Hotărârea nr. 120/2016

Hotărârea nr.120 din 28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembróschi, fotbalist.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având in vedere:

-Adresa consilierului local Nechita Neculai înregistrată cu nr. 65097/12.04.2016;

-Expunerea de motive a consilierului local Nechita Neculai înregistrată cu nr. 2687/12.04.2016; -Raportul compartimentului de resort nr. 2688/ 12.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 519/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 520/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale ari. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE: