Hotărârea nr. 118/2016

Hotărârea nr.118 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Şcoala Gimnazială "Constantin Platon" Bacău, Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău şi Uniunea Armenilor din România - Filiala Bacău, în vederea organizării mai multor evenimente la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău.

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Școala Gimnazială «Constantin Platon » Bacău, Colegiul Național de Artă « George Apostu « Bacău și Uniunea Armenilor din România - filiala Bacău, în vederea organizării mai multor evenimente, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 20.04.2016;

Având in vedere:

-Adresele nr. 25774/06.04.2016, nr. 26092/08.04.2016 și nr. 25912/07.04.2016 ale Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău și Uniunii Armenilor din România - Filiala Bacău;

-Referatul nr. 2782/15.04.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2806/ 15.04.2016 ; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2807/ 15.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 515/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 516 /19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 517/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctele 1, 4 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău pentru derularea activității "Sunt cineva în școala mea!**, care se va desfășură la sala Teatrului Municipal Bacovia Bacău, în ziua de 22 aprilie 2016, în intervalul 12,00-15,00.

ART. 2. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău în derularea unui proiect care constă într-un spectacol eveniment de balet, în premieră absolută - "Visul unei nopți de vară", organizat la sala Teatrului Municipal Bacovia Bacău, în data de 22 aprilie 2016, între orele 16,00 - 20,00 și 23 aprilie 2016 între orele 15,00-20,00.

ART. 3. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Filiala Bacău în derularea proiectului "101 ani de la Genocidul împotriva armenilor", constând în organizarea unui spectacol de teatru în regia lui Florin Kevorkian - "Strunga dintre moarte și viață”, povestea dramatică a unui supraviețuitor al genocidului, care se va desfășură la sala Teatrului Municipal Bacovia Bacău, în data de 23 aprilie 2016, între orele 13,00 - 15,00.

ART. 4. Contribuția Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal « Bacovia « din Bacău, pentru desfășurarea evenimentelor gratuite prevăzute la ari. 1 - 3.

ART, 5. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART, 6. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Școlii Gimnaziale „Constantin Plafon” Bacău, Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău și Uniunii Armenilor din România - Filiala Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICf

NR. 118 DIN 20.04.2016