Hotărârea nr. 103/2016

Hotărârea nr.103 din 31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 65/ 2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 65/ 2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Referatul nr. 78088/14.03.2016 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2041/ 22.03.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2042/ 22.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 450/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 451/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 452/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 453/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 454/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă completarea numerelor curente 1 și 3 din art. 1 la HCL nr. 65/ 2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii, acestea urmând sa aibă acest conținut:

Nr. Crt

Denumire imobil

Elemente de identificare

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

Coș de fum aferent PT 9(CT 5 Cornișa)

Str.Carpati, coș zidărie pe cadre, lipit de bloc bară

Str.Carpati, suprafața construită=10mp coș zidărie pe cadre, lipit de bloc bară Suprafață teren aferent=10mp

2.

Cos fum aferent PT 6(CT2 Cremenea)

Str.Cremenea nr.2, cos zidărie pe cadre, independent de structura blocului

Str.Cremenea        nr.2,        suprafață

construită-14mp, cos zidărie pe cadre, independent de structura blocului Suprafață aferentă teren-11 mp

ART. 2 - Planurile de amplasament reprezintă Anexele nr. 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri. ART, 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 65/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

icată și adusă la îndeplinire de Compartimentul Administrare și InventariereaART. 4 - Hotărârea vțj^qiț Patrimoniului și Di®e

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ

NR.


DIN 31.03.201

V.B.. I Dj RTJFjlI/DiI-A-2

ROMÂNIA

.JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. /

LA HOTARAREA NR./jJJ DIN 31.03.2016PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

10

Mun. Bacau, str. Carpati - PT 9


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


Imobil cu nr.

cad.908T


A. Date referitoare ia teren

-

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

I

Ce

10

CONTRASEMNEAZĂ»

neimprefmuit                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU t

Total

10

BtJKL A VIUKICA


A Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni

CI

CIE

10

Cosdsfum

_

Total

10

Suprafața tataia măsurată " 10m.p Suprafața din act m.p

Inspector


Executant,

S.C GEOPO1NTEXPERTS.R.L.

P.F. Autorizata ing.Luclan DRAGOMIRESCV

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din terenROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIU L LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. 2j

LA HOTARAREA NR,^0joiN 31.03.2016PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

14

Mun. Bacau, str. Cremenea * PT 6


Nr. Cartea Funciara nr.


PT

08 \ ■

174.

ferea mun. . ] Bacau»     '

\     Imobil cu 1

\ nr. cadastral

\ 1»


X Date referitoare la teren

~7JF.---

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

14

Teren nrimprejmuit

Total

14


Bltltm dt pnkcll* X. Y STEREO 71


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU BORTĂ VIORICAB. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

1. 11 1

Mențiuni

CI

CIE

11

Cos de fum

Total

11

Suprafața totala masurata ■> 14 m.p.

Suprafața din act “ • m.p.


Executant,

S.C. GEOPOINT EXPERT S.R.L.

P.F. Autorizata ing.Lucian DRAGOMIRESCU Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren