Proces verbal din 31.07.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 31 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCESVERBAL

încheiat în data 31.07.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2707 din 25.07.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5526 din 25.07.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 5527 din 25.07.2013.

în sală sunt prezenți un număr de 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23.07.2013. Nefîind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHTTA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STO1CAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC M1HAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 23.07.2013, a fost aprobat.

Dl. Președinte de sedință-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

L Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2* Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3* Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ FII ACTIV! -Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4-    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.) la organizarea proiectului „Streetball Challenge 2013” ce se va desfășura în perioada 10-11 August 2013 în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5-    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF” ce se va desfășura în perioada 9-11 August 2013 în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6-    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, statului de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al

Municipiului Bacau

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

& Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr.16 din 29.01.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9- Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

ÎL Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12» Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14-   Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15-   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran, aparținând domeniului public al municipiului Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16-   Proiect de hotarare privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17-   Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august-septembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18‘   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 19-   Raport de activitateal „CSM Bacău 2010” pentru perioada 2011-2013.

Dl. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ - Director coordonator

 • 20-   ANALIZA 1/2013 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol.

DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 21* Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

21A^ Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil (2 clădiri și terenul aferent) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr, 2-4 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția EON gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și

Corbului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind înființarea S.C. THERMOENERGY S.A.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Peste ordinea de zi avem trei proiecte, respectiv 21.A, 21.B. și 21.C. care v-au fost transmise.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPĂ LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-Iui Primar Ing,Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar - Ce este interesant, pentru venituri proprii, după cum vedeți, avem prognozat 172.975.190, prognozat în primele 6 luni au fost 101.918.880 și au fost realizate 107.166.927. Avem cca. 6.700.000 mai mult colectat decât ce a fost prognozat. La secțiunea de funcționare avem 239.463.090 în totalitate previzionat., previzionat venituri 127.434.700. și realizat venituri 149.497.088. După cum vedeți, rezultatul financiar pe primele 6 luni este chiar foarte, foarte bun La plăți avem realizat 174.000.000 în total. La capitolul venituri totale, bugetul total este de 682.690.540 am avut previzionat venituri 562.446.140, care au fost realizate.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU IL1E

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

I. Consilieri prezenți - 23

2. Numărul consilierilor care au votat - 23

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani fa data de 05.07.2013.

S-a adoptat.

23

2.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/ 2007.

S-a adoptat

23

3.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și d-nei Sascău Maria.

S-a adoptat

23

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea proiectului „ FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7-

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRIST1NEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

 • 4. Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.) la organizarea proiectului „Streetball Challenge 2013” ce se va desfășura în perioada 10-11 August 2013 în Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.) la organizarea proiectului „Streetball Challenge 2013” ce se va desfășura în perioada 10-11 August 2013 în Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.) la organizarea proiectului „Streetball Challenge 2013” ce se va desfășură în perioada 10-11 August 2013 în Bacău.

 • 5, Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF” ce se va desfășura în perioada 9 -11 August 2013 în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun Ia vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF” ce se va desfășura în perioada 9-11 August 2013 în Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STÂNC1U ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STO1CAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC M1HA1

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF” ce se va desfășura în perioada 9-11 August 2013 în Bacău.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, statului de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidin Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea numărului de personal, statului de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VAS1LE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CR1STINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, statului de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( S.P.A.S. Bacău - director și Birou resurse umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de ftincții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUÎLJE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA L AURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013.

8» Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr.16 din 29.01.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și D.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr.16 din 29.01.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GH1ORGHE

X

12.

JITAR1U CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULÂI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC M1HAI

X

22.

TESCARU VASILE SOR1NEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr.16 din 29.01.2013.

9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Viceprimar Mihai Sustac pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BIRZU ILIE

X

4.

BOGÂTU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENĂ

X

8.

DRAGUȘANU VAS1LE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOL ACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău

10, Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Viceorimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Drumuri Publice și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Drăgusann Vasile- doresc să informez consiliul local că un număr de 105 cetățeni din cartierul C.F.R. au solicitat prin semnături înființarea unui traseu care să-i deservească: Cartier C.F.R. - Piața Centrală - Narcisa.

Am luat legătura știind că este proiectul acesta și se intenționează așa ceva, cu Primarul Municipiului Bacău și s-a considerat că toți cetățenii municipiului Bacău este bine să beneficieze de transportul public care trebuie să deservească în integralitate municipiul. Proiectul care îl votăm astăzi răspunde și solicitării cetățenilor din cartierul C.F.R. Aș dori să mai fac un comentariu, sau să-mi confirme dl. Director de la SC TRANSPORT PUBLIC SA dacă traseul pe care o să circule, nr.3, înțeleg că o să se suplimenteze cu 4 autobuze și dacă e posibil să-1 modificăm așa cum este gândit. Cred că este mai bine cum propun eu: aș dori ca de la Centrul de Afaceri când merge în sensul giratoriu, să meargă 17

pe Constanței, nu pe Abatorului până în Calea Mărășești, ci pe Vasile Pârvan și Arcadie Șeptilici. Eu cred că este mai corect așa, să taie Cartierul C.F.R Poate e bine să consultăm și cetățenii la stabilirea sau rectificarea traseului. De asemenea doresc să spun că este bine ca orarul după care circulă autobuzele pe acest traseu trebuie verificat probabil într-o lună de zile, să fie acomodat cu necesitățile cetățenilor, cum le e lor mai bine, așa încât nici să nu fie ineficient dar înființarea acestui traseu care rezolvă o problemă a unei părți importante a unor locuitori din municipiul Bacău, să fie eficientă. Mulțumesc.

DL Primar - Eu pot să vă spun traseul pe care l-am gândit împreună cu cei de la TRASNSPORT PUBLIC: intră prin pasaj, Centrul de afaceri, se întoarce înapoi, intră pe Constanței. Pot veni toți locuitorii inclusiv cei de pe Pârvan. Eu asta vreau, să mă întorc pe Constanței pentru că mai simt locuitori și atunci va fi o stație în capăt pe Pârvan. După aceea Gheorghe Donici, mergem pe Abatorului, ieșim tocmai în capăt la C.P.L. și ne întoarcem. îi ia pe toți.

DL consilier Dragusanii Vasile- Pe Pârvan să taie și să se ducă și pe Arcadie Șeptilici. Pe Moinești mai sunt puține locuințe, cred. Mulțumesc.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

l.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM 1SABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLĂCHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VĂLERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.

ÎL Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovîci prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Compartiment Evidență Concesionări și Compartiment Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aerobă reglementarea regimului iuridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate prin încheierea de contracte de închiriere pentru o perioada de un an, in vederea desfășurării de activitati comerciale, cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  23

  ?RT

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  S-a adoptat

  NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARI SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

  SUPRAFAȚA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENULUI

  2.

  1.

  S.C. SAGA S.R.L.

  (FOST S.C. SAGA

  TRANS

  S.R.L.)

  S-a adoptat

  1309/15.01.20 01 cu actul adiționai nr. 68662/20.03.2 012

  24,62

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  3.

  S-a adoptat

  13983/23.04.2 001 cu actul adițional nr. 68730/28.03.2 012

  5,53

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  4.

  2.

  PASCAN FLORIN si PASCAN SIMONA

  S-a adoptat

  1305/15.01.20 01 cu actul adițional nr. 69029/05.07.2 011

  24,62

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  5.

  S-a adoptat

  13989/27.04.2 001 cu actul adițional nr. 69028/05.07.2 011

  20,00

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  6.

  3.

  S.C.

  SIDERAL S.R.L.

  S-a adoptat

  1313/15.01.20 01 cu actul adițional nr. 69213/22.12.2 010

  27,12

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  7.

  S-a adoptat

  13975/27.04.2 001 cu actul ditional     nr.

  69212/22.12.2 010

  20,00

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  8.

  S-a adoptat

  20752/19.06.2

  003

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  9.

  4.

  S.C. NICOFAX S.R.L.

  S-a adoptat

  13889/27.04.2 001 cu actul adițional 69104/08.09.2 011

  15,50

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  23

  10.

  5.

  A.F. VIER IU LENUTA

  S-a adoptat

  9983/13.03.199

  8 cu actul adițional     nr.

  100147/29.04.2 009

  13,40

  COMERȚ

  STR. MIHA1

  VITEAZU, NR. 1

  23

  11.

  AJRT. 2 - Se imoutemiceste Viceorimarul Mumcioiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare

  S-a adoptat

  23

S-a exercitat și vot direct, cu același rezultat.

12, Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari, Serviciul Juridic și Apicarea Legilor Proprietății și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aDroba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau. situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

23

0

0

MR. :rt.

ADRESA TERENULUI

SUPRA -FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea

(lei RON/ m.p./an)

DURAT A

CONCE -SIUNII

OBSERVAȚII

2.

1.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Mioriței, nr. 16, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 5 ia prezenta hotarare -S-a adoptat

8,25

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE CU DESTINAȚIA CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL

64,502

25 ANI

CONCES.

DIRECTA CĂTRE MOCANU LACRAMIOARA

23

0

0

3.

2.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Carpati, nr. 25, sc. D, ap. 4, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 6 la prezenta hotarare -S-a adoptat

7,81

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

30,71

5

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE TCACIUC MONICA SI TCACIUC AUREL

23

0

0

4.

3.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Milcov, nr. 83, sc. A, ap. 3, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 7 la prezenta hotarare -S-a adoptat

4,00

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

30,71

5

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE BENCHEA IRINEL-IOSIF SI BENCHEA SIMONA

23

0

0

5.

ART.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului. Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartimentului Evidenta Concesionari si beneficiarilor. -S-a adoptat

23

0

0

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-liii Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apa Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ÂDAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘÂNU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NASTÂSE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

*

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl» Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate I, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABE1RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costeldă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE «PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzii Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran (de la intersecția str. Alexei Tolstoi cu str. Dr.Alexandru Șafran până în dreptul incintei sediului RAR. Bacău - subtraversare prin foraj orizontal str. Dr. Alexandru Șafran și DJ 119 și apoi la limita proprietăților, pe partea sediului RAR), aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a exercitat și vot direct, cu același rezultat.

 • 16. Se trece Ia punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costeldă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - V1CEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul * favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - avizul comisiei 1 este favorabil. în sediul respectiv funcționează două asociații, aș propune ca în Caietul de sarcini să poată face ofertă comună.

Nu mai sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Baco via, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNEL1U-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHA1

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august- septembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartimentul Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Vă rog să faceți propuneri

Dl. Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel - propun pe d-na Năstase Maria-Raluca.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august- septembrie 2013, în persoana doamnei consilier Năstase Maria-Raluca.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august- septembrie 2013, în persoana doamnei consilier Năstase Maria-Raluca.

 • 18, DLPresedinte de ședință Bujor Costel -ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Sunt discuții?

Nu au fost discuții.

 • 19. Dl.Președinte de ședință Bujor Costel -ati avut la mapă Raport de activitate al „CSM Bacău 2010” pentru perioada 2011-2013.

Dl. LUPU GABR1EL-STĂNICĂ - Director coordonator. Sunt discuții?

Dl. consilier Manolache Cristinel - aș vrea, sau am dori, ca să aflăm anumite lămuriri vizavi de sumele alocate pe anumite direcții, mai mult decât atât, punctual, fac o referință la echipa de handbal care a fost înființată și desființată și au fost alocate, zic eu, sume consistente. Am înțeles că acolo sunt nemulțumiri, că lucrurile nu s-au finalizat cum trebuie, au fost chiar procese înaintate în instanță unde jucătoarele le- au câștigat. Trebuie lămurit. Vreau să știm exact bugetul care a fost alocat, unde au ajuns banii, dacă au fost prevăzuți pentru salarii și cum s-a finalizat această colaborare cu jucătoarele de la echipa de handbal. Vă mulțumesc.

Dl. Director Lupu Gabriel Stanică - da, domnule consilier. în cel mai scurt timp vă pot pune la dispoziție toate datele pe care le-ați cerut, inclusiv cu sumele pe fiecare secție cu care activăm, respectiv 5 la înființare și încă 2 pe parcurs. Bineînțeles vă pot face un raport și pe activitatea cerută de dvs. - respectiv secția de handbal feminin, în cursul săptămânii care vine, dacă nu este prea târziu, vă pot pune la dispoziție.

Dl. consilier Manolache Cristinel - Nu este nici o grabă. Important este ca să-1 am, ca să vedem și noi exact unde au ajuns banii care au fost alocați către acea specialitate a sportului băcăuan și mai mult decât atât - finalizarea, pentru că acolo sunt multe nemulțumiri vizavi de jucătoare și de cei care au activat la acel club. Acesta e și motivul pentru care cer aceste lămuriri, ca să știm exact dacă banii au ajuns la țintă sau au trecut pe lângă ea. Dar, sper să primesc o lămurire în acest sens. Vă mulțumesc.

Nu mai sunt discuții.

 • 20. Dl.Presedinte de ședință Bujor Costel -ati avut la mapă ANALIZA 1/2013 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol.

DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU. Sunt discuții?

Nu au fost discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 21. Se trece la punctul 21.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil (2 clădiri și terenul aferent) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr. 2-4 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil (2 clădiri și terenul aferent) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr. 2-4 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău .

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil (2 clădiri și terenul aferent) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr. 2-4 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 22. Se trece la punctul 21. B. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția EON gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău..

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția EON gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -. 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 30 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Corbului din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1739 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Arcadie Șeptilici și pe Calea Moinești din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

 • 23. Se trece la punctul 21.C. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea S.C. THERMOENERGY S.A. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3» 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - am un amendament și anume la art.5 numărul cărții de identitate a domnului consilier Novac-Diaconu Laurențiu este 683016 în loc de 783016. Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind înființarea S.C. THERMOENERGY S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCĂRU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind înființarea S.C. THERMOENERGY S.A.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind înființarea S.C. THERMOENERGY S.A.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea S.C. “Thermoenergy” SA, având ca acționar Consiliul Local al Municipiului Bacău.

  • (2) SC “Thermoenergy” S.A. se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

  • (3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Chimiei, nr.6, Județul Bacău.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă “Actul Constitutiv” al S.C. “Thermoenergy” S.A., conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  3.

  Art3. - S.C. “Thermoenergy” S.A., funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  4.

  Art. 4. Capitalul social subscris al societății este de 50.000 lei, aport in numerar, si este divizat in 5.000 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  5.

  Art. 5. (1) Organul de conducere al S.C. “Thermoenergy” S.A., este Adunarea Generală a Acționarilor.

  • (2) Membrii AGA se numesc și se revocă prin hotărâre a acționarului.

  • (3) Componenta Adunării Generale a Acționarilor S.C. “Thermoenergy” S.A. este următoarea:

  l.Laurențiu Novac Diaconu, consilier local, cetatean roman, născut la mun. Vaslui, domiciliat in Bacau, str. Bradului 19/ B/ 12 legitimat cu CI, seria XC, nr. 783016, CNP 1830522374522;

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  6.

  2.Maria - Raluca Năstase, consilier local, cetatean roman, născut la mun. Bacău, domiciliat in Bacau, str. B-dul I. S. Sturza legitimat cu CI , seria XC nr. 794462 CNP2670814040047;

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  7.

  3.Neculai Nechita, consilier local, cetatean roman, născut la Găiceana, jud. Bacău, domiciliat in Bacau, str. 13 Septembrie legitimat cu CI, seria XC, nr. 326800, CNP 1570102040077; S-a adoptat

  21

  2

  0

  8,

  Art. 6. (1) S.C. “Thermoenergy” S.A., este administrată de Consiliul de Administrație.

  • (2) Consiliul de Administrație este format din 3 membri desemnați prin hotărârea AGA pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

  • (3) Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul celor 3 administratori.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  9.

  Art 7. Comisia de Cenzori a S.C. “Thermoenergy” S.A., este formată din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

  • 1 .......................... de cetățenie română, cu domiciliul

  în Bacău, str....................................... posesor al CI, seria

  ................. nr...................... născut/ă în............. la .................. CNP.............................

  • 2 .......................................de cetățenie română, cu domiciliul

  în Bacău, str. Mioriței, ................................. posesor al CI,

  seria ............. nr....................., născut în ................ la

  .........................CNP...............................

  • 3 ..........................................de cetățenie română, domiciliat in

  Bacău, str..................................., posesor al CI, seria..............

  nr................... născut în ...................la ..............................,

  CNP...................................

  4.Cenzor supleant:............................. de cetățenie română,

  domiciliat în Bacău,................................ posesor al CI, seria

  .............. nr..................... născută în ......................... la ...............................CNP..................................

  S-a adoptat

  21

  2

  0

  10.

  Art. 8. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  2

  0

11.

Art 9. Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău următoarele persoane:

Ing. Stavarache Romeo, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI seria XC, nr. 794100,

S-a adoptat

21

2

0

12.

și Pădureanu Leonard Stelian, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei nr. 34, legitimat cu CI seria XC, nr. 635812, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a S.C. “Thermoenergy” S.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și să semneze actele de constituire.

S-a adoptat

21

2

0

13.

Art. 10. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice și SC CET SA Bacău.

S-a adoptat

21

2

0


S-a exercitat și vot direct.


Di. Președinte de Ședință- Bujor Costel -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


R.T7 Ds.I-A-2/ Ex.l