Proces verbal din 31.05.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 31 mai 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

* *

încheiat în data 31.05.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1080 din 24.05.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Florea Irina-Daniela și domnul Ababei Radu (absent motivat-plecat în delegație).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.3774 din 24.05.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 3775 din 24.05.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.05.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARLA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

«■

-

Cu 21 voturi „pentru44, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 15.05.2013, a fost aprobat

Dl. Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -Dragi colegi, înainte de de a prezenta Lista de invitați, vă anunț că Municipiul Bacău are un nou Comisar Șef, deci la Poliția Municipiului Bacău, Șeful Poliției Municipiului Bacău este domnul Comisar Șef Tuluc Adrian Claudiu. Felicitări, domnule Tuluc.

Domnul Tuluc îl înlocuiește pe dl.Comisar Șef Pușcașu Vasile, care s-a pensionat, din câte am înțeles. Deci, domnule Tuluc, împreună cu Consiliul Local, cu executivul primăriei, vom lucra pentru bunul mers al lucrurilor în Municipiul Bacău. Sperăm noi și mai bine decât până acum. Dacă vreți să spuneți două cuvinte.

Dl.Tuluc Claudiu- Adrian-Hristos A înviat! Vă adresez un călduros mesaj de salut, cu mii de mulțumiri pentru invitația la ședință.

Mă numesc Tuluc Claudiu-Adrian, am 38 de ani și am lucrat până acum la Poliția Rurală.

Ce pot să mai adăug, că am demarat un „Proiect-Siguranță Publică Crescută”-și sper într-o colaborare bună, mai ales că uitându-mă în sală, văd atâtea fețe cunoscute, deci cred într-o colaborare bună pe toate planurile, mai ales pentru combaterea infracționalității, fiind convins că vom face parteneriate, fiind convins că această infracționalitate poate fi combătută doar pe ideia de parteneriat. Vă mulțumesc pentru încredere și sper să colaborăm bine.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -Succes, domnule Comisar Șef.

Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

L Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului

bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau" Inițiator- DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după actele doveditoare, până la data de 15.05.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei CHIRIBAU MARJA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 11.05.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 31 mai 2013, la Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului „Arlekin” și a „Hramului Bacăului”

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Societatea Corala„Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășura la Bacau în perioada 01-25 iunie 2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10- Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a Il-a Bacau 2013” ce se va desfășura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ÎL Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.31 din Bacău str. Bucegi, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulteriore, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de Ameții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Comeliu Chirieș, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecție socială acordate salariaților de la S.C.CET S.A. Bacău

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/ 2013 prin care s-au aprobat taxele și impozitele locale și închirierea a două module aflate în Piața Centrală (hala de lactate) din Bacău, str. Pieții, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotarare privind închirierea a două suprafețe de 2 mp fiecare aflate în Piața Sud (hala de lactate) din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău și pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotarare privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparține Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE , NR.32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.   Proiect de hotarare privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie - iulie 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați în cadrul S.PA.S., în al doilea semestru al anului 2012 POZÂNAREA DANIELA-Director S.PA.S. Bacău

 • 25.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 26.  DIVERSE

26A PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

26B Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizată

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

26C Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 m.p., situată pe strada Chimiei nr. 12, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 188 m.p. aparținând domeniului public al municipiului Bacău, precum și abrogarea HCL nr.98/2013 prin care s-a concesionat un lot de teren

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

26 D Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 m.p., situată pe str.Prelungirea Dorului și str.Gheoghe Vrânceanu, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

26E Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacău în vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea la competiții sportive.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialele la mapă.

Peste ordinea de zi avem 5 proiecte, respectiv 26A , 26 B, 26C, 26D și 26E, care v-au fost transmise.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? D-na Năstase Maria Raluca-as dori să fac o modificare, o îndreptare eroare materială la proiectul nr.2, ați trecut „de execuție”, în loc „de încheiere” cum era corect și la proiectul nr. 20......

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Năstase, haideți să facem aceste modificări când ajungem exact la proiectele respective și le supunem și votului. DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-facem exact ce trebuie când ajungem la proiect. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai sunt discuții la ordinea de zi?

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMLHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Ati avut materialul la mapă, este vorba de hotărârea 278 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din fondurile de rezervă bugetară pentru Spitalul T.B.C., va veni suma de 690.000 lei, 6 miliarde de lei vechi, care intră în bugetul consiliului local pentru Spitalul T.B.C. Bacău.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu două amendamente și anume: primul constă în diminuarea sumei de 690.000 lei pentru Spitalul TBC cu 246.490, 38 lei.

Și amendamentul 2 este foarte important, virarea sumei de 180.000 lei din trimestrul 4 în trimestru 2 din cote defalcate din cota TVA, pentru plata cheltuielilor de personal în învățământ. Și s-a rezolvat, mulțumim domnului Primar, că s-a rezolvat problema salarizării personalului din învățământ.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-e cu acordul Direcției de Finanațe.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentele formulate de dl. Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » au fost adoptate amendamentele formulate de dl. Consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELĂ

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu La u ren tiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Năstase Maria-Raluca-la proiectul 2 „încheiere a exercițiului bugetar” în loc de execuție.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de doamna consilier Năstase Maria Raluca.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENĂ

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE       '

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de d-na consilier Năstase Maria-Raluca.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Inițiator- DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-deci. aici este vorba de garantarea împrumutului pe care Compania de Apă îl ia de la BERD, pentru cofinanțarea proiectelor din județul Bacău, proiecte care au finanțare europeană, în valoare de 118 milioane de euro. Noi trebuie să garantăm cu jumătatea împrumutului. împrumutul este de 16.400.000 euro, partea noastră este 8.000.000, garantarea noastră este de 8.000.000 euro, dar aranjamentul financiar cu BERD-ul este următorul: ne vor ridica garantarea pe care o avem acum pe proiectele europene care este de 6,2 milioane de euro și va crește practic garantarea doar cu 1.800.000 euro. Deci garantarea de 6.000.000 euro se ridică, rămâne doar garantarea de 8.000.000 euro pentru noul împrumut și cel care se anulează și rămâne doar 1.800.000 în plus față de ce a fost până acum.

Noi avem 50 % din C.R.A.B. și trebuie să garantăm cu 50 %. Este în regulă?

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Die-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu următoarele amendamente: -la Art. 1 se adaugă un alineat, respectiv „reprezentând principal, dobânzi, comisioane și alte sume datorate în conformitate cu Contractul de Credit;

-la Art.3, avem un articol nou, se reformulează, „ garantarea principalului, dobânzilor, comisioanelor și alte cheltuieli ocazionate de finanțarea rambursabilă menționată mai sus la Art.2 se face în suma prevăzută de Art.l de mai sus”. Deci asta este formularea nouă, -la Art.6 se elimină formularea „cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bacău va garanta anual, finanțarea rambursabilă descrisă la art.2, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la această garanție din Contractul de Credit”.

-la Art.7 avem următoarea formulare „ se mandatează Primarul Municipiului Bacău să negocieze și să semneze în numele acestuia și pe seama Municipiului Bacău Contractul de Garanție conform Art.l, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheirea și punerea în executare a Contractului de Garanție și a Contractului de Credit prevăzut la Art.2.

-la Art.8 avem următoarea formulare „ la data refînanțării în totalitate și irevocabile de până la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD în data de 26.11.2004, prevederile art.3 din hotărârea Consiliului Local Bacău nr.228/17.09.2004 își încetează aplicabilitatea și valabilitatea”. Acestea sunt amendamentele.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentele formulate de dl. Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » au fost adoptate amendamentele formulate de dl. Consilier Bîrzu Hie.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-două probleme vrea să ridic, deși la una am eu răspunsul.

Expunerea de motive începe cu „ scopul împrumutului este îmbunătățirea calității apei în municipiul Bacău, pentru conformarea cu standardele europene. Prin aceasta eu înțeleg că este o recunoaștere a faptului că apa în Bacău nu este potabilă.

2....

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Scripăț, vă răspund la această întrebare. Stați să vă răspund la întrebare. Pe această investiție, pe care noi garantăm doar cu 1.800.000, v-am spus că atâta este garanția în plus și garanția nu este pe toată suma ci doar pe tranșele anuale, pe care le are de plătit CRAB-ul, Primăria Bacău, sau municipalitatea băcăuană, primește investiții pentru înlocuirea rețelelor de apă, ca să îmbunătățim calitatea apei. Apa este potabilă în municipiul Bacău, apa care vine de la Valea Uzului este potabilă. Mai sunt rețele de apă, după cum știți foarte vechi, pe azbest, cum e Prelungirea Bradului și alte străzi ale căror rețele trebuiesc înlocuite. Aceste rețele, canalizare apă și treapta terțiară la Stația de Epurare, în valoare de 37 milioane de euro, urmează să se facă lucrări în Bacău.

DL Consil ier Scripăt Constantin-da. domnule primar, dar spuneți-o cu subiect și predicat. în acele rețele, apa nu este potabilă.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu, apa este potabilă.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-întrucât ADIB-ul este o asociere între consiliul local prin CRAB și consiliul județean, pun întrebarea, de ce nu garantează și consiliul județean acest împrumut.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-avem de garantat jumătate din împrumut, 8.000.000 euro, din 16. împrumutul este din 16. Partea noastră, Primăria are prin CRAB 51 %. Dl.Consilier Scripăt Constantin-restul sigur îl va garanta Consiliul Județean.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu este problema noastră cu garanția CRAB-ului la BERD, la Consiliul Județean. Noi garantăm numai partea consiliului local. Din 16 milioane cât este împrumutul, noi garantăm 8 milioane.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-cine garantează restul?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-e problema lor, nu știu ce fac ei, ce aranjamente au. Ați înțeles, e problema BERD-ului cu consiliul județean.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-bine spus aranjamente. Mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau", cu amendamentele deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRJPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata în Județul Bacau", cu amendamentele deja adoptate.

 • 4, Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după actele doveditoare, până la data de 15.05.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 48 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 15.05.2013

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 15.05.2013 conform Anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  NUMELE ȘI PRENUMELE

  DATA CĂSĂTORIEI

  2.

  ONU MIHAI și VERONICA S-a adoptat

  10.01.1962

  21

  0

  0

  3.

  PĂDURARU ILIE și MARIA

  S-a adoptat

  01.03.1963

  21

  0

  0

  4.

  NICA PETRU și ELENA S-a adoptat

  14.02.1963

  21

  0

  0

  5.

  HRISCU IOAN și MARIA S-a adoptat

  23.02.1963

  21

  0

  0

  6.

  DIACONU IOAN și DORINA S-a adoptat

  11.02.1963

  21

  0

  0

  7.

  PERJU VASILE și OLIMPIA S-a adoptat

  17.02.1963

  21

  0

  0

  8.

  OJOG VASILE și CATINCA S-a adoptat

  22.02.1963

  21

  0

  0

  9.

  MUSCALU CONSTANTIN și MARIA S-a adoptat

  16.02.1963

  21

  0

  0

  10.

  DURUBALĂ GHEORGHE și EUGENIA S-a adoptat

  14.02.1963

  21

  0

  0

  ÎL

  CANDET CONSTANTIN și NATALIA S-a adootat

  14.02.1963

  21

  0

  0

  12.

  ZALĂ CONSTANTIN și GEORGETA S-a adoptat

  14.02.1963

  21

  0

  0

  13.

  NEDELCU NECULAI și MARIA S-a adoptat

  27.01.1963

  21

  0

  0

  14.

  CARAMALĂU GHEORGHE și ANA S-a adoptat

  17.02.1963

  21

  0

  0

  15.

  CIUREA IOAN și POLIXENIA S-a adoptat

  17.02.1963

  21

  0

  0

  16.

  MIRON ION - MIHAI și MARIA S-a adoptat

  05.03.1963

  21

  0

  0

  17.

  VASILACHE VASILE și CORNELIA S-a adoptat

  22.02.1963

  21

  0

  0

  18.

  CIAPĂ GHEORGHE și EUGENIA S-a adoptat

  25.02.1963

  21

  0

  0

  19.

  POPA ION și ANA

  S-a adoptat

  02.07.1962

  21

  0

  0

  20.

  HURMUZACHE NECULAI și AURICA S-a adoptat

  14.07.1962

  21

  0

  0

  21.

  CHIRIBAȘA IFTIMIE și GABRIELA S-a adootat

  06.03.1963

  21

  0

  0

  22.

  CARP IOSIF și ILEANA S-a adoptat

  11.02.1963

  21

  0

  0

  23.

  BÂLȚĂTESCU VASILE și ANA S-a adootat

  14.03.1963

  21

  0

  0

  24.

  CUCU VASILE și MARIA S-a adootat

  13.03.1963

  21

  0

  0

  25.

  PAGU ALECSANDRU și MARIA S-a adoptat

  18.03.1963

  21

  0

  0

  26.

  ALBU VASILE și ELISABETA S-a adootat

  30.03.1963

  21

  0

  0

  27.

  DRAGOMIR GHEORGHE și VOICA S-a adoptat

  19.03.1963

  21

  0

  0

  28.

  VĂLEANU CONSTANTIN și SOFIEA S-a adootat

  22.01.1963

  21

  0

  0

  29.

  GABĂRĂ MIHAI și SÂFTICA S-a adoptat

  30.03.1963

  21

  0

  0

  30.

  CHEPTINE VASILE și MARIA S-a adoptat

  29.03.1963

  21

  0

  0

  31.

  ȘOLDEANU CONSTANTIN și ANA S-a adootat

  29.04.1963

  21

  0

  0

  32.

  MUNTEANU IONEL și ANA S-a adootat

  22.04.1963

  21

  0

  0

  33.

  ZOTA NECULAI și MARIA S-a adoptat

  15.10.1955

  21

  0

  0

  34.

  MURARU MITICĂ și LUCREȚIA S-a adoptat

  16.01.1963

  21

  0

  0

  35.

  ARSENE CONSTANTIN și ORTANSA S-a adoptat

  29.04.1963

  21

  0

  0

  36.

  GOREA VASILE și ELENA S-a adoptat

  20.04.1963

  21

  0

  0

  37.

  IVU AUREL și ELENA S-a adoptat

  20.04.1963

  21

  0

  0

  38.

  ROȘU SANDU și ILEANA S-a adoptat

  20.03.1963

  21

  0

  0

  39.

  MIHALACHI VASILE și MARIA S-a adoptat

  20.04.1963

  21

  0

  0

  40.

  GHEORGHE ȘTEFAN și GICA S-a adoptat

  16.04.1963

  21

  0

  0

  41.

  MARCHIDAN GHEORGHE și LEONORA S-a adoptat

  04.05.1963

  21

  0

  0

  42.

  CĂLȚARU IONEL-STERIAN și AURELIA S-a adoptat

  19.04.1963

  21

  0

  0

  43.

  HUMINIC DUMITRU și MITRIȚA S-a adoptat

  16.04.1963

  21

  0

  0

  44.

  JUNCU VASILE și VALERIA S-a adoptat

  28.04.1963

  21

  0

  0

  45.

  STRAT MIHAI și AURICA S-a adoptat

  29.04.1963

  21

  0

  0

  46.

  BÂRGĂOANU DUMITRU și VIORICA S-a adoptat

  14.05.1963

  21

  0

  0

  47.

  NECHITA GHEORGHE și ANICA S-a adoptat

  04.05.1963

  21

  0

  0

  48.

  POPA GHEORGHE și ELENA S-a adoptat

  02.05.1963

  21

  0

  0

  49.

  OPINCARU VASILE și ELENA S-a adoptat

  05.05.1963

  21

  0

  0

  50.

  Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.l. S-a adoptat

  21

  0

  0

  51.

  Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei CHIRIBAU MARLA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 11.05.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei CHERJBAU MARIA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 11.05.2013

Inițiator - ING.ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă acordarea doamnei Chiribau Maria cu domiciliul in Bacău str. Lupeni nr.3, a unui premiu în valoare de 5000 Iei, motivat de faptul că a împlinit vârsta de 100 ani ia data de 11.05.2013.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art.2. - Acordarea acestui premiu se face, in baza prevederilor HCL Bacau nr.296/13.08.2007.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și beneficiarei prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac -Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 31 mai 2013, la Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Pl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 31 mai 2013, la Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHECRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 31 mai 2013, la Bacău

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind organizarea festivalului „Arlekin” și a „Hramului Bacăului”

Inițiator- DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind organizarea festivalului ^Arlekin” și a,,Hramului Bacăului”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind organizarea festivalului„Arlekin” și a „Hramului Bacăului”

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Societatea Corala „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășura la Bacau în perioada 01 - 25 iunie 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Societatea Corala , Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune -90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășură la Bacau în perioada 01 - 25 iunie 2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Societatea Corala „Ateneu” a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului „Muzică și pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”, care se va desfășura la Bacau în perioada 01-25 iunie 2013

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Lanrentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competiției „Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic”

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a Il-a Bacau 2013” ce se va desfășură la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a Il-a Bacau 2013” ce se va desfășura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHIT A NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociația Sportiva Bikers Brotherhood Bacau, în vederea organizării evenimentului „Câmp Rock ediția a II-a Bacau 2013” ce se va desfășura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.31 din Bacău str. Bucegi, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.31 din Bacău str. Bucegi, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE                “

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.31 din Bacău str. Bucegi, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

 • 12, Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentin, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulteriore, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managemenetul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulteriore, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările si completările ulteriore, prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Comeliu Chirieș, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m

Inițiator - DL, ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DESecretar Nicolae -Oviditi Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Comeliu Chirieș, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr. 169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Comeliu Chirieș, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m și lățimea de 4 m

 • 14, Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecție socială acordate salariaților de la S.C.CET S.A. Bacău

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecție socială acordate salariaților de la S.C.CET S.A. Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TEMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecție socială acordate salariaților de la S.C.CET S.A. Bacău

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-Iui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/ 2013 prin care s-au aprobat taxele și impozitele locale și închirierea a două module aflate în Piața Centrală (hala de lactate) din Bacău, str. Pieții, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/2013 prin care s-au aprobat taxele și impozitele locale și închirierea a două module aflate în Piața Centrală (hala de lactate) din Bacău, str. Pieții, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/2013 prin care s-au aprobat taxele și impozitele locale și închirierea a două module aflate în Piața Centrală (hala de lactate) din Bacău, str. Pieții, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizata în condițiile legii

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a două suprafețe de 2 mp fiecare aflate în Piața Sud (hala de lactate) din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea a două suprafețe de 2 mp fiecare aflate în Piața Sud (hala de lactate) din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea a două suprafețe de 2 mp fiecare aflate în Piața Sud (hala de lactate) din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Manolache Cristinel-un pic, o intervenție, va rog. La una din ședințele anterioare, domnul primar își manifesta interesul și sprijinul față de cultura băcăuană. E vorba despre un obiectiv de patrimoniu, categoria A. Dacă acum nu găsim posibilitatea să rămână în patrimoniul cultural băcăuan și ne dăm la o parte lăsând posibilitatesa altuia să o cumpere, atunci e irelevantă poziția dumneavoastră, domnule primar, la ședința anterioară. Mi-aș dori ca să faceți eforturi și aici, să mai păstrăm din ceea ce mai putem și mai avem pe raza municipalității băcăuane, un obiectiv de patrimoniu, de categoria A, de maximă importanță. Vă mulțumesc.

Dl.primar Ing. Romeo Stavarache-dună cum ați văzut, probabil că la mapă este dată oferta care a fost dată de proprietar, cel puțin la data aceasta când noi vorbim, nu putem să disponibilizăm nici un fel de sumă, cel puțin nu acea sumă. Putem face rectificare, dar nu la acea sumă, dacă va fi altă sumă după data aceasta, probabil că putem să ne exercităm dreptul. Dar așa, la suma care este dată, nu se poate. Oricum, el rămâne obiectiv de patrimoniu. El rămâne obiectiv de patrimoniu și nu este schimbată destinația de obiectiv de patrimoniu.

DLConsilier Manolache Cristinel-atunci. ar fi bine să mai aveți o discuție cu proprietarul și să o retragem de pe ordinea de zi astăzi.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dacă vine cu alt preț, da. Dacă nu, trebuie să votăm, că la prețul asta, nu.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici-domnule Scripăț, am înțeles că ați pus o întrebare

- de ce îl supunem la vot.

îl supunem la vot pentru că trebuie să exercităm sau să nu exercităm un drept de preemțiune, la valoarea asta. Avem obligația prevăzută de lege, ca în termenul specificat să exercităm...

DLConsilier Scripăt Constantin-e o urgență așa mare?

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-trebuie să le dăm răspunsul în 30 de zile. DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-avem obligația legală.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

3

-

Cu 18 voturi « pentru » și 3 voturi „împotrivă” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău și pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache- este vorba de rețele și de posturi de transformare , pentru Cimitiru Sărata, pentru cimitirul nostru, care se face pe durata existenței acelor rețele, dăm drept de uz, potrivit legii.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu un amendament pe care îl formulez imediat. în conformitate cu legislația în vigoare, se înlocuiește sintagma „ drept de uz” cu „drept de servitute” în art.2 și se completează titlul proiectului, in consecință, completăm dreptul de uz și servitute.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1. 4

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MfflAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie. Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău și pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

N

UMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

21

0

0

2<

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la rețeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafață de 309,40 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

21

0

0

3.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

S-a adoptat

21

0

0

 • 19. Se trece Ia punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl, Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată

Inițiator - ING.ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se asigură în med gratuit un loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată, parcela 11, rândul 4, poziția 23.

S-a adoptat

20

0

0

2.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” și d-nei Bibire Ioana, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Ghioceilor, bl. 31, sc. B, ap. 4.

S-a adoptat

20

0

0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparține Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (S.P.A.S., Direcția Economică și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Consilier Năstase Maria-Raluca-vreau să îndreptăm o eroare materială, o greșeală în loc de „acceptarea’” să trecem „aprobarea transmiterii”.

Nu mai sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidin Popovici - supun la vot amendamentul formulat de d-na consilier Năstase Maria-Raluca.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de d-na consilier Năstase Maria-Raluca.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparține Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparține

Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

 • 21. Se trece Ia punctul 21 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Uie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MI HAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  4.

  ART. 1 — Se aproba concesionarea directa a ioturilor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau. situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2,3, 4, 5, 6 si 7 sunt parii integrante din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  ADRESA TERENULUI

  SUPRAFAȚA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  Tea (lei RON/ m.p./an)

  DURATA

  CONCESIU

  NII

  OBSERVAȚII

  5.

  Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Costache Negri, nr. 5, sc. B, ap. 2, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 5 la prezenta hotarare S-a adoptat

  3,00

  EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

  24,572

  25 ANI

  CONCES. DIRECTA CĂTRE CROITORU FLORIN

  21

  0

  0

  6.

  Se    aproba    concesionarea

  terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Nordului, nr. 10, sc. A, ap. 1, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 6 la prezenta hotarare S-a adoptat

  8,00

  EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON    LA

  FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

  24,572

  25 ANI

  CONCES. DIRECTA CĂTRE CHIRIAC MARIETA

  21

  0

  0

  7.

  Se    aproba    concesionarea

  terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Milcov, nr. 138, sc. A, ap. 4, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 7 la prezenta hotarare S-a adoptat

  3,78

  EXTINDERE

  LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON    LA

  FORMA,

  DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

  30,715

  25 ANI

  CONCES. DIRECTA CĂTRE BENCHEA IONEL

  21

  0

  0

  8.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului. Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartiment evidenta concesionari.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

22» Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE , NR.32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

PLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentm CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din București. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

S-a adoptat

20

0

0

2.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-a adoptat

20

0

0

23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie - iulie 2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Presedinte de Ședință-vă rugăm faceți propuneri.

Dl.ConsiIier Bîrzu Ilie-propun pe dl.Consilier Bujor Costel.

Nu mai sunt propuneri sau discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie - iulie 2013, în persoana domnului Bujor Costel.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile iunie - iulie 2013, în persoana domnului consilier Bujor Costel.

24. si 25. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut la mapă Rapoartele de la punctele 24 și 25.

Nu sunt discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI

26.A. Se trece Ia punctul 26.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Autorizare Activitate Economică și de Transport). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun Ia vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

Ieșit din sală

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

26.B. Se trece la punctul 26.B. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu La u ren tiu, dă cuvântul d-luî Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizată

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Pl.Secretar Nicolae -Ovîdiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre *și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Autorizare Activitate Economică și de Transport). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizată

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

AB ABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale

care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizata

26.C SI 26.D. Se trece la punctele 26C. si 26 D ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

26 C Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 m.p., situată pe strada Chimiei nr. 12, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 188 m.p. aparținând domeniului public al municipiului Bacău, precum și abrogarea HCL nr.98/2013 prin care s-a concesionat un lot de teren

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

26 D Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 m.p., situată pe str.Prelungirea Dorului și str.Gheoghe Vrânceanu, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Bie-    S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în

legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 mp, situată pe str. Chimiei, nr. 12, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 188 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, precum și abrogarea HCL nr. 98/ 2013 prin care s-a concesionat un lot de teren

Inițiator-DL.ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRl

  CONT^

  NULI

  1,

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 4 mp, necesară amplasării a doi stâlpi, situată pe str. Chimiei, nr. 12, Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2,

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 188 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3,

  ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 98/ 2013. S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău Inițiator - DL.ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRl

  CONTR

  NULI

  1

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, necesară amplasării a 11 stâlpi, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  1

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 259 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație- Anexele nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  1

  3,

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  20

  0

  1

26.E. Se trece la punctul 26.E. al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurentiu. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacău în vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea la competiții sportive.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacău în vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea la competiții sportive.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MAREA

X

10.

FLORE AIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHEORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Școlar Bacău în vederea susținerii unor sportivi, pentru participarea la competiții sportive.

DL Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurentiu -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-multumesc frumos. Doresc să prezint o sesizare a 68 de băcăuani, care stau în zona Martir Horia, strada Ardealului, strada Radu Negru și Grădinița cu Program Prelungit. Sesizarea a fost semnată de 68 de locatari, precum am mai spus, obiectul sesizării este oprirea urgentă a unor lucrări și demontarea antenei deja instalată de către un operator de telefonie mobilă, nu o să-i pronunț numele, antenă G.S.M., iar instalarea s-a făcut la distanțe necorespunzătoare față de Directivele și recomandarea Consiliului Europei și s-a făcut și cu creîerea unui pericol în zonă, pentru că ea este instalată pe un coș de fum vechi de la Centrala C.T. 4 Miorița, în zona Punctului termic 152.

Distanțele față de blocurile în care stau cei care au făcut sesizarea este de 50 m, normele europene spun că pentru clădiri de locuințe, distanța dintre o antenă de tipul asta și clădire, trebuie să fie de 200 m, iar față de unități de învățământ, spital, de 500 m.

Rugămintea noastră și solicitarea noastră către domnul Primar este, să dispună o verificare a avizelor pe care le posedă firma pentru instalarea antenei în locul în care există și dacă respectă recomandările Consiliului Europei 519/1999.

Deci să verificăm avizele, sesizarea va fi lăsată la Secretariatul Consiliului Local și este îndreptată și către Autoritatea de Sănătate Publică a județului Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor. Vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-deci. să ne dați solicitarea, s-o depuneți la secretariat. Vom face verificările prin Poliția Primăriei. Din câte am înțeles, este o închiriere cu consiliul local a unei suprafețe cu un coș de fum. O să vedem excat situația care este și după care vom discuta și analiza.

PLconsilier Drăgusanu Vasile-numai puțin, domnule Primar, noi luasem o decizie mai demult cu coșurile astea de fum....

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ca să le demolăm. Am stabilit deja 3, pe care le demolăm acum.

PLconsilier Drăgusanu Vasile-și așa constituie un pericol, pentru că nu mai sunt întreținute și nu mai au de ce să fie întreținute.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-vom vedea exact care este situația acolo și după caz, vom face un raport pe care îl vom da spre analiză consiliului local.

