Hotărârea nr. 112/2016

Hotărârea nr.112 din 05.04.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului judiciar.


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului judiciar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 05.04.2016;

Având in vedere:

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului judiciar;

-Ordinul Prefectului nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 2423 din 04.04.2016;

-Raportul compartimentului de resort nr. 2424 din 04.04.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 491/05.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 492/05.04.2016 ai Comisiei de specialitate nr.2, nr. 493/05.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 494/05.04.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 495/05.04.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile HCL nr. 65/ 2016 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia;

-Prevederile HCL nr. 66/ 2016 privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2), ale art. 72 (1) și (2) și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” și (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcția de primar al municipiului Bacău, județul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului judiciar, începând cu data rămânerii definitive a deciziei penale nr. 38/C/2016 din data de 01.04.2016, până la încetarea acestei situații.


Art. 2, - Prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 65 și 66 din 15.03.2016 sunt și rămân în vigoare.


Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 4. - Hotărârea va fi c


Administrativ, Prefectului


112 05.04 .2016

' P fll'R.T.'Ex.l/Ul.l-AÎ


NR.

DINDirecției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane și u și persoanei nominalizate la art. 1.


AN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI