Proces verbal din 31.10.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 31 octombrie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 31.10.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3324 din

 • 25.10.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.8017 din 25.10.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 8018 din 25.10.2013.

Lipsesc:domnul Consilier Timofte Paul-Valerian (absent motivat-plecat în delegație -Conferință București) și domnul consilier Drăgușanu Vasile (absent motivat- plecat în delegație).

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de

 • 21.10.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITAR1U CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULA1

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru14, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,


din 21.10.2013, a fost aprobat

DL Președinte de sedință-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Șuștac Mihai să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Viceprimar Șuștac Mihai - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.   Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului ,Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14-15 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, către Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria ”, Filiala „col. Comeliu Chiries” a Județului Bacău, pentru publicarea lucrării „Bacau - Consemnări istorice ”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor al Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Eminenta Pro Vranceanu » Bacau si Colegiul National “ Gheorghe Vranceanu “ din Bacau , la organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vrănceanu” , care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: Dl. consilier Bogatu George și dl. consilier Nechita Neculai

 • 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an scolar/universitar.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013.

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificata a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 53 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată și completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 și HCL nr. 153/26.04.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr.303/30.09.2011, HCL nr. 16/29.01.2013 și HCL nr.247/31.07.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

 • 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman și Timpului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

 • 24.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 și aprobarea vânzării acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65590/08.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.  Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na LLIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 29.  Diverse.

29. PESTE ORDINEA DE ZI:

A

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. S.A. a imobilului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău str. General Gușe nr.2-4 și a terenului aferent în suprafață de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON B. Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 61,6 mp, situată pe străzile Banca Națională - Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Viceprimar Sustac Mihai - ați avut materialele la mapă. Se retrage punctul 3 de pe ordinea de zi. De asemenea vă propun ca punctele 18 și 19 să se voteze odată și de asemenea punctele 21,22,23 și 29A.

Peste ordinea de zi avem 2 proiecte, respectiv 29.A. și 29.B., care v-au fost transmise. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DÎACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -^Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-până votăm, avem invitați pe doamna profesor Popa și pe dl.profesor Mitrea, dacă pot spune câteva cuvinte, având în vedere că dumnealor au înaintat către noi documentația pentru cetățean de onoare. Îi rugăm să ne spună câteva cuvinte în legătură cu personalitatea domnului Artimon.

DL Profesor Mitrea Ioan-bună ziua. Este un moment foarte important pentru Municipiul Bacău, își mărește numărul de cetățeni de onoare. Sigur, cetățeni de onoare ar fi de dorit să fie cât sunt în viață. Noi acum acordăm postmortem. Nu-i nimic, el a fost cetățean de onoare cât a fost în viață la Bacău și va fi în continuare cetățean de onoare. Cred că nu greșesc dacă afirm că sunt în prezent cel care l-a cunoscut într-o perioadă foarte îndelungată. Mai lungă decât soția, pentru că eu îl cunosc din primul an de facultate, mi-a fost coleg de grupă, coleg de cameră, coleg de serviciu la muzeu, am colaborat împreună, am cercetat împreună, am publicat împreună. Și vreau să zic că dumneavoastră aveți o ordine de zi foarte bogată, ca întotdeauna de altfel, nu vreau să vă mai răpesc din timp, într-o frază vreau să motivez - cred că faceți un act de dreptate astăzi, dacă nu i-am acordat cât era în viață. Și am să vă spun de ce. Cât va fi Bacăul, sute și mii de ani de acum, cine va trece prin Bacău și va vedea, orice om care are o cultură minimă, vrea să vadă monumentele orașului. Vrea să vadă ce-i cu Bacăul, când a apărut Bacăul, în 1989, în vremea comunismului? Nu. Bacăul este străvechi și acel om indiferent dacă este român sau dacă este venit din altă tară, va vedea ruinele Curții Domnești de la Bacău și ruinile de lângă Biserica Sfântul Nicolaei. Va întreba din curiozitate de când sunt acestea, când s-au descoperit și i se va spune - Iulian Antonescu și le-a continuat Alexandru Artimon. încă o frază vreau să vă spun. Dumneavoastră sunteți foarte mulți tineri în sală. Foarte bine că sunteți mulți tineri. Dar unii care sunt ceva mai în vârstă, pot număra câțiva pe aici, nu știu că datorită unor descoperiri ale lui Alexandru Artimon a fost salvată Biserica Sfântul Nicolae. Verificați unde vreți dumneavoastră și vedeți că în documentele din anii 1980, ale Consiliului Județean , sau Comitetul Județean și Consiliu Popular, cum se numea atunci, Proiectul de Sistematizare a orașului, nu mai este niciun arhitect de atunci să confirme, deci proiectul de sistematizare, prevedea strămutarea Bisericii Sfîntul Nicolae cu vreo 40-50 m mai în spate, acolo să fie un bloc, pentru a fi mascată Biserica. Ori, datorită lui Alexandru Artimon, care a descoperit acolo ruinile unei biserici de pe vremea lui Alexandru cel Bun și conform Legilor Internaționale, nu numai a legilor românești nu mai ai voie să strămuți nimic dacă este un monument istoric. Și cred că v-am spus deja suficient, ca să demonstrez că inițiativa noastră,a celor care am propus primăriei și Consiliului Local acordarea titlului de Cetățean de Onoare post mortem, cred că se justifică. Eu vreau în numele celor care au făcut propunerea, să vă mulțumesc dacă veți vota și părerea mea este și sunt convins că marea majoritate a membrilor consiliului local vor vota „pentru”. Pentru că este un om, nu numai care a trăit în Bacău, așa în Bacău au trăit sute și mii de oameni și trăiesc și azi, dar ce a făcut pentru Bacău, asta este important. Așa devii cetățean de onoare. Dacă ai făcut ceva pentru Bacău și ai lăsat ceva. Vă mulțumesc pentru atenție.

PLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art.2. - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

Dl.președinte de sedintă-Jitariu Corneliu-Dan -invit pe dl.Viceprimar Șuștac Mihai să înmâneze Diploma, Titltu de cetățean de Onoare și Cheia orașului.

Dl.Viceprimar Șuștac Mihai -înmânează doamnei Artimon Elena, Diploma , Titltu de cetățean de Onoare și Cheia orașului, într-un cadru solemn.

Doamna Artimon Elena-multumesc domnului Primar Romeo Stavarache, Consiliului Local Bacău, domnului profesor-doctor Ioan Mitrea, doamnei Profesoare doctor Popa Maria, Director Complex Muzeal și doamnei profesoare Livia Sibișteanu, care au inițiat acest proiect.

Sunt foarte emoționată, acolo unde se află Alexandru Artimon, vă mulțumește și el. Vă mulțumesc.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VÎOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DI ACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.

 • 3.PROIECT RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Jitariu Cornellu-Dan . dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului „Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14-15 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului „Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14-15 noiembrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE————

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASELE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTTU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului „Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14-15 noiembrie 2013.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, către Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria ”, Filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău, pentru publicarea lucrării „Bacau - Consemnări istorice ”, Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Di.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, către Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria ", Filiala „col. Comeliu Chiries” a Județului Bacău, pentru publicarea lucrării „Bacau - Consemnări istorice ”. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  b

  (UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se aerobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7.000 lei, către Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria” , Filiala „col. Comeliu Chiries” a Județului Bacău, pentru editarea lucrării „Bacaul - Consemnări istorice”.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art2.~ Alocarea acestei sume se face pentru acoperirea cheltuielilor necesare editării acestei lucrări literare, iar justificarea și decontarea celor 7.000 lei, se va realiza de la bugetul local, pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar precum si Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala „col. Comeliu Chiries” a Județului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor al Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor al Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU JLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚTU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor al Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Eminenta Pro Vranceanu » Bacau si Colegiul National “ Gheorghe Vranceanu “ din Bacau , la organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vrânceanu” , care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Eminenta Pro Vranceanu » Bacau si Colegiul National “ Gheorghe Vranceanu “ din Bacau , la organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vrânceanu”, care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU JLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Eminenta Pro Vranceanu » Bacau si Colegiul National “ Gheorghe Vranceanu “ din Bacau , la organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vrânceanu”, care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.

 • 8, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu Dan, dă cuvântul d-lui Consilier Bogatu George pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: DL consilier Bogatu George și dl. consilier Nechita Neculai

DLConsilier Bogatu George-la cererea conducerii clubului Sport Club, am solicitat, pentru susținerea activității până la sfârșitul anului și inclusiv plata unor datorii către bugetul de stat, s-a solicitat suma de 900.000 lei și am considerat justificată această sumă. Am inițiat acest proiect și vă rog să-1 votați. Mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Manolache Cristinel-domnule Președinte, vă rog să-mi permiteți. Vorbesc în calitate de consilier local acum, dar și în calitate de membru al Adunării Generale Sport Club Bacău. Vreau să vă aduc la cunoștință următoarele: că la începutul acestui an, mai precis pe 14.03.2013 am alocat, sau mai bine spus am mărit capitalul social la Sport Club cu 1.600.000 lei, astăzi cerem încă 900.000 lei pentru a mări capitalul la Sport Club Bacău, pentru a face performanță, pentru a avea rezultate notabile în fotbal, ceea ce se pare întârzie să apară.

în calitate de memebru al Adunării Generale la Sport Club Bacău și de consilier local mi se pare că nu s-a respectat procedura legală și anume că, ședința de consiliu local a fost convocată pe 25.10 2013. Ulterior în cadrul Ședinței comisiei de urbanism la Primăria Municipiului Bacău, am avut o discuție cu colegii și inițiatorii acestui proiect că nu aveam încă prezentat la mapă, unde se vor duce acești bani și pentru ce se solicită încă o majorare de capital. Am constatat că în acel moment nu exista acest material, insă el mi s-a adus la cunoștință, în jurul orei 18.00.

Deci, nu mi se pare corect ca în acest caz, fiind și membru al adunării Generale, fără ca ședința să se țină, să primim un proiect înainte cu o zi de ședință. Vă rog să consemnați acest lucru și mi-aș fi dorit ca astăzi să fie prezent la ședință și Președintele Clubului de Fotbal, pentru că atunci când alocăm bani, trebuie să fie un obiectiv clar. Trebuie să existe și un răspunzător, cine își asumă acest obiectiv, nu numai să cheltuim bani și atunci când avem nevoie de bani în alte părți să nu găsim pentru a susține alte proiecte prioritare pentru Municipiul Bacău. Mă rog, mi-aș fi dorit să fie astăzi aici domnul Primar, să vedem ce explicații dă dânsul, dacă există vreun refuz de a da un rezultat dânsul, să vedem pe cei care sunt în măsură să-mi dea un răspuns și mi-aș fi dorit și președintele clubului să fie prezent astăzi aici, ceea ce nu este. Deci aștept un răspuns de la dumneavoastră, să vedem de ce nu a avut loc Adunarea Generală, de ce nu ne-a invitat și cum de a ajuns proiectul de hotărâre pe ordinea de zi abia ieri.

PLConsiiier Nechita Neculai-stimate coleg, stimați colegi. Aseară am avut o discuție cu conducerea clubului. într-adevăr, clubul este într-o situație mai delicată. în sport, în fotbal mai ales, nu totul e cum îți propui de seara, a doua zi să se împlinească. Deci, băieții au promis că o să se redreseze, au făcut niște greșeli, au adus un jucător destul de performant, dar care....

Am vorbit și cu antrenorul, cu băieții, au promis că o să se redreseze, că o să aducă alt jucător cât de curând. E păcat să nu ajutăm echipa cu fonduri, pentru că facem un stadion nou, știți că stadionul este în renovare și o să iasă un stadion foarte frumos, cochet și benefic pentru orașul Bacău și pentru județul Bacău și eu solicit să le acordăm această sansă.

DLConsilier Manolache Cristinel-domnule consilier, știți că nu m-ați convins și îl avem aici pe domnul Leonard Pădureanu și aș dori să îmi dea dumnealui un răspuns că e unul care încă este avizat și credibil în Primăria Bacău astăzi, restul în afară de promisiuni și minciuni, cred că ne-am lămurit cu ele.

Iar vizavi de acești bani, vă repet, eu nu sunt împotriva alocării, ci nu mi se pare corect ca atunci când alocăm bani la fotbal, să nu avem un obiectiv să nu avem pe cineva care răspunde de îndeplinirea acestui obiectiv, ca să avem pe cine trage la răspundere. Că de 7 ani, tot alocăm bani la echipa de fotbal, s-au adunat milioane de euro până acum și suntem tot în Liga a Ii-a, iar alte echipe cu un buget mult mai mic au promovat în prima Ligă. Despre asta vorbim. Sunt echipe de prima ligă, care au un buget de 1 milion de euro anual și trag la titlul.

Iar vizavi de stadion, domnul coleg, m-am interesat, că pe mine chiar mă interesează proiectele care se derulează pe raza Municipiului Bacău și sunteți în outside și acolo. Conform proiectului inițial, proiectului tehnic, ați coborât mai jos decât era prevăzut în proiect... Că și acolo, vedeți cum e, domnul președinte de la fotbal se pricepe și la construcții, devine și diriginte de șantier și ați dat de apă. Iar cei care se ocupau din partea federației au plecat, pentru că nu-și asumă la momentul asta, în condițiile în care este lucrarea în momentul asta, avansată, să meargă mai departe... Și când a venit domnul Director Tehnic Pozînarea și i-am adresat întrebarea, mi-a zis că sunteți pe cale să inventați nu știu ce piatră care absoarbe apa. Dacă o descoperiți sunteți de intrat în Cartea recordurilor, să știți...

Rugămintea mea este să nu vă mai bateți joc de banii băcăuanilor. Cam asta se întâmplă de 9 ani...

Dl.Consilier Nechita Neculai-deci după discuția noastră de la comisie de ieri, sincer am fost și m-am interesat. Ti-am povestit că am fost și cu câteva zile înainte, nu am observat. Și am întrebat și nu este așa cum confirmați. Lucrătorii au plecat din alte motive...

Dl.Consilier Manolache Cristinel-mergem împreună, întotdeauna am vorbit în cunoștință de cauză. Niciodată nu am vorbit fără să am argumente corecte. Vă rog să nu mă mințiți și pe mine. Mergem împreună, după ședința asta acolo și o să vedeți că este apă și acum, pe teren. Iar responsabilul de lucrare mi-a spus clar și am vorbit și cu firma de la Constanța care a plecat de la Bacău, tocmai din acest motiv. Nu încercați, vă rog... Dl.Consilier Nechita Neculai-nu este adevărat. Deci nu este adevărat.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-mintiti-i pe alții, nu pe mine, vă rog....Mințiți frumos.

Dl.Consilier Nechita Neculai- nu știu cine minte. Eu special...

Dl.Consilier Manolache Cristinel-domnule consilier, vă văd un om cu părul alb... încercați să mă mințiți pe mine care am fost acolo tocmai ieri?

Dl.Consilier Nechita Neculai-ieri după amiază am fost acolo...

Dl.Consilier Manolache Cristinel-mă rog, poate ați urmărit altceva, nu apa de pe teren. Vă rog frumos... Haideți că am denaturat, vreau un răspuns. Un răspuns clar. Să știu cine este responsabil de acest obiectiv la Sport Club Bacău. Pentru că alocăm bani.

Dl.Consilier Nechita Neculai-eu vreau să-1 lăsăm pe dl.Leonard să ne lămurească mai bine și să aflăm adevărul, că si eu mint și dumneavoastră mințiți și atunci ce facem...

Dl.Consilier Manolache Cristinel-domnule consilier, haideți să ne uităm în oglindă să vedem cine roșește mai mult, eu sau dumneavoastră? E păcat.

Dl.Consilier Nechita Neculai-dacă unul din noi doi minte, atunci să ne vorbească domnul Pădureanu.

Dl. Viceprimar Sustac Mihai-domnule consilier, microfonul este numai pentru asta, nu trebuie să țipăm. Vă rog să păstrați oarecum un ton mai liniștit.

PLConsilier Manolache Cristinel-mai bine îmi dădeați un răspuns, domnule Viceprimar.

Dl. Viceprimar Sustac Mihai- o să vă dea dl. Pădureanu.

Dl.Consilier Manolache Cristinel - nu să mă atenționați pe mine. Când o să aveți de ce....Până atunci trebuie să demonstrați.

Dl.Consilier Bogatu George-dacă îmi permiteți, numai puțin, pentru că și ieri am avut o discuție cu colegul nostru și trebuie să înțeleagă, și în general toată lumea. Susținerea unei activități sportive de către o autoritate publică nu garantează neapărat și obținerea unei performanțe imediate. Dacă știți foarte bine când s-a început acest proiect, s-a făcut un proiect pe 2-3 ani. Suntem la început. Nu neapărat susținerea financiară garantează obținerea unei performanțe, cum am spus prima dată - dacă am susținut financiar, anul acesta trebuie să promovăm sau să avem rezultate extraordinare. Proiectele se fac în general pe termen lung, mai ales, în general la fotbal. Știți, Bacăul a avut o perioadă foarte proastă, din punctul meu de vedere. E foarte greu acum să închegi o echipă și să facă față criteriilor, mai ales, să ne gândim, că acum suntem în Divizia B. în Divizia era alta situație. Nu mai spun proiectul pe care îl facem pentru a ajunge în Divizia A, vă dați seama că necesită o susținere financiară mult mai mare și nu știu dacă numai administrația locală va putea susține acest proiect, ca echipa să ajungă în Divizia A. Va trebui să găsim și alte surse de finanțare.

DLConsilier Manolache Cristinel-domnule consilier și coleg în Adunarea Generală, se pare că nu ați înțeles întrebarea sau răspunsul pe care îl așteptam de la dumneavoastră. Am spus că nu există la momentul acesta nimeni care să răspundă de acest obiectiv. Mie nu mi se pare corect și atunci când am fost la singura Adunare generală la fotbal, am întrebat și toți râdeau acolo, știți foarte bine. Am întrebat care este obiectivul, care este strategia, care este responsabilul acestui proiect și care sunt banii necesari. Sunt 4 întrebări la care nu am aflat răspuns nici astăzi. Nu încercați să mă plimbați cu Liga I, cu Liga a Ii-a. Că deja am ajuns în Liga a Il-a, Liga I e departe. Eu asta vreau să aflu astăzi. Răspunde cineva pentru acești bani cheltuiți?

DLConsilier Bogatu George-logic. răspunderea revine conducerii clubului și conducerii tehnice a clubului, în speță antrenorul.

DLConsilier Nechita Neculai-lasati-1 pe dl. Pădureanu răspundă el.

DLConsilier Manolache Cristinel- domnule, cine plătește stabilește obiectivul, nu antrenorul. Domnule Bogatu, despre ce vorbim aici. Nu e ca la cofetărie, e la fotbal. Sunt altele...

DLPresedinte de sedintă-domnule Manolache gata, mulțumum frumos. îl invit pe dl.Pădureanu să răspundă.

DLPădureanu Leonard-în ce privește obiectivele sportive, într-adevăr e greu de răspuns, cât timp îi trebuie echipei acesteia să ajungă acolo unde ar trebui să fie echipa Municipiului Bacău, adică în prima Ligă, așa cum era în trecut, că asta ne propunem până la urmă. în ce privește alocările financiare, dacă vă aduceți aminte, în primăvară am discutat în adunarea generală un buget, buget care era mult mai mare ca și cifră ca majorările noastre de capital social. Pentru că nu e bine să ne gândim de la început cel puțin, ca finanțarea societății comerciale care susține echipa să fie numai prin majorare de capital social. De asta, o primă majorare de capital social, la începutul anului, a fost de 1.600 .000, chit că bugetul ală era de 2 milioane și ceva. Acolo, contabila șefă ne-a prezentat cifra de care am avea nevoie ca să...

Din păcate nu s-au găsit alte surse și atunci, știți că am mai discutat și noi, ce am putea face ca să avem și alte surse de finanțare. Că nici nouă nu ne convine și de asta așa am gândit-o și la începutul anului. Am făcut o majorare de capital de 1.600.000, iar acum am completat cu cât mai trebuia, pentru că din păcate finanțarea s-a făcut doar prin majorare de capital.

Mai sunt și alte soluții, de care discutasem și noi, ca sponsorizări, alte activități comerciale. Dar alea vin, mă rog cred că cei care se pricep la sport ne-ar lămuri, dar ele vin la altă etapă. Poți vinde materiale publicitare sau acorda publicitate la o echipă atunci când ești o echipă mai în față ca palmares sportiv. De asta spun eu, că acești bani sunt justificați prin acel buget iar cheltuirea lor este în sarcina întregului aparat tehnic de la acea societate comercială.

Noi suntem un consiliu de administrație acolo, vedem cifrele, am avut și controale de la finanțe acolo, adică nu se întâmplă nimic cu acei bani, se pot justifica până la ultimul bănuț.

în schimb, poate că aveți dreptate, poate nu asta e ultima soluție, sau să nu fie singura soluție de majorare de capital social.

Ce să zic, și noi căutăm soluții, nu am identificat încă, dacă mai sunt oameni de sport și printre consilierii locali să ne gândim să găsim și alte soluții. Din păcate nu am găsit până acuma. De asta este această majorare acum, care vine să completeze bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Mai era un punct cu investiția. Investiția este condusă de Direcția tehnică, răspunde personal domnul Chindruș, Șef de Serviciu, de ea. Mie mi s-a adus la cunoștință că a apărut într-un colț al terenului, apă freatică la o adâncime foarte mică, periculos de mică, pentru care s-a găsit și o soluție de drenare a acelei ape, pentru că altfel....

Nu am informații că din cauza unei greșeli de execuție a apărut. Doar că la decapare s-a găsit acel strat de apă freatică cu o adâncime mai mică decât cea la care ne așteptam. Și s-a găsit și o soluție tehnică pentru că apa freatică poate fi drenată, nu e o problemă asta. Dl.Consilier Manolache Cristinel-domnule Leonard, se pare că cu dumneavoastră pot discuta mai relaxat. Asta mă bucură, să știți. Cel puțin ieri, în cadrul comisiei de urbanism, domnul Director Tehnic, domnul Pozînarea, a venit cu un document în care în urma căruia noi am solicitat în luna treia o majorare, știți foarte bine. S-ar părea că sunt unele modificări și a solicitat resemnarea lui încă o dată. Să înțeleg că banii au mers în alte direcții? Nu știu. Rămâne de văzut. Iar vizavi de această cerere de astăzi, cred că sunteți de acord cu mine că trebuia să existe o ședința a Adunării Generale la Sport Club, să ni se prezinte clar pentru ce sunt ceruți acești bani, care este obiectivul...

Eu m-am obișnuit în viața asta a mea, când dau bani să știu pentru ce îi dau. Și cine răspunde de acest obiectiv, că de 7 ani trenează obiectivul acesta la fotbal și el întârzie să apară. Știți foarte bine. Despre asta vorbim. Iar cu problema la teren, ea există. Vă mulțumesc că ați recunoscut-o parțial, ea există cu adevărat. Iar din punctul asta de vedere s-a greșit, pentru că s-au dus mai jos decât s-a prevăzut în proiectul tehnic cu vreo 30 cm. Asta e altă discuție. Dacă găsiți soluție, e minunat. Numai să nu găsiți soluții cum s-a găsit și cu Sala Polivalentă și cu stadionul nou și așa mai departe...

Mi-aș dori să găsiți soluții viabile, ca acest stadion să apară cât mai rapid, că avem nevoie de el.

DLPădiireanu Leonard-eu cred că va apărea, adică soluții sunt, soluții tehnice, inginerești, se pun în aplicare și se rezolvă lucrurile.

DLConsilier Ababei Radu-domnule președinte, dacă îmi permiteți. Eu m-am simțit când s-a spus că în consiliul local sunt și oameni de sport. Nu am vrut să intervin pentru că s-au abordat două probleme din două puncte total diferite. în ce privește construcția stadionului și problemele referitoare la construcție, eu cred ca să- 1 lăsam pe constructor, pe proiectant, să-și ducă la bun sfârșit sarcina pe care și-a asumat-o. A semnat un contract, pe un caiet de sarcini, nu și-1 face, plătește. Asta e, nu e treaba noastră, chiar dacă asta ar însemna să ducem construcția un an mai încolo. Dar eu nu știu, nu sunt om de construcții, știu doar că cineva care îsi dă girul pentru construcția unui obiectiv și răspunde pentru ea.

în ceea ce privește problema sportului, cred că mă pricep un pic și atunci îmi pot permite să expun un punct de vedere, pe care din păcate îl întâlnim din ce în ce mai des.

Aș vrea să plecați de la premiza că sportul nu este un produs. Sportul este un fenomen social și are implicații sociale. Iar practicarea sportului, nu duce numai la cei 11 jucători-22 care joacă pe terenul de fotbal, ci are implicații asupra întregii societăți, pentru că permite manifestarea indivizilor ca și spectatori, permite umplerea timpului liber, permite practicarea sportului la nivel de copii și juniori și din câte știu eu, echipa asta are și un centru de copii și juniori și cred că până la coada cozii, despre asta vorbim, despre valoarea socială a unei echipe de fotbal și mai puțin despre valoarea ei ca și produs economic. Pentru că din sport nu o să câștigăm niciodată cât băgăm. Vă mulțumesc. DLConsilier Manolache Cristinel-o replică domnului profesor, că nu pot să mă abțin, vă rog. La faptul că vă pricepeți la sport, nu vă contest, dacă mai apar și rezultate m-aș bucura să fie în dreptul dumneavoastră. Când vorbim de construcții mă interesează pentru că vorbim de banii băcăuanilor nu de banii mei personali, sau banii dumneavoastră personali și trebuie să ne intereseze, domnule profesor, iar când vorbim de fotbal ca fenomen social, vedeți, urmăriți un pic echipa etalon a Bacăului, că sunt mulți veniți din afară și nu de la Bacău promovați, în frunte cu președintele de club, dragul meu coleg.

DLConsilier Ababei Radu-îmi cer scuze că trebuie să răspund, dar este evident, aveți dreptate că avem foarte mulți jucători de import, să le spunem așa, dar este nevoie de un punct de plecare, este nevoie ca cineva să se constituie ca model pentru copii care sunt în Centrele de copii și juniori. Și, din păcate, rezultatele de la Liceul cu Program Sportiv nu sunt cele așteptate și acolo sunt tot bani publici, dar pe ei nu-i întreabă nimeni de sănătate. Dar cred că o altă abordare a pregătirii copiilor și juniorilor și asta poate fi făcută numai în contextul în care deasupra ai un obiectiv, o echipă la care copii să spere, poate duce la performanță. în ceea ce privește obținerea performanței, nu cred că avem niciun etalon în ceea ce privește cantitatea de bani care să fie direct proporțional cu rezultatul obținut.

DLConsilier Manolache Cristinel-domnule profesor, cu tot respectul, v-aș ruga insistent...

DLpresedinte de Sedintâ-domnule Manolache, cu tot respectul, cred că ar trebui să ne oprim.

DLConsilier Manolache Cristinel-un pic, un pic și închid discuția.

Domnule profesor, vă rog insistent pe această cale, intrați într-o colaborare și cu Liceul de fotbal din Bacău, că el moare încet și sigur. Nu putem avea performanță dacă nu sprijinim și Liceul de fotbal din Bacău. Vă mulțumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADĂMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POP A LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

15

5

1

Cu 15 voturi « pentru », 5 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

DLConsilier Manolache Cristinel-este un vot de conștiință acesta, mulțumesc acelora care au înțeles problema.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d4ui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an scolar/universitar.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an scolar/universitar.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

■B

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an scolar/universitar.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a fimctiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau,

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile, (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

ABSENT

9.

ENAȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU "

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POP A LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013.

 • 12. Se trece la punctai 12 al ordinii de zi și DL Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare și Teatrul Municipal Bacovia).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLViceprimar Sustac Mihai-înainte de a da drumul la vot, vreau să o felicităm pe o distinsă doamnă, doamna Sandu Andreea, pentru premiul pe care l-a luat pentru cea mai bună actriță.

D-na Andreea Sandu-vă mulțumesc frumos. Sunt foarte emoționată, m-ați luat prin surprindere. Mulțumesc încă o dată și haideți să facem ceva cu toții, pentru că ce se întâmplă acum nu este normal.

Dl.Viceprimar Suștac Mihai-în urma Festivalului de la Cluj, am uitat să amintesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun Ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 53 familii din municipiul Bacău, care au

împlinit 50 de ani de Ia căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Compartiment Informare Cetățeni).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 53 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 14.10.2013, conform Listei - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  NUME ȘI PRENUME SOȚ ȘI SOȚIE

  2.

  POPA MITICĂ și MARGARETA

  S-a adoptat

  21

  0

  6

  3.

  TILICI DUMITRU și SILVICA S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  GODOCI CONSTANTIN și ELENA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  5.

  ROMEGHEA VLAD și VIRGINIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  6.

  CROITORU CORNELIU și GEORGETA

  S-a adoptat

  21

  0

  b

  7.

  CRISTEA PETRU și FLORICA

  S-a adoptat

  21

  0

  b

  8.

  PÂCURARU ION și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  9.

  ANGELESCU GHEORGHE și AURICA S-a adoptat

  21

  0

  0

  10.

  DUMITRAȘC DAVID și GETA S-a adoptat

  21

  0

  0

  11.

  HERȚANU GHEORGHE și SUZANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  12.

  RANGU VASILE și ILEANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  13.

  TRAIAN VALERIU și MARIA S-a adoptat

  21

  0

  0

  14.

  TAPALAGĂ GHEORGHE și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  15.

  ARDELEANU CONSTANTIN și AURICA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  16.

  VADANA DUMITRU și MARIA S-a adoptat

  21

  0

  0

  17.

  ROMAN MIRCEA și ELISABETA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  18.

  BUCUR IONEL și ANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  19.

  FLORICA DUMITRU și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  20.

  VLAD VASILE și NICULINA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  21.

  APREOTESEI ENACHI și VALENTINA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  22.

  COCIOC TOMA și ELENA-ORTANSA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  23.

  FUIOAGÂ IOAN și ELENA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  24.

  DUMITRESCU VASILE și FLOAREA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  25.

  ȘANDRU GRIGORE și ILEANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  26.

  ATANASIU DUMITRU și ANGELA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  27.

  FLORESCU NECULAI și VERGINA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  28.

  BECA LORENTZ și VIRGINIEA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  29.

  CIUBOTARIU VASILE și AURELIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  30.

  ÎORDACHE CONSTANTIN și IOANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  31.

  POPA ENACHE și GENOVEVA S-a adoptat

  21

  0

  0

  32.

  VLAD VASILE și ELENA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  33.

  DUMITRESCU IOAN și FRĂSINA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  34.

  ȘTIR IOAN și PAULA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  35.

  MÂNESCU COSTACHE și ELENA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  36.

  CIUMAȘU IOAN și GABRIELA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  37.

  TOFAN IOAN și ELENA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  38.

  BERILA MIRCEA și JĂNIȚA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  39.

  ANTAL-CIONTA ANTON și GABRIELA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  40.

  BÂRSAN VASILE și VIRGINIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  41.

  ENĂȘOAIE PETRU și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  42.

  ȘUFARU IONEL și OLIMPIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  43.

  MARȚ BERNARD și ANA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  44.

  TĂRÂȚĂ JĂNICĂ și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  45.

  LAZĂR ION și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  46.

  STOICAN VASILE și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  47.

  NEAGU MIHAI și MARIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  48.

  TĂRNICERIU VASILE și AGLAIA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  49.

  GEANTĂU GHEORGHE și ELEONORA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  50.

  DRĂGHIN NECULAI și ANICA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  51.

  ANDONIE GHEORGHE și NĂSTICA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  52.

  COSTESCU LUIGE și MARGARETA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  53.

  SILAV ȘTEFAN și VIORICA

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  54.

  CÂRLAN GHEORGHE și ANASTASIA

  S-a adoptat

  21

  o

  0

  55.

  Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.I.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  56.

  Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 14, Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -^Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceorimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Căminul pentru Persoane Vârstnice). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRIST1NEL

X

14.

NASTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC D1ACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚ1U

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d~lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată și completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 și HCL nr.l 53/26.04.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Publică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată și completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 și HCL nr.l53/26.04.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată și completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 și HCL nr. 153/26.04.2013.

16» Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.35O din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr.303/30.09.2011, HCL nr. 16/29.01.2013 și HCL nr.247/31.07.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Publică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr.303/30.09.2011, HCL nr. 16/29.01.2013 și HCL nr.247/31.07.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILEE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

11

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUC A

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU și Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr.303/30.09.2011, HCL nr. 16/29.01.2013 și HCL nr.247/31.07.2013.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dL Președinte de ședințe -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția de Drumuri Publice și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

18 - 19» Se trece la punctele 18-19 ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate Ia proiectele de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții Ia proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl - Artl - Se aprobă „Lista Nominală” cu propunerile Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  NUME PRENUME

  NUMĂR DOSAR

  2.

  ANDRONIC MARICICA S-a adoptat

  32649/05.07.2012

  21

  0

  0

  3.

  ACOJOCÂRIȚEI DOINA S-a adoptat

  66612/01.07.2003

  21

  0

  0

  4.

  ARSLAN NIHAL S-a adoptat

  46945/21.12.2012

  21

  0

  0

  5.

  COLAC ANDREI

  S-a adoptat

  35915/17.08.2012

  21

  0

  0

  6.

  COVRIG IUL IAN A S-a adoptat

  46026/17.11.2011

  21

  0

  0

  7.

  CIUCHE ANTONELA GABRIELA S-a adoptat

  36391/02.11.2001

  21

  0

  0

  8.

  LUNGU RELU OCTAVIAN S-a adoptat

  26248/08.04.2011

  21

  0

  0

  9.

  GRAMAMARIA S-a adoptat

  36026/20.08.2012

  21

  0

  0

  10.

  GHEORGHEOIU OANA S-a adoptat

  26355/23.04.2013

  21

  0

  0

  11.

  PAVĂL VASILE

  S-a adoptat

  21887/06.03.2013

  21

  0

  0

  12.

  MIRICA MARIETA S-a adoptat

  29876/10.06.2013

  21

  0

  0

  13.

  STOLERU FLORIN S-a adoptat

  21454/28.02.2013

  21

  0

  0

  14.

  STĂNICÂ ELENA S-a adoptat

  20027/13.02.2013

  21

  0

  0

  15.

  SACHELARU PETRE S-a adoptat

  36232/30.08.2007

  21

  0

  0

  16.

  ȚURLOINICOLETA S-a adoptat

  16992/16.01.2013

  21

  0

  0

  17.

  VROTEAVIRGIL S-a adoptat

  21475/28.02.2013

  21

  0

  0

  18.

  Art2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, cu solicitanții din municipiul Bacău, îndreptățiți să primească o locuință pentru tineri, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  NUME PRENUME

  NUMĂR DOSAR

  2. '

  ADOMN1ȚEI ELENA ADINA S-a adontat

  33824/29.07.2013

  21

  0

  0

  3.

  ANTON COSTEL S-a adoptat

  67596/03.12.2003

  21

  0

  0

  4.

  APOSTOL MARIUS S-a adoptat

  38978/03.10.2013

  21

  0

  0

  5.

  ARVINTE ANCUȚA S-a adoptat

  19175/05.02.2013

  21

  0

  0

  6.

  ASÂIE GHEORGH1ȚĂ SILVIU S-a adoptat

  18689/31.01.2013

  21

  0

  0

  7.

  ANCHIDIN ELENA-MAGDALENA S-a adoptat

  34238/05.08.2013

  21

  0

  0

  8.

  BACIU ILEANA S-a adoptat

  47213/22.11.2010

  21

  0

  0

  9.

  BENCHEADORIN S-a adoptat

  37359/13.09.2013

  21

  0

  0

  10.

  BERBECE       LAURENȚ1U

  CONSTANTIN

  S-a adoptat

  18228/28.01.2013

  21

  0

  0

  11.

  BERTE A MIH AELA VIORICA S-a adoptat

  28993/25.03.2009

  21

  0

  0

  12.

  BERZA MANUEL S-a adoptat

  46425/14.12.2012

  21

  0

  0

  13.

  BONTAȘ ANDREEA MARA S-a adoptat

  54051/29.10.2008

  21

  0

  0

  14.

  BONTAȘ        CONSTANTIN

  CORNEL1U

  S-a adoptat

  30038/11 06.2013

  21

  0

  0

  15.

  BOUR MIH AELA S-a adoptat

  33822/29.07.2013

  21

  0

  0

  16.

  BRIAHNĂ LIV1U COSMIN S-a adoptat

  30417/14.06.2013

  21

  0

  0

  17.

  BUJOR AN AMAR LA S-a adoptat

  45356/03.12.2012

  21

  0

  0

  18.

  BURCUȚÂ MARIAN S-a adoptat

  19517/07.12.2013

  21

  0

  0

  19.

  CARABULĂ IULIA ELENA S-a adoptat

  17809/23.01.2012

  21

  0

  0

  20.

  CĂCIULĂ MARJA S-a adoptat

  19696/11.02.2013

  21

  0

  0

  21.

  CORDUNEANU       OANA-

  ALEXANDRA

  S-a adoptat

  34514/07.08.2013

  21

  0

  0

  22.

  CIUTĂ CLAUDIU-VLAD S-a adoptat

  23145/11.03.2010

  21

  0

  0

  23.

  CÂPITANU BOGDAN ADRIAN S-a adoptat

  27055/07.05.2013

  21

  0

  0

  24.

  C1OCEALENUȚA S-a adoptat

  23660/27.03.2013

  21

  0

  0

  25.

  CIOLAN ELENA MARIA S-a adoptat

  17025/16.01.2013

  21

  0

  0

  26.

  CIORNEI ALINA ELENA S-a adoptat

  30020/11.06.2013

  21

  0

  0

  27.

  COMAN DANIEL S-a adoptat

  25838/17.04.2013

  21

  0

  0

  28.

  CORODIANU       N1COLETA

  CRISTINA

  S-a adoptat

  21691/04.03.2013

  21

  0

  0

  29.

  CRUCEANU MANUELA S-a adoptat

  24805/08.04.2013

  21

  0

  0

  30.

  COSULEANU ALINA-MIHAELA S-a adoptat

  29449/05.06.2013

  21

  0

  0

  31.

  DIACONU IONELA S-a adoptat

  23012/20.03.2013

  21

  0

  0

  32.

  DIACONU VAS1LE GABRIEL S-a adoptat

  21340/27.02.2013

  21

  0

  0

  33.

  DIMOFTE MIHAELA S-a adoptat

  33133/01.10.2004

  21

  0

  0

  34.

  F1LIP VALERIU GERARD S-a adoptat

  31126/19.11.1996

  21

  0

  0

  35.

  GHERASE CLARA ELENA S-a adoptat

  23382/22.03.2013

  21

  0

  0

  36.

  OH1ȚĂ RADU CRISTIAN S-a adoptat

  33564/24.07.2013

  21

  0

  0

  37.

  GOȘMAN CRISTINA OANA S-a adoptat

  20866/21.02.2013

  21

  0

  0

  38.

  GROSU IOANA S-a adoptat

  46229/12.12.2012

  21

  0

  0

  39.

  GUNEA MARIANA S-a adoptat

  36816/05.08.2010

  21

  0

  0

  40.

  H1L1ȚANU RAMONA S-a adoptat

  35199/19.08.2013

  21

  0

  0

  41.

  IFTIME EMILIAN S-a adoptat

  23617/26.03.2013

  21

  0

  0

  42.

  IVAȘC ANA MARIA S-a adoptat

  30658/19.06.2013

  21

  0

  0

  43.

  JÂMBU CONSTANTIN S-a adoptat

  31455/21.06.2012

  21

  0

  0

  44.

  JIANU OANA LILIANA S-a adoptat

  44847/26.11.2012

  21

  0

  0

  45.

  J1GĂU ANDREI LUCIAN S-a adoptat

  19697/11.02.2013

  21

  0

  0

  46.

  LEFTER LUCIAN S-a adoptat

  34283/26.07.2012

  21

  0

  0

  47.

  MARC ADRIAN S-a adoptat

  39626/11.10.2013

  21

  0

  0

  48.

  MANCIU EMANUELA S-a adoptat

  29162/23.05.2012

  21

  0

  0

  49.

  MATEI ANCA M1HAELA S-a adoptat

  20239/14.02.2013

  21

  0

  0

  50.

  MATEI-APETRIĂNAMARIA S-a adoptat

  22864/18.03.2013

  21

  0

  0

  51.

  MARCHIDAN dragoș andrei S-a adoptat

  37661/18.09.2013

  21

  0

  0

  52.

  MIRON IULIAN S-a adoptat

  46274/13.12.2012

  21

  0

  0

  53.

  MIȘCA SERGIU S-a adoptat

  45041/27.11.2012

  21

  0

  0

  54.

  MOLDOVANU VASILE S-a adoptat

  37092/11.09.2013

  21

  0

  0

  55.

  MOROȘANU ROBERT IOAN S-a adoptat

  28095/20.05.2013

  21

  0

  0

  56.

  MUNTEANU CONSTANTIN

  S-a adoptat

  45806/15.11.2011

  21

  0

  0

  57.

  NAȘCU ALEXANDRU-CRISTIAN S-a adoptat

  35250/20.08.2013

  21

  0

  0

  58.

  NEDEA ALINA S-a adoptat

  21814/02.06.2006

  21

  0

  0

  59.

  NASTUR 1ONUȚ S-a adoptat

  35050/19.08.2013

  21

  0

  0

  60.

  OLARU ELENA S-a adoptat

  18335/28.01.2013

  21

  0

  0

  61.

  PALADE FLORIN S-a adoptat

  17880/23.01.2013

  21

  0

  0

  62.

