Hotărârea nr. 119/2016

Hotărârea nr.119 din 28.04.2016 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român

acăif


mân ta

Saca/ a/ Q-'/(aduci^âa/ui' S)acâa

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Ecologist Român

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.04.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 51/14.03.2016 a Partidului Ecologist Român, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacău cu nr. 65076/ 18.03.2016, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana domnului Chelaru Postolache Cristian;

-Procesul Verbal nr. 65080/ 23.03.2016 al Comisiei de Validare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2756/ 14.04.2016;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2757/ 14.04.2016;

-Raportul nr. 518/27.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil;

-Prevederile art. 100 (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

-Prevederile art. 6 (2) și art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 31 (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. J” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-HCL nr. 46/ 2016 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 25/ 01.02.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Dragoș Daniel Ștefan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 144/ 2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-lui Chelaru Postolache Cristian, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 23.03.2016 și figurează ca supleant pe lista Partidului Ecologist Român.

ART. 2 - Se ia act de depunerea jurământului de către dl. Chelaru Postolache Cristian, în fața Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ART. 3 - Se modifică în mod corespunzător HCL nr. 144/ 2012, în sensul că se repartizează dl. Chelaru Postolache Cristian în Comisia de Specialitate nr. 1 a Consilului Local al Municipiului Bacău - „Comisia pentru activități economico -financiare, buget, investiții ” - în calitate de membru.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol și de Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Chelaru Postolache Cristian, Președintelui Comisiei de Specialitate nr. 1, Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.


EDINȚĂ TOICAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPCOCI


NR. 119

DIN 28.04.2016