Hotărârea nr. 123/2016

Hotărârea nr.123 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.3030 din 22.04.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al viceprimarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.3031/22.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 525/28.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 526/28.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 527/28.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 528/28.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 529/28.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 19(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr.340/2015 privind asigurările sociale de stat pe anul 2016;

-Prevederile art.47(l) și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

-Amendamentul formulat de către dl. Consilier Teșeam Vasile-Sorinel și adoptat cu 20 de voturi;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) lit. « a » si ale art. 45(2) litera « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată:

HOTĂRĂȘTE :

ART.l-Se aprobă modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău conform Anexelor IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N .

ART. 2.-Vi ce prim arul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


ART.3.-Hotărârea va fi colnuni'cată laT^irccția Economică și Direcția Tehnică.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POPOV

NR. 123 DIN 28.04.2016

N.O.P., V.C./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

Anexa nr. 1A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


La Hotărârea nr.123 din 28.04.2016

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 1018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trîm I

Trim.II

Trîm.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5-66

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

362.564.35

147.212.41

81.854.16

70.398.75

63.099,93

322.543.00

331.067.00

340 172.00

000202

I. VENITURI CURENTE

395.157.22

91 859.44

79.951.00

70.247.75

63.099,93

322.543,00

331 067,00

340.172.00

000302

A. VENITURI FISCALE

263.534.02

75. .= 76.02

79.229.00

69.521.09

57.208.0(1

272 594.00

279,471.00

286 768,00

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

97.600,00

24.430.(10

24 444,00

24.443.00

24.283.00

98.073.00

98.167.00

98 271,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profil si câștiguri

dm capital de ta persoane fizice

97.600.00

24.430.00

24,444,01)

24.443.00

24.283,01)

98 073.00

98.167.00

98.271.Ufl

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.245,00

600,00

600.00

600,00

445,00

2.672.00

2.761,00

2.857,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferai

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2,245.01)

600,00

600.00

6(111,00

445,90

2.672.0(1

2.761,00

2.857,00

<1402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

95.355,00

23 830,00

23.844,00

23.843.00

23.838,01)

95.401,00

95.406.00

95 414.0(1

040201

Colo defalcate din impozitul pe

venit

94.200.00

23.5511,00

23.550,00

23.550,00

23.550.00

94.200,00

94.200.00

94.200.00

040204

Sume alocate din cotele dc talente din

impozitul pe venii pentru echilibrarea

bugetelor locale

1.155.00

280,00

294.00

293.00

288.00

1.201.00

1.2(16,00

l 214.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

26 813,00

9.794,00

8.205.00

6,51)7.00

2.307,00

31.786.00

32.835,00

33.984,00

0702

IMPOZITE ST TAXE pe proprietate

26.813.00

9794.00

8.205,00

6.507,00

2.307,00

31.786.00

32.835,0(1

33 984.00

U7O2OI

Impozit si taxa pe clădiri

19 957,00

7,850.00

6.500,0(1

43’07.00

700.00

24 C36.OO

24 829,00

25.698.00

07L2

Impozit si taxa pe teren

4.099,00

1.144,00

1.002,00

1.000.01)

953.00

4.0)3,00

4 145,00

4 291.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

3,403.00

400,00

403,00

.300,00

300,00

2 531,00

2.615,00

2.706,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.354,00

400,00

300.00

390.00

354.01)

1.206,00

1.246.00

1 289,(10

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri $1 servicii

137.(155.02

40 8t E.02

37.05C.OU

29.041,0(1

'0.1=3,00

140.362,00

146.018,00

151.976,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

126.823.02

'7.333,02

33.746,00

27.1 ]3,tifi

28.6 t ].0ll

128.588,0(1

133.856,1)0

139.388,00

110202

Sume defalcate din taxe pe valoarea

Adăugata pentru finanțare» cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor st sectoarelor

Municipiului București

121.736.1W

33.fl68.0n

33.220.0D

26.5S2.H0

28 (16 fi .00

126.094,00

13 3.398.0(1

136.782.00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.151.02

3.252.02

293,00

2 9 8..Oii

308,00

1.533,00

1.562.00

1.595.00

110209

Sume defalcate din laxa pe valoare adaugnta

pentru finanțarea înv atam untului particular

sau confesional acreditat

936JM)

233,00

233 ,00

233.00

237,00

961,00

986,00

1 01 1.0(1

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

119,0(1

30.1)0

30,1)0

30,00

29,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

119,011

30,00

30,00

30.1)0

29,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

230,00

60,00

60.1)0

55.00

55,00

200.00

2(i7.(>0

214,00

150201

Impozit pc spectacole

132.00

35,00

35.00

30,1)0

32,00

122.(10

126,00

[30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

98,00

25,00

25,00

25,HO

23.DU

78,00

81,00

K4,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

9.883,00

3.368,00

3.2 34.00

1,843,00

1.458,00

11 574.00

11 955,00

12,374,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

8,529,00

2.914.00

2,914,00

1.543,1)0

1.158,00

10 082,00

10.414,00

10.779,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1,354,00

454.00

300,00

300,00

300,00

1.492,00

1.541,00

1.595,00

I8UG02

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

54),OU

530,00

530,00

465,00

2.373.0(1

2 451,00

2.537,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.(166,00

541.00

530.01)

530,00

465,00

2 373,(10

2.451,00

2.537,(10

180250

AJte impozite si taxe

2.066,00

541,00

530,01)

530,00

465,00

2 373.0(1

2.451,00

2.537,(1(1

290002

C Venituri ncfiscalc

41.623.20

16.283,42

9,722,01)

9.726.75

5.89 (.03

49 949.00

51.596.00

53 404,00

300002

CI. Venituri din proprietate

8.983,00

2,608.00

2.125.00

2.î25.00

2.125.00

9.220.00

9.524.00

9.858,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8.983,00

2.608,00

2.125.00

2.I25.UO

2.125,00

9 220,00

9.524.00

9 858.0(1

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

8.983,00

2.608,00

2.125.00

2.I25.OO

2 125.00

9 220,00

9.524.00

9 858.00

30020530

Alic venituri din concesiuni si inchi-

ricri dc către instituțiile publice

8.983,00

2,608,1)0

2.125,00

2.125.00

2 (25,(10

9.220.00

9,524.01)

9.858.00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

32.640,20

] 3.675,42

7,597,01)

7.601,75

3.766,03

4 (). 729.00

42.072,00

43.546.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Si

ACTIVITATI

4.352,00

1.242.00

] .075.00

1.Q80.W)

4.326,00

4 468,00

4.626,00

330208

Venituri din prestări dc servicii

3.564,00

939,00

875,00

875.00

875.00

3.335,00

3.445.00

3.566.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretincrca copiilor in

cresc

379,00

[19.00

100.00

80.00

80.00

375.00

387,01)

401.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

dc judecata, imputat ii si despăgubiri

34,00

34,01)

249,00

257,00

266,00

330250

Alte venituri din prestări dc servicii

si uite activitati

375,00

] 50,01)

100.00

I25jl(t

367,00

379,00

393.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.986,00

700.01)

500.00

500,00

286,00

].914,00

1.977,00

2.047,00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

1.986,00

700,01)

500.00

500,00

286.00

1.914,00

3.977.01)

2 047,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

5.828.00

1.65 0,0 U

l 45(1,00

(.450,00

i .278,00

4.781,00

4.936,00

5 H 1,00

35020!

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.800,00

450,00

45D,D0

450,1)0

450.00

856,00

884,00

915.00

350250

Alte amenzi, penalități si confiscări

4.028,00

1.200.00

1 000,(10

1 .(U)o,0(

S2H.01)

3,925.00

4.1)55,00

4.196,00

3602

DIVERSE VENITURI

20,224,20

9.993,32

4.500,00

4 500,0<

î .225,88

29.7llK.00

30.681i.0l}

31.762,00

360206

Taxe speciale

14.225,88

5,000,00

4.000,00

4.01)0. Ut

t 225,88

I4.24fi.00

14.718,00

15 233.0(1

360250

Alic venituri

5.998.32

4.998.32

590,00

501!,ii(I

15.460.00

15.970,00

16 529,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

250,01)

8?,l(?

72.00

71,75

21,15

370203

Vars aminte din secțiunea dc funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului locul

-10.978J5

-1.432,00

-5.084,32

-3.487,58

-974.85

-84 841.(10

-82.493,00

-98 682.00

370204

Vărsăm inie din secțiunea de funcționare

10.978,75

1.432.00

5 084,32

3.487,58

974,85

R4.S4l.0O

82.493.00

98 682,00

370250

Alte transferuri voluntare

250,00

85.10

71,1)0

71,75

21.(5

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

33.158,43

31.1U4.27

1.903, î 6

15l,uo

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

33.I5S.43

31.1U4.27

1.903,16

15 l,uo

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

251,00

10(1,00

151,U0

420212

Subvenții pentru reabilitarea termica

a clădirilor de locuit

337.96

3S7.96

420220

Subvenții dc la bugetul dc stat cetit

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe ncrambursabilc(FEN)

postadcrorc

32.5U9.00

31.093,80

1.415,20

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incabdrea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

10,47

10,47

4502

SUME PRIMITE DE LA UE ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINAN'TARII

24.248,7(1

24,248,70

450201

Fondul European dc Dezvoltare Regionala

2,966,09

2.966.09

450202

Fondul Social European

982,77

982,77

450203

Fondul de Coeziune

20.299,« 4

20.299.84

4990

VENITURI PROPRII

I78.0S4.2ft

54.421.32

46J33.00

43.063,(K)

54.466.KS

1 93.955.00

197.211.01)

200,784,0(1

5002

TOTAL CHELTUIELI

389.366,03

186.241.33

83.308,76

64 193,85

55.622.09

322.543.00

331.007.00

34(1. (72,00

01

CHELTUIELI CURENTE

321.2S9.34

148.581.75

70.273.88

54.ojs.K7

47.497.84

225.641.00

236.513.00

230 490,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

126.871.00

33.675,50

34.171,70

27.641,55

31.382.25

120.648,00

130.366.00

134 050,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77,079.30

31.104,57

20.488J 8

16.250.32

9.23 0.23

70.835.00

69.453.00

6 1.544.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.400,00

1.335.t.iO

1.424.00

] .3(rM)()

1.332.110

6 097,00

5.408,00

4 785,0(1

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000,00

6.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.621,36

7.0224-1)

5.202,00

5.487.00

3.910.36

8.3(10,01]

8.500,00

8.500.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.659,55

4.191,55

1.548.00

483.00

43 7,00

1.161.01)

1.186,0(1

1.21 E,((0

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

POSTADERARE

50,439.66

50.439,66

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.618,47

ti.663.47

2.5 90, OU

1.365,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.600,00

6. ] 50,00

4.850.00

2.400.00

1.2(;U.0U

8 600,00

8.600,00

7.400.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.554,88

29.162.97

5.882,4»

3.534.58

974.85

84.841,00

K 2.493,(M)

98.682.00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

37.254.88

26.» 62.9 7

5,882,4»

3.534.5»

074,85

S4 841,00

82.493,00

98.682.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2.300,00

2.300,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

28.521,81

8 496,61

7.152.40

5.723,40

7.140,40

12 061,00

12.061,00

H.000,00

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

28.521,81

8496,6)

7.152,40

5,723,40

7,149,40

12.061,00

12.061,00

11.000,00

510002

Partea I-g Servicii publice generale

31.329,30

9.279,30

8.772.12

7.248.35

6,529/3

32.408.00

31.619.00

30.235,00

5102

AUTORJTAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

21.69 8t30

6 694,10

5.470,90

5.082,40

4.450.90

24.061,00

23.761,00

23.000.00

0J

CHELTUIELI CURENTE

10.545,00

3.251,50

2,840.50

2.500,01)

1.953,00

J 0.5 00,00

10.500,00

11.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.945.00

1.738/0

1.738.59

1.734,01)

£.734,00

6.500.00

6.800,00

7,0(10,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.554,00

1.399.20

1 JK8.50

1.388.50

(.377,80

6.500,00

6. «00,00

7.000,00

100101

Salarii de baza

4.970,00

1.253,20

1.242,50

1.242,50

1.231,80

6.500.99

6.800,00

7 000,(10

100105

Sporuri pentru condiții de munca

28»,00

72J1O

72.011

72,00

72.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

240,00

60.00

60.01)

60.00

60,00

100113

Indemnizații de delegare

16.00

4,00

4.00

4.01)

4,D0

100130

AJtc drepturi salariaJc in bani

40,00

10,00

10.00

10,00

1UJJ0

1003

Contribuții

1,39].00

339.70

.159.1)0

356 20

I00301

Contribuții de asigurări sociale de

cmc

950,00

221,80

240.00

235,00

253.29

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2K,00

7,00

7.U0

”.<))!

7.Oii

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanotatc

336,09

84,00

84.1)0

84.01)

84.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14,00

3/0

3/U

3.59

3.59

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63,00

23JH1

15.50

to.ou

K.5II

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.600,00

1.513.60

J. 1 92.1)1)

766.01)

219.0(1

4.000,00

3 700,00

4.000,00

2001

Bunuri si servicii

2.764,80

1.126,90

£46.70

5X5.50

2U5.7U

4.000,00

3.700,00

4.000,09

200101

Furnituri de birou

487.70

170.61)

150,00

130.00

37.70

20011)2

Materiale penuu curățenie

36.00

9.00

12,00

12,00

3.00

200103

încălzit iluminat si forța molnca

190.00

78,00

50,00

25.99

37.00

200]04

Apa. când si salubritate

27,10

8.40

7.70

5.00

6,00

200106

Piese de schimb

132,00

2X.1.I0

55,00

33.09

16.00

200107

Transport

30,00

tti.50

7.1)0

7.00

5s5u

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,1)9

310.00

249.99

130.09

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimari20I8

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.]]

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3H'4+5'Hi

2

3

4

5 J

6

7

8

9

200109

Materiale si prestări de servicii cu

1

caracter funcțional

17,00

8,00

5,00

3.50

0.50

i

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

1.165.00

505.11)

320,00

24H.OO

100.00

2002

Reparații curente

90.00

80,00

5,00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33,00

16,1)0

IC.00

7.00

200530

Alte obiecte de inventar

33,00

[6,1)0

10.1)0

7.00

2006

Deplasări, detașări., transferări

299,00

125,00

H9h00

55.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferuri

234,00

120,0(1

1 14,00

50.00

200602

Deplasări in străinătate

15.00

5,00

5.00

5.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35.00

10,00

10,00

10.0IJ

5.01)

2013

Pregătire profesionala

77,00

2(i,(K)

26,1)0

25,00

2014

Protecția muncii

31,20

24,10

0.30

5.50

1.30

2030

Alte cheltuieli

270,00

Î05.00

85,00

80.00

203001

Reclama si publicitate

70,00

3(1,00

20.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

75,01)

65,00

60.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169.50

1.550,00

600,00

5 52J)U

467,50

1.500.90

1.200.00

1.000.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 169,50

].55O.(io

600.00

552,00

4h7.50

1.500.00

1.200,00

1.060.00

7101

Active fixe

3.169.50

1.550,1)0

600,00

552.DO

467.5U

710JDI

Construcții

450.00

450.00

7IDJ03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

252,00

100.00

100.00

52,00

710130

Alte active fixe

2.467,50

1.000,00

500.00

500,00

-i67,5ii

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.983,30

1.892.60

2.930.40

2.030.40

2.030,411

i 2.061,00

12.061,00

11.000.90

31

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7.983,30

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030.40

12.061,00

12,061,00

11.000.00

3102

Rambursări de credite interne

7.9S3.S0

1.89 2.60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

12,061,00

[ 2.06 E .00

11.000,00

310295

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7.983.80

1,892,60

2.030,40

2.030.40

2.030.40

12.061.00

12.061,00

1 i.000,00

510201

Autoritati executive si legislative

21.693,30

6.694,1 0

5.470.90

5.082,40

4.450,90

24.061.0(1

23.761,00

23 000,00

51020103

Autorități executive

21.698,30

6.094.10

5.470.90

5.082.41)

4.450,90

24.061.0(1

23.761.00

23 (100,0(1

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4,481.00

1.050,20

1.827.22

859.95

74(1.6?

2.250,0(1

2.450,00

2.45(1,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.301,00

90 3.2n

1.796.22

746,63

2 000.0(1

2.000,00

2.000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.795.00

299.-0

898,50

298.50

20 8.50

l 000.00

l 000,00

800.00

1001

Cheltuieli salariile in bani

1.559,51

240,80

839.85

239.86

100101

Salarii de baza

964.56

228.80

277.90

228.86

129.00

t. 000,0(1

t.000.00

800,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

34,00

9,50

8,50

8.50

7,50

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

550.00

?5U.d(J

100113

Indemnizații de delegare

2,95

0.51

1.45

IVU

0.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100130

Alte drepturi sulnriale in buni

8.00

2,00

2,00

2,110

2.0D

1003

Contribuții

235.49

58.71)

58.65

58.64

59.50

100301

Contribui» de asigurări sociale de

Slot

163.80

40.uo

41.1'0

41.011

41,80

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

5,44

1,35

1,35

1,34

1,40

100303

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatate

54,40

13.01)

13,00

] 3,60

13,00

100304

Contribuții dc asigurări pentru

aceidentc de munca si boli profesionale

2,95

i ,15

0.60

0.60

0.66

1003136

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

8/20

2,60

2.10

2. IU

2.10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1,656,00

401,70

647,72

358,45

248.13

800.00

8(10,00

H>00,O0

2001

Bunuri si servicii

984,15

308,91)

324,55

1KO,60

161.10

800,00

800,00

I.OO(J,UO

200101

Furnituri dc birou

55,45

12.011

22,45

12,50

8,50

200102

Materiale pentru curățenie

8.0D

4.00

4.(K)

200103

Încălzit, iluminai si forța moiricn

102,60

47,50

11.50

18.30

25.30

200104

Apa, canal si salubritate

31,60

8.00

100

7.Ml

7.811

2001Oi

Carburanți si lubrifiant!

25,00

5,()U

8,50

11).50

i.on

200106

Piese de schimb

4.80

î .41.1

0.40

3.00

200308

Posta, telecomunicații., radio, Lvk

internet

59,00

(6.50

14,50

14.50

L.\5O

1

200109

Materiale si prestări de semen cu

[

1

caracter funcțional

8,0(1

4.DU

2.6U

2.Ou

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

589,70

218.50

251,20

117,110

103,00

2002

Reparații curente

30,00

30,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

165,60

6l4h

143,20

15.50

(f,5(i

200530

AJtc obiecte de inventar

165,60

6,40

143.20

15.51.1

9.50

2006

Deplasări, detasari, transferări

76.00

7,00

28.50

37.50

/.im

200601

Depins ari interne, detașări, transferuri

61.50

4.50

22,D0

33,l)u

2,00

200602

Deplasări in străinătate

14.50

2.5i:

6,50

4,50

l.(J')

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7,00

4.50

2.50

2012

Consultanta si expertiza

5.25

0.75

1,5u

2,0u

1,00

2013

Pregătire profesionala

22,00

l.t.'U

9,00

12.00

2014

Protecția muncii

2,40

0.50

0.90

1,OU

2030

Alte cheltuieli

363.60

72,65

107.57

11'0.85

82.53

203001

Reclama si publicitate

134,00

5115

31.50

3!. (?5

20.30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27 75

2031)03

Primo dc asigurare non-viala

3,35

i ,00

1.35

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trîm.II

Trîm.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203004

Chirii

8,00

2.00

2.00

2,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

190,50

EH.50

45 32

66,45

60,23

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

«59,00

200.1)0

250.1)0

2(8).i)0

200,09

200.00

200,00

200,00

5301

A. Transferuri interne

850,00

200.00

250,1)0

200,01)

201). 1)0

200.01)

200.01)

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

850,00

200.00

250.00

209,00

200,00

200,00

200,00

200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

180,00

140.00

31,00

250.00

450,00

450.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1SO,OO

149.00

31.00

250.00

450,00

450,00

7101

Active fixe

ISO, 00

149.00

31,00

250.00

450,00

450,00

710101

Construcții

250,1)1)

450,00

450,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active coTporaJc

40,00

40.1)0

710130

Alte active fixe

140.00

109.(10

31,O(j

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1.467,00

345,00

393 J 2

405.45

323.23

900.00

1.100,00

1.200,00

540250

Alte servicii publice generale

3.014.00

705,20

1,433.90

451.50

423.41)

1.350,00

1.350.00

1.250,00

5502

tranzacții privind datoria publica si

1

împrumuturi

5,650,00

1 535.00

1,474,00

l 31)9.09

l 332.00

6 097.00

5.408,09

4 785310

01

CHELTUIELI CURENTE

5.650.00

l 535,00

1.474,00

i 309,00

1.332,00

6 097.00

5.408.00

4 785.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250,00

200.00

50,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

i

împrumuturilor

250,00

200 DO

<0.06

200.0(1

4(16.91)

5oo ,t)0

2024U1

Comisioane si alte Costuri aferente

împrumuturilor externe

15,00

15.OU

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturi Ier interne

235,00

J 85.OU

50,00

200,00

400,00

500.00

2030

AJts cheltuieli

20.000,00

20.000,00

24,500,00

203001

Reclama si publicitate

20.000,00

20.(JOO,l)()

24.500,00

30

TITLUL 11! DOBÂNZI

5.400,00

] .335,00

1.424,00

(.309,110

1.332,00

6.097,00

5.408,00

4.785,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5,254.00

] .335.00

1 344.00

1 309,00

1 266,00

20.000,00

20.000,00

24.500.00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254.00

[ .335,00

1 344.00

1.309,00

1 266.UD

20.000,00

20.()0(l.()0

24.500.0(1

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146.00

8<).(’iil

66.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146.00

>10,00

000002

Partea lî-a Apărare, ordine publicași

siguranța naționala

10.064.36

3.589.51)

2.389.20

2.14!.40

] .944.2(1

5,585.00

5.735,00

5.735.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

10.064,36

3.589,51)

2.389,20

2.141.40

1.944.26

5.585.00

5 735,00

5.735,00

01

CHELTUIELI CURENTE

IU.014,36

3.5 39.50

2.389.20

2.141.40

] .944.26

5.500.00

5.700,00

Wffll.W

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

175,00

5 (J,UU

44.30

43.60

3 7, S0

ItJU.UO

mti.uu

100,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trîm.H

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1001

Cheltuieli solanale in bani

143,50

4] ,00

36,30

35 .<10

3 ).).(>»

100.00

100,00

100,0(1;

100101

Salarii de baza

137.20

38.50

34,50

34,50

29.70

100.00

1(10,00

1(10,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

5,30

2,00

1,50

i.no

100130

Alte drepturi salariata in bani

1,1)0

0,50

0.30

0,10

""1

1003

Contribuții

3L50

9,00

8,00

8,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

20.00

6,00

5.U0

5,00

4.00

100302

Contribuții de asigurări de somqj

1 ,90

(£.50

0,50

0.50

(>.40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatalc

6,00

] .50

1,50

1,50

:.51J

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,60

0,50

0.50

().5o

0.10

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,00

0,50

0.50

0.50

0.50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

400,00

82,50

105,90

105.80

105,80

100.00

[00,00

100,00

2001

Bunuri si servicii

154.00

43,50

33.50

38.51)

.18.50

100.00

100,00

100,00

200101

Furnituri de birou

5,00

1,25

1.25

1.35

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

l .00

1,00

1.00

; ,oi)

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

60,00

20.00

[0.1)0

15.OIJ

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

2,00

0.50

0,50

0.50

0.50

200105

Carburanți fi lubrifiant!

6,00

E,5<)

] ,50

1/0

1.511

200106

Piese de schimb

2,00

(>.51)

11.50

u,50

D.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, rv,

internet

2K,00

7J1II

7,00

-,()<>

7,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2,00

0.50

(L5U

O.5lj

0.51)

200J30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționaro

45,00

■1,25

11.25

11.25

11.25

2002

Reparații curente

80,00

!5ji0

25.00

20.0H

3IUIH

2004

Medicamente si materiale sanitare

2.00

(1,50

0.50

;>.5n

!!.5r:

200401

Medicamente

0.40

0,10

o.io

11,10

U.IO

200402

Materiale sanitare

£.60

0.40

0.40

IJ.4-0

11.40

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

54,00

ta-,50

13.50

13,50

U.51)

200503

Lenjerie si accesorii de pal

4,00

1 jro

1.U0

l,U0

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

50.00

12,50

12,50

12.5H

12.50

2006

Deplasări, detasari. transferuri

10.00

2.50

2,50

2.5(

2.50

200601

Deplasări interne, detașări, transferuri

10.00

2.50

2.50

2.5;

2.50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

2.00

0,50

0.50

O.5(

0.50

2013

Pregătire profesionala

7,00

j                        1.75

i .75

1 75

;.75

0.75

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+t>

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Proiecția muncii

1,00

0,25

9.25

u,25

0.25

2030

AJtc cheltuieli

90,00

5,00

28,40

28.30

28.3U

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90.00

5,00

28,40

28.30

28.3U

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.439.36

3.407,(0)

2.239,00

[ .992.00

1,801,36

5.300,00

5.500,00

5.500.00

5101

Transferuri curente

9.340,36

3.342,00

2.205,00

1,992,00

].X0].3d

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.340,36

3.342.0'0

2.205.00

1.99 2.00

1.801,36

5.300.00

5.500,00

5.500.00

5102

Transferuri dc capital

99,00

65.00

34,00

S10229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

99,09

65:UO

34,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50,1)9

50.1'0

85,00

35,00

35,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50.00

50,00

85,00

35,00

35,00

7101

Active fixe

50.00

50,00

710101

Construcții

59.99

50,00

610203

Ordine publica

9.43936

3.407,00

2.239,00

1.992.09

1.801,36

5.5S5.OO

5.735.00

5,735.00

61020304

Politic locala

9.439,36

3.407,00

2.239,00

1.992.00

S .80 î .36

5.585.00

5.735,00

5.735.09

61020?

Protecție cis ila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmil ilara)

625,00

! 82,50

150.21)

149,40

S42.90

650002

Partea JII-a Cheltuieli social-cul turale

295.740.83

83.754, [ 5

48.5(9.06

38.722.67

34.744,95

175.075.00

171.028,00

175.070,00

6502

JNVATAMANT

116.739,62

36.XH7,fs"

29 633 .i)0

23.SO7.6U

26.41 i.35

l 14.718,00

120.302.00

1,2? 884,0(1

01

CHELTUIELI CURENTE

I 15.ios.oo

36.04 E,OU

29.(33,00

23.570,0(1

26.364,0(1

(12 228.00

1 J7455.00

1 22.942,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94.600,00

25.600,00

25.500,00

19.530,1)0

23.921), (1(!

98.948,OCt

103.866,00

109,050.00

1001

Cheltuieli sahzrialc in bani

76. 879,20

20.8 L t.76

20.633,04

15 901,44

19 532,96

100101

Salarii de baza

70.264,91

19.076,71

18.585.20

14.948,65

17.654,35

100105

Sporuri pentru condiții de munca

98.7(1

23.44

28,19

27,(9

1,88

100106

Alte sporuri

345,02

69,3 J

99,08

69, U 8

(07,75

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

566.9(1

133.23

(53,23

95,78

(84.66

100111

Fond aferent plătii cu ora

5.593.15

E.508,27

(.766,54

763,66

t.554,68

100130

AJtc drepturi salariate in bani

1UJ2

(.90

0,80

4.^9

4.33

1003

Contribuții

17.720. «0

4.788,24

4 866,96

3 6 78.56

4 3X7,04

I0030J

Contribuții de asigurări sociale de

stat

12.397.61

3.390,44

3 358,7K

2.62(1,06

3.G2173

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

404,03

i 06.4 1

(08,88

77,49

(1 ■ .25

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

3.965,49

(.089,1 7

1 09936

804,39

972.57

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

16S.23

43.17

40.E3

33.47

5 ■ ,4c

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

875.44

249,05

259.81

150,55

230,03

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—34-4+5 "HO

2

3

4

5

6

7

8

9

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.519,00

8.155.00

3.000,09

3.357,01)

2.007.00

12 319,00

12.603,00

12 881,00

2001

Bunuri si servicii

14.593,51

7.506,73

2.689.10

2.565.99

1.83 1,99

200101

Furnituri de birou

74.50

28,2J

17,45

21 25

7,59

200102

Materiale pentru curățenie

208,22

53.29

61.77

7] ,8b

21,30

200103

încălzit, iluminai si forta motnca

!0P409,80

5.973,08

1.946.64

1.360.46

1.189.62

200104

Apa, canal si salubri tute

1.628,57

645,90

305.40

420.34

256,87

200107

Transport

97,42

44,53

19.59

19,39

l'.9l

200108

Pasta, telecomunicații, radio, tvk

internet

363,61

135,80

73.85

93,54

60,42

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

218,90

80,33

30,04

80,98

27.55

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționaro

1.592,49

545.53

234,36

558.17

254,43

2002

Reparații curente

1.211,90

324.55

E89,8E

599,47

98,00

2003

Hrana

3.60

150

0,80

0,80

Ij.Sth

200301

Hrana pentru oameni

3L6fJ

1.50

0,80

11,80

0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

10.95

6,45

2.25

1.59

1.1,75

200401

Medicamente

2.25

0,25

1.25

0,25

200402

Materiale sanitare

1.50

0.25

0,50

o.50

6.25

200403

Reactivi

4.70

4,70

20044M

Dezinfectant

2.50

1,25

0.50

11.59

u.25

|

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

274.01

100.45

67,12

78.33

28.! 1

200501

Uniforme si echipament

2,00

1.25

-0,50

1 OU

9.25

200503

Lenjerie si accesorii de pat

9,50

8,i>0

1,00

6', 50

200530

Alte obiecte de inventar

262.51

91,20

67.62

76,33

27,36

2006

Deplasări, detașări, transferuri

38,21

1 8,46

8,50

57(i

<35

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

38,2 J

18,46

8.5O

5,70

5,55

2011

Cârti, publicații si materiale

documentaro

10.50

3.35

-().!()

7.00

6.25

2012

Consultanta si expertiza

S.ofj

-1,00

2013

Pregătire profesionala

76.53

31.K3

18.21)

21.51)

VOI.I

2014

Protecția muncii

11,40

5.55

i. ] 0

4.00

:).75

2030

Alte cheltuieli

288,39

155.13

24.15

72.71

36.4U

203004

Chirii

8,00

2,uu

4.1JIJ

2.00

203030

AJte cheltuieli cu bunuri si servicii

280.39

] 53. ] 3

20. !5

72.7]

74.40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

936,00

233. :)0

233.00

233.00

237.OD

961,00

986.00

l 011,00

5501

A, Transferuri interne

936,00

233.00

233.00

233.i)(

237,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936,00

233.01

233,00

233.IH

237,0u

57

[TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

303,00

303,01

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim. IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5702

Ajutoare sociale

303.00

303.(Ml

570203

Tichctc de crcsu si lichele sociale

pentru grădini ta

303,00

303,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.750,00

1.750.00

400.OU

4tJ(i,00

2u().O0

5901

Burse

2.541,36

1.541.36

400,00

400.00

200.00

3922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

20K,64

208.64

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.631,62

546.07

500.00

237.60

47,35

2.490,00

2.847,00

4 942,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

1,631,62

846.6?