  PREPELIȚĂ ANA-M1HAELA S-a adoptat

  35200/19.08.2013

  21

  0

  0

  63.

  PAVEL CRISTINA MARIA S-a adoptat

  16123/04.01.2013

  21

  0

  0

  64.

  PAVEL 1ONUȚ S-a adoptat

  37311/06.09.2012

  21

  0

  0

  65.

  PĂVĂLAȘC DORU VASILE S-a adoptat

  18549/30.01.2013

  21

  0

  0

  66.

  PĂVĂLAȘC        MÂDÂLIN

  CONSTANTIN

  S-a adoptat

  17794/23.01.2013

  21

  0

  0

  67.

  PEISIC RAMONA S-a adoptat

  32145/11.06.2010

  21

  0

  0

  68.

  PETRESCU ANDREI BOGDAN S-a adoptat

  20738/20.02.2013

  21

  0

  0

  69.

  PLEȘCAN GHEORGHE CRISTINEL S-a adootat

  4I199/I7.I0.20I2

  21

  0

  0

  70.

  POPA CARMEN GABRIELĂ S-a adoptat

  21715/04.03.2013

  21

  0

  0

  71.

  POPA CRISTINA ELENA S-a adootat

  32447/10.07.2013

  21

  0

  0

  72.

  POPA SERGIU CRISTIAN S-a adootat

  19597/08.02.2013

  21

  0

  0

  73.

  RADU MARIAN GABRIEL S-a adootat

  18658/30.01.2013

  21

  0

  0

  74.

  ROIBUANA S-a adootat

  20079/13.02.2013

  21

  0

  0

  75.

  ROȘU MARIA MIRABELA S-a adootat

  22383/25.01.2008

  21

  0

  0

  76.

  SAVA GEORGE ALEXANDRU S-a adoptat

  21271/27.02.2013

  21

  0

  0

  77.

  SOLOMON RĂDUCU COSTEL S-a adoptat

  33373/23.07.2013

  21

  0

  0

  78.

  SPĂTARU ANCA FLORINA S-a adoptat

  32800/09.07.2012

  21

  0

  0

  79.

  TODIRAȘCU ANA MARIA S-a adoptat

  43893/14.11.2012

  21

  0

  0

  80.

  TROFORGAVRIL S-a adoptat

  32852/28.08.2006

  21

  0

  0

  81.

  ȚÎMPU MARIUS OVIDIU S-a adoptat

  27281/09.05.2013

  21

  0

  0

  82.

  TEODOR IOANA-LUMINITA S-a adoptat

  48862/21.12.2011

  21

  0

  0

  83.

  VÂȚĂ FLORIN MARIAN S-a adoptat

  22830/29.01.2009

  21

  0

  0

  84.

  VLASIE VASILE S-a adoptat

  38030/26.06.2009

  0

  0

  85.

  ZIDARU LUCIAN IULIAN S-a adootat

  30485/07.04.2009

  21

  0

  0

  86.

  ZAVADA CONSTANTIN-ADRIAN S-a adoptat

  1881/15.01.2007

  21

  0

  0

  87.

  ZAMFIRESCU DANIEL-NICOLAE S-a adoptat

  32638/17.06.2010

  21

  o

  0

  88.

  Art2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, care va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 20, Se trece la punctai 20 ai ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci, parcela IA, rândul 10, poziția 10, clasa a 1 l-a în Cimitirul Nou (Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, SC Luvis SRL Bacău și d-nei Martinescu Maria, cu domiciliul în Bacău, str. Emil Racoviță, nr. 4, bl. 4, sc. C, ap. 7.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 21, 22, 23 si 29.B. Se trece la punctele 21, 22, 23 si 29.B. ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman și Timpului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

29.B.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 61,6 mp, situată pe străzile Banca Națională - Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman și Timpului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 535 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe str. Erou Ciprian Pintea și str. Pictor Theodor Aman din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 190 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Timpului din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

Dl. consilier Bîrzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile 1. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consil ieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  I.

  ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

Dl, consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău. Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 20 Kv, asupra suprafeței de teren de 150 mp, situată pe Calea Moinești - str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație — Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

DL consilier Bîrzu Iile S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 61,6 mp, situată pe străzile Banca Națională - Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău. Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 Kv, asupra suprafeței de teren de 61,6 mp, situată pe strada Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 și aprobarea vânzării acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 și aprobarea vânzării acestora în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

2.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 și aprobarea vânzării acestora în condițiile legii.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Arhitectul Șef, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Compartimentul Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu simt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19


Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aeroba concesionarea directa a lotului de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1,2 si 3 sunt parti integrante din prezenta hotarare. - S-a adoptat

19

0

0

ADRESA TERENULUI

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.pVan)

DURATA CONCESIUNII

OBSERV.

2.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Bradului, nr. 13, sc. A ap. 1, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

S-a adoptat

4,94

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

24,572

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE TUDOR ANA MARIA

19

0

0

3.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartimentului Evidenta Concesionari si beneficiarilor.

S-a adoptat

19

0

0


 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65590/08.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DI. consilier Bîrzu Ilîe - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65590/08.10.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabila înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacau cu nr.65590/08.10.2013, inaintata de SC Adeco Group Srl Bacau cu sediul in Bacau str. Alecu Russo nr.39 prin „Cabinet Avocat Olariu Elena”.

  S-a adoptat

  15

  5

  0

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Juridic si aplicarea legilor proprietarii, Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și SC Adeco Group Srl Bacau.

  S-a adoptat

  15

  5

  0

PESTE ORDINEA DE ZI:

29.A.Se trece Ia punctul 29.A. ai ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-iui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. S.A. a imobilului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău str. General Gușe nr.2-4 și a terenului aferent în suprafață de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DUSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. S.A. a imobilului „Bază Sportivă -Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău str. General Gușe nr.2-4 și a terenului aferent în suprafață de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. S.A. a imobilului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău str. General Gușe nr.2-4 și a terenului aferent în suprafață de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului „Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor” din municipiul Bacău.

Dl Președinte de ședință - Jitariu Comeliu-Dan -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, JITARIU CORNELIU-DAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/ Ex.l