Hotărârea nr. 115/2016

Hotărârea nr.115 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Ansamblul Folcloric "Busuiocul", Colegiul Naţional "Ferdinand I", Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Bacău, Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare", Colegiul "Henri Coandă", în vederea organizării mai multor evenimente, la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.

a/ Q'''/la-nicty

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”,

Colegiul „Henri Coandă”, în vederea organizării mai multor evenimente, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 20.04.2016;

Având in vedere:

-Adresele nr. 25799 din 06.04.2016, nr. 239 din 06.04.2016, nr. 23974 din 21.03.2016, nr. 26163 din 11.04.2016, nr. 19462 din 05.02.2016 și nr. 24418 din 25.03.2016 ale Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, Colegiului Național „Ferdinand I”, Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” , Colegiului „Henri Coandă”;

-Referatul nr. 2808/15.04.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2804/ 15.04.2016; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2805/15.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 506/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 507/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 508/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. «d» și alin. (6) lit. «a», punctele 1, 4 și 5 și art.45(2) lit.« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea celei de-a 50-a ediție a Olimpiadei Naționale de Chimie. Festivitățile vor avea loc duminică, 17 aprilie 2016, între orele 18:00-20:00 și joi, 21 aprilie 2016, între orele 18:00-20.00.

ART. 2. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău în vederea realizării celor mai ample manifestări culturale, astfel: a) în zilele de 2 zi 3 mai 2016, pentru repetiții și prezentarea spectacolului „Veniți de luați lumină!”, cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paști;

b) în zilele de 22, 23 și 24 iunie 2016, pentru repetiții și desfășurarea Festivalului de Folclor „Ion Drăgoi”, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune.

ART. 3. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău în vederea desfășurării ReGalei Ferdinand, în data de 13.05.2016.

ART. 4. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării Cursului festiv al absolvenților claselor a XH-a, care se va desfășura în data de 27 mai 2016, începând cu ora 12:00.

ART. 5. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău în vederea organizării Cursului festiv al absolvenților, care se va desfășura în data de 30 mai 2016, în intervalul orar 11:00-15:00.

ART. 6. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul „Henri Coandă” din Bacău în vederea organizării Cursului festiv al absolvenților, în data de 31 mai 2016, începând cu ora 13:00.

ART. 7, Contribuția Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară « Radu Beligan » din Bacău, pentru desfășurarea evenimentelor gratuite prevăzute la art. 1 - 6.

ART. 8. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 9, Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, Colegiului Național „Ferdinand I”, Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Colegiului „Henri Coandă”.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIP UI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P