500.00

237,60

47,35

2.490,00

2 847,00

4.942,00

7101

Aciive fixe

1.631,62

846.67

500,00

237.60

47,35

710101

Construcții

1. ÎS 7,60

600,00

400,00

1S7,6U

710130

Alte active fixe

444,02

246,67

100,00

50,90

47,35

G5O2O3

Im atumctni preșcolar si primar

37.633,OU

11.415,93

9,514,63

7.939,20

8.763,26

114.718,0(1

120.302,00

127.884,(1(1

65020301

Invatomant preșcolar

19.420,11

6.093.19

4,968,39

3.9KG,53

4.372,00

114.718,0(1

[20.302,00

127.884,0(1

65020302

Invatamant primar

18.212.97

5.322.74

4.546,24

3.952.73

4.391,26

650204

ImaLamant secundar

77.545.53

25.170.66

19,671,64

15.5K4JJ6

17.1 19.17

65020401

Invatamant secundar inferior

22.296,30

6 999.82

5.77K.23

4 452,45

5.065,80

65020402

lnvalamant secundar superior

50.388.56

16.760.16

[2,743,76

10.173,13

]().?[ 1,5[

65020403

lnvatamant profesional

4,860,67

1 4EO.6K

1.149.65

95K,4K

1.341,86

650205

Imatamant post liceal

1.561.01

301 .OK

446,73

2K4,2K

528,92

6602

S ANAT A TE

17.479.42

14 455.42

1,105.1)0

1.079,00

7* 0 ,n()

] 1.500,00

6 0(10,00

6 000,0(1

01

CHELTUIELI CURENTE

4,554,00

1.550.00

1.175,1)0

[.079, (4)

7^0.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50,00

50.00

2001

Bunuri si servicii

50,00

'OJjiO

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

50,00

5u,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.504,00

1.500,00

[ 175,00

1.079.UO

750,00

5101

Transferuri curente

4,100,00

1.300.00

1.075,00

975,1)9

750,00

510103

Acțiuni de $ anal ale

4. lOf) ,1)0

1.,300.60

l. 075,00

975,00

75(1,00

5102

Transferuri de capital

404,00

200,00

[00,00

[04,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor tu spitale

404,00

200.00

100,90

lU4,0O

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.427,31

[0.407.3 1

2(i,0i)

11.500,00

6.000.00

6 000.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.427,31

[0.407.31

20,00

11.500.00

h. 00 0,00

6.000.00

7101

Active fixe

10.427,31

10.407.31

20.00

710101

Construcții

10.307.31

10 307,31

710130

Alte active fixe

120.00

20,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.41>X,11

2.49S.L1

81

TITLUL XXII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.498,11

2.49U.H

j 8102

1 Rambursări de credite interne

2.498,11

2,498,1 5

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

...... ....... ..

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.H

Trim.III

Trim. IV

A

B

1 =3+4-45+6

2

3

4

5

6

7

8

9

810205

Rambursări de credite aferente datonei

publice interne locale

2.498.11

2.498.11

660206

Servicii medicale in unitari sanitare

cu poturi

17.359,42

14.355,42

1.175.W)

3.079.00

75+i.nii

H 500,00

6.00(1.00

6 000,00

66020601

Spitale generale

17.359,42

14.355.42

1.175,00

1.079.00

751).DO

11.560.00

6.000.00

6 000,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sonul ații

120,00

100,00

20.00

66025050

Alte instifutii si acțiuni sanitare

1211.66

iO(J.Ot)

20,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

35.307,76

15.728,11

8.442,25

6.894,15

4.243,25

26.300,00

IH.jDC.M)

14.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.981,02

1(1.936,7?

7.342,25

5.868,75

3.833,25

24.300,00

17.000,00

13.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855,00

725.Ou

725,00

725,00

680,00

2..50 0.00

2.000,00

2.000,0(1

1001

Cheltuieli salariata in bani

2.396,40

6(16,50

607,00

609,30

573,6(1

2.5OO,OU

2.000,00

2.000,00

100101

Salarii de baza

2.272,20

571.80

571,80

579,50

549,10

100105

Sporuri pentru condiții de munca

85.60

2j,?0

23.20

19,50

19,20

100106

Alte sporuri

23,00

7.1)0

7.00

7.OU

2,00

100130

AJtc drepturi salariata in bani

15,60

4.00

5,00

3,30

3,3()’

1003

Contribuții

458,60

118,50

1 18.00

! 15.71)

[06.40

100301

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

299,20

75,00

75.00

75.01)

74.20

100302

Contribuții dc asigurări de șomaj

10.50

3.00

3,00

3.00

;,50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

son amic

109,00

■3 0.0,1

39.06

27.011

17..)»)

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,96

1.50

l .00

0,70

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

36,00

9.00

9.00

10,00

K,!.ro!

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.193,00

1.841.75

829,25

727.75

794.25

10.300,00

3.500,00

700,00

2001

Bunuri si servicii

3.022,00

9^1,()0

796,50

571.51)

663.(10

I0.3U0.U0

3.51)0,1)1)

700,00

200101

Furnituri de birou

29,00

■4,50

5.50

5.51)

3.50

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

15,00

8,00

7.00

U'.lJtl

200103

încălzii iluminat si forța molrica

852,00

403.00

60,00

50.1'0

339,1)0

200104

Apa, canal si salubritate

562.00

68.00

2 13,00

2 J 3.11H

68,00

200105

Carburanți 51 lubrifianti

164,00

43,00

49,00

3<J.H0

33.110

200106

Piese dc schimb

81,50

24,00

12,50

24.00

200107

Transport

10.00

10.01)

200108

Posta, telecomunicații, radio, lvR

internet

17.W

[ 1.00

2.00

2.f)0

2.))0

200136

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.266,5(1

402.50

446,5(5

231,00

186,50

2002

Reparații curente

225,t)0

250.00

-85,00

20,110

40.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

124,00

37,50

34.50

44,00

8.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 21)16

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.UI

TrimJV

A

B

1=3+4+5+*

2

3

4

5

6

7

8

9

200401

Medicamente

5,00

1.00

1.50

1,50

1.01)

200402

Materiale sanitare

17.00

6,50

8.00

2.50

200404

Dezitifectanti

IQ2.00

3Ofj

33.00

34,50

4.50

200 S

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2 î 4,00

200.00

14.00

200501

Uniforme si echipament

14.00

14,00

200530

Alte obiecte de inventar

200,00

200.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

13.1M)

13.00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

13,00

13,00

2013

Pregătire profesionala

49,00

20,25

H.25

6.25

11,25

2014

Protecția muncii

30,00

30,00

2030

Alte cheltuieli

510.00

300,00

72,00

72.00

72,00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

516,0(1

3(KI,00

72,00

72,00

72,1)0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.67K.W)

2.115,01)

£.738,00

2.416.U0

1.359.IU)

3.000.00

3.000,00

3.000,00

5 JOI

Transferuri curente

7.572.00

2.015,00

1,782.01)

2.416,110

1 359.00

3.000,00

3.000,00

3 000.(10

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.572,1)0

2 (li5.no

1.782.00

2 416,00

l 359,00

3 000,00

3.0(11), IM)

3 000,00

5102

Transferuri de capital

106.00

100.00

6.01)

510229

Alic transferuri de capital către

instituții publice

106.00

100,00

6,1)0

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTA DERARE

2.255,02

2.255.02

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.255,02

2.255.02

560J03

Cheltuieli necligibile

2.255,02

2.255.02

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

11.000,00

4.0((0,l)(i

4.00(1,00

2.(H)U,(K)

UKJlj.OU

8.5O(t,OO

8,500,01)

7.300.0(1

5911

Asociații si fundații

9.000,00

3.otto.no

3.500,01)

1,750.00

75O.OU

4.500.00

4.5(10.011

3 300310

5912

Susținerea cultelor

2.000,00

l.U(ti),l)O

500,00

250.01)

250.0(1

4.000.06

4.000,00

4,000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,326,74

4.791,34

J. KiO.DU

] .025.40

4 tn.iju

2.000.0(1

1.300.00

1.800.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,326,74

4.791,34

1.1 00,1)0

1.1)25.40

4N).H0

2.1100,0(1

1.396.00

]. 8(10.00

7101

Active fixe

7,326,74

4 791,34

1 100.00

1.025,4U

41H.06

710191

Construcții

5.X 16,34

3.406,34

l ()(K).1)0

1.000,Oft

4: ii.no

710103

Mobilier, aparatura birotica si dlc

active corporale

20.00

20.01.1

710130

Alte active fixe

1.490,40

1.365.1)0

100,00

25..II)

670203

Servicii culturale

4.600,00

1 265.U0

9S3.1)0

1.633.0D

7 [9,00

3 000,00

J.OOO.țtO

3 00(1.(10

67020304

Institulii publice de spectacole si

concerte

4.600,00

1.265.00

983.00

1.633,110

719.00

3.000.00

3.Uil0.0D

3.000,00

670205

Servicii recreative si sportive

26.767.76

12,463,1 !

6.459.25

4.7GH5

3.024.25

18.800.00

10.800.00

7 300,00

j67020501

Sport

10.07S.IM)

2.S5U,l.H

J.SU5.QI)

2.283,00

1.141.1.(Jt)

4 WjIJ.UO

4.UWU.U0

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trîm.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

16.6297(1

9.6 13.1 L

2.654.25

2.47K.15

1.884,25

14.800.00

6.811(^,00

5 300,00

670206

Servicii religioase

2.000.0(1

l.OUO.OO

500.90

250,00

250,00

4 000.00

4.000,00

4.000,00

670250

Alte servicii in domenile culturii.

recreeri si religiei

2.000,00

1.000,00

500.1)0

250.00

250,00

500,00

500,00

500,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

36.214.03

16.682,95

9.24W

6.941,92

3 ,34U.35

22.557.00

26.426.00

26.386,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.647,23

16.066,15

8.748,81

6.891,92

3 34u,35

22 000,00

26,000.00

26.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13,762,00

3.538J0

3.542,00

3 538,65

3 143,25

7.000,00

10.000,00

10.000,00

1001

Cheltuieli salariulc in bani

11.326,76

2.872,10

2.882,50

2.913,10

2.658,06

22.000,00

26.000,00

26.000.00

100101

Salarii de baza

11.233,76

2.830.10

2.865,50

2.896,10

2 642,06

100105

Sporuri pentru condiții de munco

67,00

17,00

17,00

17,00

3 6,00

100106

Alte sporuri

24,00

24.OH

100113

Indemnizații de delegare

2,00

1,00

1,01)

1003

Contribuții

2.435.24

666,00

658,51)

025.55

485,19

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

]. 717.34

465,1)0

460.00

455.09

337.34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

58.40

15,40

15,61)

16,30

H.tO

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

553.«0

154,00

154.01)

E3o,?0

115,30

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

20,70

6,!(>

5.00

4.X5

3.8 5

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

K5.00

25.50

23,00

1 8,9(1

I7,hd

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.393,00

3 040.82

2.166,81

l.9S8,27

197,li:

4 900,00

2.900,00

2.900,00

2001

Bunuri si servicii

1.602,86

77571

343.50

403,05

8u,7t:

4 900,00

2.900,00

2.900,09

200101

Furnituri de birou

92,16

29,11

42/4)

16,95

3,50

200102

Materiale pentru curățenie

50.80

17,30

8,50

12,50

200103

încălzit, iluminat si foita metrica

693.50

4(19,40

1 59,11)

L25JIO

2D0104

Apa, canal si salubritate

203.50

54.711

62.21)

47.70

38.90

200105

Carburanți si lubriftanti

] 5,00

6.25

8,75

200106

Piese de schimb

17.50

5/0

12.00

200107

Transport

54.00

20.u0

4,OU

16.011

14.90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

366,25

172,00

16.25

172.OU

l’l’l’

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

13,00

1 [,5D

0,51.

o.5(

0.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

in trei inere si funcționare

97.15

5U,u5

29,40

12,41

5.3i;

2002

Reparații curente

155,50

150.00

2.50

2003

Hrana

442,82 j

242.21

I67.5C

1K,O5

15,1)0

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1“344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200301

Hrana pentru oameni

442.K2

242,2]

167,56

1K.(>5

15,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

65.1)1)

27.50

12.50

12.50

i2,5!)

200401

Medicamente

20,00

20.00

200402

Materiale sanitare

45,OU

7,50

12.5(1

!2,5U

3 2.50

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

|84tR0

158,80

25,00

l .00

200501

Uniforme si echipament

10,00

50.00

40.00

200530

AJtc obiecte de inventar

174.SU

los.so

65.00

] .01)

2006

Deplasări, detasari, transferări

33,50

1,40

31,40

0,41)

0.30

200601

Deplasări interne, detosan, transferări

33,50

1,40

31,41)

0.40

0,3(1

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

53,00

9,30

35,00

8,70

2014

Protecția muncii

27,00

3.3U

21,30

1,30

1,10

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor literari si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

4.502,00

1.50(1.IK)

1 500,1)0

1.469.00

33.01)

2025

Cheltuieli judiciare sj extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

î

intereselor statului, potrivit

dispoziții Jar legale

0P02

>>.62

2030

Alte cheltuieli

326,00

172,00

28.25

72.25

S’,.50

203004

Chirii

2,00

69,00

-67.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

324,OU

:o3,oi)

95,25

5G

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

726,76

726.76

5G0J

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

726,76

726,76

560103

Cheltuieli nccligibilc

726,76

726,76

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.315.47

S 361.1,47

2 590,1)0

J .365.00

10 000,00

13 000,00

[3.000,00

5702

Ajutoare sociale

12.315.47

«.360,47

2.590,00

1 365.1)0

570201

Ajutoare sociale in numerar

9.215.47

5.260.47

2.590,00

1 365.no

570204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.100,00

3. lUO.i.jo

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

350,00

400.00

450.00

1 i)o.o()

1 00,00

]0(),(l0

5911

Asociații si fundații

850,00

400.01)

450.0V

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.166,80

616.80

500.1)0

50.00

557,00

426,01)

3K6,0U

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.] 66,80

6 3 6,80

500,00

50 Oi'J

557,0(1

426,00

386.00

7101

Active fixe

LI66.S0

6 J 6,80

500,00

5().0f.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

710101

Construcții

1.140.80

590,80

500.00

50.00

710103

Mobilier aparatura birotica si alte

active corporale

6,00

6.00

710130

Alte active fixe

20,00

20,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in viusta

3.857.00

1.386.90

{.J39.60

720.30

560.211

1.237.00

1,237,00

1.237.00

680205

Asistenta sociala in cozdc boli si

invalidități

13.305.00

4.300.00

4.240.00

3.165.00

1.6(4),00

13 305.00

13 305,00

13.305.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.305.00

4.300,60

4.240,00

3 165,00

1 600,00

13 305.00

13.305,00

13.305.00

680211

Cresc

2.725.00

998,55

717,05

537/(f

47 i ,90

1.500,00

I.SOC.OV

1,500.00

680215

Prevenirea excludem sociale

3.410,47

3.260,47

150.00

5.000.00

8.000,00

8.000,00

G80215UI

Ajutor social

3 410,47

3.260.47

] 50,00

5.000,00

8.900.00

8.000,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

12.016.56

6.737,03

2 952,16

2.519.12

71.8,25

1.515.00

2.384,00

2.344,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

12.016.56

6.737.03

2.952.16

2.519,12

708,25

1.515.00

2 384.00

2.344,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

41.214.39

17.175.61

10.25], 08

6.498,35

7.289.35

35 016,00

43 950,00

27.063,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

13.478.65

0.433,32

3.153,93

2.120.61)

1.770,81)

17 070.00

19.500,00

8.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.882.00

2.706,20

2.435,40

1.969,60

1,77(.'.8l'.i

12.070,00

15.500,00

ti. 5 00.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.840.00

464.40

463.40

461.80

450.40

2.000.00

3.000.00

1.500.00

J0G1

Cheltuieli salariate in bani

1.418.90

360,50

359.50

359,50

3ajt,5ir

100101

Salarii de baza

1.335,00

336,50

336.50

336.50

325.50

100105

Sporuri pentru condiții de munca

KG,00

21,50

21,50

21,51)

21.511

100130

Alte drepturi salariate m bani

7,00

2,5»

1.59

1,50

1,5'1

1003

Contribuții

412,00

J 03,90

(03,90

102,30

1(11,90

100301

Contribuții de asigurări socialo de

stat

2% ,00

74.00

74,00

74 00

74,011

100302

Contribuții de asigurări dc somai

7.60

2,30

2,30

1.70

J J0

100303

Contribuții de asigurări sociale dc

sanAtntc

76,00

19,0t)

19,00

19,no

19,Ou

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8,80

2.70

2.70

; ,71)

1,7H

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

23,60

5.60

5.00

5,90

5.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.042,00

2.241 .SI

1.972.00

(.567.80

l.32(.i,40

!i).070.00

1 2.500,00

7.000,00

2001

Bunun si servicii

4.780.00

1717.50

1.339.60

902.30

820.69

200101

Furnituri de birou

85.20

27.10

23,10

19,20

15.80

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5.40

4.30

4,4(

4,90

200103

Încălzits iluminat si forța metrica

3.814,70

t .465.60

980,10

688.01

681.00

200104

| Apa, canal si salubritate

2511.51)

6(1.51

70,0!)

60.00

60.01.1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți si lubrifiant)

9.40

E .50

3.00

3,90

MW

200)06

Piese de schimb

18.60

5.00

10,50

0.60

2,50

20010?

Transport

17.70

5.61)

5.00

3.511

3,(i0

20010»

Posta, telecomunicații, radio, h;

internet

10.60

3.31)

2.60

2.20

2.70

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6,00

3.00

1.50

1.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

548,30

140,70

239,50

119,00

49,10

2002

Reparații curente

1.009.00

1S7.U0

341.00

258.0(1

223,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21,00

4.8()

6.80

4.80

4.6(1

200530

Alte obiecte de inventar

21,00

4.80

6.80

4.80

4.60

2006

Deplasări, delăsări, transferări

20,01)

3.00

3.80

7.70

5.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

20.00

3.1)0

3.80

7.70

5.5))

2012

Consultanta si expertiza

330,00

1(10,00

75.(11)

75,00

8H.U0

2013

Pregătire profesionala

65,30

19,80

45,50

2014

Proiecția muncii

16,20

2.70

12,50

1,00

2030

Alte cheltuieli

H00.50

226. K0

173.50

2 33,50

186.70

203001

Reclama si publicitate

7,50

2.00

3,00

2,50

203003

Prime de asigurare nan-viata

93,00

3.00

45.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

22 J .80

170.50

]fi6.Q0

345.70

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.596.65

3 727.12

718.53

3 53.01)

5.000.00

4.000.00

]

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 296,65

3.427.]?

718.53

3 5 3.00

5.000.00

4,000,00

7101

Active fixe

4.296,65

3.427.]?

718.53

15 î ,00

710 JOI

Construcții

3.360,53

2.616.1 )IJ

668,53

76,00

7J0JU3

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.00

16,00

i

710130

Alte active fixe

926,12

801J2

50,00

75,Ud

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300.00

500.00

7201

Active financiare

300,00

300.U0

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

300,00

3 (ro.oo

700203

Locuințe

2.574,96

1.060,00

792,36

453.20

270.50

7.000.0(1

7.(100,00

3.000,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2,574.96

] .060.90

792.36

45 3.21)

270.50

7.000.00

7.000.00

3.000,00

700206

Iluminat public si electrificări

4.279,69

1.597.]?

1.217.57

736.01)

729.00

4 020.0(1

5.(100,00

3.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

6.624.00

3.775,30

1.144.00

933.4D

773.30

6.050,00

7 500,00

2.500.90

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

27.735,74

10.742,29

7,097,15

4.377.75

5.5 1 8,55

3 7.946,0(1

24.450,00

3 8.S63.OO

01

CHELTUIELI CURENTE

21 98135

8.429,55

5.248.50

4,264.75

4.039.55

14.946.00

20.950,00

(5.563.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.304,00

I.100.UU

1.10(1.01)

1. [00,UO

l.(J04.(.ii?

2 090.00

3.000,00

3.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim,IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.476.00

«91.00

«93,un

«95,00

797.(’l)!

lOOLCrî

Salarii de baza

3.277,60

«37.40

«40.9(1

«45,40

753.90

100105

Sporuri pentru condiții de munca

156.00

40,00

40.1)0

40.1)0

36JK)

100106

Alte sporuri

14,00

5.55

5.U0

3,45

IOOÎ13

Indemnizații de delegare

0.40

0,1)5

0,1(1

0,15

0,10

100130

Alic drepturi salariate in bani

2S.00

w

7.00

6.0(1

7,00

1003

Contribuții

m.oo

209,00

207.00

205.00

2i:7,li0

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

560,00

140.00

14(1.00

140,00

140.01)

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

20,00

5.00

5.00

5.U0

5,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sonatalc

200,00

5(1,00

5U,00

5U,[J0

5n,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8,00

2.01)

2.00

2,00

2.00

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

40,00

1 2.00

iO.OO

K,l)0

Hi.OO

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.861,80

6.228,00

3.483,50

3.1 [4.75

3.0.15.55

12.946.00

17.950.00

12.563,00

2001

Bunuri si servicii

14901!.K0

5.603,00

3.405.00

2.9^5,00

2.905,80

I2.0UfJ,0()

17.000,00

[1.600,00

200101

Furnituri de birou

4,00

4,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

30,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

400.00

(54,00

1 15,ou

t 19.00

2 (.00

200104

Apa, canal si salubritate

773.00

359.00

408,00

5.99

3.00

200105

Carburanți si lubrifianti

600t00

(i(Jț).DO

200106

Piese de schimb

50,00

150.00

-10(1,00

200107

Transport

5.00

5 OU

2001 OS

Posta, idccom urneați ib radio, h,

internet

3,00

3,OU

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

20(1, OU

[OU,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

I2.743.S0

4.098.00

2 882.00

2 ««2,0(1

2 «81,80

2002

Reparații curente

290.00

28(1.UO

[0.00

2003

Hrana

16.OU

E6.U0

200302

Hrana pentru animale

16,01)

16.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

100.00

100.00

200401

Medicamente

50,00

50,00

200402

Materiale sanitare

50.00

5 (.1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

IOC 01)

200530

Alte obiecte de inventar

100,00

100.00

2000

Deplasări, delăsări, transferări

4,1)0

4,UU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăti tur restante

Trim I

Trim.II

TrimJll

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

4,00

4,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

2Uj.iO

2014

Proiecția muncii

50,00

50,00

2030

Al Le cheltuieli

373,00

55,00

78.50

1 19,75

i 1v.75

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

373,00

55,00

78.50

11975

119.75

Si

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.816.55

l J01.55

665.00

50,00

5501

A. Transferuri interne

1.816,55

1.101,55

665,00

50,00

550112

Investiții ale agentiior economici cu

capitol de stat

1,516.55

95 1,55

565.00

5501 ÎS

Alte transferuri curente interne

300,00

150,00

J 00,00

50,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.707.49

2.124,84

419,65

113.00

50,00

3.000,00

j.500,00

3.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2,707,49

2.124,84

419.65

113,00

50,00

3,0(10.00

3.500.00

3 000,00

7101

Active fixe

2.707,49

2.124,84

419.65

1J 3.00

50.0U

710101

Construcții

1,801,04

1.238,04

400,00

1I3.0H

5O,0ii

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

670,80

670,«0

710103

Mobilier aparatura birotica si alte

active corporale

12.00

12,00

710130

Alte active fixe

223.65

204,00

19.65

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.045,90

1X7.90

1.429,00

l 429,00

$1

TITLUL XVTJ RAMBURSĂRI DE CREDTTE

3.045.90

287,90

1.429.00

i 429.00

8101

Rambursări de credite exteme

2,858.00

1.429.00

1.429.00

810105

Rambursări de Credite afcrenlc datoriei

publice externe locale

2.858,00

1.429.00

1.429.00

8102

Rambursați de credite interne

1K7.90

(87,90

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

!

publice interne locale

187,90

187.00

740205

Salubritate st gestiunea deșeurilor

24.294,15

i               8.383,70

6,027.15

4.364,75

<.518,55

17,000.00

23.500,00

(7 600,00

74020501

Salubritate

9.027,95

4,964,30

1,5x1,15

1.328.75

1,153,75

17,000.00

23.500,00

1 7 600,((0

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

15.266,20

3.419.40

4.446.00

3.036.00

4.364.80

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

3.441,59

2.358,59

1.070.00

13.00

946.00

950,00

963,00

800002

Partea V*a Acțiuni economice

100.517,15

72.442,77

13.377.30

9.583.08

5.1 14.011

74.459,00

78.735,00

102.069,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

72 933,24

60.466.24

4.683,00

4.094.00

3.690.00

57.959,00

62 235,00

80.369.00

01

CHELTUIELI CURENTE

54.573,24

54 173.24

400.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4.760.00

4 700,00

2001

Bunuri si sericii

4,700.00

4700.00

200103

încălzit, iluminat si forța molnca

4.700,00

4.700.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000.00

6.000.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.1)

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

dc preț si tarif

6.000,00

6.000.90

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.057.00

2.657,00

400.1)0

5501

A. Transferuri interne

3.057,00

2.h57j)O

400.00

550112

Investiții de ogentilor economici cu

capitol dc stat

3.057,00

2.657,00

400.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

40.816,24

40,816,24

5603

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

40.816,24

40. S 16.24

560301

Finanțarea naționala

15.020,87

15.020,87

560302

Finanțarea externa ncsambursnbiU

15,020,87

15.020.87

560303

Cheltuieli neeligibile

10,774,50

10,774,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.591J0

2.600.1)0

590,00

401,00

57.959,0(1

62.235,00

89.369,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.591.00

600.90

590,00

401,00

57 959.00

62.235.00

80.369,00

7101

Active fixe

1,551.00

600.00

590,00

401.00

710101

Construcții

1.401.00

500.00

500.00

401.00

710130

Alte active fixe

190,00

100 00

90,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2,000.00

2 000.00

7201

Active financiare

2.006,00

2.000.00

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

2.000,00

2.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.769,00

3 693.00

3.693,00

3.693.00

3 690,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.769,00

3 693.00

3.693.00

3,693.00

3.69(1.00

8102

Rambursări dc credite interne

14.769,00

3 693,00

3.69 3, OU

3.693.01)

3.690,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

14.769,00

3.693.00

3,693,00

3.693.00

3.690,00

310206

Energie termica

6.600,00

G.(JOU,UO

SI 0250

Alte cheltuieli privind combustibili si

î

energia

66.933,24

54.466,24

4.683.1)0

4.004.00

3.690.0H

57,959.00

62,235.00

80.369,00

8402

TRANSPORTURI

27.583.91

1 1.976,53

8.694,30

5.489,08

1.424,00

16.500.00

16,500.00

21.700,06

01

CHELTUIELI CURENTE

22.651.14

9.45 1,64

7.291,1)0

4.484.50

1.424.00

] 6.000.00

16,000.00

2i OOO.UCt

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

595,00

160,00

160,1)0

1 61).1)0

1 15.DH

600.00

600.00

600,00

1001

Cheltuieli salariata in bani

480.10

126.00

129,10

127,50

'U.N)

600.06

600,00

600,00

100101

Solarii dc baza

454.40

[20.00

120,00

12U,DU

04.40

100105

Sporuri pentru condiții dc munca

17,40

5.00

7.00

4.40

L .00

100106

Alte sporuri

4,00

1.00

2.00

1.00

100113

Indemnizații dc delegare

0,40

0.10

C.lt)

0. ] 0

0.311

100130

Alte drepturi salari ale in bani

3,90

3,00

] .01)

] .OU

1003

Contribuții

114,90

34.00

30.90

32,50

I7.5ii

j     100301

| Contribuții dc asigurări sociale dc

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim,IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

stal

71,90

20,00

16.00

20,00

15,01)

10(1302

Contribuții dc asigurați de șomaj

6,0!)

2.00

2.u0

l .00

j .01)

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3U.00

10,00

EO.UU

IU.D0

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

3.00

l .00

1,00

0,50

U,5o

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,00

1,00

1,00

J ,U()

1,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.414,50

2.650,(11)

7.131,00

4.324,50

1.30') ,00

15.400,00

15.400,00

20.400,00

2001

Bunuri si servicii

2.073,50

603.50

493,50

472,00

5O4,5(>

200101

Furnituri de birou

11,50

4,00

2,50

2,50

2.50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

0.50

2.50

1.U0

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

1UU,OU

30.00

20,00

20,1)0

30,1)0

200104

Apa, canal si salubritate

25.00

5.1)0

7.50

7.5(1

5.00

20010J

Carburanți si lubrifiant!

600.00

150.00

E 5 (1,00

150.00

j 5i).oo

200106

Piese dc schimb

80.01)

20.00

20,00

20,1)0

20.00

200107

Transport

4.00

l.ou

1,(K)

l.ou

1.00

2001 OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40,00

10.OU

10,00

10.00

111.1)0 i

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

186.00

05.00

15.1K?

) VOI)

?5.00

1

200130

Alte bunuri si servicii pentru

(

întreținere si funcționare

1.02R.00

28S.OU

265.00

245,Uil

L-MU)

2002

Reparații curente

13.131.00

2.00(1.00

6.5S7.0O

3.794,00

751.1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

124.50

24.5 U

35,00

35,00

30,00

200530

Alte obiecte dc inventar

124.50

24.50

35,00

35,1)0

3O.0U

2006

Deplasări, delăsări, transferări

0,50

(l.5o

200601

Deplasări interne, detasari, transferuri

0.50

0.50

2014

Protecția muncii

30.00

20.00

3.00

3,0(1

4JHI

2030

Alte cheltuieli

55.00

1.50

12.50

20.50

20,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55.00

1,50

12.50

2U.5O

20.50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

6.641,64

0.64 [ .64

5601

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.641,64

6,641.64

560101

Finanțarea naționala

17,SI

] 7,3 ]

560102

Finanțarea externa nerambursobila

50,69

50.69

560103

Cheltuieli nceligibile

6.573,14

6.573,14

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.707,77

2.2W.K9

1.403,30

J .004.5 K

5110,00

500,00

7 (J 0,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV'

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.707.77

2 299.89

1.403.30

1.004,58

500.00

500.00

700.00

7101

Active Hxc

4.707.77

2.299.89

1.403.30

1.004.58

710101

Construcții

4 205.17

2.085.59

t 115.00

1.004.58

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1,00

U)l)

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

13.30

13.30

710130

Alte active fixe

488,30

200,00

238,30

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

225,00

225.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225.00

225.00

3102

Rxunburaari de credite interne

225,00

225,00

8IOÎO3

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

225,00

225,00

840203

Transport rutier

25.004,91

11.326,03

8.040.30

4.828.58

810.00

16.500.00

16.50(100

21.700.00

84920303

Străzi

25.004.91

11.326.03

8, 040,30

4,828.58

810.00

16.500.00

16.500.00

21 700.00

840230

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

2.579,00

650.50

654.00

660.50

614,00

‘2902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEF1CIT

-26.801.68

-39.028,92

-1.454.60

0.204.90

7.476.94

lUTtX^i'T

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l Al

La Hotărârea nr. 123 din 28.04.2016

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trtm.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

294.188,94

90.437,91

74.866,68

66.760.17

62.124,18

000202

I. VENITURI CURENTE

294.178,47

90.427,44

74.866,68

66.760,17

62.124.18

000302

A. VENITURI FISCALE

263.534,02

75.576,02

70.229,00

60.521,00

57.208,00

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

97.600,00

24.430,00

24.444,00

24.443,00

24.283,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

97.600,00

24.430,00

24.444,00

24.443,00

24.283,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.245,00

600,00

600,00

600,00

445,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.245.00

600.00

600,00

600,00

445.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

95.355,00

23.830,00

23.844,00

23.843,00

23.838,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

94.200.00

23.550,00

23.550.00

23.550,00

23.550.00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1.155.00

280.00

294,00

293,00

288.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

26.813.00

9.794.00

8.205,00

6.507,00

2.307.00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

26.813,00

9.794,00

8.205,00

6.507.00

2.307,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

19.957.00

7.850,00

6.500,00

4.907,00

700,00

070202

Impozit si taxa pe teren

4.099,00

1.144,00

1.002,00

1.000,00

953.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

1.403,00

400,00

403,00

300.00

300.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

TrimJIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.354,00

400,00

300,00

300,00

354.00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

137.055,02

40.811,02

37.050,00

29.041,00

30.153,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

126.823,02

37.353,02

33.746,00

27.113,00

28,611.00

I10202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

121.736,00

33.868,00

33.220,00

26.582,00

28.066.00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.151,02

3.252.02

293,00

298,00

308,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

936,00

233,00

233.00

233,00

237,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

119,00

30,00

30,00

30,00

29,00

120207

Taxe hoteliere

119,00

30.00

30,00

30,00

29.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

230,00

60.00

60,00

55,00

55,00

150201

Impozit pe spectacole

132,00

35.00

35,00

30,00

32,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

98,00

25,00

25,00

25,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

9.883.00

3.368.01

3.214.0C

1.843,00

1.458,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

8.529,00

2.914,00

2.914,0C

1.543,00

1.158.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

-----.---.-----------------------------

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.354,00

454,00

300,00

300,00

300,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

541,00

530.00

530,00

465,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.066,00

541,00

530.00

530,00

465,00

180250

Alte impozite si taxe

2.066,00

541,00

530.00

530,00

465,00

290002

C. Venituri nefiscale

30.644,45

14.851,42

4.637,68

6.239,17

4.916,18

300002

CI, Venituri din proprietate

8.983,00

2.608,00

2.125,00

2.125,00

2425,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8.983,00

2.608,00

2.125,00

2.125,00

2425,00

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

8.983,00

2.608,00

2425,00

2.125,00

2.125,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

21.661,45

12.243,42

2.512,68

4.114,17

2.791,18

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

4.352,00

1.242,00

1.075,00

1.080,00

955,00

330208

Venituri din prestări de servicii

3.564,00

939,00

875,00

875,00

875.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

379.00

119,00

100.00

80,00

80,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

34,00

34,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

375,00

150,00

100.00

125,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.986,00

700,00

500,00

500.00

286,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.986.00

700,00

500,00

500,00

286,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

5.828,00

1.650.00

1.450,00

1.450,00

i.278,00 j

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.800,00

450,00

450,00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

4.028,00

1.200,00

1.000.00

1.000,00

828,00

3602

DIVERSE VENITURI

20.224,20

9.998,32

4.500,00

4.500,00

1.225,88

360206

Taxe speciale

14.225,88

5.000,00

4.000,00

4.000,00

1.225,88

360250

Alte venituri

5.998,32

4.998,32

500,00

500,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-10.728,75

-1.346.90

-5.012,32

-3.415,83

-953,70

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-10.978,75

-1.432,00

-5.084,32

-3.487.58

-974.85

370250

Alte transferuri voluntare

250,00

85,10

72,00

71,75

21,15

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

10,47

10,47

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

10,47

10,47

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

10,47

10,47

5002

TOTAL CHELTUIELI

294.188,94

102.665,15

76.321,28

60.555,27

54.647,24

01

CHELTUIELI CURENTE

265.667,13

94.168.54

69.168,88

54.831.87

47.497,84

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

126.871,00

33.675.50

34.171,70

27.641,55

31.382,25

1001

Cheltuieli salariale in bani

103.243,47

27.348.86

27.769,79

22.469,80

25.655.02

100101

Salarii de baza

94.909,63

25.293,01

24.874,80

21.232,01

23.509,81

100105

Sporuri pentru condiții de munca

838,00

214,14

218,89

203,78

201,19

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

410,02

105.66

112,08

81,53

110.75

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

566,90

133,23

153,23

95,78

184,66

100111

Fond aferent plătii cu ora

5.593.15

1.508,27

1.766,54

763,66

1.554.68

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

790,00

60,00

610,00

60,00

60,00

100113

Indemnizații de delegare

21,75

5,65

6,65

4,75

4,70

100130

Alte drepturi salariale in bani

114,02

28,90

27,60

28,29

29,23

1003

Contribuții

23.627,53

6.326,64

6.401,91

5.171,75

5.727,23

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

16.385,85

4.342,24

4.410,68

3.671,66

3.961,27

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

541,87

142,96

145,63

113,33

139,95

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

5.330,69

1.451,27

1.461,46

1.139.99

1.277,97

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

231.18

61,62

57.33

47,82

64,41

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.137,94

328,55

326,81

198,95

283.63

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

77.079,30

31.104,57

20.488.18

16.250,32

9.236.23

2001

Bunuri si servicii

49.633,62

23.426,84

10.271.75

8.723,44

7.211,59

200101

Furnituri de birou

844,51

290,17

264.85

209.15

80,34

200102

Materiale pentru curățenie

401,02

131,49

102,07

113,76

53.70

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

21.372,60

13.330,58

3.352,34

2.351,76

2.337,92

200104

Apa, canal si salubritate

3.503,27

1.210,06

1.082,30

764,84

446.07

200105

Carburanți si lubrifianti

1.419,40

807,25

22075

204,90

186,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

386,40

234,40

10,90

81,10

60.00

200107

Transport

218,12

96,63

36.59

46,89

38,01

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.567,46

668,40

366,20

431,24

101.62

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

744,90

398,33

156,54

103.98

86,05

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

19.175,94

6.259,53

4.679,21

4.415.82

3.821,38

2002

Reparații curente

16.222,40

3.286,55

7.095,38

4.699.47

1.141.00

2003

Hrana

462,42

259,71

168,36

18,85

15,50

200301

Hrana pentru oameni

446,42

243,71

168,36

18.85

15,50

200302

Hrana pentru animale

16,00

16,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

301,95

171,95

49,75

58,50

21.75

200401

Medicamente

77,65

71.35

2,85

2,10

1,35

200402

Materiale sanitare

115,10

64,65

13,40

21,40

15,65

200403

Reactivi

4,70

4,70

200404

Dezinfectanti

104,50

31,25

33,50

35,00

4,75

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.170,91

624,45

300.62

161,13

84,71

200501

Uniforme si echipament

26,00

51,25

-40,50

15,00

0,25

200503

Lenjerie si accesorii de pat

13,50

9.00

1,00

2,00

1,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.131,41

564,20

340,12

144,13

82,96

2006

Deplasați, detasari, transferări

494,21

174,86

193,70

108.80

16,85

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

464,71

167,36

182,20

99,30

15,85

200602

Deplasări in străinătate

29,50

7,50

11,50

9.50

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

55,00

18,85

12,90

17,50

5,75

2012

Consultanta si expertiza

335,25

101.75

75.50

77,00

81,00

2013

Pregătire profesionala

369,83

110,13

121,00

120,70

18,00

2014

Protecția muncii

199,20

136.40

39,35

16,05

7,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.502,00

1.500,00

1.500,00

1.469,00

33,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

250,00

200,00

50.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

235,00

185,00

50,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0,02

0,02

2030

Alte cheltuieli

3.082,49

1.093,08

609,87

779,86

599,68

203001

Reclama si publicitate

211.50

83,15

54,50

53,55

20,30

203002

Protocol si reprezentare

27,75

27.75

203003

Prime de asigurare non-viata

96,35

4,00

1.0C

46,35

45,00

203004

Chirii

18,00

73,00

-61,00

2,00

4,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.728.89

932,93

587,62

677,96

530,38

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.400,00

1.335,00

1.424,00

1.309,00

1.332.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.254,00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254.00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146.00

80.00

66,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80.00

66,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000,00

6.000.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

6.000,00

6.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.012,36

6.657.00

5.062.00

5.383,00

3.910,36

5101

Transferuri curente

21.012,36

6.657,00

5.062,00

5.383,00

3.910,36

510101

Transferuri către instituțiile publice

16.912,36

5.357,00

3.987.00

4.408.00

3.160,36

510103

Acțiuni de sanatate

4.100,00

1.300,00

1.075,00

975,00

750,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.086,00

583,00

583,00

483,00

437,00

5501

A. Transferuri interne

2.086,00

583,00

583,00

483.00

437.00

550118

Alte transferuri curente inteme

1.150,00

350,00

350.00

250,00

200,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233.00

237.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.618.47

8.663.47

2.590,00

1.365,00

5702

Ajutoare sociale

12.618.47

8.663.47

2.590.00

1.365,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

570201

Ajutoare sociale in numerar

9.215,47

5.260,47

2.590,00

1.365,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

303,00

303,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.100,00

3.100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.600,00

6.150,00

4.850,00

2.400,00

1.200,00

5901

Burse

2.541,36

1.541.36

400,00

400,00

200,00

5911

Asociații si fundații

9.850,00

3.400.00

3.950.00

1.750,00

750,00

5912

Susținerea cultelor

2.000,00

1.000,00

500.00

250,00

250,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

208,64

208,64

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

28.521.81

8.496.61

7.152.40

5.723,40

7.149,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

28.521,81

8.496.61

7.152,40

5.723.40

7.149,40

8101

Rambursări de credite externe

2.858,00

1.429,00

1.429,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

2.858,00

1.429,00

1.429,00

8102

Rambursări de credite interne

25.663,81

8.496,61

5.723,40

5.723,40

5.720,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.663,81

8.496.61

5.723,40

5.723,40

5.720.40

510002

Partea l-a Servicii publice generale

28.479,80

7.580.30

8.141,12

6.696,35

6.062.03

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

18.528.80

5.144.10

4.870.90

4.530,40

3.983,40

01

CHELTUIELI CURENTE

10.545,00

3.251,50

2.840,50

2.500,00

1.953,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.945.00

1.738,50

1.738,50

1.734,00

1.734,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.554.00

1.399,20

1.388.50

1.388,50

1.377,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

4.970,00

1.253,20

1.242,50

1.242,50

1.231,80

100105

Sporuri pentru condiții de munca

288,00

72,00

72,00

72,00

72,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

240,00

60,00

60,00

60.00

60,00

100113

Indemnizații de delegare

16,00

4,00

4,00

4.00

4,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

40.00

10,00

10,00

10,00

10,00

1003

Contribuții

1.391.00

339.30

350.00

345,50

356,20

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

950,00

221,80

240,00

235,00

253,20

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

28,00

7,00

7,00

7,00

7.00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

336.00

84,00

84,00

84,00

84.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14,00

3.50

3,50

3,50

3,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63,00

23,00

15,50

16,00

8,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.600,00

1.513,00

1.102,00

766,00

219.00

2001

Bunuri si servicii

2.764,80

1.126,90

846,70

585,50

205,70

200101

Furnituri de birou

487,70

170,00

150.00

130,00

37,70

200102

Materiale pentru curățenie

36,00

9.00

12,00

12.00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

190,00

78,00

50.00

25,00

37.00

200104

Apa, canal si salubritate

27,10

8.40

7,70

5.00

6,00

200106

Piese de schimb

132,00

28,00

55,00

33.00

16.00

200107

Transport

30.00

10,50

7.00

7,00

5,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

310,00

240,00

130,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

17,00

8,00

5,00

3,50

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.165,00

505,00

320,00

240,00

100,00

2002

Reparații curente

90,00

80,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33,00

16,00

10,00

7.00

200530

Alte obiecte de inventar

33,00

16,00

10,00

7,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

299,00

125,00

119,00

55,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

284,00

120,00

114,00

50.00

200602

Deplasări in străinătate

15,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

10,00

10,00

10,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

77,00

26,00

26,00

25,00

2014

Protecția muncii

31,20

24,10

0,30

5,50

1,30

2030

Alte cheltuieli

270,00

105,00

85,00

80,00

203001

Reclama si publicitate

70,00

30,00

20,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

75,00

65,00

60,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7,983,80

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7.983,80

1.892.60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

8102

Rambursări de credite interne

7.983,80

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7.983,80

1.892,60

2.030,40

2.030,40

2.030,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.301,00

901,20

1.796,22

856,95

746.63

01

CHELTUIELI CURENTE

4.301,00

901,20

1.796,22

856,95

746,63

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.795.00

299.50

898,50

298,50

298,50

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.559,51

240,80

839,85

239,86

239,00

100101

Salarii de baza

964,56

228,80

277,90

228,86

229,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

34,00

9.50

8,50

8,50

7,50

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

550,00

550,00

100113

Indemnizații de delegare

2,95

0,50

1,45

0,50

0.50

100130

Alte drepturi salariale in bani

8.00

2.00

2.00

2,00

2,00

1003

Contribuții

235,49

58,70

58,65

58,64

59.50

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

163,80

40,00

41,00

41,00

41.80

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

5,44

1.35

1,35

1,34

1.40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

54,40

13.60

13.60

13,60

13,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2,95

1,15

0.60

0,60

0.60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

8,90

2,60

2.10

2,10

2,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.656,00

401.70

647,72

358,45

248.13

2001

Bunuri si servicii

984,15

308.90

324,55

189,60

161.10

200101

Furnituri de birou

55,45

12.00

22.45

12,50

8,50

200102

Materiale pentru curățenie

8.00

4,00

4,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

102,60

47,50

11,50

18,30

25,30

200104

Apa, canal si salubritate

31,60

8,00

8.00

7,80

7,80

200105

Carburanți si lubrifianti

25,00

5.00

8,50

10,50

1.00

200106

Piese de schimb

4,80

1,40

0,40

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

59,00

16.50

14.50

14,50

13,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

8,00

4,00

2,00

2.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

689,70

218,50

251,20

117,00

103,00

2002

Reparații curente

30,00

30,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

165,60

6,40

143,20

15,50

0.50

200530

Alte obiecte de inventar

165,60

6.40

143,20

15.50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

76,00

7.00

28,50

37,50

3.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

61,50

4,50

22,00

33.00

2,00

200602

Deplasări in străinătate

14,50

2,50

6,50

4,50

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

4.50

2,50

2012

Consultanta si expertiza

5,25

0,75

1,50

2,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

22,00

1,00

9,00

12.00

2014

Protecția muncii

2.40

0.50

0,90

1,00

2030

Alte cheltuieli

363,60

72,65

107,57

100.85

82,53

203001

Reclama si publicitate

134,00

51.15

31.50

31,05

20,30

203002

Protocol si reprezentare

27.75

27,75

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

3,35

1,00

1,00

1,35

203004

Chirii

8,00

2,00

2,00

2,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

190,50

18,50

45,32

66,45

60,23

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

850,00

200,00

250,00

200,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

850,00

200,00

250,00

200,00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

850,00

200,00

250,00

200,00

200.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.650,00

1.535,00

1.474,00

1.309,00

1.332,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.650,00

1.535,00

1.474,00

1.309,00

1.332.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250,00

200.00

50,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

250,00

200.00

50,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

15,00

15,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

235,00

185.00

50.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.400,00

1.335,00

1,424,00

1.309,00

1.332,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.254,00

1.335.00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.254,00

1.335,00

1.344,00

1.309,00

1.266,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

146,00

80,00

66.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

146,00

80,00

66,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

9.915,36

3.474,50

2.355,20

2.141.40

1.944,26

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

9.915.36

3.474.50

2.355,20

2.141.40

1.944,26

01

CHELTUIELI CURENTE

9.915,36

3.474,50

2.355,20

2.141,40

1.944,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

175,00

50,00

44,30

43,60

37.10

1001

Cheltuieli salariale in bani

143,50

41.00

36,30

35,60

30,60

100101

Salarii de baza

137,20

38.50

34,50

34,50

29,70

100105

Sporuri pentru condiții de munca

5,30

2,00

1,50

1,00

0,80

100130

Alte drepturi salariale in bani

1,00

0,50

0,30

0,10

0,10

1003

Contribuții

31,50

9.00

8,00

8,00

6.50

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

20,00

6.00

5,00

5,00

4.00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,90

0.50

0,50

0.50

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

6,00

1.50

1,50

1.50

1.50

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,60

0.50

0,50

0,50

0,10

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.00

0,50

0.50

0,50

0.50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400,00

82,50

105,90

105.80

105,80

2001

Bunuri si servicii

154,00

43.50

33.50

38,50

38,50

200101

Furnituri de birou

5,00

1.25

1,25

1.25

1,25

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

1.00

1,00

L00

1.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60,00

20,00

10,00

15,00

15,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

200105

Carburanți si lubrifianti

6.00

1,50

1.50

1,50

1.50

200106

Piese de schimb

2,00

0,50

0.50

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

28,00

7,00

7,00

7.00

7.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2,00

0,50

0,50

0.50

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si fiinctionare

45,00

11,25

11,25

11.25

11,25

2002

Reparații curente

80,00

15,00

25,00

20,00

20,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,00

0.50

0.50

0,50

0,50

200401

Medicamente

0,40

0,10

0.10

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

1,60

0.40

0,40

0.40

0.40

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

54,00

13.50

13.50

13.50

13.50

200503

Lenjerie si accesorii de pat

4,00

1,00

1,00

1.00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

12,50

12,50

12,50

12,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.00

2.50

2.50

2.50

2,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

0.50

0,50

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

7.00

1.75

1,75

1.75

1,75

2014

Protecția muncii

1,00

0.25

0,25

0.25

0,25

2030

Alte cheltuieli

90.00

5,00

28,40

28,30

28,30

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90,00

5,00

28.40

28.30

28,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.340.36

3.342.00

2.205,00

1.992,00

1.801,36

5101

Transferuri curente

9.340,36

3.342,00

2.205.00

1.992,00

1.801,36

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.340,36

3.342.00

2.205,00

1.992,00

1.801,36

650002

Partea III-a Cheltuieli social-culturale

181.696,58

63.810,25

46.293,06

37.305,67

34.287,60

6502

INVATAMANT

115.108,00

36.041,00

29.133,00

23.570,00

26.364.00

01

CHELTUIELI CURENTE

115.108,00

36.041,00

29.133,00

23.570,00

26.364,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94.600,00

25.600,00

25.500,00

19.580,00

23.920.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

76.879,20

20.811,76

20.633,04

15.901,44

19.532.96

100101

Salarii de baza

70.264.91

19.076,71

18.585,20

14.948,65

17.654.35

100105

Sporuri pentru condiții de munca

98,70

23.44

28,19

19,88

27.19

100106

Alte sporuri

345,02

69,11

99,08

69,08

107,75

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

566,90

133.23

153,23

95.78

184,66

100111

Fond aferent plătii cu ora

5.593,15

1.508.27

1.766.54

763,66

1.554,68

100130

Alte drepturi salariate in bani

10,52

1.00

0,80

4.39

4.33

1003

Contribuții

17,720.80

4.788.24

4.866,96

3.678.56

4.387,04

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

12.307,61

3.300.44

3.358,78

2.626,66

3.021,73

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

404,03

106,41

108,88

77,49

111,25

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.965.49

1.089.17

1.099,36

804,39

972.57

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

168.23

43.17

40,13

33,47

51.46

100306

Contribuții pentru concedii si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

indemnizații

875,44

249,05

259,81

136,55

230,03

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16.519,00

8.155.00

3.000,00

3.357,00

2.007,00

2001

Bunuri si servicii

14.593,51

7.506,73

2.689,10

2.565.99

1.831,69

200101

Furnituri de birou

74,50

28,21

17,45

21,25

7,59

200102

Materiale pentru curățenie

208,22

53.29

61,77

71,86

21.30

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.409,80

5.973,08

1.946,64

1.300,46

1.189,62

200104

Apa, canal si salubritate

1.628,57

645,96

305,40

420,34

256,87

200107

Transport

97,42

44,53

19,59

19,39

13,91

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

363,61

135.80

73,85

93,54

60,42

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

218,90

80.33

30,04

80,98

27,55

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.592,49

545.53

234,36

558,17

254,43

2002

Reparații curente

1.211,90

324,55

189,88

599,47

98,00

2003

Hrana

3,60

1.50

0.80

0,80

0,50

200301

Hrana pentru oameni

3,60

1,50

0,80

0,80

0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

10.95

6.45

2.25

1,50

0,75

200401

Medicamente

2,25

0,25

1,25

0,50

0,25

200402

Materiale sanitare

1,50

0.25

0,50

0,50

0.25

200403

Reactivi

4,70

4.70

200404

Dezinfectant!

2,50

1.25

0,50

0,50

0,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

274,01

100,45

67.12

78,33

28,11

200501

Uniforme si echipament

2.00

1.25

-0,50

1,00

0,25

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim

.III

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

9,50

8,00

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

262,51

91,20

67,62

76,33

27,36

2006

Deplasări, detasari, transferări

38,21

18,46

8,50

5,70

5,55

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

38,2!

18,46

8,50

5.70

5,55

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

10,50

3,35

-0,10

7,00

0,25

2012

Consultanta si expertiza

1,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

76,53

31,83

18,20

21,50

5,00

2014

Protecția muncii

11,40

5,55

1,10

4,00

0,75

2030

Alte cheltuieli

288,39

155,13

24,15

72,71

36,40

203004

Chirii

8,00

2,00

4,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

280,39

153,13

20,15

72.71

34,40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

936,00

233,00

233,00

233.00

237,00

5501

A. Transferuri interne

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

936,00

233,00

233,00

233,00

237,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

303,00

303,00

5702

Ajutoare sociale

303,00

303,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

303,00

303.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2,750,00

1.750,00

400,00

400,00

200,00

5901

Burse

2.541,36

1.541,36

400,00

400,00

200,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

208,64

208,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

6602

SANATATE

6.648,11

3.848,11

1.075,00

975,00

750,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.150,00

1.350,00

1.075,00

975,00

750.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.00

50,00

2001

Bunuri si servicii

50,00

50,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

50,00

50.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.100,00

1.300,00

1.075,00

975,00

750,00

5101

Transferuri curente

4.100,00

1.300,00

1.075,00

975,00

750,00

510103

Acțiuni de sanatate

4.100.00

1.300,00

1.075,00

975.00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.498,11

2.498.11

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.498,11

2.498,11

8102

Rambursări de credite interne

2.498,11

2.498,1 I

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

2.498,11

2.498.11

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25.620,00

8.581.75

7.336,25

5.868,75

3.833,25

01

CHELTUIELI CURENTE

25.620.00

8.581.75

7.336,25

5.868,75

3.833,25

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.855.00

725,00

725,00

725,00

680,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.396.40

606.50

607,00

609,30

573,60

100101

Salarii de baza

2.272,20

571.80

571,80

579,50

549,10

100105

Sporuri pentru condiții de munca

85,60

23.70

23,20

19,50

19.20

100106

Alte sporuri

23,00

7.00

7,00

7,00

2.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

15,60

4,00

5,00

3.30

3.30

1003

Contribuții

458.60

118.50

118.00

115,70

106,40

100301

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

stat

299,20

75,00

75,00

75,00

74,20

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

10,50

3,00

3,00

3,00

1,50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

109,00

30,00

30,00

27,00

22,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,90

1,50

1,00

0,70

0,70

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

36,00

9,00

9,00

10.00

8,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.193,00

1.841,75

829,25

727,75

794,25

2001

Bunuri si servicii

3.022,00

991,00

796,50

571,50

663,00

200101

Furnituri de birou

29,00

14,50

5,50

5,50

3,50

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

15,00

8,00

7,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

852,00

403,00

60,00

50,00

339,00

200104

Apa, canal si salubritate

562,00

68,00

213,00

213,00

68,00

200105

Carburanți si lubrifianti

164,00

43,00

49,00

39.00

33.00

200106

Piese de schimb

81,50

24,00

12,50

24,00

21,00

200107

Transport

10,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

17,00

11,00

2,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.266,50

402,50

446,50

231,00

186,50

2002

Reparații curente

225,00

250,00

-85,00

20,00

40,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

124,00

37,50

34,50

44,00

8,00

200401

Medicamente

5,00

1,00

1.50

1,50

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

17,00

6,50

8,00

2,50

200404

Dezinfectând

102,00

30,00

33.00

34,50

4,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

214,00

200,00

14,00

200501

Uniforme si echipament

14,00

14,00

200530

Alte obiecte de inventar

200,00

200,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

13,00

13,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

13,00

13,00

2013

Pregătire profesionala

49,00

20,25

11,25

6,25

11,25

2014

Protecția muncii

30.00

30,00

2030

Alte cheltuieli

516,00

300.00

72,00

72,00

72,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

516,00

300.00

72,00

72,00

72,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7,572,00

2.0)5.00

1.782,00

2.416,00

1.359,00

5101

Transferuri curente

7.572,00

2.015,00

1.782.00

2.416,00

1.359,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.572,00

2.015,00

1.782.00

2.416,00

1.359,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

11.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

1.000,00

5911

Asociații si fundații

9.000,00

3.000.00

3.500,00

1.750,00

750,00

5912

Susținerea cultelor

2.000.00

1.000.00

500,00

250,00

250,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

34.320,47

15.339,39

8.748,81

6.891,92

3.340,35

01

CHELTUIELI CURENTE

34.320,47

15.339,39

8.748,81

6.891,92

3.340,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.762,00

3.538.10

3.542,00

3.538,65

3.143,25

1001

Cheltuieli salariale in bani

11.326,76

2.872.10

2.883.50

2.913,10

2.658,06

100101

Salarii de baza

11.233.76

2.830.10

2.865,50

2.896,10

2.642,06

100105

Sporuri pentru condiții de munca

67,00

17.00

17,00

17,00

16,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

24,00

24,00

100113

Indemnizații de delegare

2,00

1,00

1,00

1003

Contribuții

2.435,24

666.00

658,50

625.55

485,19

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.717,34

465,00

460,00

455,00

337,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

58,40

15,40

15.60

16,30

11,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

553,80

154,00

154,00

130,50

115,30

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

20,70

6,10

5,90

4,85

3,85

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

85,00

25,50

23,00

18,90

17,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.393,00

3.040.82

2.166,81

1.988.27

197,10

2001

Bunuri si servicii

1.602,86

775,81

343.30

403,05

80,70

200101

Furnituri de birou

92,16

29,11

42,60

16.95

3,50

200102

Materiale pentru curățenie

50,80

17.30

8,50

12,50

12,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

693,50

409.40

159,10

125,00

200104

Apa, canal si salubritate

203,50

54.70

62,20

47,70

38,90

200105

Carburanți si lubrifianti

15,00

6,25

8.75

200106

Piese de schimb

17,50

5.50

12,00

200107

Transport

54,00

20.00

4,00

16,00

14,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

366,25

172.00

16,25

172,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

13,00

11,50

0,50

0,50

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

97,15

50,05

29,40

12,40

5,30

2002

Reparații curente

155,50

150,00

2,50

3,00

2003

Hrana

442,82

242.21

167,56

18,05

15,00

200301

Hrana pentru oameni

442,82

242,21

167,56

18,05

15,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

65,00

27,50

12,50

12,50

12,50

200401

Medicamente

20,00

20,00

200402

Materiale sanitare

45,00

7,50

12,50

12,50

12,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

184,80

158,80

25,00

1,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

50.00

-40,00

200530

Alte obiecte de inventar

174,80

108.80

65,00

1,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

33,50

1,40

31,40

0,40

0,30

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

33,50

1,40

31.40

0,40

0,30

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

53,00

9.30

35,00

8,70

2014

Protecția muncii

27,00

3.30

21.30

1,30

1,10

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.502,00

1.500,00

1.500,00

1.469,00

33,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJl

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0,02

0,02

2030

Alte cheltuieli

326,00

172,00

28.25

72,25

53.50

203004

Chirii

2,00

69,00

-67,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

324,00

103,00

95,25

72,25

53.50

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.315,47

8.360,47

2.590,00

1.365,00

5702

Ajutoare sociale

12.315,47

8.360,47

2.590,00

1.365,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

9.215,47

5.260,47

2.590,00

1.365,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.100,00

3.100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

850,00

400.00

450,00

5911

Asociații si fundații

850,00

400,00

450,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

32.393,70

10.372.10

8.547,90

6.234.35

7.239,35

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

8.882,00

2.706,20

2.435,40

1.969,60

1.770,80

01

CHELTUIELI CURENTE

8.882,00

2.706,20

2.435.40

1.969.60

1.770,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.840,00

464,40

463,40

461.80

450,40

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.428,00

360,50

359,50

359,50

348,50

100101

Salarii de baza

1.335,00

336,50

336,50

336,50

325,50

100105

Sporuri pentru condiții de munca

86,00

21.50

21.50

21,50

21.50

100130

Alte drepturi salariale in bani

7,00

2,50

1,50

1,50

1.50

1003

Contribuții

412,00

103.90

103,90

102,30

101,90

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

296,00

74,00

74,00

74,00

74.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,60

2,30

2,30

1,70

1,30

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

76,00

19,00

19,00

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8,80

2,70

2,70

1,70

1,70

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

23,60

5,90

5,90

5.90

5,90

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.042,00

2.241.80

1.972,00

1.507,80

1.320,40

2001

Bunuri si servicii

4.780,00

1.717,50

1.339,60

902,30

820,60

200101

Furnituri de birou

85,20

27.10

23,10

19,20

15,80

200102

Materiale pentru curățenie

19,00

5,40

4,30

4,40

4,90

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

3.814,70

1.465,60

980,10

688,00

681.00

200104

Apa, canal si salubritate

250,50

60,50

70,00

60,00

60,00

200105

Carburanți si lubrifianti

9,40

1.50

3.00

3,90

1,00

200106

Piese de schimb

18,60

5,00

10.50

0,60

2,50

200107

Transport

17,70

5,60

5,00

3.50

3,60

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

10,60

3,10

2.60

2,20

2,70

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6,00

3,00

1,50

1.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

548,30

140,70

239,50

119,00

49,10

2002

Reparații curente

1.009,00

187,00

341,00

258,00

223,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21,00

4,80

6,80

4,80

4,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

2LOO

4.80

6,80

4,80

4.60

2006

Deplasări, detasari, transferări

20,00

3,00

3,80

7,70

5.50

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

20.00

3,00

3.80

7,70

5,50

2012

Consultanta si expertiza

330,00

100,00

75,00

75,00

80,00

2013

Pregătire profesionala

65,30

19,80

45,50

2014

Protecția muncii

16,20

2.70

12,50

1,00

2030

Alte cheltuieli

800,50

226,80

173,50

213,50

186,70

203001

Reclama si publicitate

7,50

2,00

3,00

2,50

203003

Prime de asigurare non-viata

93.00

3,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

221,80

170,50

166,00

141,70

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

23.511,70

7.665,90

6.112,50

4.264.75

5.468,55

01

CHELTUIELI CURENTE

20.465,80

7.478,00

4.683,50

4.264,75

4.039,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.304,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.004.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.476,00

891,00

893,00

895,00

797,00

100101

Salarii de baza

3.277,60

837.40

840,90

845,40

753,90

100105

Sporuri pentru condiții de munca

156.00

40,00

40.00

40,00

36,00

100106

Alte sporuri

14,00

5,55

5,00

3.45

100113

Indemnizații de delegare

0.40

0.05

0.10

0,15

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

28,00

8,00

7,00

6.00

7,00

1003

Contribuții

828.00

209.00

207.00

205.00

207.00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

560,00

140.00

140,00

140,00

140.00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

20,00

5.00

5.00

5,00

5,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

TrimJII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sanatate

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8,00

2.00

2,00

2,00

2,00

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

40,00

12,00

10,00

8,00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.861,80

6.228,00

3.483,50

3.114,75

3.035,55

2001

Bunuri si servicii

14.908,80

5.603,00

3.405,00

2.995,00

2.905,80

200101

Furnituri de birou

4,00

4,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

30.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

400,00

154,00

115,00

110,00

21,00

200104

Apa, canal si salubritate

773,00

359,00

408,00

3,00

3,00

200105

Carburanți si lubrifianti

600,00

600,00

200106

Piese de schimb

50,00

150,00

-100,00

200107

Transport

5.00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

3,00

3,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

200,00

100,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

12.743.80

4.098,00

2.882,00

2.882,00

2.881,80

2002

Reparații curente

290,00

280.00

10.00

2003

Hrana

16,00

16,00

200302

Hrana pentru animale

16.00

16.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

100,00

100.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200401

Medicamente

50,00

50,00

200402

Materiale sanitare

50,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

100.00

200530

Alte obiecte de inventar

100,00

100.00

2006

Deplasări, detasari, transferări

4,00

4.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,00

4.00

2013

Pregătire profesionala

20,00

20.00

2014

Protecția muncii

50,00

50.00

2030

Alte cheltuieli

373.00

55.00

78.50

119.75

119,75

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

373.00

55.00

78,50

119,75

119,75

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

300.00

150,00

100,00

50,00

5501

A. Transferuri interne

300.00

150,00

100,00

50,00

550118

Alte transferuri curente interne

300.00

150.00

100,00

50.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3,045,90

187.90

1.429,00

1.429,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.045,90

187.90

1,429.00

1.429.00

8101

Rambursări de credite exteme

2.858,00

1.429,00

1.429.00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice exteme locale

2.858.00

1.429,00

1.429.00

8102

Rambursări de credite interne

187.90

187.90

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

187,90

187.90

800002

Partea V-a Acțiuni economice

41.703,50

17.428.00

10,984,00

8.177,50

5.114,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

25,469,00

14.393.00

3.693.00

3.693,00

3.690.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.700,00

10.700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.700,00

4.700,00

2001

Bunuri si servicii

4.700,00

4.700,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.700,00

4.700,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

6.000,00

6.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

6.000,00

6.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.769,00

3.693.00

3.693,00

3.693,00

3.690,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.769,00

3.693,00

3.693,00

3.693,00

3.690,00

8102

Rambursări de credite interne

14.769,00

3.693,00

3.693,00

3.693,00

3.690,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

14.769,00

3.693.00

3.693.00

3.693,00

3.690,00

8402

TRANSPORTURI

16.234,50

3.035.00

7.291,00

4.484,50

1.424,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.009,50

2.810,00

7.291,00

4.484,50

1.424,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

595,00

160.00

160.00

160,00

115,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

480,10

126.00

129.10

127,50

97,50

100101

Salarii de baza

454,40

120.00

120.00

120,00

94,40

100105

Sporuri pentru condiții de munca

17,40

5,00

7,00

4,40

1,00

100106

Alte sporuri

4,00

1.00

2,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,40

0.10

0.10

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

3,90

0,90

1,00

1.00

1.00

1003

Contribuții

114,90

34.00

30,90

32,50

17.50

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

71,90

20,00

16,90

20.00

15,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6,00

2,00

2.00

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

30,00

10.00

10,00

10,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,00

1.00

1,00

0,50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.414,50

2.650,00

7.131,00

4.324,50

1.309,00

2001

Bunuri si servicii

2.073,50

603,50

493,50

472,00

504,50

200101

Furnituri de birou

11,50

4,00

2,50

2,50

2,50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

0,50

2,50

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

100,00

30,00

20,00

20,00

30,00

200104

Apa, canal si salubritate

25,00

5,00

7,50

7,50

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00

200106

Piese de schimb

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

200107

Transport

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40,00

10,00

10.00

10,00

10.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

180,00

95,00

15,00

15,00

55,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.028,00

288,00

265,00

245,00

230,00

2002

Reparații curente

13.131,00

2.000,00

6.587,00

3.794,00

750.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

124.50

24.50

35,00

35,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

124,50

24,50

35,00

35,00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

0,50

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

0,50

0,50

2014

Protecția muncii

30,00

20,00

3,00

3,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

55,00

1,50

12,50

20,50

20,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55,00

1,50

12,50

20,50

20,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

225,00

225.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225,00

225,00

8102

Rambursări de credite interne

225,00

225,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

225,00

225,00

9902

EXCEDENT/DEFICJT

EXCEDENT/DEFIC1T

-12.227,24

-1.454,60

6.204,90

7.476.944 7i/£QMROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1A2

La Hotărârea nr. 123 din 28.04.2016

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 28/04/2016 Tit:          pag:    1   - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

68.375,41

56.774,50

6.987,48

3.638,58

974,85

000202

I. VENITURI CURENTE

10.978,75

1.432,00

5.084,32

3.487,58

974.85

290002

C. Venituri nefiscale

10.978,75

1.432,00

5.084,32

3.487,58

974,85

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

10.978,75

1.432,00

5.084,32

3.487,58

974.85

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

10.978.75

1.432,00

5.084,32

3.487,58

974,85

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

10.978.75

1.432,00

5.084,32

3.487,58

974,85

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

33.147,96

31.093,80

1.903,16

151,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

33.147,96

31.093,80

1.903,16

151,00

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

251.00

100,00

151,00

420212

Subvenții pentru reabilitarea termica

a clădirilor de locuit

387,96

387,96

420220

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri exteme nerambursabile(FEN)

postaderare

32.509,00

31.093,80

1.415,20

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI1

24.248,70

24.248,70

o     no

2.966,09

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

450202

Fondul Social European

982,77

982.77

450203

Fondul de Coeziune

20.299,84

20.299,84

5002

TOTAL CHELTUIELI

95.177,09

83.576.18

6.987,48

3.638,58

974,85

01

CHELTUIELI CURENTE

55.622,21

54.413,21

1.105,00

104,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

609,00

365,00

140,00

104,00

5102

Transferuri de capital

609,00

365,00

140,00

104,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

404,00

200.00

100.00

104,00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

205,00

165,00

40.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.573,55

3.608,55

965,00

5501

A. Transferuri interne

4.573,55

3.608,55

965,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

4.573.55

3.608,55

965,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

50.439,66

50.439,66

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.623,42

9.623,42

560101

Finanțarea naționala

17,81

17.81

560102

Finanțarea externa nerambursabila

50,69

50,69

560103

Cheltuieli neeligibile

9.554,92

9.554,92

«Al

Pmmmf: din Fondul de Coeziune (FC)

40.816.24

40.816.24

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

560301

Finanțarea naționala

15.020,87

15.020,87

560302

Finanțarea externa nerambursabila

15.020,87

15.020,87

560303

Cheltuieli neeligibile

10.774,50

10.774,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.554,88

29.162,97

5.882,48

3.534,58

974,85

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

37.254,88

26.862,97

5.882,48

3.534,58

974,85

7101

Active fixe

37.254,88

26.862,97

5.882,48

3.534,58

974,85

710101

Construcții

29.719,79

21.844,08

4.583,53

2.832,18

460,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

671,80

671,80

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

353,30

201,30

100,00

52,00

710130

Alte active fixe

6.509,99

4.145.79

1.198,95

650,40

514,85

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2.300,00

2.300,00

7201

Active financiare

2.300,00

2.300,00

720101

Participare ia capitalul social al

societăților comerciale

2.300,00

2.300.00

510002

Partea La Servicii publice generale

3.349,50

1.699,00

631,00

552,00

467,50

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

3.169,50

1.550,00

600,00

552,00

467,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,50

1.550,00

600,00

552,00

467,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,50

1.550,00

600,00

552,00

467.50

7101

Active fixe

3.169,50

1.550,00

600,00

552,00

467,50

710101

Construcții

450,00

450,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

252,00

100,00

100,00

52,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710130

Alte active fixe

2.467,50

1.000,00

500,00

500,00

467,50

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

180.00

149,00

31,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

180,00

149,00

31,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

180,00

149.00

31.00

7101

Active fixe

180,00

149.00

31,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

40,00

40.00

710130

Alte active fixe

140,00

109.00

31,00

600002

Partea U-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

149,00

115,00

34,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

149,00

115.00

34,00

01

CHELTUIELI CURENTE

99,00

65.00

34,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99,00

65.00

34,00

5102

Transferuri de capital

99.00

65.00

34,00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

99,00

65.00

34,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50,00

50,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50.00

50.00

7101

Active fixe

50,00

50.00

710101

Construcții

50,00

50.00

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale

24.044,25

19.943.90

2.226,00

1.417,00

457,35

6502

INVATAMANT

1.631,62

846,67

500,00

237,60

47,35

-7 A

rwpl TIJ1FI.I DE CAPITAL

1.631,62

846,67

500,0C

237,60

47,35

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.631,62

846.67

500,00

237,60

47,35

7101

Active fixe

1.631,62

846,67

500,00

237,60

47.35

710101

Construcții

1.187,60

600.00

400,00

187,60

710130

Alte active fixe

444.02

246.67

100,00

50,00

47.35

6602

SANATATE

10.831,31

10.607.31

120.00

104,00

01

CHELTUIELI CURENTE

404,00

200,00

100,00

104,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

404,00

200,00

100,00

104.00

5102

Transferuri de capital

404,00

200,00

100,00

104,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

404,00

200,00

100,00

104.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.427,31

i 0.407.31

20,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.427.31

10.407.31

20.00

7101

Active fixe

10.427.31

10.407,31

20.00

710101

Construcții

10.307.31

10.307,31

710130

Alte active fixe

120,00

100,00

20,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

9.687.76

7.146.36

1.106.00

1.025,40

410.00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.361,02

2,355.02

6.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

106,00

100,00

6.00

5102

Transferuri de capital

106,00

100,00

6.00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

106,00

100.00

6,00

SA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.255,02

2.255.02

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.255,02

2.255,02

560103

Cheltuieli neeligibile

2.255,02

2.255.02

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.326,74

4.791,34

1.100,00

1.025,40

410,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.326,74

4.791,34

1.100,00

1.025,40

410,00

7101

Active fixe

7.326,74

4.791,34

1.100,00

1.025,40

410.00

710101

Construcții

5.816,34

3.406,34

1.000,00

1.000,00

410.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20,00

20.00

710130

Alte active fixe

1.490,40

1.365,00

100.00

25.40

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

1.893,56

1.343.56

500.00

50,00

01

CHELTUIELI CURENTE

726,76

726.76

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

726,76

726.76

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

726.76

726.76

560103

Cheltuieli neeligibile

726,76

726.76

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.166,80

616.80

500.00

50,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.166,80

616.80

500,00

50,00

7101

Active fixe

1.166,80

616.80

500,00

50.00

710101

Construcții

1.140.80

590,80

500,0(

50,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6,00

6.00

710130

Alte active fixe

20,00

20,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

8.820,69

6.803,51

1.703,18

264,00

50,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

4.596,65

3.727,12

718,53

151,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.596.65

3.727.12

718.53

151,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.296,65

3.427,12

718,53

151,00

7101

Active fixe

4.296,65

3.427,12

718,53

151,00

710101

Construcții

3.360,53

2.616.00

668,53

76,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10.00

710130

Alte active fixe

926,12

801,12

50,00

75,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300,00

300,00

7201

Active financiare

300,00

300.00

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

300,00

300.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

4.224,04

3.076.39

984,65

113,00

50,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.516,55

951,55

565,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.516,55

951,55

565,00

5501

A. Transferuri interne

1.516,55

951.55

565,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1.516,55

951,55

565,00

7A

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.707,49

2.124.84

419.65

113,00

50,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.707,49

2.124,84

419,65

113,00

50,00

7101

Active fixe

2.707,49

2.124,84

419,65

113,00

50.00

710101

Construcții

1.801,04

1.238,04

400,00

113,00

50,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

670,80

670,80

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12,00

12,00

710130

Alte active fixe

223,65

204,00

19,65

800002

Partea V-a Acțiuni economice

58.813,65

55.014,77

2.393,30

1,405.58

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

47.464,24

46.073,24

990,00

401,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.873,24

43.473.24

400,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.057,00

2.657,00

400,00

5501

A. Transferuri interne

3.057,00

2.657,00

400,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

3.057,00

2.657,00

400,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

40.816,24

40.816,24

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

40.816,24

40.816,24

560301

Finanțarea naționala

15.020,87

15.020,87

560302

Finanțarea externa nerambursabila

15.020,87

15.020,87

560303

Cheltuieli neeligibile

10.774,50

10.774,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.591,00

2.600,00

590,00

401,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.591,00

600,00

590,00

401,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7101

Active fixe

1.591,00

600,00

590,00

401,00

710101

Construcții

1.401,00

500,00

500,00

401,00

710130

Alte active fixe

190,00

100,00

90,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2.000,00

2.000,00

7201

Active financiare

2.000,00

2.000,00

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

2.000,00

2.000,00

8402

TRANSPORTURI

11.349,41

8.941,53

1.403,30

1.004,58

01

CHELTUIELI CURENTE

6.641,64

6.641,64

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

6.641,64

6.641,64

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.641,64

6.641,64

560101

Finanțarea naționala

17,81

17,81

560102

Finanțarea externa nerambursabila

50,69

50,69

560103

Cheltuieli neeligibile

6.573,14

6.573,14

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4,707,77

2.299,89

1.403,30

1.004,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.707,77

2.299,89

1.403,30

1.004,58

7101

Active fixe

4.707,77

2.299,89

1.403,30

1.004.58

710101

Construcții

4.205,17

2.085,59

1.115,00

1.004,58

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1,00

1,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARECod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2016

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

active corporale

13,30

13,30

710130

Alte active fixe

488,30

200,00

288,30

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-26.801,68

-26.801,68

IMTDW/'T

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1B

La Hotărârea nr. 123 din 28.04.2016

Data: 22/04/2016        Tit:          pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 21/18

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim .ITI

Trim,IA'

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

(OH IU

TOTAL VENITURI-VENITURI

48 «89 71

14 967.94

12 754.51

11195X8

9.071.3X

48 050.36

50 668.56

53 455.28

O0O21O

1. VENITURI CURENTE

27,268,35

7.945.94

7.552.51

5 7008

6.061.02

39.750.36

42 168.56

44 955,28

2900111

C. Venituri ntfccdc

27.26835

7.945.94

7 552.51

5.708.88

6 061.02

39.750,36

42 168.56

44.955,28

300010

C). Venituri din proprietate

929.90

320.35

257.05

169.34

183.16

800,36

800.00

800.00

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

929.90

320.35

257.0.’

169,34

1X3,16

SOC ,3 6

800.00

«00,00

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

551.10

195,55

149.05

102.34

104,16

800.36

800.00

800,00

30100530

Alte veanun din conccnsium si mchi-

ricri dc către instituțiile publici:

551.10

195.55

149.05

102.34

I04.J6

800,36

800.00

800,00

301050

Alte venituri din proprietate

378.80

124,80

108, IX)

67.00

79.00

330010

C2. Vânzări de bunuri st servicii

26.338.45

7.625.59

7.295.46

5 539,54

5.877.86

38.950.00

41 368.56

44.155.28

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1VTTATI

2G .268.60

7 563.24

7.292.96

5.537.04

5 875.36

32.520.0U

34 203.50

36 181,93

331005

Taxe si alte ' ciuturi in iniatanianl

729 80

212.24

196.06

175.64

145.86

2.(810.00

1.300.00

1.300.00

331008

Venituri din presuri dc servicii

2.429.10

733.20

546.89

452.51

696,50

3 000,00

l UIIOJIO

2.000.00

331013

Coutributu dc întreținere a persoanelor

as isLaie

1.280.00

380,00

347.50

323,50

224,00

1.000,00

i ooo.oo

I 000.00

331014

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

7.71.1 50

2 GIW.M)

2.326.6(1

1. JK7.2U

1 593.10

10 000.00

15.000.00

10 000.00

331016

Venituri din valorilicajca produselor

obdnmc din activitatea proprie sau

anexa

3,20

t.2(i

1.00

L00

50.00

100,00

50.00

331019

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

620.00

i 1O.(>()

|6(),00

175 oo

175.WI

1.000.90

1 000,00

l 000.00

331021

Venituri din contractele încheiate cu

casele dc asigurări sociale de sănătate

IO 600,00

2 696 Wi

2SCJO.51

2.602.49

2.51H.OO

13.470.00

12,803.50

18 831 93

331030

Venituri din contractele incbciatccu

direcțiile dc salutate publica din sume

alocate dc La bugetul dc stat

2 100,00

6W.00

6U0.1K)

500.00

400,00

2 000.00

2 000,00

331031

Veniluri din contnKlc încheiate cu

dirccuJc de sanataic publica din siuue

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanaiatu

706,50

184,50

295,50

103.00

123,50

331050

Alic veniluri din prcsian dc servicii

si alte activ ilaii

84.50

3N, 70

IX 7(i

1J.7O

15.40

3510

AMENZI. PENALITATl SI CONFISCĂRI

ILW

3,50

2.50

2.50

2,50

351050

Alic amenzi, pcnalitati si confiscări

11.00

3.50

2.50

2.50

2.50

56 IU

DIVERSE VENITURI

6 430.00

7.165 06

7 973.35

361050

Alte venituri

6.430.00

7.165.06

7 973 35

3710

TRANSFERURI VOLLWTARE. ALTELE DECA1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=S+4+s+6

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBVENȚIILE

58,85

58.85

Donații si sponsonzan

8.85

8.85

371003

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secuimii de dezvoltare

a bugetului local

-1.558,00

-756.00

-602.1.81

-KW ,00

-100.00

371004

Vursamintc din scciiunea de funcționare

1.558,00

756X8)

602.00

100.00

100.00

371050

Alte transferuri voluntare

50,00

50.09

410010

IV. Subvenții

21 621.30

7 022.00

5.202.H)

5.487.00

3.910.36

8.300.(81

8.5OO.OO

8.500.00

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

21.621,36

7.022.00

5.262,00

5.487.00

3.910,36

8.300,00

8 500.00

8.5OO.UU

431909

Subvenții pentru instituții publice

16912.36

5.357.(8)

3.987.00

4.408.00

3 160.36

8.300.00

S. 500.00

8.5UO.OO

431010

Subvenții dc La bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

4.100,00

1 360.00

1.075,00

97\00

750.0(1

431014

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor dc capital

din domeniul sanaiaiii

404,00

200,00

ioo.oo

104.00

431019

Subvenții pentru instituții publice

destinate secțiunii dc dezvoltare

205.00

165.(10

40.(81

5010

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

49.852,21

15.213.44

12.96S.S5

11.474.36

10.195.56

4S.050J6

50 668.56

53.455.28

01

CHELTUIELI CURENTE

47.685.21

14.09K.44

12.220.85

11.279.36

10 095.56

44 890,36

47 345 56

50.(166.13

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.989.83

6.020.76

5 725,42

5.683.33

5 560.32

24 945,25

25 873.51

27 308.44

20

TITLUL 11 BUNURI S[ SERVICII

22.252,38

7 377.68

5 X47.43

4 982.03

4 04>p24

19.94 5.1 l

21 472.05

22 757,69

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 443.00

700,0(1

G4K.OO

005.00

490,00

79

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.3 67.00

1 115,00

748.00

204.00

100,00

3 160,00

3.323.00

3.389.15

71

TITLUL XliJ ACTIVE NEFINANCIARE

2.167.00

1 115,00

748.00

204.00

100.00

3 160.0(1

3.323.00

3.389.15

61 HI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL)

9922.36

3.596.90

2 441.80

2.U8O.4O

1.893.2^

17.3lJO.OU

18.165.00

19.074 00

01

CHELTUIELI CURENTE

9715.36

3 441.90

2 299.80

2 080,40

1 893 . 2 r.s

15.400.00

16.165.00

]7 074.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7 094,00

1 &42.00

1.747,00

1 752,00

1 753,00

9.200,00

9.700,00

10. i 00.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

4.125,90

t 09K.70

1 008.80

1.008.70

I (109,70

IW1101

Salarii dc baza

3 552.81)

888.20

8X8.20

KX8.20

KSK.2^

1W1U5

Sporuri pentru condiții de muzica

36P00

9,00

9.00

9.00

9.00

100130

Alte drepturi salanalc in baui

537.10

2(11.50

H 1 60

111.50

112.50

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.059,30

516.10

51 l.ou

516. iO

516.11]

100202

Norme de hrana

2 059.30

516,10

511 .OU

516.10

516.H1

1003

Contribuții

9000

227.20

227.20

227.20

227.211

100301

Contribuții dc asigurări sociale de

stat

637.20

! 59.30

159.30

1 >9.311

L 59.30

100302

Contribuții dc asiguran dc șomaj

20.00

5.00

5.00

5.1J0

5.HO

100393

Contribui:: de asigurări sociale dc

|

sănătate

209,60

52.40

52.40

52.40

52.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2618

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

KX13U4

Contribuții de asigurări pentru

accident* de munca si boli profesionale

8.00

2.00

2.00

2.00

2.0(1

11X1306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

34.0(1

8Ă0

8.50

8.59

8,50

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

2.621,36

1.599.90

552,80

328.40

140,26

6.200.00

6.465,00

6.974.00

2001

Bunun si servicii

702.1)0

275.40

250.80

85.90

89,90

200101

Funuturi dc birou

27.00

22.00

5.00

21X1102

Materiale pentru curățenie

8.50

4,00

44 Hi

0.50

2W1103

Încălzit, iluminat si foru molrica

44.00

22,3(1

18.50

0.50

2,50

21X3104

Apa. canal si salubritate

9.50

3.0(1

5.50

l .00

200105

Carburanți si lubrifiant)

107.30

39.20

50,90

8,60

8p6i}

200106

Piese de schimb

37.00

] 1,0(1

21,00

3,00

2,00

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

67,0(1

3 J,5o

32.00

2.00

1,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

23.80

7.90

7,90

4.00

4.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

377.90

156.30

«9.00

66.30

66.30

2002

Reparații curente

9.00

2.50

2.00

2.50

2.00

21X15

Bunuri de natura obiectelor de inventar

239.71

222.1X1

-74.69

92.40

2UO5U1

Uniforme si echipament

198.10

215.UO

-108.40

91,50

2CK15 30

AJic obiecte de inventar

41.61

7.00

33,71

9.90

2006

Deplasări, delăsări, transferări

142.78

203.00

-86.82

26.60

21X1601

Deplasări interne, detasan. transferări

142.78

203.00

-80 .82

26.60

2IH l

Cârti, publicaui si materiale

documentare

7.011

3.00

2.00

2.00

2012

Consultanta si expertiza

25.00

12.50

12.50

2013

Pregătire profesionala

40,80

67,00

-26.20

2014

Proiecția muncii

28.00

8.00

10,00

lO.OO

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor suitului. potrivit

dispozițiilor legale

3.90

3.50

0.30

0.10

2030

Ahc cheltuieli

1.423.17

8O3.1H)

475.4!

96.40

48,36

203001

Reclama si publicitate

5.30

5.U)

0.30

203003

Prime <lc asigurare non-\ iau

25.30

18.50

6,80

203004

Chirii

203,20

50. H

2.U

90.10

48.30

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.1X9.37

728.4(1

460?) 7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

207.00

65.01

142.00

l 900.0U

2 000.00

2 ooooo

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

207.00

65.0(1

142.00

1 960.00

2 000 00

2 000.06

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

7101

Active fixe

207,01)

65. (Kl

142.00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

108.60

108.1X1

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

(5,00

15 AH)

7IO13O

Alte active fixe

84.00

50.0(1

34.00

611003

Ordine publica

9.922,36

3 506.90

2 441.SU

2.0X0.40

1.893.26

L7.3UO.UO

18.165.00

19.074,00

61100304

Politie loc ah

9.922.36

3.5QG.90

2 44i.RO

2.0X0.40

1.893.26

17.3WI.OO

18.165.00

19.074.00

6510

IN VAT AMANT

10 109,00

3.331.69

2.933,55

1.762.46

2.081.30

6.3X0,36

7.115.06

7.923,35

01

CHELTUIELI CURENTE

9.859,00

3 IXI.69

2.H33.55

1.762.46

2.081.30

6.3X0.36

7.1 15.06

7 923.35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

508,83

149.76

127.42

K6.33

145.32

3811.00

1 15.00

422.00

11X71

Cheltuieli salanalc in bani

413,02

121.50

103,33

60.33

11K,36

6.3S0J6

7.115,06

iwilui

Salarii de baza

131.16

34,36

30.20

22.40

44.20

[WHU5

Sporuri pentru condiui de nmnea

2.5U

1,(K)

0.50

0,50

100106

Alte sporuri

6.00

L.UO

2.00

l .00

2.00

10OU0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

19,00

6,00

5,00

3,00

5.00

1(10111

Food aferent plătii cu ora

254,36

79.14

65,63

42.93

66.66

1(813

Contribuții

95.81

2S.26

24.ro

16.50

26.96

Contribuții de asigurau sociale de

stai

66.56

19.54

16.70

11.57

18.75

Coniribulii de asigurări de șomaj

2,66

0.94

0,65

0.4]

D.66

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sănătate

21,82

6.34

5.54

3.71

6.23

100304

Contribuții de asigurări penau

accidente de munca si boli profesionale

1,04

0.41

0.21

0.15

0,27

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

3.73

1.03

o?w

0.66

1.05

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.350.17

3 03I.9?t

2.706.13

1.676.13

l 935,9X

6.000,36

7 000.06

7 501.35

2tK)l

Bunuri si semen

l 619.47

426.75

436.52

37R.23

.377.97

21X1101

Furaiiuri de birou

13G. 10

40,30

35.90

32.90

27.00

200102

Materiale pentru curățenie

290.64

79,24

79.95

66.65

64.XU

200103

[ncakzit. iluminat si Corla momea

0 80

n.xo

200104

Apa, canal si salubritate

0.30

0.30

21X1105

Carburanți si lubrifumli

48,60

15.60

] 4,20

5.00

13PSO

200106

Piese de schimb

0.70

0.40

0.36

21X1107

Transport

3.40

1,00

U.7O

O.7U

2001US

Posta telecomunicații, radio, tv.

internet

79.08

23.KX

21.2(

13.6(

15.40

200109

Materiale si prestări de sen icii cu

caracter funcțional

359.85

70.35

105'A

100.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2016

Prevederi trimestriale buget 2016

Estimări 2417

Estimări 2€ 18

Estimări 2019

TOTAL

<