• Hotărârea 401/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 401 din 29.12.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul "Mihai Eminescu" în vederea organizării "Zilelor Colegiului Mihai Eminescu", în perioada 12-15 ianuarie 2017.
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 400 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul UAT- Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată.
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 399 din 29.12.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 398 din 29.12.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri, transmiterea acestora către S.C. CRAB S.A spre administrare şi exploatare şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bacău în sensul includerii în contract a bunurilor.
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 397 din 29.12.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr.174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 396 din 29.12.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - "Reamenajare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile 9 Mai- Bulevardul Unirii, Municipiul Bacău", în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi demolării parțiale a acestuia, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 395 din 29.12.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 394 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Constantin Ene și str. Arcadie Șeptilici.
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 393 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Pieței nr. 1.
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 392 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 1.051 m.p. proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Dumbrava Rosie, nr. 2 in favoarea S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. in vederea realizarii obiectivului "construire hotel si refunctionalizare Casa Cancicov".
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 391 din 29.12.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 390 din 29.12.2016 Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău pentru titularii de contracte de închiriere a căror durată a expirat, în conformitate cu HG nr. 962/2001 și OG nr. 221/2015.
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 389 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 275/2014 prin care s-a dat în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, terenul în suprafaţă de 2000 mp, situat în Bacău, str. Ernest Târţescu, către Asociaţia Lumina.
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 388 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Hâncu Ciprian și domnul Grigori Adrian Cătălin și incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 387 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 113, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privataBENEFICIAR: S.C. VENICI COMSERV S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 386 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 4.168 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Capitan Ernest Tartescu, nr. 4 si schimbarea functiunii din teren agricol extravilan in institutii publice si servicii pentru suprafata de 3.749 m.p. si drum pentru suprafata de 419 m.p. pentru CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE MARMURA, GRANIT SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR. CAPITAN ERNEST TARTESCU, NR. 4, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privataBENEFICIARI: NEAGU GHEORGHE SI NEAGU LACRAMIOARA, din Bacau.
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 385 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 384 din 29.12.2016 Hotărâre privind revocarea HCL nr.310/2002, a HCL nr.46/27.02.2003, a HCL nr.291/18.10.2016 si a HCL nr. 294/18.10.2016, ca rămase fără obiect.
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 383 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 382 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 270/30.09.2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 381 din 29.12.2016 Hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, aprobate prin H.C.L. nr. 17/ 05.02.2016 până la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2017.
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 380 din 29.12.2016 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016.
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 379 din 29.12.2016 Hotărâre de modificare a HCL nr.135 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 378 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 377 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/2015 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 376 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea Funcţiilor Publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 375 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2017.
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 374 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2017.
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 373 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI DE ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL BACĂU.
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 372 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 371 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 370 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2017 prin diminuarea cotei standard a taxei pe valoare adaugată.
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 369 din 29.12.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/20.10.2014, ca urmare a diminuării cotei standard de TVA de la 20% la 19% conform Legii nr. 227/2015, începand cu facturile emise în luna ianuarie 2017.
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 368 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău.
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 367 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată şi completată.
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 366 din 29.12.2016 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 365 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 364 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Bacău - 29.12.2016

  Hotărârea nr. 363 din 29.12.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2016, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Bacău - 19.12.2016

  Hotărârea nr. 362 din 19.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2017.
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Bacău - 19.12.2016

  Hotărârea nr. 361 din 19.12.2016 Hotărâre privind modificarea preţului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL nr. 15/27.01.2014, urmare a diminuării cotei standard de TVA.
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Bacău - 19.12.2016

  Hotărârea nr. 360 din 19.12.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Parohia "Sfinții Voievozi" Șerbănești, Decanatul Romano - Catolic, Fundația "Sfântul Ioan Bosco" și Parohia "Sf. Dumitru - Narcisa", la organizarea unor activități cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Bacău - 19.12.2016

  Hotărârea nr. 359 din 19.12.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația "Betania" în vederea organizării spectacolului caritabil " Zâmbet pentru copii", ce va avea loc în data de 23.12.2016 la Teatrul de Vară "Radu Beligan".
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Bacău - 19.12.2016

  Hotărârea nr. 358 din 19.12.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 357 din 06.12.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 356 din 06.12.2016 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 355 din 06.12.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Colegiul Național de Artă "George Apostu" și Școala Gimnazială "George Bacovia" din Bacău în vederea organizării unor spectacole.
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 354 din 06.12.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău la organizarea proiectului intercultural/ interetnic "Ziua Minorităţilor Naţionale", în data de 13 decembrie 2016.
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 353 din 06.12.2016 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada desfăşurării Târgului de Crăciun, a dreptului de folosinţă asupra a trei căsuţe de lemn, către Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia Betania ȘI Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Bacău.
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Bacău - 06.12.2016

  Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 351 din 29.11.2016 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2016 - ianuarie 2017.
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 350 din 29.11.2016 Hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr.199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 349 din 29.11.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr.174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri.
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 348 din 29.11.2016 Hotărâre prin care se ia act de renunţarea la dreptul de proprietate, în vederea realizării unui drum public, asupra suprafeţei de 1271 mp, teren ce a aparţinut mai multor persoane.
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 347 din 29.11.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr.140/2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii şi Tineretului.
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 346 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, strada N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeş, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuţă, str. Şoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrăşcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str.Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Şerbăneşti şi str. Orizontului.
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 345 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel şi o locuinţă vacantă, doamna Caia Viorica şi doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobişteanu Elena-Violeta, locuinţă vacantă şi doamna Rotila Iulia-Ramona şi încheierea de contracte de închiriere.
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 344 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 343 din 29.11.2016 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinţei Civile nr.7535/2015 pronunţată în dosarul nr.10067/180/2015 şi a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 342 din 29.11.2016 Hotărâre privind modificarea destinatiei stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 incheiat pentru suprafata de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat catre d-na Ivasc Mariana.
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 341 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT, COPERTINĂ ŞI PLATFORMĂ COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STRADA GĂRII, NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a C.N. CĂI FERATE CFR SABENEFICIAR: SC MASSARO TRANS SRL, din loc. Mangalia Jud. Constanţa
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 340 din 29.11.2016 Hotărâre privind preluarea de către Municipiul Bacău a sistemelor de iluminat public de la E-on Distribuție România SA.
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 339 din 29.11.2016 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 76 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.11.2016.
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 338 din 29.11.2016 Hotărâre privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 337 din 29.11.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Bacău nr.183/31.05.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bazinului de Înot Bacău, structură în cadrul Direcţiei Administrare Baze Sportive.
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 336 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea "HĂRŢILOR STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BACĂU".
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 335 din 29.11.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului "Microrevelionul Persoanelor Vârstnice".
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 334 din 29.11.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.238/31.08.2016 prin care a fost aprobată participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Semimarathon-manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău.
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 333 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea incheierii unui parteneriat cu Federatia Romana de Dans Sportiv din Romania, in vederea sustinerii financiare a participarii sportivilor Beca Alin Andrei si Tampau Catalina, la Campionatul Mondial care va avea loc in Letonia (Riga) in data de 19 decembrie 2016.
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 332 din 29.11.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația "Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău" la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia.
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 331 din 29.11.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi Asociația Liga Studențească din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea organizării unor spectacole.
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 330 din 29.11.2016 Hotărâre de modificare a HCL nr.246 din 03.12.2015, privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 329 din 29.11.2016 Hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind aprobarea înfiinţării societăţii "THERMOENERGY GROUP" SA Bacău.
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Bacău - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 328 din 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 327 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Complex Multifuncțional - Comercial și Ansamblu Rezidențial, Bulevardul Unirii, nr.30-32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.Beneficiar - SC TEHNOSTRADE SRL din Bacău.
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 326 din 08.11.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociaţia Surf The Earth Project (STEP) la întâlnirea ocazionată de Summitul Tinerilor, ediţia I "Scrie Povestea Generaţiei Tale", ce se va desfăşura în perioada 11.11.-16.11.2016 la Timişoara.
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 325 din 08.11.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern, în vederea organizării Campionatului National de Sarituri in Apa juniori C+D si a Campionatului National de Inot Copii 10-11 ani.
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 324 din 08.11.2016 Hotărâre privind alocarea sumei de 158.400 lei in vederea amplasarii unui patinoar artificial in Municipiul Bacau in perioada 1 decembrie 2016 - 1 martie 2017.
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 323 din 08.11.2016 Hotărâre privind punerea la dispoziția unităților de învățământ liceal din municipiul Bacău a sălii Teatrului de Vară "Radu Beligan" pentru organizarea Balului Bobocilor.
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 322 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 69229/09.09.2014 incheiat intre Municipiul Bacau si domnii Jicmon Gheorghe si Jicmon Maria pentru obtinerea Autorizatiei de Construire « balcon cu rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor » pe terenul situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatori, nr. 7, sc. B, ap. 7.
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 321 din 08.11.2016 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Bacau nr. 441/ 28.12.2010, prin care a fost aprobată infiintarea Club Sportiv Municipal Bacau 2010 sub autoritatea Consiliului Local Bacau.
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 320 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea organizarii Festivalului " Sarbatori de Iarna 2016" in perioada 05-31 decembrie 2016, cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Bacău - 08.11.2016

  Hotărârea nr. 319 din 08.11.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 318 din 31.10.2016 Hotărâre privind iniţierea demersurilor legale în vederea evaluării Municipiului Bacău ca şi potenţial "Oraş European al Sportului 2017".
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 317 din 31.10.2016 Hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr.11 la HCL Bacau nr.113/20.04.2016 prin care au fost aprobate actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 316 din 31.10.2016 Hotărâre privind darea în administrarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 315 din 31.10.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" și Muzeul Memorial al Holocaustului - Washington, la organizarea unui program de pregătire pentru funcționarii publici și personalul din administrație, cu tematica antisemitismului, extrem-naționalismului, homofobiei, intoleranței, rasismului xenofobiei și Holocaustului.
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 314 din 31.10.2016 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău și de Ministerul Afacerilor Interne.
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 313 din 31.10.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 312 din 31.10.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Bacău al imobilului - teren în suprafață de 1 ha, situat în Bacău, Tarlaua 52, parcela 1633/75.
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 311 din 31.10.2016 Hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafață totală de 997 mp situat în strada Abatorului nr. 5 și Calea Moinești și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu S.C. DEDEMAN SRL în vederea construirii unui sens giratoriu.
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 310 din 31.10.2016 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 179 mp aflat în incinta PT nr. 64 din Bacău, str. Ștefan cel Mare, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 309 din 31.10.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Mihail Kogălniceanu, str. Oituz, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea Parcului, str. Dumbravei, str. Mărăşeşti şi Aleea Ateneului.
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 308 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Prelungirea Bradului, str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureş şi str.Tolstoi.
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 307 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Holtului, str. Milcov și str. Alecu Russo.
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 306 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Alexei Tolstoi.
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 305 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Păduraru Constantin Ciprian și doamna Roșu Marinela și incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 304 din 31.10.2016 Hotărâre privind atribuirea unui nume Școlii Sanitare Postliceale Bacău.
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 303 din 31.10.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui MACOVEI ALEXANDRU-FLORIN cu domiciliul în Bacău, str. Frunzei, nr. 35.
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 302 din 31.10.2016 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.11/2011 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr.155/2010.
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 301 din 31.10.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primaruui Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 300 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a depozitului judeţean de deşeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău.
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 299 din 31.10.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "George Bacovia" din Bacău, la organizarea ediției a II-a a Conferinţei naţionale cu participare internaţională "Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective - DECRET", ce se va desfăşura în perioada 24 - 25 noiembrie 2016.
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 298 din 31.10.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național "Vasile Alecsandri" și Colegiul Național de Artă "George Apostu", în vederea organizării Balului Bobocilor, la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău.
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 297 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 296 din 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2016, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Bacău - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 295 din 31.10.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, pilotului Șocae C. Voicu.
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 294 din 18.10.2016 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 310/2002 privind transmiterea către ANL a suprafeţei de teren de 1730 mp situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20 şi a HCL nr.46/27.02.2003 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a suprafeţei de 746,50 mp teren situat în strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafaţa de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002, în vederea executării construcţiilor de locuinţe pentru tinerii medici.
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 293 din 18.10.2016 Hotărâre pentru completarea HCL nr. 174/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiţii.
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 292 din 18.10.2016 Hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, a unei părți din bunul imobil - "Clădire locuinţe", bloc nr. 5, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraş nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 291 din 18.10.2016 Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 290 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea inceperii activitatii sectiei "fotbal" din cadrul Clubului Sportiv Stiinta Municipal Bacau, prin preluarea a doua grupe de juniori nascuti in anii 1998 si 2001.
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 289 din 18.10.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Internațional și pentru Drepturile Omului - CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film "Dracula", la organizarea evenimentelor ce fac parte din Programul național cultural "Artă contra Drog" 2016, ce se vor desfăşura în data de 18 octombrie 2016 la Bacău.
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 288 din 18.10.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la organizarea Concertului Extraordinar de Crăciun, ce se va desfăşura în data de 06 decembrie 2016 la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău.
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 287 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei pentru anul 2016 având în vedere că Municipiul Bacău este membru al Asociației "Oraşe Energie România"(OER).
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 286 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 285 din 18.10.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul "Extindere reţea apă strada Chimiei din municipiul Bacău".
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Bacău - 18.10.2016

  Hotărârea nr. 284 din 18.10.2016 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire, familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2016 - 31 martie 2017.
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 283 din 30.09.2016 Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, către SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău.
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 282 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Protecţie conductă de transport apă Dn 800 mm, la subtraversarea albiei râului Tazlăul Sărat".
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 281 din 30.09.2016 Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuinţelor ANL din municipiul Bacău pentru titularii de contracte de închiriere a căror durată a expirat după data de 31.07.2015, pentru contractele de închiriere care s-au încheiat după această dată, precum şi stabilirea sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, în conformitate cu HG nr.962/2001 şi OG nr.221/2015.
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 280 din 30.09.2016 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie - noiembrie 2016.
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 279 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE - ETAPA I ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUPENI, NR. 50 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: DORU CĂTĂLIN, DORU DANIELA, din Bacău.
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 278 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 1 Mai.
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 277 din 30.09.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 276 din 30.09.2016 Hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 275 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Manoliu Gina și doamna Ciucă Laura și incheierea de contracte de inchiriere.
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 274 din 30.09.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, la organizarea celei de a XXX - a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 1 - 5 octombrie 2016.
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 273 din 30.09.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului "Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice".
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 272 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 07 - 09 octombrie 2016, cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 271 din 30.09.2016 Hotărâre privind punerea la dispoziţie gratuit a unor spaţii, în vederea desfăşurării de activităţi de educaţie şi învăţământ de către elevii din unităţile de învăţământ liceal, profesional și tehnic din municipiul Bacău şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi.
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 270 din 30.09.2016 Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Bacău - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 269 din 30.09.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 268 din 21.09.2016 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Bacău a sumei de 15.000 lei în vederea susţinerii financiare a participării Asociaţiei Club "Golden Boys" Bacău la EMF Champions League ce va avea loc la Maribor-Slovenia în perioada 22-25 Septembrie 2016.
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 267 din 21.09.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 266 din 21.09.2016 Hotărâre privind înființarea unor grupe de educație antepreșcolară (0 - 3 ani)în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 265 din 21.09.2016 Hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii SC Compania Regională de Apă Bacau SA şi a cauzelor care au dus la producerea avariilor intervenite la aducţiunea de apă de la Valea Uzului, în urma cărora alimentarea cu apă a întregului oraş a fost sistată.
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 264 din 21.09.2016 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind administrarea Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 263 din 21.09.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanţare al proiectului "Reabilitare și modernizare Insula de Agrement Bacău", cuprins în Programul Operaţional Regional 2007-2013, al carui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 31.12.2018.
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 262 din 21.09.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanţare al proiectului "Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, Municipiul Bacău", cuprins în Programul Operaţional Regional 2007-2013, al carui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 01.11.2016.
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Bacău - 21.09.2016

  Hotărârea nr. 261 din 21.09.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanţare al proiectului "Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale - Milcov - intersectie strada Letea din Municipiul Bacau" cuprins în Programul Operaţional Regional 2007-2013 al carui termen de finalizare se prelungeste pana la data de 01.11.2016.
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 260 din 12.09.2016 Hotărâre privind punerea la dispoziţie gratuit a unor spaţii în vederea desfăşurării de activităţi de educaţie şi învăţământ de către copiii din unităţile de învăţământ primar şi gimnazial din municipiul Bacău şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi.
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 259 din 12.09.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația CENASPER Bacău la organizarea primei ediţii a SALONULUI DE TOAMNĂ AL MUZICII FOLK ȘI BLUES-Bacău 2016.
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 258 din 12.09.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea unui eveniment cultural.
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 257 din 12.09.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017, completată prin HCL nr.245/31.08.2016.
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 256 din 12.09.2016 Hotărâre privind încheierea unui Acord de Cooperare/Protocol de Parteneriat, între Municipiul Bacău și Uniunea Armenilor din România- Sucursala Bacău.
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 255 din 12.09.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Bacău - 12.09.2016

  Hotărârea nr. 254 din 12.09.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 253 din 31.08.2016 Hotărâre privind completarea articolului 1 din HCL nr. 229 din 17.08.2016, privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău a celei de a XXVI - a ediţii a Expoziţiei - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei", eveniment ce se va desfăşura în perioada 14 iulie - 20 august, la Bacău
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 252 din 31.08.2016 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Asociația Sport Club Bacău.
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 251 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUpentru CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII, SPĂLĂTORIE, ÎNCHIRIERI AUTO, BIROU ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DR. ALEXANDRU ȘAFRAN, NR. CADASTRAL 70547, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PANAITE CONSTANTIN-CRISTIAN, LISITA CLAUDIU-NAPOLEON, LISITA LILIANA, din Jud. Bacau.
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 250 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015 încheiat între Municipiul Bacău și M.C. MED S.R.L. pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr.3 - 5.
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 249 din 31.08.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 248 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Amarandei Lidia de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 247 din 31.08.2016 Hotărâre privind completarea și modificarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 246 din 31.08.2016 Hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 106/ 05.06.2015.
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 245 din 31.08.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017.
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 244 din 31.08.2016 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 243 din 31.08.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat.
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 242 din 31.08.2016 Hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune a activităţii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău".
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 241 din 31.08.2016 Hotărâre pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judetul Bacău a activităţii de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu şi aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu.
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 240 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 239 din 31.08.2016 Hotărâre privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 238 din 31.08.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Semimarathon - manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău.
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 237 din 31.08.2016 Hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 2057, pronunțată la data de 30.10.2013 în dosarul nr. 2338/110/2009 de către Tribunalul Bacău, modificată prin Decizia nr. 3683 din 14.11.2014 a Curtii de Apel Bacau.
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 236 din 31.08.2016 Hotărâre privind premierea unor elevi din municipiul Bacău care au obţinut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2016 și la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2016 și completarea HCL nr. 323/2013.
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 235 din 31.08.2016 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 83 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 12.08.2016
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Bacău - 31.08.2016

  Hotărârea nr. 234 din 31.08.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 233 din 17.08.2016 Hotărâre privind constatarea existenței unei situații deosebite în municipiul Bacău și acordarea ajutorului de urgență pentru populație, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în această perioadă.
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 232 din 17.08.2016 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivei de la Sport Club Municipal Bacău, Aniței Georgiana și a antrenorului Nemțeanu Cristi pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2016.
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 231 din 17.08.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice.
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 230 din 17.08.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău la întâlnirea pentru informare și pregătire a celui mai mare Festival Sportiv European, Jocurile Ruhr-ului, ce se va desfăşura în perioada 04.09. - 09.09.2016 la Hamm, Germania.
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 229 din 17.08.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău a celei de a XXVI - a ediţii a Expoziţiei - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei", eveniment ce se va desfăşura în perioada 14 iulie - 20 august, la Bacău.
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 228 din 17.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective în vederea ocupării funcţiei de manager al "Teatrului Municipal" Bacovia.
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 227 din 17.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unei persoane care să asigure managementul Teatrului Municipal "Bacovia" până la data începerii executării noului contract de management.
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 226 din 17.08.2016 Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 225 din 17.08.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Bacău - 17.08.2016

  Hotărârea nr. 224 din 17.08.2016 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august - septembrie 2016.
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.223 din 29.07.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16494/3/2016.
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.222 din 29.07.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15717/3/2016.
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.221 din 29.07.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16347/3/2016.
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.220 din 29.07.2016 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/27.09.2012 in sensul inlocuirii a doi membri din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru analizarea solicitarilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentatiilor de urbanism tip PUD si PUZ si a altor solicitari ale investitorilor persoane fizice si juridice pentru realizarea unor obiective de investitii in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.219 din 29.07.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix, dat în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.218 din 29.07.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Milcov, str. Miron Costin, str. Lalelelor, str. Viorelelor, str. Mircea Eliade, str. Mărășești, str. Panselelor, str. Carpați, str. Violetelor și str. Garofiței.
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.217 din 29.07.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul "R.K. tronson colector canalizare strada Mihai Viteazu, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.216 din 29.07.2016 Hotărâre privind îndreptare eroare materială strecurată în HCL nr. 186/ 2016 prin care s-a aprobat vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.215 din 29.07.2016 Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.214 din 29.07.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere de director la Centrul Bugetar Creșe.
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.213 din 29.07.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale " pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.212 din 29.07.2016 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Bot Ruja și Dobraniș Elisabeta din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.211 din 29.07.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 174/31.05.2016 prin care s-a aprobat încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi satul Costeşti, raionul Ialoveni din Republica Moldova.
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Bacău - 29.07.2016

  Hotărârea nr.210 din 29.07.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Bacău - 13.07.2016

  Hotărârea nr.209 din 13.07.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Biserica Creștină Penticostală "Maranata", în vederea organizării unui concert de muzică creștină, la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Bacău - 13.07.2016

  Hotărârea nr.208 din 13.07.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Earth Project (S.T.E.P.), Direcția Județeană de Tineret și Sport și Federația Română de Baschet la organizarea proiectului "Bacău Streetball Challenge" ce se va desfăşura în perioada 16 - 17 iulie 2016.
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Bacău - 13.07.2016

  Hotărârea nr.207 din 13.07.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017.
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Bacău - 08.07.2016

  Hotărârea nr.206 din 08.07.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, în vederea organizării "Campionatului National de Sarituri in Apa Juniori C+D" si a "Campionatului National de Sarituri in Apa Seniori, Juniori A+B ce se vor desfăşura la Bacau în perioada 08-10 iulie 2016 si 29-31.07.2016.
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Bacău - 08.07.2016

  Hotărârea nr.205 din 08.07.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația "Ingenious Drama" a Festivalului național de teatru în limba română pentru tineri "The Ingenious Drama" - ediția a XVII - a, ce se va desfășura în perioada 10 - 19 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Bacău - 08.07.2016

  Hotărârea nr.204 din 08.07.2016 Hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2016.
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.203 din 23.06.2016 Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.202 din 23.06.2016 Hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Bacău.
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.201 din 23.06.2016 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință după declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.200 din 23.06.2016 Hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local.
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.199 din 23.06.2016 Hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri în Consiliul Local al Municipiului Bacău, aleși la data de 05.06.2016.
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Bacău - 23.06.2016

  Hotărârea nr.198 din 23.06.2016 Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.197 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.196 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Naţional "Gheorghe Vrânceanu" din Bacău, în vederea organizării unui eveniment la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău, în data de 16 iunie 2016.
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.195 din 31.05.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.194 din 31.05.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - poartă situat în Bacău, str. Oituz, nr. 85, în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.193 din 31.05.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - coş fum situat în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.192 din 31.05.2016 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de constructii autorizate.
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.191 din 31.05.2016 Hotărâre privind respingerea documentatiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE P + 4, STR. MAGURA CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din Jud. Ilfov.
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.190 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau.
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.189 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.188 din 31.05.2016 Hotărâre privind închirierea a cinci spaţii aflate în incinta halei de peşte - carne a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.187 din 31.05.2016 Hotărâre privind închirierea a cinci mese aflate în incinta Pieţei Centrale, careul 1A1 din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.186 din 31.05.2016 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.185 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Botezatu Liliana de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.184 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.183 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bazinului de Înot Bacău, structură în cadrul Direcţiei Administrare Baze Sportive.
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.182 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 56/ 2015 prin care s-au stabilit consumurile medii şi consumurile lunare de carburanţi, consumurile medii şi anuale de lubrifianţi pentru vehiculele din inventarul Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum şi măsuri de raţionalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora.
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.181 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.180 din 31.05.2016 Hotărâre privind stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinţei, valabilă până la data de 31.12.2016, precum şi aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL.
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.179 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2016 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.178 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.177 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.176 din 31.05.2016 Hotărâre privind acordul de principiu al municipiului Bacău pentru ridicarea în Parcul Catedralei a unui monument închinat eroilor neamului.
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.175 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.174 din 31.05.2016 Hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi satul Costeşti, raionul Ialoveni din Republica Moldova.
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.173 din 31.05.2016 Hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi municipiul Chişinău din Republica Moldova.
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.172 din 31.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Naţional Ferdinand I la organizarea conferinţei internaţionale «MoldaviaMUN», în perioada 26 - 29 mai 2016.
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.171 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău şi Academia Olimpică Română - Filiala Bacău, la organizarea Crosului Olimpic Naţional, ce se va desfăşura în data de 11 iunie 2016 la Bacău.
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.170 din 31.05.2016 Hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău şi Universitatea "Vasile Alecsandri" pentru derularea proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", pentru perioada contractuală 2013 - 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.169 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti, la organizarea celei de a VI-a ediţii a Raliului Moldovei, ce se va desfăşura în perioada 1 - 2 iulie.
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.168 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri », la organizarea celei de a X -a ediţii a Conferinţei Internaţionale «C.I.S.A. - International Conference of Applied Science», ce se va desfăşura în perioada 02 - 04 iunie 2016.
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.167 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acţiunea 2012, la organizarea proiectului «Cunoaşte-ţi ţara», ce se va desfăşura în perioada 01.06.2016 - 30.08.2016, în Bacău.
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.166 din 31.05.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamţ, în vederea organizării celei de a doua ediţii a Forumului Zonal de Arhitectură şi Urbanism "MOLDOVA REPER 2030", în perioada 10-11 iunie 2016 la Bacău.
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.165 din 31.05.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.164 din 31.05.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, preotului Ştefan Erdeş.
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Bacău - 31.05.2016

  Hotărârea nr.163 din 31.05.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, preotului Ioan Pleşcău şi preotului dr. Gabriel Ichim Radu.
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.162 din 18.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Naţional «Gheorghe Vrânceanu», în vederea organizării activităţilor dedicate sfârşitului de an şcolar, la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.161 din 18.05.2016 Hotărâre privind confirmarea mandatului avocaţial de reprezentare în dosarul nr. 11801/86/2012**, renumerotat 151/39/2016.
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.160 din 18.05.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15006/180/2014.
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.159 din 18.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/2015 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.158 din 18.05.2016 Hotărâre privind organizarea festivalului "Arlekin".
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.157 din 18.05.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul «Grigore Antipa», în vederea organizării activităţilor dedicate sfârşitului de an şcolar, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău.
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Bacău - 18.05.2016

  Hotărârea nr.156 din 18.05.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Bacău - 09.05.2016

  Hotărârea nr.155 din 09.05.2016 Hotărâre privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Bacău - 09.05.2016

  Hotărârea nr.154 din 09.05.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/2015.
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.153 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău.
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.152 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia "Insula Cercetaşilor" la organizarea "Festivalului Luminii", în data de 8 mai 2016.
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.151 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Naţional Ferdinand I la organizarea Conferinţei Internaţionale "MoldaviaMUN" în perioada 26-29 mai 2016.
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.150 din 28.04.2016 Hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN.
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.149 din 28.04.2016 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.15/110/2016.
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.148 din 28.04.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.147 din 28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.146 din 28.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăieşti, în scopul scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.145 din 28.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii.
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.144 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2.
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.143 din 28.04.2016 Hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii.
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.142 din 28.04.2016 Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi" din Bacău, a unui teren situat în Bacău, str.Calea Romanului, în suprafață de 833 mp.
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.141 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest Târțescu.
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.140 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii şi Tineretului.
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.139 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.138 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale.
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.137 din 28.04.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.136 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la proiectul social "Informat si implicat", finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.135 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.134 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2016.
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.133 din 28.04.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, HCL nr. 299/ 2014 şi HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a examenului de promovare în grad profesional.
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.132 din 28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 21/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015.
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.131 din 28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/universitar 2014 - 2015.
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.130 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federatia Romana de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau" ce se va desfăşura la Bacau în perioada 20 mai -29 mai 2016.
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.129 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea primei ediții a Festivalului Național de Cinematografie "The Eye Film Festival".
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.128 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Nicolae Vasilescu-Karpen" din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei, a festivităţilor de deschidere şi închidere a acestei olimpiade
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.127 din 28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Economic "Ion Ghica" din Bacău şi Şcoala Gimnazială nr. 10 din Bacău, în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.126 din 28.04.2016 Hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Onoare"și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la casătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016.
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.125 din 28.04.2016 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.124 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.123 din 28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.122 din 28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina şi domnului Agop Corneliu, profesori - antrenori emeriţi.
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.121 din 28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit.
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.120 din 28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembróschi, fotbalist.
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Bacău - 28.04.2016

  Hotărârea nr.119 din 28.04.2016 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.118 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Şcoala Gimnazială "Constantin Platon" Bacău, Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău şi Uniunea Armenilor din România - Filiala Bacău, în vederea organizării mai multor evenimente la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău.
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.117 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea organizării evenimentului sportiv "Finala de Tineret a Cupei României la Box" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-23 aprilie 2016.
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.116 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de partener împreună cu Asociaţia Beneva Bucureşti - cultural, social, educaţional la organizarea spectacolului de stradă «Drumul Crucii», în data de 26 aprilie 2016.
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.115 din 20.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Ansamblul Folcloric "Busuiocul", Colegiul Naţional "Ferdinand I", Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Bacău, Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare", Colegiul "Henri Coandă", în vederea organizării mai multor evenimente, la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău.
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.114 din 20.04.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.84/2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Bacău - 20.04.2016

  Hotărârea nr.113 din 20.04.2016 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Bacău - 05.04.2016

  Hotărârea nr.112 din 05.04.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului judiciar.
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Bacău - 05.04.2016

  Hotărârea nr.111 din 05.04.2016 Hotărâre privind diminuarea cotei standard de TVA si mentinerea tarifelor pentru serviciile de transport public local la nivelul celor aprobate prin HCL nr. 248 din 31.07.2013.
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Bacău - 05.04.2016

  Hotărârea nr.110 din 05.04.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 186/12.09.2014 privind aprobarea infiintarii societatii "Thermoenergy Group SA" Bacau si abrogarea HCL nr. 259 din 31.07.2013.
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Bacău - 05.04.2016

  Hotărârea nr.109 din 05.04.2016 Hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de management la Teatrul Municipal «Bacovia», cu acordul părţilor şi desemnarea unei persoane care să asigure interimatul managementului instituţiei.
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.108 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.245/2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.107 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi Programul de Investiţii pe anul 2016, ale Consiliul Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.106 din 31.03.2016 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie - mai 2016.
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.105 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.104 din 31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.103 din 31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 65/ 2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.102 din 31.03.2016 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 92,33 mp aflat în incinta PT nr. 13 din Bacău, str. Cornişa Bistriţei, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.101 din 31.03.2016 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 212,97 mp aflat în incinta PT nr. 11 din Bacău, str. Carpaţi, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.100 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Mihail Kogălniceanu, str. Oituz, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea Parcului, str. Dumbravei, str. Mărăşeşti şi Aleea Ateneului.
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.99 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.98 din 31.03.2016 Hotărâre privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară "Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului", d-lui Radu Mihai din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 44/ 1994, republicată.
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.97 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea procedurii de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, persoane fizice/ juridice cu domiciliul/sediul pe raza municipiului Bacău.
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.96 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu familiile şi persoanele care vor primi repartiţie pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.95 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă pentru tineri în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.94 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.93 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa Consiliului de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.92 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, în vederea organizării «Campionatului Naţional de înot copii (10-11 ani) etapa regională» şi a «Campionatului Naţional de înot cadeţi (12-14 ani) etapa regională».
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.91 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului şcolar « Săptămâna altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piaţa Tricolorului.
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.90 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău la organizarea evenimentului «Concert dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Filarmonicii M. Jora» în perioada 10 - 14 aprilie 2016.
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.89 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură «George Apostu» în vederea derulării proiectului «Expoziţia itinerantă Leonard Răchită - Impermanences», ce se desfăşoară sub genericul «Pe urmele lui Apostu»
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.88 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură « George Apostu » în vederea derulării proiectului «Spectacolul cărţii, spectacolul lumii - Omar Khayyam», ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 20 - 22 mai 2016.
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.87 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău în vederea organizării Balului Balurilor, ediţia a VI-a, la Teatrul de Vară «Radu Beligan» din Bacău, în data de 29.04.2016.
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.86 din 31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 10/ 2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017.
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.85 din 31.03.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei LUPU ELENA DANA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. A, ap. 10 pentru fiul GOLOVATIUC CRISTIAN ANDREI
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.84 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.83 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2016, de către Poliţia Locală a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.82 din 31.03.2016 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatului Compartimentului "Analiză şi Relaţii Consiliul Local".
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.81 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/ 2011, modificată prin HCL nr. 300/ 29.12.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, clasa şi expirarea perioadei de stagiu.
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.80 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată prin HCL nr. 299/ 29.12.2014, ca urmare a examenului de promovare în clasă, grade, trepte profesionale şi expirarea perioadei de stagiu.
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.79 din 31.03.2016 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015.
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.78 din 31.03.2016 Hotărâre privind plata cotizaţiei pe anul 2016 în calitate de membru al Asociaţiei "Administratorilor de Pieţe din România"
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.77 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul «Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău».
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.76 din 31.03.2016 Hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anii 2015 - 2016.
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.75 din 31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 274/ 28.12.2015 prin care s-a aprobat menţinerea pentru anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul anului 2015.
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.74 din 31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială la proiectul social "Informat şi implicat" finanţat prin Reprezentanţa UNICEF România, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.73 din 31.03.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Vilică Munteanu, profesor - arhivist.
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Bacău - 31.03.2016

  Hotărârea nr.72 din 31.03.2016 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, a d-lui Botoi Romică, supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Ecologist Român.
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Bacău - 25.03.2016

  Hotărârea nr.71 din 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/universitar 2014/2015.
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Bacău - 25.03.2016

  Hotărârea nr.70 din 25.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală «Pro Basarabia şi Bucovina» - Filiala Bacău la organizarea evenimentului dedicat celebrării «Unirii Basarabiei cu România din 1918», care se desfăşoară în perioada 25 - 27 martie, în Bacău.
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Bacău - 18.03.2016

  Hotărârea nr.69 din 18.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Bacău - 18.03.2016

  Hotărârea nr.68 din 18.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal «Bacovia» Bacău.
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Bacău - 18.03.2016

  Hotărârea nr.67 din 18.03.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Bacău - 15.03.2016

  Hotărârea nr.66 din 15.03.2016 Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar.
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Bacău - 15.03.2016

  Hotărârea nr.65 din 15.03.2016 Hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Bacău - 15.03.2016

  Hotărârea nr.64 din 15.03.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu.
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.63 din 07.03.2016 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din ,,Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM10 in municipiul Bacau si comuna Letea Veche", elaborate de catre MUNICIPIUL BACAU si SC THERMOENERGY GRUP SA , pentru anul 2015.
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.62 din 07.03.2016 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Manolache Cristinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.61 din 07.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.60 din 07.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/universitar 2014 - 2015
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.59 din 07.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal «Bacovia» Bacău.
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.58 din 07.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 39/2016 prin care s-a aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus.
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.57 din 07.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/2016 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2016.
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.56 din 07.03.2016 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la HCL nr. 52/2016.
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.55 din 07.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016.
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Bacău - 07.03.2016

  Hotărârea nr.54 din 07.03.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" la organizarea evenimentului social "Ţi-am luat un mărţişor".
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Bacău - 23.02.2016

  Hotărârea nr.53 din 23.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării concertului "Zi-i vioară...zi-i cu foc", la Teatrul de vară "Radu Beligan" din Bacău.
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Bacău - 23.02.2016

  Hotărârea nr.52 din 23.02.2016 Hotărâre privind aprobarea acordării "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la căsătorie şi care au domiciliul în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Bacău - 23.02.2016

  Hotărârea nr.51 din 23.02.2016 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 7864 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău str. Izvoare, fără număr, către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti.
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Bacău - 23.02.2016

  Hotărârea nr.50 din 23.02.2016 Hotărâre privind completare HCL nr. 50/2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare al burselor municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Bacău - 16.02.2016

  Hotărârea nr.49 din 16.02.2016 Hotărâre privind îndreptarea unei erori şi completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015.
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Bacău - 16.02.2016

  Hotărârea nr.48 din 16.02.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Turbinei, str. Aeroportului şi str. Prelungirea Bradului.
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Bacău - 16.02.2016

  Hotărârea nr.47 din 16.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 144/2012 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Bacău - 16.02.2016

  Hotararea nr.46 din 16.02.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 25/ 01.02.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Dragoş Daniel Ştefan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Bacău - 16.02.2016

  Hotararea nr.45 din 16.02.2016 Hotărâre privind reglementarea organizării şi desfăşurării de activităţi permanente şi/ sau temporare în spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din imobilele cu risc seismic I.
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.44 din 05.02.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Petrea Ana-Maria cu domiciliul în Bacău, sat Siretu (com. Săuceşti), jud. Bacău, cu reşedinţa în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr.5, Sc.B, ap.34 pentru fiul Petrea Albert Andrei.
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.43 din 05.02.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 3887/110/2015.
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.42 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au fost date în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată.
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.41 din 05.02.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.40 din 05.02.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ştefan Guşe, nr. 4, în scopul casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.39 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus.
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.38 din 05.02.2016 Hotărâre privind indreptarea erorii materiale inregistrata in H.C.L. nr. 154/29.07.2015 prin care s-a aprobat modificarea Hotararii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a stabilit destinatia terenului in suprafata de 17,30 m.p. situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat catre D-NA SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA.
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.37 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, GARAJE, PARCARI SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL UNIRII, NR. 30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.36 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE, STR. MILCOV, PARCELA 79629, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. IAN INVEST TRANS S.R.L., din com. Blagesti, jud. Bacau.
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.35 din 05.02.2016 Hotărâre privind constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și a consiliului local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.34 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea procedurii de transparenta pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul primăriei municipiului Bacău.
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.33 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea cererilor d-nei Coser Lidia Elena şi a d-nei Bucătaru Silvica - Luminiţa de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.32 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea şi îndreptarea unei erori materiale din HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare.
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.31 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea preţului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin HCL nr.15/27.01.2014, urmare a diminuarii cotei standard de TVA.
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.30 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.228/20.10.2014, ca urmare a diminuarii cotei standard de TVA de la 24% la 20% conform Legii nr. 227/2015, incepand cu facturile emise in luna ianuarie 2016.
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.29 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2016 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.28 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2016.
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.27 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 103/2010 privind aprobarea darii in administrare catre Directia Servicii Publice a unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.26 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau.
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.25 din 05.02.2016 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-România "Betania" în vederea finanțării Proiectului "Centrul de Integrare a Tinerilor".
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.24 din 05.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu» a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.23 din 05.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor «Regina Maria», la editarea Revistei «Bacăul eroic», numerele 12 şi 13.
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.22 din 05.02.2016 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 - 2015
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.21 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015.
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.20 din 05.02.2016 Hotărâre privind închirierea a şase parcele de teren aflate în incinta Oborului Şerbăneşti din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.19 din 05.02.2016 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Apetrii Elena, Lazăr Lucreţia şi Baltă Eugenia din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.18 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 185/2015 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015 - 2016.
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.17 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2016 in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.16 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.15 din 05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 94/ 2015 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.14 din 05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016.
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.13 din 05.02.2016 Hotărâre privind stabilirea modului de înscrierea a datelor în registrul agricol prin punerea în aplicare a Ordinului nr. 734/480/1003/3727 din 2015.
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.12 din 05.02.2016 Hotărâre pentru aprobarea acordării "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la căsătorie şi care au domiciliul în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.11 din 05.02.2016 Hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău în Asociaţia "Oraşe Energie România" (OER)
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.10 din 05.02.2016 Hotărâre privind reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 - 2017.
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.9 din 05.02.2016 Hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local.
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Bacău - 05.02.2016

  Hotărârea nr.8 din 05.02.2016 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie 2016 - martie 2016.
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Bacău - 01.02.2016

  Hotărârea nr.7 din 01.02.2016 Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Poliţia Locală a Municipiului Bacău, a unui imobil/spaţiu într-un imobil, adaptat funcţionării instituţiei, prin licitaţie organizată de către Bursa Română de Mărfuri - Terminal Bacău, conform procedurii bursiere.
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Bacău - 01.02.2016

  Hotărârea nr.6 din 01.02.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Bacău - 01.02.2016

  Hotărârea nr.5 din 01.02.2016 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a Prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Bacău - 15.01.2016

  Hotararea nr.4 din 15.01.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2014 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general.
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Bacău - 15.01.2016

  Hotararea nr.3 din 15.01.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Bacău - 15.01.2016

  Hotararea nr.2 din 15.01.2016 Hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău, pe locul rămas vacant.
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Bacău - 15.01.2016

  Hotararea nr.1 din 15.01.2016 Hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacău, înainte de termen, a domnului Tescaru Vasile-Sorinel, ca urmare a demisiei sale din aceasta funcţie.