral de la buget

4274337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2016 Trezoreria Municipiul Bacau

VenHurl/CheltuieH

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

3,000,000 00

299,628.76

2.700,473.24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

600,000.00

.00

600,000.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

1.000,000.00

.00

1.000,000.00

Transporturi

840000

3,567,000.00

689,082.66

2,877,917.35

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000660000

3.460.000.00

678,360.30

2,781,839.70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

107,000.00

10,722.35

98,277.65

EXCÎ'lENTIDEFtCIT

.00

137,727.67

,00


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POPOVTTrezoreria BacSw

3 1 MAI. 2016 2