Hotărârea nr. 117/2016

Hotărârea nr.117 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea organizării evenimentului sportiv "Finala de Tineret a Cupei României la Box" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-23 aprilie 2016.

'<JZ>            •

'â&acău

a<cta


r£aca/ a/ O               'ijfâacăf'

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Sport Club Municipal Bacau, in vederea organizării evenimentului sportiv„Finala de Tineret a Cupei României la Box” ce se va desfășura la Bacau în perioada 17-23 aprilie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 20.04.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr.570/21.03.2016 inaintata de Sport Club Municipal Bacau inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.24863/30.03.2016;

-Referatul nr, 2796 /15.04.2016 al Direcției Administrare Baze Sportive;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău inregistrata sub nr.2795/15.04.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Municipiului Bacau inregistrat sub nr.2794 /15.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 512/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 513 /19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 514/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a Educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Amendamentul formulat de către domnișoara consilier Adam Isabela și adoptat cu 18 voturi;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării evenimentului sportiv,Finala de Tineret a Cupei României la Box” ce se va desfășura la Bacau în perioada 17-23 aprilie 2016.

Art.2. - (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7850 lei, pentru acordarea premiilor către sportivi si cheltuieli de organizare.

(2) Sumele alocate reprezintă contribuția ce revine Municipiului Bacău în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare si vor fi alocate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.


Art.3, - (1) Alocarea sumei de la art.2 din prezenta hotarare, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale si a Anexei nr.l la prezenta hotarare

(2) La decontarea cheltuielilor suportate de Municipiul Bacau, Sport Club Municipal Bacau va face dovada indeplinirii obligațiilor financiare asumate, in speța actele doveditoare pentru cheltuielile făcute conform Anexei nr.l la prezenta hotarare, inclusiv sumele care reprezintă participația proprie a S.C.M.

Art.4, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Viceprimarului cu Atribuții de Primar al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției injstrare Baze Sportive pentru a fi adusă la îndeplinire si Sport Club Municipal Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL BACĂU NICOLAE-OVIDIU


NR. 117 DIN 20.04.2016

N.O.P. Cateap FJ R TJEx 1/Ds.l-A 2

ROMÂNIA                              ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 117/ 20.04.2016

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CHELTUIELI SUPORTATE DE SPORT CLUB MUNICIPAL BACAU

  • -  montare-demontare ring in suma 2500

  • -  tipărire afișe, invitații, program eveniment in suma de 2000 lei

  • -  asigurare protocol sala si serate in suma de 4000 lei

TOTAL: 8500 LEI

CHELTUIELI SUPORTATE DE MUNICIPIUL BACAU

  • -  salvare : 250 lei

  • -  crainic : 1 pers x 50 lei/zi x 3 zile=150 lei

  • -  cronometror 1 pers x 50 lei/zi x 3 zile = 150 lei

  • -  secretar: 1 pers x 50 lei/zi x 3 zile =150 lei

  • -  arbitri pe langa participanti: 1 pers x 50 lei/zi x 3 zile = 150 lei

  • -  cupe = 2500 lei

  • -  premii in echipament sportiv in valoare de :

loc 1:200 lei x 10 categorii = 2000 lei

loc II150 lei x 10 categorii = 1500 lei

loc III 100 lei x 10 categorii = 1000 lei


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU