Hotărârea nr. 113/2016

Hotărârea nr.113 din 20.04.2016 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.


HOTĂRÂRE privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes generai

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 20.04.2016;

Având in vedere:

-Referatul nr.2348/31.03.2015 al Comisiei Tehnice pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr.2389/01.04.2016; -Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.2390/01.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 496/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 497/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 498/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 499/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 500/19.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr. 13/2014 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificările si completările aduse prin HCL nr.52/31.03.2015, HCL nr.71/23.04.2015, HCL nr.102/25.05.2015, HCL nr.l 14/22.06.2015, HCL nr.126/30.06.2015, HCL nr.219/26.10.2015, HCL nr.235/30.10.2015, HCLnr.4/15.01.2016.

-Prevederile art.8, art.22, art.27 si art.31 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, modificata si completata prin OUG nr.84/2008 si Legea nr.l 11/2015;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Amendamentele formulate de către domnișoara consilier Adam Isabela Elena (adoptat cu 17 voturi) și dl. consilier Nechita Neculai (adoptat cu 18 voturi);

In temeiul art.36 alin.(9) și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aprobă Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finanțare din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau, alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr.350/2005, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.

Art.2. - Se aproba domeniile pentru care se vor acorda finanțări nerambursabile, după cum urmeaza:

 • l)Educatie-Mediu, 2) Tineret, 3) Culte, 4) Social, 5) Sport, 6) Cultura.

Art.3, - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofit de interes local, pentru Domeniul “Educatie-Mediu”, conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art4, - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofit de interes local, pentru Domeniul “Tineret”, conform Anexei nr.3 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art5, - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofît de interes local, pentru Domeniul “Culte”, conform Anexei nr.4 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art.6. - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofît de interes local, pentru Domeniul “Social”, conform Anexei nr.5 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art.7. - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofît de interes local, pentru Domeniul “Sport”, conform Anexei nr.6 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art8. - Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau alocate pentru activitati nonprofît de interes local, pentru Domeniul “Cultura”, conform Anexei nr.7 la prezentul proiect de hotarare, cu subanexele aferente.

Art.9. - Se aproba componenta Comisiilor de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau, pentru toate cele 6 domenii de activitate, conform Anexei nr.8 la prezentul proiect de hotarare.

Art.10, - Se aproba componenta Comisiilor de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitantii care au făcut propuneri de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau, conform Anexei nr.9 la prezentul proiect de hotarare.

ArtlL(l) - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiilor de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau si al Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Anexei nr.10 la prezentul proiect de hotarare.

 • (2) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/programele aferente domeniilor „Educatie-Mediu” si „Culte”, conform subanexei nr. 10.1 la prezentul proiect de hotarare.

 • (3) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/programele aferente domeniului "Social ”, conform subanexei nr.10.2 la prezentul proiect de hotarare.

 • (4) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/programele aferente domeniului "Tineret”, conform subanexei nr.10.3 la prezentul proiect de hotarare.

 • (5) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/programele aferente domeniului "Cultura”, conform subanexei nr.10.4 la prezentul proiect de hotarare.

 • (6) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/programele aferente domeniului "Sport”, conform subanexei nr.10.5 la prezentul proiect de hotarare.

Art.12. - Se aproba componenta si atribuțiile Comisiei Tehnice pentru participarea la procedura privind obținerea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau, conform Anexei nr.l 1 la prezentul proiect de hotarare.

Artl3.- Aplicantii care depun mai multe proiecte pe domenii diferite, vor face dovada cofinanțării (participația proprie) distinct pentru fiecare din proiecte în parte.

Art.14. - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau dl.Ababei Radu, sa semneze contractele de finanțare nerambursabila.

Art.15. - La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotarari, se vor abroga prevederile HCL nr.13/2014, HCL nr.52/31.03.2015, HCL nr.71/23.04.2015, HCL nr. 102/25.05.2015, HCL nr.l 14/22.06.2015, HCL nr.126/30.06.2015, HCL nr.219/26.10.2015, HCL nr.235/30.10.2015, HCL

nr.4/15.01.2016.

Artl6, - Hotararea va Comisiei de solutio umane din cadrul P



Comisiei Tehnice Legea 350, Comisiilor de evaluare Legea 350, iilor, Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor flaMipiului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii. bCi!rw .             1


SECRETARUL MUN1CIP NICOLAE-OVID

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.1

LA HOTARAREA NR. 11$ DIN 20.04.2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU MUNICIPIUL BACAU

METODOLOGIA GENERALĂ

1 •»

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT POTRIVIT LEGII NR. 350/2005

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Prezenta „METODOLOGIE” se aplică tuturor solicitanților persoane fizice și juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile și obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL” al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.


 • 2. Participarea la PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău pentru acordarea de finanțări nerambursabile este nediscriminatorie. Solicitanții care depun propuneri de proiecte putând fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite potrivit legii sau culte recunoscute conform legii, cu sediul/punctul de lucru/domiciliul pe raza municipiului Bacău și care activează în municipiului Bacău și propun desfășurarea unor acțiuni de interes public local în conformitate cu domeniile specificate în PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat; prezenta METODOLOGIE este menită a face precizări la „GHIDUL SOLICITANTULUI" - elaborat pentru fiecare tip de finanțare din “PROGRAMUL ANUAL”.

CAPITOLUL II

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ. INSTRUCȚIUNI

 • 3. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în concordanță cu „PROGRAMUL ANUAL" (domenii și obiective) și în limita fondurilor publice ce vor fi alocate de Consiliul Local Bacău.


 • 4. Proiectele pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă elaborate de Solicitanți vor cuprinde detaliat informații verificabile despre: scop; obiectivele specifice; activitățile ce se doresc a fi întreprinse; costurile asociate și rezultatele urmărite precum și alte informații verificabile, utile pentru susținerea și evaluarea proiectelor.

 • 5. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile și a punctajului stabilit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit și de interes general.

 • 6. în cazul în care beneficiarul contractează, în cursul aceluiași an calendaristic mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL" aprobat

 • 7. în cazul în care există un singur participant la procedura de selecție pentru un domeniu specific cuprins în „PROGRAMUL ANUAL” aprobat de către Finanțator, procedura de selecție se va repeta. Dacă în urma procedurii de repetare a selecției, numai un participant a depus propunerea de proiect pe specific, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare narambursabilâ acestuia, în condițiile legii sau de a repeta procedura.

 • 8. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui an fiscal, excepție făcând activitățile Sportive de performanță și cele aferente domeniului Social.

CAPITOLUL III

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

 • 9. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabilește prin anunțul de participare, și nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare.

în cazul în care, din motive de urgentă respectarea termenului prevăzut la alineatul precedent ar cauza prejudiciu Autorității Finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. în acest caz se va include în anunțul de participare, motivele reducerii termenului de 30 de zile.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

CAPITOLUL IV

ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICĂ Șl CAPACITATE FINANCIARĂ

 • 10.  Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat, precum și a impozitelor și taxelor locale;

 • b) Furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) A comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare sau tertii pot aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e) Nu prezintă declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru solicitant faptul că nu a mai contractat nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Finanțatoare, pentru aceeași activitate nonprofit în decursul unui an fiscal ori, mai are contractată o finanțare nerambursabilă cu această Autoritate în cursul aceluiași an

calendaristic dar, nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate „Programului Anual” aprobat

 • 11. Muncipiul Bacău în calitate de Autoritate Finanțatoare, are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică / culte recunoscute conform legii.

 • 12. în cazul Solicitantilor persoane fizice având cetățenia străină sau persoanele juridice străine fără scop patrimonial, pot fi luate în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilității în tara în care solicitantul este rezident.

Solicitantul are obligația de a prezenta documentele prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară, precum și de a permite verificarea de către Autoritatea Finanțatoare a bilanțului contabil sau un document similar cu bilanțul contabil, considerat legal și edificator în tara în care solicitantul este rezident.

Dispozițiile privind Ordonanța nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V

DOCUMENTAȚIA PENTRU ELABORAREA Șl PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT. INSTRUCȚIUNI

 • 13. în Cererea de finanțare, Solicitantul va furniza informații specifice proiectului referitoare la:

 • - scop;

 • - obiectivele specifice;

 • - activitățile care urmează a fi desfășurate;

 • - indicatori, acolo unde este cazul;

 • - grafic de timp;

 • - echipa proiectului, responsabilități, etc.

 • 14. Cererea de finanțare se elaborează în concordantă cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Domeniului de activitate, astfel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

 • 15. Propunerea financiară (Bugetul Proiectului) se elaborează de solicitant în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare.

 • 16. Propunerea de proiect (Cererea de finanțare și Anexele) are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către Solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Bugetul intocmit in baza sumelor aprobate prin HCL va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

Solicitantul are obligația de a exprima prețul în lei (RON) din propunerea financiară..

 • 17. Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care a obținut contracost un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect (Pachetul Informativ - 75 RON/exemplar) are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea Autorității Finanțatoare, în condițiile prevăzute de lege.

Aceasta are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele clarificări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei (Cererea de finanțare și Anexele) și este obligată să comunice în scris tuturor solicitanților orice astfel de completare. Transmiterea comunicării se face cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • 18. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilită în anunțul de participare și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră.

 • 19. Orice Solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea Solicitantului de la procedura atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă

 • 20. Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original și o copie a documentelor de calificare. Acestea vor fi indosariate, numerotate si vor fi insotite in mod obligatoriu de un opis cu documentele depuse.


Documentele de calificare se introduc într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa Solicitantului, pentru a permite retumarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorității Finanțatoare și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA................ORA............” , precum și cu DOMENIUL de activitate aferent

propunerii de proiect, (conform Anunțului de participare).

în cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanțatoare nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.

Nu vor fi analizate de către comisii, proiectele depuse in mod eronat la alte domenii, precum si cele care nu se incadreaza strict oe domeniul oe care se aplica, respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 la Ghidul solicitantului. Aplicantul isi asumă întreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului pe alt domeniu, acesta neputând fi redirectionat către alt domeniu după expirarea termenului de depunere a proiectelor.


CAPITOLUL VI

DESCHIDEREA Șl EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

 • 21. Evaluarea proiectelor se face în sistem competitiv, în conformitate cu criteriile de evaluare și punctaj.

 • 22. Atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă de face de către Autoritatea Finanțatoare.

 • 23. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, are obligația de a deschide ofertele de propuneri proiecte la data și în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare.

Orice solicitant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singură motivație absența de la deschidere a solicitantului - candidat.

 • 24. Comisia de evaluare are dreptul să respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă nu respectă cerințele prevăzute în Ghidul Solicitantului

 • b) Proiectul conține propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

 • c) Bugetul proiectului nu este fundamentat in mod concludent;

 • d) Condiții deosebit de favorabile de care beneficiază Solicitantul și care îi conferă acestuia un avantaj net (se dorește evitarea finanțării unui Solicitant care deține poziții similare monopolului față de ceilalți concurenți) în realizarea Contractului de finanțare

CAPITOLUL VII

FORME DE COMUNICARE

 • 25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea, se transmite sub formă de document scris.

Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii și al primirii.

Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise potfi transmise prin una din următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telex;

 • d) telefax;

 • e) electronică.

 • 26. Autoritatea Finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la punctul 25, lit. „b” - „d” are obligația de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

în cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

CAPITOLUL VIII

ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 • 27. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, în următoarele cazuri:

 • a) nici unul dintre Solicitanți nu a îndeplinit condițiile de calificare;

CD b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care:

 • - sunt depuse după data limită de depunere a propunerilor de proiecte;

 • -  nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului, nu s-au respectat formularele Cererii de finanțare și a Anexelor;

 • -  conțin date care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi temeinic justificate;

 • -  conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

 • - prin valoarea inclusă în propunerea financiară a fost depășită suma propusă în „PROGRAMUL ANUAL” al finanțărilor nerambursabile pentru domeniul respectiv sau nu corespund punctului nr. 8 din prezentele norme metodologice;

c) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă sau este imposibilă încheierea contractului.

 • 28. Decizia de anulare nu creează Autorității Finanțatoare nici un fel de obligație față de participanții la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 29. Autoritatea Finanțatoare va comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cel mult 2 zile de la data anulării, motivul acestei decizii.

CAPITOLUL IX

ÎNCHEIEREA, ÎNDEPLINIREA Șl FINALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 • 30. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Municipiul Bacău în calitate de FINANȚATOR prin reprezentantul legal al autorității executive - PRIMAR și Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor de către Consiliul Local al Muncipiului Bacău.

La încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat sâ semneze declarația de imparțialitate, al cărei conținut este prevăzut în Anexa la Legea nr. 350/ 2005.

 • 31. Plățile efectuate de FINANȚATOR către BENEFICIAR se vor efectua în 2 sau mai multe tranșe, astfel cum va fi prevăzut în contractul de finanțare nerambursabilă, în funcție de domeniul abordat, complexitatea proiectului, graficul de timp și mărimea finanțării nerambursabile.

După eliberarea primei tranșe, eliberarea unei noi tranșe se va face numai după ce Beneficiarul a depus un Raport Intermediar (tehnic și financiar) și numai după ce acesta a fost aprobat de către Autoritatea Finanțatoare, pentru a se putea minimiza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.(exceptie fac proiectele sociale - a se vedea Ghidul solicitantului)

 • 32. Finanțatorul nu va elibera Beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile (tranșa de decontare) mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității.

Validarea se face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către Beneficiar a raportului final de activitate.

 • 33. Municipiul Bacău* în calitate de Autoritate Finanțatoare * își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 34. Contractul de finanțare nerambursabilă va prevedea, sub sancțiunea nulității, obligația Beneficiarului de a permite pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al organelor de control abilitate pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului.

Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar.

CAPITOLUL X

CĂI DE ATAC

 • 35. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul procedurii de evaluare și selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, considerate nelegale, pot fi atacate pe cale administrativă și/sau justiție.

Acțiunea în justiție se introduce la TRIBUNALUL BACĂU, Secția Comercială și Contencios Administrativ.

Autoritatea Finanțatoare este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.

Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac.

Sub nici o formă Autoritatea Finanțatoare nu va fi făcută răspunzătoare pentru obligațiile și posibilele daune ale Solicitantului în fața unor terți.

Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă.

Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când Autoritatea Finanțatoare nu a răspuns unei contestații în termenul prevăzut de lege ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.

Prin excepție de la dispozițiile alineatului precedent, poate introduce o acțiune în justiție fără ca în prealabil să fi înaintat o contestație pe cale administrativă:

 • a) orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care nu a fost în nici un fel implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, dar numai după publicarea anunțului de atribuire a contractului respectiv și nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire;

 • b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, numai pentru a ataca măsurile corective decise de Autoritatea Finanțatoare ca efect al soluționării contestației sau contestațiilor, dacă poate dovedi că:

 • - fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale;

 • - fie măsurile corective, deși legale, sunt incomplete și ca urmare, este încă alterată respectarea principiilor liberei concurențe, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenței, tratamentului egal, confidențialității;

 • c) orice Solicitant, numai în cazul în care Autoritatea Finanțatoare a încheiat deja contractul de finanțare nerambursabilă mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de finanțare nerabursabilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire.

Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune în justiție în condițiile precizate, are obligația de a notifica de îndată Autorități Finanțatoare despre aceasta, precum și de a asigura primirea notificării de către Autoritatea Finanțatoare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acțiunii.

 • 36. Ori de câte ori primește o contestație, Autoritatea Finanțatoare suspendă procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză.

Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

Decizia de suspendare se comunică de îndată de către Autoritatea Finanțatoare contestatorului, precum și tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă la data înaintării contestației.

Prin excepție de la prevederile alineatului precedent Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilâ în cauza, în oricare din următoarele situații:

 • a) contestația este în mod evident nejustificatâ sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;

 • b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care Autoritatea Finanțatoare trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

Suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză, se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanțelor de judecată competentă de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 37. La primirea unei contestații sau unei notificări privind introducerea unei acțiuni în justiție, Autoritatea Finanțatoare are obligația să înștiințeze despre aceasta și despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pe toți participanții încă implicați în respectiva procedură, anexând copie de pe contestația/notificarea primită.

De asemenea, are obligația de a comunica tuturor participanților încă implicați în procedură toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

 • 38. Solicitanții participanți încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă au dreptul de a se asocia la contestația înaintată Autorității Finanțatoare, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorității contractante, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării privind primirea unei contestații.

Cei care se asociază la o contestație au aceleași drepturi și răspunderi cu cel care a înaintat contestația.

Solicitanții participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, care nu se asociază unei contestații, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestația înaintată inițial.

în cazul unei acțiuni în justiție, participanții încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare, dacă nu au decăzut din dreptul lor, au dreptul de a formula la instanța competentă cereri de intervenție în termen de 5 zile de la primirea notificării privind introducerea unei acțiuni în justiție.

Cei care nu formulează cereri de intervenție pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus acțiunea în justiție.

 • 39. Pentru fiecare contestație, Autoritatea Finanțatoare are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului precum și celorlalți participanți încă implicați în procedură, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

io în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, contestatorii au obligația de a notifica Autorității Finanțatoare dacă acceptă sau nu rezoluția sa și măsurile corective, eventual decise de către aceasta.

Cei care notifică Autorității Finanțatoare că acceptă rezoluția și măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiție, inclusiv acela de a introduce cerere de intervenție în interesul părții care ar ataca respectiva rezoluție și/sau măsurile corective în cauză.

 • 40. în vederea formulării rezoluției sale motivate, Autoritatea Finanțatoare se poate consulta cu contestatorul și cu toți cei care s-au asociat contestației, inclusiv cu ceilalți participanți încă implicați în procedura de atribuirea contractului.

Ori de câte ori Autoritatea Finanțatoare reține în vederea soluționării mai multe contestații împotriva aceluiași act sau aceleiași decizii invocate ca nelegale, are obligația să soluționeze în mod unitar toate contestațiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.

Hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în astfel de litigii, se publică în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a.

CAPITOLUL XI

CONTRAVENȚII Șl SANCȚIUNI

 • 41. Dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice.

CAPITOLUL XII

PREVEDERI TRANZITORII Șl FINALE

 • 42. Prezenta „METODOLOGIE” este elaborată potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.2

LA HOTARAREA NR. //$ DIN 20.04.2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL EDUCAȚIE - MEDIU

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VI:PROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01,D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului EDUCAȚIE, TINERET, MEDIU

Anexe privind încheierea sl derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

(

CAPITOLUL I - Dispoziții generale


Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit * activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia I se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile * cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila * alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura tineret-educație-cultură;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect și care are sediul social/punct de lucru/domiciliu pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice cult religios recunoscut conform legii, orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6.  Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentui ghid nu se apiica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 10. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar,

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unul an;

 • f) neretroactivltatea, respectiv excluderea posibilității dstinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anuaiitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local,

<       11. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unul program ori proiect în baza unui contract

încheiat între parti.

 • 12. Pentru aceeași domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului calendaristic in curs.

 • 13. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizată ordinea importanței lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

 • 14. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activitati diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritarii finanțatoare respective.

14.1 Limita maximă a finanțării unui proiect în baza Legii 350/2005 este de 30.000 lei.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparenta decizlonalâ

(       16. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările

nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum șl rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candîdatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare ia capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabiia.

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in iimba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insotîte de un opis.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare - Anexa B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante - Anexele D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere

 • 7) actele doveditoare ale sediului / punctului de lucru al persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 9) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 10) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul șl partenerii sal si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 12) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 13) alte documente considerate relevante de către aplicant: contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

 • 11. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 șl D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de piața exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurariior sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 8) copie legalizată după actul de Identitate, din care rezultă că solicitantul are domiciliul pe raza administrativă a autorității finanțatoare;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către applicant (contracte de parteneriat, contracte de coiaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

CAPITOLUL III«Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:


 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -  experiența în domeniul administrării altor programe similare;

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA Si SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VÂ RUGAM VERIFICAȚI DACA FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3, Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațiile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(ii) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. in formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 sau 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu șl-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat si local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • f) proiectele care nu se incadreaza strict pe domeniul „Educație - Mediu" respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 la Ghidul solicitantului. Aplicantul iși asumă întreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului la Domeniul” Educație-Mediu”, acesta neputând fi redirecționat către alt domeniu după expirarea termenului de depunere a proiectelor.

e) proiecte depuse in mod eronat la alte domenii

II. Evaluarea calității propunerilor de proiect șl evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

relevanța și coerența

25

metodologie

15

capacitatea de realizare

15

bugetul proiectului

20

participarea pârtilor

10

durabilitate și sustenabilitate

15

TOTAL

100

ATENȚIE I

Numai proiectele cu un punctaj minim de 70 de puncte vor fl propuse pentru finanțare.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I -Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, intocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr.1 la prezentul ghid.


 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs.

 • 6. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata in transa anterioara.

 • 7. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare șl control

-

 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări Intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de inaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

- pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal



 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere* contract de inchiriere, factură fiscală, chitanța, ordin de plata, dispoziție de plata;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații,onorarii, fond premiere, salarii): document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/dispozitie de plata, stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate in vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant in efectuarea cheltuielii respective.

 • 4. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activităților proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 5. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulitatil, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani In arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VII: Sancțiuni

 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum și pentru sumele primite și nejustificate, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2016 pentru domeniul Educație - Mediu și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile sl domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului tineret și educație

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa li - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVID1U POPOVIC1

Anexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului.

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

Vă rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

 • I. PROIECTUL

II.

 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitata de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali2

1.S Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detailată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor

Obiectivul nr.................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci să se indice prin bifare.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul

Semestrul 2

Activitatea

lan

feb

ma

apr

mai

Iun

iul

au£

sep

oct

nov

dei

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

 • 2.1. Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați sâ le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2. Beneficii:

 • 2.2.1. Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2. Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă șl a partenerilor (dacă este cazul).

 • 2.3. Medlatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

 • II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-maii:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax șl mal ales e-mali trebuie să fie notificată în scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când șl-a început activitatea?

 • 3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

 • 4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului: Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația

C ' dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă șl parțială, pe categorii

 • 4.2.3. Echipamente șl spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de sollcltant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în Implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.


III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT


1. DESCRIEREA PARTENERILOR


Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al. 10 din Ghidul Solicitantului)


Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mall:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în Implementarea proiectului propus

Roiul șl Implicarea în pregătirea șl derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.


Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.


DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. In cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție

Semnătură și ștampila

Nume

Organizație

Funcție

Semnătură și ștampila


DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B. Bugetul proiectului și sursele de finanțare

UM

^Mvaloare/Ull

Total cost (RON)

1. Costuri amenajari

Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de Inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

4. Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

5. Costuri consumabile Subtotal costuri consumabile

6. Costuri transport Subtotal costuri transport

7. Costuri cazare, masa, diuma Subtotal costuri cazare, masa, diuma

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, Indemlnizațll -maxim 20 %) șl Fond de premiere

Subtotal costuri resurse umane

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

10. Alte costuri Subtotal alte costuri

1 . 1

111. Fond de rezervă (maxim 5 %)                             |

Subtotaf fond de rezervă

I                                                                  |

112. Costuri administrative (maxim 6 %)                        |

Subtotal costuri administrative

TOTAL

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului.

_

2. La rubricile - Subtotal - se va calcula doar costul total pe subcategorie.                                                                    |

astfel incat sa nudepaseasca procentufmaximdiB linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.

NOTA BENE: beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE


Suma

RHU ,   v

| Contribuția financiară a solicitantului

!

1 .

I Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

■ -• -- - - - ~ — - — — ■ - - - -- - - -

TOTAL GENERAL

■■ . ■



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NiCOLAE-OYlIUU POPOVICI

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie: .

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul.................................... identificat cu CNP.................................. ca

persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:



DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul


identificat cu CNP.

persoană fizică sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal............ *.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.


CONTRASEMNEAZ SECRETARUL MUNICIPI NICOLAE-OVIDIf POI

LUI BACĂU PV1CI


DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................... domiciliat în localitatea ........................... str.

........................ nr.......... bl......., ap........ sectorul/județul .............., codul poștal ................. posesor al actului de identitate seria......nr................CNP................................în calitate de

reprezentant al organizației................................................, declar pe propria răspundere că nu

mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIU I BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO


ANEXAI

la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie: necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

- Costuri privind investițiile in amenajări nu pot depăși 15% din valoarea finanțării, excepție facand doar investițiile in imobilele detinute de către beneficiar in baza unui contract de folosința gratuita acordat de către autoritatea finanțatoare, a unui contract de concesionare sau de inchiriere;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminalii, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, diplome etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectului (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină, etc.), daca acestea se efectuează in scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare (onorarii, indemnizații) plus contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz, și nu vor depăși 20% din valoarea finanțării; 2) Fond de premiere - in condițiile legii, doar din contribuția proprie a aplicantului.

Membrii echipei de proiect un pot fi remunerați decât pentru o singura funcție.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare in vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului. (Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestea: contravaloarea prestării unor servicii, recuperare medicala si investigații medicale, reclama si publicitate etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugetul proiectului - linia de buget “Fond de rezervă". Ea poate fi folosită doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare;

- Costuri administrative: chirie sediu, utilități si abonamente telefonie fixa si internet. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 5% (cheltuieli realizate numai in scopul proiectului) din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (Inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri neellalblle

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă șl nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QXJDIU POPOVICI




Anexa 2 la Ghidul Solicitantului


EDUCAȚIE

Autoritatea Finanțatoare consideră importantă și oportună sprijinirea activităților educaționale în rândul tinerilor și inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni activi în procesul de dezvoltare a comunității locale. Pentru atingerea acestui scop, vor fi sprijinite următoarele categorii de activități:

EDUCAȚIE FORMALĂ


 • 2. Dezvoltare relațională

Creșterea capacității de relaționare a tinerilor în cadrul unităților de învățământ

Creșterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte și activități școlare. Sensibilizarea tinerilor asupra discriminării în școală.

 • 3. Dezvoltarea Instituțională a unităților de învățământ

Intensificarea relațiilor de parteneriat dintre școală și alți actori sociali.

Creșterea implicării tinerilor în adaptarea curriculumului la condițiile locale și la tendințele europene.

EDUCAȚIE NON FORMALĂ

 • 1. Dezvoltare personală

Creșterea gradului de autocunoaștere al tinerilor. Dezvoltarea de abilități și deprinderi comportamentale pentru o mai bună relaționare a tinerilor în societate. Creșterea numărului de lucrători de tineret și a calității serviciilor oferite de către aceștia

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

1. Dezvoltarea carierei

Dezvoltarea serviciilor de orientare școlara si profesionala adresate tinerilor

Imbunatatirea accesului tinerilor la stagii de pregătire practica

Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanta in vederea dezvoltării spiritului _ antreprenorial

(

MEDIU

Autoritatea Finanțatoare sprijină proiecte în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu și pentru promovarea educației ecologice în Municipiul Bacău.

OBIECTIVELE

 • ■ Facilitarea accesului la informația de mediu;

 • ■ Conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural;

 • ■ îmbunătățirea stării componentelor ecosistemului urban;

 • ■ Promovarea parteneriatelor pentru activități de mediu;

 • ■ Realizarea programelor de cercetare și monitorizare;

 • • Dezvoltarea resurselor umane și materiale necesare activităților conexe problematicii de mediu;

 • • Implicarea directă a comunității in soluționarea problemelor de mediu;

 • ■ Promovarea și facilitarea accesului la activități de agrement, recreative și turistice în acord cu principiile ecologice.

 • ■ Facilitarea accesului la decizie în ceea ce privește mediul;


Domenii de activitate

1.Spatii verzi

Spațiile verzi, pe lângă rolul estetic pe care îl au, contribuie în mod esențial la intretinerea stării de sănătate și la atenuarea poluării atmosferice. Vor fi încurajate și susținute inițiativele privind protejarea, constituirea și amenajarea spațiilor verzi din municipiu, precum și proiecte ce vizează protejarea vegetației.

 • 2. Apă

Calitatea apei potabile, a apei de suprafață și a apelor subterane este unul din cei mai importanți indicatori ai calității mediului.

Poziționarea geografică a municipiului Bacău pe râul Bistrița, existanța a două lacuri pe suprafața municipiului, situarea în bazinul hidrografic al Șiretului, faptul că principala zona de agrement a orașului este Insula de Agrement, potențialul falezei Bistriței, sunt argumente pentru a derula acțiuni și proiecte în scopul imbunătățirii calității apei.

 • 3. Aer


Sursele de poluare a atmosferei sunt multiple și vizează domenii de activitate diferite. Este cunoscut faptul că în trecut calitatea aerului din municipiul Bacău nu s-a ridicat la standarde satisfăcătoare. Deși indicatorii relevă o diminuare în ceea ce privește emisiile industriale de impact, vor fi stimulate proiectele ce vor aborda conservarea atmosferei din toate perspectivele (cordoane de vegetație, transporturi, activități casnice, etc.).

 • 4. Clima

Problemele legate de schimbările climatice reprezintă o prioritate la nivel mondial. Inundațiile devastatoare din anii 2005, 2008, sau 2010, care au afectat și județul și municipiul Bacău pot fi corelate și cu aspecte legate de schimbările climatice. Vor fi stimulate activitățile conexe abordării problematicii schimbărilor climatice.

 • 5. Biodiversitate

Situarea pe raza municipiului a ariei de protecție specială avifaunistică lac Bacău II, cu peste 200 de specii de păsări, pești, reptile amfibieni și mamifere, dar și a altor zone importante din punctul de vedere al biodiversitâții reprezintă o resursă unică pentru Bacău.

Vor fi încurajate inițiativele de protejare și dezvoltare a biodiversitâții precum și activitățile conexe pentru ca patrimoniul natural să fie pus în valoare.

 • 6. Deșeuri

Problema managementului deșeurilor este abordată la nivelul Bacăului prin proiecte generate și implementate de municipalitate, agențiile de mediu, agenți economici și societate civilă. Managementul eficient al deșeurilor în spiritul protejării mediului reprezintă o prioritate pentru comunitate, din acest motiv vor fi susținute acele proiecte care contribuie la rezolvarea acestei probleme de mediu.

 • 7. Animale de companie/domestice fără stăpân

In special la nivelul comunităților urbane din România problema animalelor de companie fără stăpân,dar în special cea a câinilor fără stăpân este una semnificativă și cu impact negativ atât asupra oamenilor cât și a animalelor. Prezența în spațiul urban a câinilor comunitari, nesupravegheați sau bolnavi generază atât riscuri pentru cetățeni, disconfort, mizerie, dar crează și situații în care animalele nu sunt respectate, sau chiar sunt tratate cu cruzime.

 • 8. informare șl educație ecologică

Gradul de conștientizare al aspectelor legate de mediu la un nivel relevant pentru populația municipiului reprezintă premisa soluționării multor aspecte legate de problematica mediului. Pe lângă dimensiune de prevenire și conservare, informarea și educația reprezintă premisa implicării active în viața comunității. Vor fi stimulate acțiunile și proiectele ce vizează creșterea conștiinței ecologice în rândul cetățenilor municipiului.

 • 9. Participare publică

Implicarea activă a băcăuanilor în soluționare problemelor de mediu reprezintă o parte din soluția pentru rezolvarea acestora. Apropierea de natură prin activități de voluntariat, recreere și agrement, precum și prin alte activități constituie dimensiunea fundamentală a legăturii dintre om și mediu.

 • 10. Cadrul normativ

Regulamentele privind activitățile specifice pentru anumite zone (parcuri, spații verzi, arii protejate), hotărârile de consiliu local care reglementează aspecte de mediu la nivelul municipiului, precum și alte acte normative care formează cadrul legal pentru apărarea dreptului constituțional la un mediu sănătos sunt deosebit de importante atât prin conținut cât și prin modul de aplicare. Vor fi sprijinite acele inițiative prin care vor viza îmbunătățirea cadrului legislativ, participarea cetățenilor la decizia de mediu, inclusiv în ceea ce privește reglementările, accesul la informația de mediu precum și punerea în aplicare a prevederilor legale.

Categoriile de activități

 • - derularea de campanii educaționale și de informare;

 • - derularea de activități educațional - recreeative în natură;

 • - derularea activităților de cercetare și monitorizare;

 • - derularea de activități privind îngrijirea faunei sălbatice și a animalelor de companie/ domestice fără stăpân (adăposturi, îngrijire, tatamente, diminuarea riscurilor, sterilizare, etc);

 • - dezvoltarea infrastructurii de protecție a mediului (parcare biciclete; piste de biciclete, vetre de foc, puncte de colectare deșeuri, poteci tematice etc.);

 • - amenajarea zonelor de agrement și recreere în natură;

 • - amenajări și servicii conexe bunei administrări a ariilor naturale protejate;

 • - amenajarea de spații verzi;

 • - amenajare de locuri dejoacă pentru copii, locuri de recreere pentru bătrâni;

 • - dezvoltarea capacității instituționale a grupurilor ecologiste;

 • - simpozioane, conferințe, seminarii, cursuri pe teme conexe mediului înconjurător;

 • - concursuri, manifestări artistice, variate expoziții pe teme conexe mediului înconjurător;



Anexa nr. I la Ghidul solicitantului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT CADRU

NR..... din.............

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE.....................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. / s-a aprobat finanțarea în vederea susținerii activităților specifice domeniului Educație- Mediu, din bugetul local al Municipiului Bacău în anul

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tei.

0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr.......................................deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl........................................ Primar și


dl.................................... Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Autoritate

Finanțatoare

Și

.......................................... persoană   juridică/fizică cu sediul/domiciliui în localitatea................... str......................... nr. ................... jud...................... cod fiscal/CNP

............................înființată în baza sentinței civile/act identitate seria.........../............... tel./fax .................... cont  bancar....................................... deschis  la ..................................... reprezentat legal prin .................................. în calitate de ...................................... și

................................- în calitate de.............................denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit

în cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul șl valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate

pentru activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului ............................... în vederea atingerii obiectivelor acestuia

stipulate in cererea de finanțare.

 • (2) Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de .......................... lei, reprezentând suma totală alocată

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică ..........% din valoarea Proiectului derulat de

Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

CAPITOLUL II - Durata șl derularea contractului

Art 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de

către părți până la ......................................... perioadă în care se vor desfășura activitățile

descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinlrea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care

C 1 se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup;

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor,

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;


 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățîle, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 30 noiembrie a anului in curs.

 • n) - să întocmească și să depună la Autoritatea Finanțatoare un Raport privind realizarea obiectivului prevăzut în contract, raport ce va fi depus împreună cu raportul final conform art.5 lit.m) din contract.

ArL 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) ** să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art.9 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;


 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art7- în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabliă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșă intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii avizării de către comisie si de către compartimentul financiar-preventiv a raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la data avizării de către comisie și de către compartimentul financiar-preventiv a raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiu] Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data inchierii prezentului contract

 • (5). Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului în funcție de încasările veniturilor proprii, si de execuția bugetara ale Autorității Finanțatoare, cu posibilitatea de a fi virate si in anul bugetar următor in condiții bine justificate.

Art 10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vorfi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu

suma aprobată prin H.C.L nr..............din..................... privind  acordarea finanțării

nerambursabilă, și prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatalâ a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, trebuie sa respecte prevederile O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art 12-Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Alt. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite, în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) De asemenea, beneficiarul va întocmi un raport final in care va detalia si prezenta dovezi privind atingerea țintelor si/sau obiectivelor proiectului, atasand copii după diplome, fotografii, medalii, sau orice alte dovezi care sa ateste ca scopul proiectului a fost atins.

 • (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (6) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.


Art 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15- Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt frâstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată, n cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

(2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău șl al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia”.

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

• rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.


Art22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv intârziate sau refuzate.

Art25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL Xi - Modificarea proiectului

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art. 29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art 31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Art36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vorfi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art 38 Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea iui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel. 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

Art39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art41 Bugetul detaliat, intocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar

Beneficiar


Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


Direcția Economică

Vizat Juridic

Control financiar preventiv



Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../,

[Da a cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare} [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului: ...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară /

plata finală ]3 4 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar..................................................

Subsemnatul/a............................. prin prezenta certific că informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]



ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr............................... reprezentând

tranșa nr......... respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„........................................." care a avut/are loc în...............în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele

Semnătura......................

Ștampila organizației,



RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele si funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare6:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă6 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite): e>

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului 5 6

  II.


  Raport financiar


 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./.......... respective suma de.....................

0 Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care:

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............ respectiv suma

din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate:

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului

Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizatiei/cultului: Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila


contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVID1U POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.3

LA HOTARAREA NR. Il?> DIN 20.04.2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL TINERET

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚĂRE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VkPROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului TINERET

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa i - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile * cheltuieli care pot fi luate In considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de Interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura tineret-educație-cultură;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect și care are sediul social/punct de lucru/domiciliu pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice cult religios recunoscut conform legii, orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.


Domeniu de aplicare

 • 6.  Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 10. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor Interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului. In sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității dstinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) coflnantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 11. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti.

 • 12. Pentru aceeași domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului calendaristic in curs.

 • 13. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizată ordinea importanței lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

 • 14. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activitati diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual In bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizionali

 • 16.  Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat In str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.


 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insotite de un opis..

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai ios:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare - Anexa B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante - Anexele D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere

 • 7) actele doveditoare ale sediului / punctului de lucru al persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;


 • 9) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 10) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul șl partenerii sal sî-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 12) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 13) alte documente considerate relevante de către aplicant* contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii sal si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 8) copie legalizată după actul de identitate, din care rezultă că solicitantul are domiciliul pe raza administrativă a autorității finanțatoare;

 • 9) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini;

 • 10) alte documente considerate relevante de către applicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică șl funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -  experiența în domeniul administrării altor programe similare;

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM VERIFICAȚI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațiile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuia solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(ii) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 sau 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat si locai, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • f) proiectele care nu se incadreaza strict pe domeniul „Tineret” respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 ia Ghidul solicitantului. Aplicantul iși asumă intreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului la Domeniul Tineret, acesta neputând fi redirecționat către alt domeniu după expirarea termenului de depunere a proiectelor.

 • g) proiecte depuse in mod eronat la alte domenii

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Nr. crt.

CRITERIUL DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJ OBTTNUT

I.

6.1 .RELEVANTA PENTRU COMUNITATEA BACAUANA

25

2.

6.2.METODOLOGIE

10

3.

6.3 .CAPACITATEA DE REALIZARE

20

4.

6.4.BUGETUL PROIECTULUI

15

5.

6.5.CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA PARTENERIATE

10

6.

6.6.DURABIL1TATE ȘI SUSTENAB1LITATE

20

TOTAL PUNCTAJ

ido

ATENȚIE I

Numai proiectele cu un punctaj minim de 70 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I -Contractul de finanțare nerambursabilă - ia prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr.1 la prezentul ghid.

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca In transe, in avans, In raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor j ustificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs.

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilă se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata in transa anterioara.

9. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control

 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

* raportări Intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

- raportarea finală: depusă până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprinzând atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal

 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de inchiriere, factură fiscală, chitanța, ordin de plata, dispoziție de plata;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații,onorarii, fond premiere, salarii): document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/dispozitie de plata, stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -   pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu in categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate in vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant in efectuarea cheltuielii respective.

 • 4. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitatilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 5. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.


 • 6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL Vii: Sancțiuni

 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 ziie calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce ia pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VI»; Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2016 pentru domeniul Tineret și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele armatoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului tineret și educație

Anexe privind încheierea sl derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv Intermediar / final


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU PQKOVICI

Anexa nr. A la Ghidul Solicitantului


AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU


Cerere de Finanțare


Numele solicitantului:

Domeniul.

Activitatea;

Titlul proiectului:

Dosar Nr

(numai pentru uz intern)

rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.


I. PROIECTUL


1. DESCRIERE

 • 1.1 Titlu

 • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare


  Costul total al proiectului

  Suma solicitata de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

  1.4 Rezumat


Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă7 / Beneficiarii finali8

1.5 Justificare


Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare,

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și Indirecți;

1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr.......... ......

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

1.7 Planul de activități:


Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie sâ ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci să se indice prin bifare.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci cănd planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

ian

feb

ma

apr

mai

iun

Iul

auț

sep

oct

nov

dei

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:


Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C-CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea

 • 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1.   Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vorfi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2.   Beneficii:

  • 2.2.1. Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2. Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor (dacă este cazul).

2.3. Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI


Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%


 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

e Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.


1. IDENTITATE


II. SOLICITANTUL




Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact:


Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.


2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:


Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional);

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:


3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.


4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

 • 4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația 1 dumneavoastră șl, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

 • 4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicitant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

 • III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al.10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare șl să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție

Semnătură și ștampila

Nume

Organizație

Funcție

Semnătură și ștampila




Anexa nr. B La Ghidul Solicitantului


DETALIEREA CHELTUIELILOR


Anexa B. Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

valoare ZUM (ROM)

Total cost (RON)

1. Costuri amenajari Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

4. Costuri tipărituri Subtotal costuri tipărituri

țț/'

5. Costuri consumabile Subtofa/ costuri consumabile

6. Costuri transport Subtotal costuri transport

- ■      < L •

7. Costuri cazare, masa, diurna Subtotal costuri cazare, masa, diurna

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, indemlnizații -maxim 20 %) și Fond de premiere

Subtotal costuri resurse umane

:                                                   ' "V:             ' Z''                  / - ■

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica Subtotal costuri mijloace fixe sl birotica

10. Alte costuri Subtotal alte costuri

1

111. Fond de rezervi (maxim 6 %)

Subtotal fond de rezervă

I

r-isw

112. Costuri administrative (maxim 5 %)

Subtotal costuri administrative

TOTAL

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului.

I

2. La rubricile - Subtotal - se va calcula doar costul total pe subcategorie.

astfel incat sa nu depaseasca procentul maxim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.

**" ■ »

J

NOTA BENE: beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma               Procentaj

RO

M                   din total

| Contribuția financiară a solicitantului

... wfta

•--.v

| Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

1

TOTAL GENERAL

.' ■ -■:. ■         V*r - ■ kwt




Anexa C

la Ghidul Solicitantului

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvernamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul..................................... identificat cu CNP.................................. ca

persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele șl prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:



Ai


DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul


identificat cu CNP

persoană fizică sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal............ *.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.



DECLARAȚIE

Subsemnatul .................................. domiciliat  în localitatea .........................., str.

........................ nr. ......... bl........ ap........ sectorul/județul .............., codul poștal ................. posesor al actului de identitate seria......nr................CNP..............................., în calitate de

reprezentant al organizației................................................ declar pe propria răspundere că nu

mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................



ANEXAI

la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile". Trebuie avut in vedere că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele șl costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie: necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

- Costuri privind investițiile in amenajări nu pot depăși 15% din valoarea finanțării, excepție facand doar investițiile in imobilele deținute de către beneficiar in baza unui contract de folosința gratuita acordat de către autoritatea finanțatoare, a unui contract de concesionare sau de inchiriere;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, diplome etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectului (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină, etc.), daca acestea se efectuează in scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare (onorarii, indemnizații) plus contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz, și nu vor depăși 20% din valoarea finanțării; 2) Fond de premiere.

Membrii echipei de proiect un pot fi remunerați decât pentru o singura funcție.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare in vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului. (Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestea: contravaloarea prestării unor servicii, recuperare medicala si investigații medicale, reclama si publicitate etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugetul proiectului - linia de buget “Fond de rezervă". Ea poate fi folosită doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare;

Costuri administrative: chirie sediu, utilitari si abonamente telefonie fixa si internet. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 5% (cheltuieli realizate numai in scopul proiectului) din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (Inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri neellaibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.




Anexa 2 la Ghidul Solicitantului


TINERET

Autoritatea Finanțatoare consideră importantă și oportună sprijinirea tinerilor și inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni activi în procesul de dezvoltare a comunității locale. Pentru atingerea acestui scop, vor fi sprijinite următoarele categorii de activități:

EDUCAȚIE FORMALĂ

 • 1. Dezvoltarea personală

Dezvoltarea capacităților tinerilor de documentare independentă, îmbunătățirea capacității de organizare a activității personale a tinerilor

VOLUNTARIAT SI IMPLICARE CIVICA


Creșterea gradului de informare si sensibilizare asupra vieții comunității si dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor.Promovarea ideii de voluntariat in rândul tinerilor si creșterea numărului de voluntari.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 • 1. Piața muncii

Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piața muncii

Creșterea gradului de corelare dintre oferta educaționala a instituțiilor de formare, planurile profesionale ale tinerilor si piața muncii.

 • 2. Drepturile și obligațiile tinerilor angajați

Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor si a angajatorilor in ceea ce privește drepturile si obligațiile lor in relațiile de munca.

SĂNĂTATE

 • 1. Droguri licite și ilicite

Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor

Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală și consiliere pentru tineri în ceea ce privește £ i consumul de droguri

 • 2. Igiena

îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională, a mediului etc) precum și asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare

 • 3. Sănătatea reproducerii

Creșterea accesibilității tinerilor la serviciile de planificare familială

Creșterea gradului de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor infecțiilor cu transmitere sexuală cât și a riscului întreruperii sarcinii

 • 4. Sănătate mintală

Diminuarea stresului și a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) în rândul tinerilor

Reducerea violenței și a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârșite de tineri, îmbunătățirea abilității tinerilor de a aborda situațiile conflictuale.

 • 5. Accidente și prim ajutor

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente

Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

 • 6. Asistență medicală

îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală primară acordată tinerilor.

Creșterea accesibilității tinerilor la programe și servicii specifice de asistență medicală primară.


PETRECERE TIMP LIBER Șl SPORT

 • 1. Servicii pentru tineri

Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din Bacau

Creșterea accesului tinerilor din Bacau la tehnologiile de comunicare si IT

 • 2. Activități sportive de sala si in aer liber

Imbunatatirea activităților de sport de sala si in aer liber pentru tineri in vederea imbunatatirii si menținerii stări de sanatate

Creșterea accesibilității tinerilor la activitățile sportive de sala si in aer liber

 • 3. Activități artistice

Dezvoltarea ofertei de activitati pentru petrecerea timpului liber in domeniul artei si culturii pentru tineri din Bacau

 • 4. Mobilitate

Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate in tara in scopuri culturale si de petrecerea timpului liber

VIAȚA ASOCIATIVĂ

 • 1. Relații sociale

Intensificarea interacțiunii tinerilor aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locala Reducerea gradului de discriminare pe bază de vârstă, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu

 • 2. Servicii pentru tineret

Creșterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentul actual

Sporirea numărului de facilități pentru tineret

 • 3. Implicare în luarea deciziilor

Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor Creșterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate nivelurile

 • 4. Implicare în structuri asociative

Multiplicarea activităților de promovare a structurilor asociative

Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunității locale

Autoritatea Finanțatoare stimulează inițiativele de promovare a activităților de tineret si acțiunile avand drept beneficiari tinerii din municipiul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUt^CIPIULUl BACĂU NICOLAE-OWDW POPOVICI

Anexa nr. I la Ghidul solicitantului ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT CADRU NR.....din.............

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA

DE.....................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

In conformitate cu H.C.L. nr. / s-a aprobat finanțarea în vederea susținerii activităților specifice domeniului Tineret, din bugetul local al Municipiului Bacău în anul..............

între;

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tel.

0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr.......................................deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de dl................................................... și


dl.................................... Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Autoritate

Finanțatoare

și

............. ,    persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în

localitatea................... str......................... nr. ................... jud...................... cod fiscal/CNP

............................înființată în baza sentinței civile/act identitate seria.........../................tei./fax ..................... cont  bancar....................................... deschis  la ..................................... reprezentat legal prin .................................. în calitate de ...................................... și

................................-în calitate de............................ denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit

în cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate

pentru activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului ...............................în vederea atingerii obiectivelor acestuia

stipulate in cererea de finanțare.

 • (2) Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de .......................... lei, reprezentând suma totală alocată

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică ..........% din valoarea Proiectului derulat de

Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

CAPITOLUL II - Durata și derularea contractului

Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de

către părți până la ........................................ perioadă în care se vor desfășura activitățile

descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.


 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin.1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup;

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența șl funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serviciiii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 30 noiembrie a anului in curs.

 • n) - să întocmească și să depună la Autoritatea Finanțatoare un Raport privind realizarea obiectivului prevăzut în contract, raport ce va fi depus împreună cu raportul final conform art.5 lit.m) din contract.

Art 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;


 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art7- fn sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-benefidar.

Art8- Participarea terțelor părți nu este permisă.


CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel: o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșă intermediară în termen de 15 zile de la data avizării de către comisie si de către compartimentul financiar-preventiv a raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la data avizării de către comisie și de către compartimentul financiar-preventiv a raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

 • (5). Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului în funcție de încasările veniturilor proprii, si de execuția bugetara ale Autorității Finanțatoare, cu posibilitatea de a fi virate si in anul bugetar următor in condiții bine justificate.

Art10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu

suma aprobată prin H.C.L nr. .............din..................... privind  acordarea finanțării

nerambursabilă, și prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) In cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, trebuie sa respecte prevederile O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art 12-Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.


Art 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite, în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) De asemenea, beneficiarul va întocmi un raport final in care va detalia si prezenta dovezi privind atingerea țintelor si/sau obiectivelor proiectului, atasand copii după diplome, fotografii, medalii, sau orice alte dovezi care sa ateste ca scopul proiectului a fost atins.

 • (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (6) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art 15 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt fjăstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată, n cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

(2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contra! financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.


CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art.18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

Art.19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

ArL20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.



Art22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de Ea data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv intârziate sau refuzate.

Art.25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

ArL30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majoră

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.


Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV-Penalități

Art36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vorfi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.


CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art 38 Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel. 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

ArL39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetui detaliat, intocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

ArL42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar

Beneficiar


Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


Direcția Economică

Vizat Juridic

Control financiar preventiv




Cerere de plata pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../.

[Data cererii de plată ]

In atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință ai Contractului de finanțare:... Titlul Proiectului: ...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară /

plata finală ]’ în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar..................................................

Subsemnatul/a............................. prin prezenta certific că "informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]



 • 3        Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

 • 4        Indicați numărul de cont precizat In formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr............................... reprezentând

tranșa nr......... respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

.........................................." care a avut/are loc în.............. în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Coordonator proiect,

Numele șl prenumele

Semnătura......................


Numele și prenumele Semnătura..................

Ștampila organizației,




RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL

aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare9:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă9 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3. Activitățile proiectului

rugăm enumera# toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

 • 4. Mediatizarea Proiectului_________________________________________________________________

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe website-ui Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

39


59


II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

• Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

° Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr................./.......... respective suma de.....................

■ Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care :

 • -   contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din.............respectiv suma

din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate:

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului

Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului:

Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila



ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR.4

LA HOTARAREA NR.    DIN 20.04.2016



GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL CULTE

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V; PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VI:PROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile sl domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului CULTE

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă Anexa UI - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

lo'i

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatllor finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mal jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare —Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care sunt luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform Anexei 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabiia - contract incheiat, in condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar,

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;


 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura cultelor,

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice unitate de cult, asociație religioasa care depune o propunere de proiect și care are sediul social/punct de lucru pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 3. Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice unitate de cult, asociație religioasa are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabiia.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6.  Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati din domeniul cultelor, așa cum sunt ele enumerate în Anexa 2.

6.1 Valoarea finanțării nerambursabile va fi cuprinsa intre minim 10.000 lei si maxim 400.000 lei.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale

 • 9. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurența, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel incât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit sa aiba șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anual itatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul aceluiași an calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 10. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parii.

 • 11. Pentru același domeniu nonprofrt, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului calendaristic in curs.

 • 12. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizata ordinea Importantei lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat

 • 13. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.


 • 14. Nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice disponibile programelor aprobate anual pe Domeniul Culte de la bugetul autorității finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizionaiă

 • 16. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției pu blice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual va exista o singura sesiune de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, inregistrarii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) incheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.


 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi intocmita in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, insotite de un opis.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare, prezentat conform anexei B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect conform anexei C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor D 01, D 02 șl D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea sl funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere ;

 • 7) actele doveditoare ale sediului / punctului de lucru al persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 9) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 10) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii sal si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local;

 • 12) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

 • 13) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare etc.);

 • 14) proiectul imobilului (a bisericii sau a anexelor care se vor construi sau finaliza prin realizarea proiectului) pentru proiectele depuse de către culte ;

 • 15) deviz estimativ de lucrări pentru proiectele depuse de către culte, elaborat de o societate autorizată;

 • 16) autorizație de construire, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL III “ Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

 • 1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -  experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare;

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strânătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM VERIFICAȚI DACA FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este mai mică sau egală cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(ii) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 și 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) solicitantii au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • f) proiectele cere nu se incadreaza strict pe domeniul „Culte" respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 la Ghidul solicitantului. Aplicantul iși asumă intreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului la Domeniul Culte, acesta neputând fi redirecționat către alt domeniu după expirarea termenului de depunere a proiectelor.

 • g) proiecte depuse in mod eronat la alte domenii.

It. Evaluarea calitâțil propunerilor de proiect șl evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:


Criteriu

Punctaj

relevanța și coerența

25

metodologie

15

capacitatea de realizare

15

bugetul proiectului

20

participarea pârtilor

10

durabilitate și sustenabilitate

15

TOTAL PUNCTAJ

100


ATENȚIE I

Numai proiectele cu un punctaj minim de 70 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I -Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, intocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

e>____________________________________________________________

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt fi cuprinse in Anexa 1 la prezentul ghid.

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a actlvitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus si inregistrat la autoritatea finanțatoare pana cel târziu la data de 30 noiembrie a anului in curs.

 • 6. Pentru proiectele din a căror finanțare nerambursabilâ se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranșă.

 • 7. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata in transa anterioara.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri

publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.____________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare și control



 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitant» care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30 noiembrie a anului in curs și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de inaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Comisiile de Evaluare vor stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure derularea procedeului de finanțare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheituieiilor ocazionate de achiziționarea de bunuri șl servicii: factură fiscală,bon fiscal, ordin de plata, chitanța, dispoziție de plata, etc;

 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță,ordin de plată,dispoziție de plată;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații,onorarii, fond premiere, salarii): document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/dispozitie de plata, stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -  pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate in vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant in efectuarea cheltuielii respective.

 • -   pentru decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor de construcții, situațiile de lucrări vor fi vizate de către un diriginte de șantier autorizat, acolo unde este cazul;

 • -   în rapoartele finale vor fi inserate fotografii relevante privind realizarea obiectivelor proiectului;

 • -  la finalizarea lucrărilor beneficiarul va intocmi un proces verbal de recepție, pe care îl va anexa la raportul final.

 • 5. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitatilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 6. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 7. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 8. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.


CAPITOLUL VII: Sancțiuni

 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat In termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasestl nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale In vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2016 pentru domeniul „Culte" și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului CULTE

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilâ

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

Anexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului*

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I. PROIECTUL


1. DESCRIERE

 • 1.1 Titlu

 • 1.2 Localizare

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare


  Costul total al proiectului

  Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %


 • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă10 / Beneficiarii finali11

Zona / obiectiv țintă,12

1.5 Justificare

Maximum 2 pagini. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / zona / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;


 • 1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detailată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

Etc............................

 • 1.7 Pianul de activități:

Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci numai să se indice prin bifare "luna 1", “luna 2” etc.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

 • 2.2 Beneficii:

 • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor ( dacă este cazul).

2.3 Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

(•

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificata a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100 %

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.


Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

1. IDENTITATE


II. SOLICITANTUL




Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact*


Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mal ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.


2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fîe localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:


Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele 1 funcția persoanei cu drept de semnătură:


3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?


3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.


 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajațiior cu normă întreagă și parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente și spații de birouri


4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

în calitate de solicitant/partener

Finanțator


Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate șl către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct9 al. 10 din Ghidul Solicitantului).

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra

evoluției proiectului.

•   4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea

Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție


Semnătură și ștampila


Semnătură și ștampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPII1 LUI BACĂU NICOLAE-OVID1U PO >OVICI

Anexa nr. B la Ghidul Solicitantului

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B. Bugetul proiectului șl sursele de finanțare

UM

Valoare/UM (ROM)

Total cost (RON)

1. Costuri privind infrastructura (proiecte domeniul CULTE) Subtotal costuri Infrastructura

2. Costuri amenajari

Subtotal amenajari

3. Echipamente sl bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

4. Costuri privind închirieri Subtotal costuri inchirieri

5. Costuri tipărituri

Subtotal costuri tipărituri

6. Costuri consumabile

Subtotal costuri consumabile

7. Costuri transport

Subtotal costuri transport

8. Costuri cazare, masa, diurna

Subtotal costuri cazare, masa, diurna

9. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, indeminizații -maxim 20 %) și Fond de premiere

Subtotal costuri resurse umane

10. Costuri mijloace fixe sl echipamente birotica

Subtotal costuri mijloace fixe sl birotica

11. Alte costuri Subtotal alte costuri

12. Fond de rezervă (maxim S %)

Subtotal fond de rezervă

. -• .<!.■ ■ ■

13. Costuri administrative (maxim 5 %)

Subtotal costuri administrative

TOTAL

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului.________________________________________________________

 • 2. La rubricile - Subtotal -seva calcula doar costul total pe subcategorie.

 • 3. La realizarea bugetului avetiinvlereoondi ’en zesareperfâa&siguraeligibiljtatea costurilor, in confomitatecuAne

' astfel meat sa nudepaseascapmcentul maxlmdlrijlnlade buget, sau totalul bugetului, după caz.

NOTA BENE: beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea Informațiilor financiare furnizate în acest tabel

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE


| Contribuția financiară a solicitantului

| Contribuția solicitată Autorității Finanțatoare

TOTAL GENERAL



CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4. Educare:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9.  Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVJDI POVICI



DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl impied'că pe beneficiar în orice

moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă șl imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul


identificat cu CNP


ca


persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să Informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVID



1&ACĂU


IL2-


DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul


, identificat cu CNP


persoană


fizică / persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată nici o altă finanțare nerambursabilă, din fonduri publice de la autoritati/institutii romanești precumsi din finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale si alti finanțatori, pentru realizarea activitatilor prezentului proiect., în decursul anului fiscal               ...........*.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U POfflbviCI


Anexa D03 la Ghidul Solicitantului


DECLARAȚIE

Subsemnatul .................................. domiciliat  în localitatea ........................... str.

........................nr..........bl......., ap........sectorul/județul...............codul poștal................ posesor al actului de identitate seria......nr................CNP................................în calitate de reprezentant

al organizației ................................................ declar pe propria răspundere că nu mă


aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire ia situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNIC1R ULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P(j|POVlCI

ANEXAI

la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile “ pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al .costurilor eligibile". Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:

 • -  necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

 • -  efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

 • -  înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri privind infrastructura;

Costuri privind amenajări;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței șl sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarif, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.; Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectului (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină etc.). Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: *1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare (onorarii, indemnizații) plus contributile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz, și nu vor depăși 20% din valoarea finanțării.

2) Fond de premiere.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare in vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului (diseminarea informațiilor inclusiv prin mass-media, evaluarea specifică a proiectului, traduceri, copiere, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, realizarea de proiecte, avize, documentații, etc.).

Fondul de rezervă nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugetul proiectului - linia de buget "Fond de rezervă". Ea poate fi folosită doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare.

Costuri administrative: chirie sediu, utilitati si abonamente telefonie fixa si internet. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 5% (cheltuieli realizate numai in scopul proiectului) din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri neeligibile

 • • datorii șl provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

■ credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta In atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.



IM


Anexa 2 ta Ghidul Solicitantului


DOMENIUL CULTE

Se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unităților de cult, conform Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general ai cultelor, Ordonanței 82/2001, H.G. 1470/2002 și H.G. 1273/2005 cu modificările și completările ulterioare, pentru:

 • •  restaurare lăcașuri de cult;

 • •  finalizare construire lăcașuri de cult;

 • •  întreținere și punererea lăcașurilor de cult în valoare;

 • •  construire și restaurare de clădiri anexe ale lăcașurilor de cult;

 • •  amenajări șl dotări lăcașuri de cult și anexe ale acestora;

 • •  realizare de instalații pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Nu se acordă sprijin financiar pentru realizarea următoarelor obiective:

 • •  construire de noi lăcașuri de cult;

 • •  construire împrejmuiri/garduri;


CONTRASEMNEAZĂ, J SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOMICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. I la Ghidul solicitantului

CONTRACT CADRU

NR. din.............DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA

.....................................................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. /        prin care s-a aprobat finanțarea în vederea

susținerii activității cultelor din bugetul local al Municipiului Bacău în anul.........

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tel. 0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr....................................... deschis ia Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de di. Ing. Romeo Stavarache - Primar și dl.................................... Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Autoritate

Finanțatoare.

și

.................... persoană    juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................... str. ........................ nr.................... jud..................... cod fiscal/CNP

............................ înființată în baza sentinței civile/act identitate seria.........../................ tel./fax .................... cont bancar.......................................deschis la.....................................reprezentat legal prin ................................. în calitate de......................................și................................-în

calitate de............................ denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului......................................(denumit în

cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate pentru activitățile de sport cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului , în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanțare.

(2 Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului................................................în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de .......................... lei, reprezentând suma totală

alocată Proiectului de către Municipiul Bacău, adică..........% din valoarea Proiectului derulat de

Beneficiar.

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului iocal al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

Art 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar de la semnarea lui de

către părți până la........................................ perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise

și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.

  C'


 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup;

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

 • j) .- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii» atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

 • m) - sa depună si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 30 noiembrie a anului in curs.

 • n) - să întocmească și să depună la Autoritatea Finanțatoare un Raport privind realizarea obiectivului prevăzut în contract, raport ce va fi depus împreună cu raportul final conform art.5 litm) din contract.

ArL 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține șl care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art.11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) - să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate*' aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare șl dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.7- în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat șl / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art 9* Efectuarea viramentelor

 • (1)    Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:


o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșă intermediară în termen de 15 zile de la data avizării de către comisie si de către compartimentul financiar-preventiv a raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la data avizării de către comisie și de către compartimentul financiar-preventiv a raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

 • (5) . Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului în funcție de încasările veniturilor proprii, si de execuția bugetara ale Autorității Finanțatoare, cu posibilitatea de a fi virate si in anul bugetar următor in condiții bine justificate.


Art10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII* Cheltuieli

Art 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu

suma aprobată prin H.C.L nr..............din.....................privind acordarea finanțării nerambursabilă,

și prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control

Art. 12-Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea

Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în doua exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

 • (2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art 15- Monitorizarea


 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum șl cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art. 17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art 19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv intârziate sau refuzate.

Art25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din Iodurile bugetului local în anul următor.

Art26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău


 • (1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului

Art27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului


Art28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - Forța Majora

Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-l revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV-Penalități

Art.36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art 38 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel. 0234/581.849, fax. 0234/588.757.

 • b) Pentru Beneficiar:

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art41 Bugetul detaliat, întocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

Primar

Beneficiar


Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


Direcția Economică

Vizat Juridic

Control financiar preventiv


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PqfOVICI


Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr................../....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:... Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului I plata intermediară /

plata finală j13 14 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar.................................................

Subsemnatul/a............................. prin_ prezenta certific că informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]



CONTRASEMN SECRETARUL MUNI NICOLAE-OVIj


ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr.............................. reprezentând

tranșa nr ....... respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„.........................................* care a avut/are loc în.............. în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................



Coordonator proiect,

Numele și prenumele Semnătura......................

Ștampila organizației,


CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIPfcLUl BACĂU NICOLAE-OVIDIU


RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL

aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extindeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare15:


  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă16 șl / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

Nr. crt.

Activitatea din proiect

Graficul execuției conform calendarului activităților

Stadiul activităților la data de raportare (realizate, în curs de execuție, neefectuate)

Stadiul implementării (in avans / in termen / întârziată)

Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)

3. Activitățile proiectului

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe webslte-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

ii. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

 • ■  Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

•* Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr................./..........respective suma de.....................

 • ■  Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care:

 • -  contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............. respectiv suma...........

lei, din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate :

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheituieiiie efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. cri.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizației/cultului Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al asociației/fundației/organizației/cultului: Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila


CONTRASEMNEAZĂ,

ULUI BACĂU ’OVICI



românia

județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR.5

LA HOTARAREA NR.    DIN 20.04.2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

DOMENIUL SOCIAL

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL li: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL Iii: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VkPROCEDURA DE RAPORTARE Șl CONTROL

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

C CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa A1 - Fișă Tehnică privind unitatea solicitantă, pentru proiecte în domeniul social Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa B1- Date privind bugetul unității solicitante, pentru proiecte în domeniul social

Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - categorii de activități aferente domeniului social

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contract de finanțare nerambursabilâ pentru proiectele pe domeniul social Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definiții

 • 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In înțelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit * activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiului Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicații procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform anexei nr. 1 la ghid;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat, in condițiile legii, intre Municipiului Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar,

 • f) contract de achiziție - contract încheiat între beneficiar și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect de obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura socială,

 • h) fonduri publice * sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • I) solicitant - orice persoana juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect, și care are sediul social/punct de lucru/domiciliu pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 3.  Prezentul ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice persoană juridică fără scop patrimonial asociații ori fundații constituite conform legii care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare neramursabilă.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activități din domeniul social așa cum sunt enumerate în anexa nr. 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 9. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar,

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel Incat orice persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul aceluiași an calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 10. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parii.

 • 11. Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacău, decât o singură finanțare nerambursabilă, pentru un singur punct de lucru, în decursul aceluiași an calendaristic.

 • 12. In cazul în care un beneficiar contactează în cursul aceluiași an calendaristic o singură finanțare nerambursabilă în cadrul aceluiași domeniu de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice disponibile programelor aprobate anual pe domeniul social de la bugetul autorității finanțatoare respective.

 • 13. In cazul în care un beneficiar contractează în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru activități diferite din cadrul aceluiași domeniu de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțărilor nu poate depăși jumătate din fondurile publice disponibile programelor aprobate anual pe domeniul social din bugetul autorității finanțatoare respective.

 • 14. In cazul in care un beneficiar obține mai multe finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru același proiect, de la autoritati finanțatoare diferite, are obligația de a nu depăși standardele de cost/beneficiar,respectiv costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor calculate pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de legislația in vigoare.

14.1 Limita maximă a finanțării unui proiect este de 100.000 lei. Proiectele ce depășesc acest grant vor fi declarate neeligibile.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizional

 • 16. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de Interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 pnvind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 9 al primului capitol.

 • 2. Anual vor exista cel mult două sesiuni de selecție a proiectelor.

MS



 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursablle;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, inregistrarii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunera contestațiilor șl soluționarea acestora

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k)  publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare(original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr.6.

 • 5. Documentația va fi intocmita in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. fn vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării conform anexei A;

 • 2) bugetul programului/proiectului, și sursele de finanțare, prezentat conform anexei B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect conform anexei C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor D 01, D 02 și D03;

 • 5) bugetui narativ, în care vor fi detaliate pe articole și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documentele care să dovedească înființarea și funcționarea legală a entități: solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, jurnal oficial, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere ;

 • 7) actele doveditoare ale sediului / punctului de lucru al persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 9) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 10) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului precum și dovada că nu are contul blocat;

 • 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii săi și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat ( bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) și către bugetul local

 • 12) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini,

 • 13) alte documente considerate relevante de către aplicant contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.

 • 14) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți: conform anexei B1; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti (contract, extras de cont bancar);

 • 15) acreditarea sau licențierea pe serviciul social care urmeaza sa-l presteze pentru proiectele aferente Domeniului Social - Agenția Județeană de Plăti si Inspecție Sociala Bacau;

 • 16) autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent, potrivit legislației în vigoare. Fiecare fundație va solicita anual emiterea autorizației sanitare de funcționare, instituțiilor abilitate conform prevederilor legale.

 • 17) raport de activitate privind activitatea asoclației/fundației/organizatiei în ultimele 12 luni calendaristice;

 • 18) un exemplar ai proiectului în format electronic ;

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin

 • -  experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare

 • -   căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii și comunitatea)

 • -  capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus

 • -   experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publce, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din strănătate, după caz.

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din Domeniul Social.

Evaluarea proiectelor se face în două etape:

 • I. Verificarea documentației și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:


LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

înainte de a trimite propunerea dvs., vă rugam verificați dacă FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE Șl RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată și este în limba română


4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașată un exemplar și pe support magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați (NU) dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică de 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațile solicitantului au fost completate, au fost semnată conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul(i) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. In formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv


Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile punct. 9 și 10 din cap. II din prezentul ghid;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat/local și la bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor speciale.

 • f) proiectele care nu se incadreaza strict pe domeniul „Social" respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 la Ghidul solicitantului. Aplicantul iși asumă întreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului la Domeniul Social, acesta neputând fi redîrecționat către alt domeniu după expirarea termenului de depunere a proiectelor.

 • g) proiecte depuse in mod eronat la alte domenii


li. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criteriu

Punctaj

Relevanta si coerenta

25

Metodologie

15

Capacitatea de realizare

15

Bugetul proiectului

20

Participarea pârtilor

10

Durabilitate si sustenabilitatea

15

Total punctaj

100

ATENȚIE I

Numai proiectele cu un punctaj minim de 70 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiului Bacau și solicitantul selecționat, conform anexei I, -Contract de finanțare nerambursabilâ - la prezentul ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor in presa locala și pe site-ul Primăriei Bacau.

 • 2. La contract se vor anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la ghidul solicitantului cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr.1 la prezentul ghid

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe în avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile

£ aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea raportelor intermediare șl a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata, conform contractului de finanțare iar ultima transa de 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului, după validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare In termen de 15 zile de la data finalizării derulării proiectului aprobat, dar nu mal târziu de 15 decembrie a anului In curs.

 • 6. Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăși în niciun moment al derulării contractului 10% din valoarea tranșei avansate. Plata următoarei tranșe va fi diminuată cu suma nejustificată în tranșa anterioară.

 • 7. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când este cazul.

€ __________________________________________

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare șî control

 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanta care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări lunare: vor fi depuse până la data de 5 a lunii următoareși vor cuprinde cel puțin numele și prenumele beneficiarilor, adresa, nr. de telefon și tipul serviciului de care a beneficiat;

 • - raportări intermediare: termenele de raportare în funcție de tranșe, se vor stabili prin contract, în funcție de durata proiectului. în cazul în care procentul tranșei nu este respectat, diferența în plus sau în minus, nu poate fi reportată următoarei tranșe.

 • - raportare finală: depusă in termen de 15 zile de la data finalizării derulării proiectului,dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului in curs și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform anexei III la ghid.

 • 2. în cazul proiectelor / programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate cu aplicarea prevederilor legale In vigoare.

 • 3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • -  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, chitanță, ordin de plată, dispoziție de plată,

 • -   pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță, ordin de plată, dispoziție de plată

 • -  pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații, salarii : document justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscală (unde e cazul), chitanță/ordin de plată/stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -   pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate in vigoareși care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii respective.

 • 4. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activităților proiectului, așa cum acestea sunt descrise în cererea de finanțare.

 • 5. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări , atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior

CAPITOLUL VII: Sancțiuni

 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplînirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplînirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului precum și pentru sumele primite șl nejustificate, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea transei finale,recuperarea sumelor acordate prin tranșe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, Informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autoritatea Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2016 pentru domeniul social și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa A1 - Fișă Tehnică privind unitatea solicitantă, pentru proiecte în domeniul social Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa B1- Date privind bugetul unității solicitante, pentru proiecte în domeniul social Anexa C - CV-ul solicitantului / echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile sl domeniile de activitate:

Anexa 1 - Cheltuieli eligibile si neeiigibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului social

Anexe privind încheierea sl derularea contractului:

Anexa I - Contract de finanțare nerambursabllâ pentru proiectele pe domeniul social Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

Anexa nr. A la Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIULUI BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul

Dosar Nr

(numai pentru uz intern)

Vă rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații sau documente, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

 • I. PROIECTUL

 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlu

  • 1.2 Localizare__________________________________

localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritate Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  LEI

  LEI

  %

 • 1.4 Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali2

1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modului în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / zona / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari dîrecți și indirecți;

 • 1 "Grupuri țintă" sunt grupuri.e/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului.(Ex.. elevii de liceu din Bacău)

 • 2 "Beneficiarii finali* sunt cei care vor beneficia In mod direct de pe urma proiectului.(Ex. Elevii clasei a X-a C de la

liceul.,)

1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr.... Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect): Etc............................

 • 1.7 Planul de activități:


Durata proiectului va fi de____luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Plănui proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci numai să se indice prin bifare "luna 1” "luna 2” etc.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.7 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:


Enumerați componența echipei de proiect, precizând tn linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție. Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C - CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1 Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2 Beneficii:

  • 2.2.1 Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2 Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor (dacă este cazul).

2.3 Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI


Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • 1. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile în natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fî tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul.

 • II. SOLICITANTUL

 • 1. IDENTITATE

  Denumirea legală completă:

  Statut juridic:

  Cod fiscal:

  Adresă oficială:

  Persoana de contact:

  Telefon:

  Fax:

  Adresa de e-mail:

  Website:

  Adresa de email a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax șl mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisie de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul IBAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. șl când și-a început activitatea?

 • 3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți pute# anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

 • 4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim 1 pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului: Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă șl parțială, pe categorii

4.2.3. Echipamente șl spații de birouri

 • 4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.


  Titlul proiectului

  Suma (lei)

  Data la care s-a obținut finanțarea

  în calitate de solicitant/partener

  Finanțator


Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

 • III. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate și către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al. 10 din Ghidul Solicitantului)

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul șl implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra

evoluției proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de

parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție



________ANEXA A1 la Ghidul Solicitantului

FIȘA TEHNICĂ privind unitatea solicitantă

 • 1. Unitatea solicitantă:

 • - denumirea................................................................

 • - tipul de unitate.........................................................

 • 2. Sediul unității solicitante.............................................................. ,

(localitatea, strada, nr., sector/județ) tel................................

 • 3. Justificarea unității solicitante în raport cu necesitățile și prioritățile comunității:

 • - descrieți problemele existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

 • - precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii similare existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

 • - precizați problemele cărora le răspund serviciile acordate de unitatea solicitantă.

 • 4.1 .Serviciile acordate.................................................................................................................

(rezumați în maximum 10 rânduri)

 • 4.2. Servicii acordate pentru persone beneficiare ale proiectelor de Îngrijire la domiciliu:

 • 4.2.1. beneficiari deplasabili..................................................................................

 • 4.2.2. beneficiari nedeplasabili.................................................................................

(rezumați în maximum 10 rânduri)

 • 5. Date despre persoanele beneficiare:

 • 5.1. Persoanele beneficiare sunt rezidente în.................................

(precizați localitatea/localitățile)

 • 5.2. Numărul de persoane beneficiare..........................................

 • 5.2.1. Număr de beneficiari deplasabili17 18.........

 • 5.2.2. Număr de beneficiari nedeplasabilia........

 • 5.3. Criterii de selecționare a persoanelor beneficiare.......................

 • 6. Descrierea unității solicitante:

 • 6.1. Funcționează din anul.................................................

 • 6.2. Planificarea activităților19 ..........................................................................

(în maximum 3 pagini descrieți activitățile derulate în unitatea solicitanta și planificarea acestora).

 • 6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului.................................................................

(prezentați în copie convențiile de parteneriat)

 • 6.4. Acordarea serviciilor:

 • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă)

..........................................................................(înainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat și actul normativ prin care a fost aprobat)

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor............

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea solicitantă:

a)20 în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafață locuibilă/persoană asistată

 • - condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor

 • - condiții de petrecere a timpului liber

 • - condiții de comunicare cu exteriorul

 • - condiții de servire a mesei

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate

 • - grupurile sanitare:............la..............persoane beneficiare;

-1 lavabou la............persoane beneficiare;

-1 duș/cadă la...........persoane beneficiare;

 • - condițiile de preparare și servire a hranei

b)’ în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:

 • - frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane beneficiare sau cu familia;

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială

 • - condiții de transport al mesei

 • - operativitatea intervenției.............................................

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității solicitante (personal calificat)

6.4.5? Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal:..........................., din care:

- de conducere......................................................;


 • - de execute

 • - cu contract individual de muncă

 • - cu contract de voluntariat/colaboratori........................................

 • 7.2. Personal calificat în domeniul pentru care se solicită finanțarea, din care:

 • - cu studii superioare

 • - cu studii medii

 • - cu altă calificare (Specificați tipul calificărilor.)........................

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor

 • - număr...................................

 • - responsabilități........................

 • 8. Date privind conducătorul unității solicitante:

Numele..............prenumele................. profesia................

Funcția în asociație/fundație/organizație..............................................

Angajat cu contract individual de muncă.........................

 • 9. Patrimoniul unității solicitante (Precizați valoarea.):

 • - construcții..............................................................

 • - terenuri.................................................................

 • - alte mijloace fixe.......................................................

 • - mijloace de transport....................................................

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării finanțării nerambursabile:


  CONTRASEMNEAZĂ,



  SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVID1U



_________ANEXA B1 la Ghidul Solicitantului

DATE privind bugetul unității solicitante în anul......

Denumirea unității solicitante.....................................................................,

sediul................................................................

Număr de persoane beneficiare.........................

sumă nerambursabilă solicitată.................................lei.

I. Bugetul

R

,ON                        fără

rvA

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.Venituri totale, din care:

1.1. Venituri ale asociației/fundației/ organizației*1)

1.2 Finanțare acordată în temeiul Leaii nr. 34/1998. a Leaii nr. 350/2005

2.Cheltuieli totale, din care*2**31

2.1 Cheltuieli de personal'4)

2.2 Cheltuieli cu hrana

2.3 Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

2.4Cheltuieli cu iluminatul

2.5 Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

2.6 Cheltuieli cu materiale didactice

2.7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

2.8 Cheltuieli de transport

2.9 Cheltuieli cu materiale sanitare și incontinență

2.10 Cheltuieli cu materiale pentru curățenie și igienă

2.11 Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității *5)

2.12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb reparații etc.)

*1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 -11 nu pot fi sub nivelul sumei nerambursabile acordate de la bugetul Consiliului Local Bacau.

.1 Din suma nerambursabilă acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din suma nerambursabilă acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

*S) Din suma nerambursabilă acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianțil necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea sumei nerambursablle

RON                      fără TVA

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Sumă nerambursabilă de la Consiliul Local Bacau

Din venituri proprii

1 .Cheltuieli totale,din care

1.1 Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială

1.2 Cheltuieli cu hrana

1.3 Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

1.4. Cheltuieli cu iluminatul

1.5 Cheltuieli pentru plata serviciilor apă, canal, salubrizare, telefon

1.6 Cheltuieli cu materiale didactice

1.7 Cheltuieli cu obiecte de inventar

de mică valoare sau scurtă durată și echipament

1.8 Cheltuieli de transport

1.9 Cheltuieli cu materiale sanitare șl incontinentă

1.10 Cheltuieli cu materiale pentru curățenie și igienă

1.11 Cheltuieli pentru carburanții șl lubrifianțil necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității

1.12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb reparații etc.)

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane beneficiare/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane beneficiare/lună)1...................................


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU


mediu de Întreținere peAlru fi

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B . Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

valoare / UM (RON)

Total cost (RON)

1. Costuri amenajări

Subtotal amenajări

2. Costuri cazare si masa și diurnă Subtotal costuri cazare si masa și diurnă

3. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar Subtotal costuri echipamente si bunuri

4. Costuri privind închirieri Subtotal costuri închirieri

5 Costuri tipărituri

Subtotal costuri tipărituri

6. Costuri consumabile

Subtotal costuri consumabile

7. Costuri transport Subtotal costuri transport

8. Costuri resurse umane (salarii)

Subtotal costuri resurse umane

I

9. Costuri mijloace fixe și echipamente birotică Subtota/ costuri mijloace fixe și echipamente birotică

10. Alte costuri Subtotal alte costuri

111. Fond de rezervă (maxim 5 %)

Subtotal fond de rezervă

1

112. Costuri administrative (maxim 5 %)

Subtotal costuri administrative

[                       TOTAL

_

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma RON


Procentaj din total %

Contribuția financiară a solicitantului

Contribuția solicitată Autorității Finanțaoare

TOTAL GENERAL

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului._____________________________________________________________

Z La rubricile - Subtotal -seva calcula doar costul total pe subcategorie.__________________________________________________

 • 3. La realizarea bugetului aveți in vedere condițiile necesare pentru a asigura eligibilitatea costurilor bl conformitate cu Anexa 1 astfel încât sa nu depaseasca procentul mărim din linia de buget, sau totalul bugetului, după caz.

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în acest tabel





CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect

 • 1. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3.  Data nașterii:

 • 4.  Educație:

 • 5.  Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități / Rezultate notabile

 • 7. Apartenență la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale, etc.:

 • 8.  Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Semnătura

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

*

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul..................................... identificat cu CNP.................................. ca

persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1D1U MJPOVIC1

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul.................................... identificat cu CNP.................................. persoană

cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilă cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal......21.

Numele și prenumele:...............................

Funcția:........................................

Semnătura și ștampila:



DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................... domiciliat  în localitatea .......................... str.

........................ nr. ......... bl........ ap........ sectorul/județul ............... codul poștal ................. posesor al actului de identitate seria......nr..............., CNP ..............................., în calitate de

reprezentant al organizației................................................. declar pe propria răspundere că nu mă

aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data:...................................

ANEXAI ia Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai "costurile eligibile " pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile". Trebuie avut in vedere ca că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare ( exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte.).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:


 • -  necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

 • -  efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

 • -  înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

Costuri pentru investiți in amenajari. Aceste costuri nu pot depăși 15% din valoarea finanțării, excepție facand doar imobilele deținute de beneficiar in baza unui contract de folosința gratuita acordat de autoritatea finanțatoare, a unui contract de concesiune sau inchiriere. Investițiile in amenajari efectuate prin proiect raman in proprietatea Municipiului Bacau la expirarea contractului de folosința gratuita de concesiune sau inchiriere;

Costuri cu cazare șl masă și diurnă pentru proiecte pe domeniul social;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.

Costuri de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotică ( noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse,

Costuri cu transportul aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului (bilete, transport echipamente si materiale, bonuri de benzină). Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare (indemnizații) plus contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile eligibile și costurile aferente lor un trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către autoritatea finanțatoare, conform actelor normative în vigoare privind salarizarea în sistemul bugetar. Aceste costuri nu pot depăși 20% din valoarea finanatarii, cu excepția serviciilor sociale de asistenta, ingrijire sau recuperare pentru adulti sau copii, in cazul carora costurile de resurse umane vor fi de pana la 50% .

Costuri neeiigibiie

 • • datorii șl provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • • articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibil;

 • ■ credite la terțe părți;

 • ■ consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • ■ asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanță în atingerea obiectivelor proiectului

Contribuția în natură

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

N1COLAE-OVIDIU POPOVICI


30 l£fj

Anexa 2 la Ghidul Solicitantului

DOMENIUL SOCIAL

Categorii de programe / proiecte cu caracter social:

 • ■     servicii privind protecția sociala;

 • ■    servicii de consiliere sl mediere pentru eradicarea marginalîzarii si excluziunii sociale;

»    servicii de consiliere pentru eradicarea violentei in familie;

• servicii de protecție sociala pentru victimele violentei in familie;

9 servicii de orientare profesionala;

9 servicii de asistenta, îngrijire sl recuperare pentru copii si adulti cu dizabilitati si boli invalide;

 • ■    servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilitati si boli invalide;

9 servicii de integrare sl reintegrare pentru persoanele ce au fost private de libertate;

9    locuințe protejate;

 • ■    servicii de socializare;

 • ■    servicii privind prevenirea si combaterea sărăciei;

9    servicii de Informare, consiliere si îndrumare;

 • ■    campanii de promovare a sanatatii (antitutun, antidrog, antialcool etc.);

 • ■    campanii de prevenire si combatere a bolilor cu transmisie;

9 centre sociale de urgenta pentru persoane fara adapost (persoane aflate in strada fara condiția deschiderii dreptului, integrarea sociala a persoanelor fara adapost, prevenirea excluziunii sociale si asigurarea protecției sociale a persoanelor fara adapost);

 • ■    centre comunitare de reintegrare sociala;

9    centre sociale multifuncționale;

9    centre de zi;

9    alte programe/proiecte cu impact social.

Obiective:

9    educare;

 • ■    asistenta, îngrijire si recuperare;

9    informare, consiliere si Îndrumare;

 • ■    socializare;

9    integrare si reintegrare;

9    eradicarea violentei in familie;

 • ■    eradicarea excluziunii sociale;

9 prevenirea fenomenelor care pot genera probleme de natura sociala cu Influente negative;

 • ■    orientare profesionala;

 • ■    promovarea sanatatii (campanii anittutun, antidrog, antialcool etc.);

9    alte obiective cu caracter social.

ANEXA i ia Ghidul Solicitantului ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT CADRU NR.      /

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA

în conformitate cu H.C.L. nr._______________prin care s-a aprobat finanțarea în vederea

susținerii activității _______________________________din bugetul local al Municipiului Bacău în anul

între:

Municipiului Bacău reprezentat legal de Primar................................. si Direcția de

Asistenta Sociala Bacau, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492, cont bancar nr. R069TREZ24A685000591100X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de________________, în calitate de

Autoritate Finanțatoare

Și

________________________________ cu sediul în _________________________________, tel./fax ____________________________ ,cont bancar ____________________________ deschis la _____________________________, reprezentat legal de _____________________________, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul contract de finanțare a Proiectului .........................................(denumit în cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL i - Obiectul și valoarea contractului

Art 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau din fondurile destinate pentru activitățile de asistenta sociala cuprinse în bugetul local, a activităților pe care_____________________________le va desfășura în

cadrul Proiectului ___________________________denumit în continuare Proiect, în vederea atingerii

obiectivelor acestuia stipulate în cererea de finanțare.

 • (2)  Municipiului Bacău va pune la dispoziția____________________________, prin Direcția de

Asistenta Sociala Bacau fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) _____________________________iși asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop,

va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art 2-Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de____________________________, reprezentând suma totală

alocată Proiectului de către Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau , adică______% din valoarea proiectului derulat de beneficiar

 • (2) La data semnării prezentului contract Beneficiarul____________________________declară că

Proiectul care face obiectul prezentului contract mal beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

CAPITOLUL il - Durata contractului

Art 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art 4 - Derularea Proiectului

 • (1) Derularea Proiectului va începe și va fi finalizată de către_____________________________de la

semnarea lui de către părți până la____________, perioadă în care se vor desfășura activitățile

descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar in care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita, în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului, in aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art.5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) - să execute lucrările Proiectului asa cum sunt stipulate ele în Cap. I. art. 2. alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă si operativă a problemelor tehnice si financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât si între Autoritatea Finanțatoare si Beneficiar / organizațiile din grup:

 • b) - să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • c) - să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) - să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) - să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) - să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) - să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neângrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) - să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile, respectiv:

 • - pentru prima tranșă de 30% raportarea se depune până la data de____________________

 • - pentru tranșele intermediare (60%) raportarea se depune până la data de_____________________

 • - pentru tranșa finală de 10% raportarea se face conform art. 5 pct. m din contract

i).- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr, 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii atunci cănd, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

k) - să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

 • l) - să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

m) - să depună și să înregistreze Raportul final la Autoritatea Finanțatoare în termen de 15 zile de la data finalizării derulării proiectului aprobat, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului in curs.

n) - să întocmească și să depună la Autoritatea Finanțatoare un Raport privind realizarea obiectivului prevăzut în contract, raport ce va fi depus împreună cu raportul final conform art.5 lit.m) din contract.

Art 6- Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:


 • a) - să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) - să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

 • c) - să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) - să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a proiectului.

 • e) - să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) ~ să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terților


Art.7- în sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art8- Participarea terțelor părți nu este permisă.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art 9- Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau virează direct în contul __________________________sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

 • •  30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

 • •  60% tranșe intermediare în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

 • •  10% tranșa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final

 • (2) Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea tranșei avansate


 • (3) Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate suspenda, cu

notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către ______________________________ a oricăreia dintre obligațiile sale

contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 alin 1 lit f din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, este exclusă posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii prezentului contract

 • (5) Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului in funcție de incasarile veniturilor proprii si de execuția bugetara a Autorității Finanțatoare, cu posibilitatea de a fi virate si in anul bugetar următor in condiții bine justificate.

CAPITOLUL VI- Fiscalitate

Art10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art 11- Efectuarea cheltuielilor de către__________________________

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de ia Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către _____________________________numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către_____________________________conform bugetului detaliat al

Proiectului cu suma aprobată prin HCL nr.......... din.......... privind acordarea finanțării

nerambursabile și prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.6 la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local ai municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - șl după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a


verificărilor efectuate, că______________________________a folosit sau folosește fondurile și/sau

bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) ____________________________ are obligația de a restitui Municipiului Bacău prin Direcția de

Asistenta Sociala Bacau în termen de 5 zile lucrătoare de ia primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentul contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost

posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către_____________________________, Municipiului Bacău prin

Direcția de Asistenta Sociala Bacau în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată____________________________în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.________________________________

achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, trebuie sa

respecte procedura de achiziție prevăzută de O.U.G nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Art 12 - Informare

(1) ___________________________furnizează Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta

Sociala Bacau toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate solicita oricând _________________________________ informații cu privire la stadiul activităților, _____________________________având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.


Art 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) _____________________________ va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea

sumelor primite. în acest scop__________________________ va prezenta Municipiului Bacău

prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau :

 • - raportări lunare: vor fi depuse până la data de 5 ale lunii următoare

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe;

 • - un raport final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect, precum si detalii si dovezi privind atingerea țintelor si/sau obiectivelor proiectului atasand fotografii sau orice alte dovezi care atesta ca scopul proiectului a fost atins.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa 4 la Ghidul solicitantului și vor fi însoțite

obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de_____________________________, în

copie, precum și documente justificative care să ateste respectarea prevederilor art. 11, alin. (10) din prezentul contract. La solicitarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau, va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar,_____________________________, va prezenta decontul

aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare, precum și în format electronic la registratura Autorității Finanțatoare.

 • (5) în scopul informării Municipiuiui Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau cu

privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului,_______________________________va

elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art 14 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiilor de evaluare.

 • (2) Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art 15 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, ____________________________este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către_____________________________, pe

baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către __________________________ , iar acesta are obligația să

prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și

de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

Art 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) ______________________________are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și

produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau . Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • • obiectivele și durata Proiectului;

 • * finanțarea acestuia de către Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL X - Răspundere contractuală

Art 19 __________________________ își asumă întreaga răspundere tehnică și

supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art20____________________________răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și

suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art21___________________________ răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor

necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.22 ____________________________ răspunde de exactitatea datelor prezentate în

documentele justificative de plată.

Art23__________________________ răspunde de păstrarea documentelor care au stat la

baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv intârziate sau refuzate.

Art25 în cazul în care___________________________ nu respectă prevederile prezentului

contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul următor.

Art26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau

 • (1) ___________________________ nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este

folosită, răspunderea Municipiului Bacău și a Direcția de Asistenta Sociala Bacau nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care_____________________________ va fi ținut responsabil față de

terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau nu răspunde în cazul

nerespectării legislației în vigoare de către_____________________________ sau de către angajați,

colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului


Art27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de Autoritatea Finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art28 Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care____________________________angajează, în termen

de 6 luni de la semnarea contractului, persoane juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art29 Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul dacă_____________________________este în lichidare voluntară, se află în faliment sau

dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art30 Municipiului Bacău prin Direcția de Asistenta Sociala Bacau poate rezilia contractul dacă___________________________nu demarează realizarea contractului în termenul

stabilit în contract.

Art31 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) tn cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

 • (5) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum și pentru sumele primite și nejustificate, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

Art 32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

ArL 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în termen de 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAPITOLUL XIV -Penalități

Art36 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV — Litigii

Art37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.


CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale

Art. 38 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Direcția de Asistenta Sociala Bacau :

Direcția de Asistenta Sociala Bacau, în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492.

 • b) Pentru Beneficiar:

______________________________________________________________, în calitate de reprezentant legal al

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41. Bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr.__________din___________________constituie anexă la prezentul contract.

Art42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare având aceeași forță de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.


PRMAR

BENEFICIAR

ORGANIZAȚI A/ASOCIAT1A/FUNDATI A/

BIROU FINANCIAR CONTABIL

REPREZENTANT LEGAL

VIZAT JURIDIC

COORDONATOR DE PROIECT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

RESPONSABILUL FINANCIAR

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr..................i....................... [Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare] [Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de piață:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului I plata intermediară /

piața finală ]1 în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorui cont bancar:.................................................

Subsemnatul/a............................. prin prezenta certific că informațiile furnizate în această

cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura, ștampila ]

ANTET


Către,

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr.............................. reprezentând

tranșa nr......... respectiv........% , în valoare de............lei și a aportului propriu, pentru proiectul

„........................................." care a avut/are loc în.............. în perioada..........................

Data:.............................

Reprezentant legal,

Numele și prenumele Semnătura..................


Coordonator proiect,

Numele și prenumele

Semnătura......................

Ștampila organizației,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUN N1COLAE-OVID1



RAPORT DESCRIPTIV

INTERMEDIAR/FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar șl de persoana de contact.

 • • Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extinde# paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descriere

  • 1.1. Numele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare1:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile tlntă2 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite):

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

 • 3.  Activitățile proiectului

rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

 • 4. Mediatizarea Proiectului________________________________________________________________

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

“Grupuri țintă" sunt grupuriie/entitățiie care vor fi direct afectate tn mod pozitiv de Proiect ia niveiui Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali’ sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivei de societate sau sector în mare.

II.     Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare

■ Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • •  Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă

nr................./.......... respective suma de.....................

 • *  Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului.........lei, din care :

 • -  contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

 • -  sume reprezentând finanțare nerambursabilâ de ie bugetul local în baza

contractului de finanțare nr.........din............, respectiv suma...........

lei, din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b.  sume neutilizate:

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr. crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. și data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației/fundației/organizațiel/cultului

Semnătura........................

Numele coordonatorului programului/proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar ai asodațjei/fundației/organizației/cultulul: Semnătura...........................

Data de raportare:.............................

Data trimiterii raportului:....................................

Ștampila

1

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitâțile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului (Ex.: elevii de liceu din Bacău)

2

“Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului. (Ex Elevii clasei a X-a C de la

liceul..)

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C-CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secp'unea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

3

       Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

4

       Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.. Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract)

5

rugăm enumera# toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar-dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

6

Mediatizarea Proiectului_________________________________________________________________

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe webslte-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

7

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului. (Ex.: elevii de liceu din Bacău)

8

“Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia In mod direct de pe urma proiectului (Ex. Elevii clasei a X-a C de ia

liceul..)

9

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la nivelul Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali” sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

10

"Grupuri țintă" sunt grupuriie/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului.(Ex.: elevii de liceu din Bacău)

11

"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia tn mod direct de pe urma prolectuiul.(Ex. Eievil dasei a X-a C de la liceul..)

12

* „Zona / obiectiv țintă" va fi descrisă în căzui proiectelor de mediu (zone din natură), CULTE (iâcașe de cult), sau orice ait proiect la care se impune acesta precizare.

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV~urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C -CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1 Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activități lor. (maxim 5 rânduri)

13

      Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

14

      Indicați numărul de cont precizat In formularul de identificare anexat Contractului.

N B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).

15

rugăm enumerați toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar- dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

16

Întreaga perioadă de implementare a Proiectului

"Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect ia nivelul Scopului Proiectului, și “beneficiarii finali" sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector în mare.

17

Numai in cazul activităților de ingrijire la domiciliu

18

Numai In cazul activitatllor de ingrijire Ia domiciliu

19

In cazul activitatllor de ingrijire la domiciliu se va preciza timpul alocat pentru beneficiarii deplasabili si nedeplasabili.

20

1 doar pentru proiecte sociale.

1 doar pentru proiecte sociale

21

în cazul în care solicitantul mai are contractată o finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul și cuantumul acesteia.