PLconsilier Drăgusanu Vasile-mulțumesc.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-tot o întrebare adresată domnului primar. Am văzut că ați început reparațiile la E 85. Sunt bine venite pentru că este nevoie de aceste reparații la acest drum european, care trece prin inima Bacăului. întrebarea mea este, domnule primar, dacă banii cu care se fac reparațiile respective sunt de la bugetul local sau vin din altă sursă.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-foarte pe scurt, ați văzut că E 85, deja după această iarnă, a început să aibă probleme și este faianțat pe foarte multe suprafețe, cel puțin pe suprafețele care sunt de la intrarea în Bacău până la porțiunea de la pod și după pod, până la Casa de Sănătate. Este faianțat aproape tot și cu siguranță că dacă vom lăsa așa, la anul vom avea mari probleme. Ne-am făcut o analiză pe bugetul local, că din bugetul local va fi făcut, vom face o solicitare și la bugetul de stat, fiind E 85, dar cel puțin pentru perioada aceasta, e o perioadă foarte aglomerată, urmează o perioadă de vară foarte aglomerată, când se întorc românii care lucrează în străinătate, băcăuanii care lucrează în străinătate și vrem să reabilităm foarte repede această suprafață, această porțiune de drum.

Acum am luat hotărârea ca strada Chimiei, Bulevardul Republicii până la pod și strada Narcisei, de la calea ferată până la Biserica Sf.Dumitru, să le reabilităm acum foarte repede. Am reabilitat, ați văzut, strada Chimiei, lucrurile sunt în regulă, s-a dat drumul la circulație. Acum încercăm pe soluția de slarisil cu asfalt cu cauciuc, pentru că este cel mai bun, pentru că traficul este foarte dens acolo, este foarte intens și cu siguranță că asfaltarea se face foarte repede și bine. Nu încurcă traficul. Se face cu asfaltare la rece. Iar Podul de la Narcisa se face pe fonduri europene, iar după pod, strada Mărășești, 9 Mai până la Economic, apoi porțiunea de la Economic până la Curtea de Apel, până la Podul de la Șerbănești dar și până pe Nicolae Bălcescu, sensul giratoriu, până la Economic, tot acest inel, vom asfalta cu asfalt de 4 cm.

Avem bani alocați pe bugetul local și dăm drumul la lucrări în funcție de cum încasăm aceste sume. Vom solicita și de la bugetul național. Totodată, vă spun că pe aceste străzi, pe care facem asfaltarea, cel puțin pe E 85, deja sunt schimbate, de la pod încoace, sunt schimbate și bordurile și trotuarele sunt realizate, deci nu mai necesită alte lucrări. Și vrem să facem întâi lucrările care sunt pe trotuare și apoi să schimbăm acolo unde este nevoie cu 4 cm, ca să nu ajungă asfaltul aproape de nivelul trotuarului. Deci, acolo unde se poate, facem cu 4 cm. Unde nu se poate și nu schimbăm nici un fel trotuarul facem cu parte de slarisil ca să ducem mai departe viața carosabilului. Ați văzut, că undeva între 3-5 ani nu o să mai avem niciun fel de probleme, dar din bugetul local, nu altfel.

PLConsilier Manolache Cristinel-deci să înțeleg că reparațiile se fac cu bani de la bugetul local, da?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am solicitat și bani de la Guvern, dar...

PLConsilier Manolache Cristinel-mi-as fi dorit să aduceți bani și de la Guvern, că aveți ministru, din partea dumneavoastră.

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ministrul nu se ocupă decât de drumurile naționale, au numai drumurile naționale, iar...

PLConsilier Manolache Cristinel-C.N. A.D.R-ul?

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache- C.N.A.D.R-ul -drumuri naționale.

PLConsilier Manolache Cristinel-era bine să găsiți o sursă de la bugetul statului. PLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu se poate decât pe programul de dezvoltare locală, program care a fost aprobat prin Ordonanța 28 și pe care vor veni bani pentru administrația locală în interiorul autorității, în teritorii municipale.

PI. Președinte de Ședință- Novac-Piaconu Laurentiu -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/ Ex.l