Hotărârea nr. 104/2016

Hotărârea nr.104 din 31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. 3103/ 02.03.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 22151/ 08.03.2016;

-Referatul nr. 78096/ 10.03.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 2014 din 22.03.2016;

-Raportul compartimentului de resort nr. 2015 din 22.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 455/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 456/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 457/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 458/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 459/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile ari. 3 (4), ale art. 21 (2), precum și ale pct. III.5 din Anexa la Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1347/ 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

-Prevederile art. 47 (l), ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău,;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii terenului în suprafață de 2250 mp, situat în Bacău, str. Dumbrava Roșie, nr. 1 - 3, teren aferent Serviciului Fiscal al municipiului Bacău, conform planului de amplasament - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 174/ 1999 sunt și rămân în vigoare.

ART, 3 - Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Direcției G           ignale a Finanțelor Publice Iași.


NR.

DIN 31.03.2016

V-B.. l.DJ R.TJ&.1/IM1-A-ÎCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ ih


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Str. Dumbrava Roșie


S+P+4 5= 1019 mp


GARDA FINANCIARA

C2 P+3 5=381 mp


IMPOZITE SI AXE LOCALE


N.C.76471

C4

I                91-

S=91 mp


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTA VIORICA


Nota: Clădirea C1 are o suprafața totala de 1019 mp din care 260 mp se afla pe terenul Direcției De Finanțe Bacau, iar 759 mp se afla pe terenul Consiliului Local Bacau.


Limita teren Consiliu Local Bacau predat in ---administrarea Direcției de Finanțe Bacau-ANAF

Șa 2250 mo

Limita teren Direcția de Finanțe Bacau • ANAF-achizllionat In anul 1993

5=615 mn


GEO

("L4—£.

Sef p


■i'1


Proce

Verifica Administrator ■


646650


S.C. GEOSILVA S.R.L.

JLAN CP .1. clasa I ser-a RO-B-J nr. 0783

Ttfazfc-          —


O 2314558S,


DE

AignniZAR


Ihg. Savescu lno(. Sayesâi.apdan OOT.IAȘI


646700