Proces verbal din 30.09.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 30 sept. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 30.09.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3099 din 25.09.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.7176 din 25.09.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 7177 din 25.09.2013.

Lipsesczdomnul Viceprimar Șuștac Mihai (absent motivat-concediu de odihnă) și domnul consilier Timofte Paul Valerian (absent motivat-concediul medical).

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.09.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,


din 12.09.2013, a fost aprobat

D-na Președinte de ședintă-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce

se va desfășura în perioada 27-30 septembrie 2013 la Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor / programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesita servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin vânzare la licitație sau după caz, casare, în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.

Inițiator - DL, MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran și amplasării unor conductoare, asupra suprafeței de teren de 77 m.p. , situată pe strada Gheorghe Hociung și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 3,5 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.277/2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 m.p., situată pe strada Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 m.p., situată pe strada Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 1 m.p., situată pe strada Nicu Enea , aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 24.  Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați în cadrul D.A.S., în primul semestru al anului 2013.

D-na DANIELA POZÎNĂREA - Director la Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău

 • 25.  Diverse.

25. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația «Constantin Brâncoveanu» la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 57 072 lei d-lui CHIRIE AC VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap.9 pentru fiul CHIRIEAC ANDREI cu domiciliul in Bacau, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap.9.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă.

Peste ordinea de zi avem 2 proiecte, respectiv 25A și 25B, care v-au fost transmise. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vă propun să discutăm punctele de peste ordinea de zi: 25A, 25 B, precum și proiectul nr. 9 prima dată, pentru a putea da drumul invitaților. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot modificarea ordinei de zi, în sensul celor propuse de domnul Primar.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU 1LIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată modificarea ordinei de zi a ședinței.

l.Se trece la punctul 25.A. a! ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca , dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația « Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășură în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația « Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU IL1E

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația «Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în Bacău.

2.Se trece la punctul 25.B. al ordinii de zi si d-na Președinte de ședință -Năstase Marîa-Raluca . dă cuvântul d-Iui Primar Ing,Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 57 072 lei d-lui CHIRIEAC VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 18, sc.A, ap.9 pentru fiul CHIRIEAC ANDREI cu domiciliul in Bacau, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap.9.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- avem aici părintele , este vorba despre un elev de clasa a X-a la Liceul Grigore Antipa, provine dintr-o familie cu venituri modeste, a fost diagnosticat cu sarcom femur stâng, deci cancer la femurul stâng și pentru a nu-i fi amputat piciorul are nevoie de o intervenție chirurgicală și protezare într-o clinică din Italia. Costul estimativ al intervenției, în urma facturii estimative este de 25.200 euro. Părinții au strâns din donații până acum 12.404 euro. Propunem acordarea diferenței de bani 12.795 euro, echivalentul a 57.072 lei, pentru a încerca tot ce este posibil pentru a-i salva piciorul acestui copil și chiar a-i salva viața.

Vin în fața dumneavoastră să fim de acord să dăm un vot pozitiv pentru a putea să ajutăm un semen de-al nostru.

Dl.Secretar Nicolae -O vi di u Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 57 072 lei d-lui CHIRIEAC VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 18, sc.A, ap.9 pentru fiul CHIRIEAC ANDREI cu domiciliul in Bacau, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap.9.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 57 072 lei reprezentând 12 795,71 euro la cursul BNR din 27.09.2013 (1 euro = 4,4603 lei) d-lui CHIRIEAC VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap. 9, pentru fiul CHIRIEAC ANDREI cu domiciliul in Bacau, str. Letea, nr. 18, sc. A, ap.9, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

  b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor cu investigații medicale, intervenție chirurgicală, proteză femur precum și cheltuielile cu transportul la Institutul Ortopedic Rizzoli din Bologna, Italia.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la artl, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public, declarație ce va fi depusa la Biroul Financiar Contabil din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, urmând ca ulterior să fie depuse documentele justificative.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

3.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor / programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005.

Inițiator - DL. NOTAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-la Capitolul Culte, mai rămăsese o sumă, s-a făcut o a doua sesiune de licitații. Două proiecte au fost licitate, ca două proiecte să fie finanțabile. Este vorba de Parohia Sfinții „împărați Constantin și Elena” și Parohia „Fericitul Ieremia” catolică.

PLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor / programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

L

ART. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/ 2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes local în domeniul culte religioase, în baza Legii nr. 350/ 2005, cu proiecte cuprinse în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

21

0

0

Nr. Crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

2.

1

36046/30. 08.2013

Parohia Romano-Catolică "FERICITUL IEREMIA" Bacău S-a adoptat

înlocuire învelitoare

77.000,00

21

0

0

3.

2

36103/30. 08.2013

Parohia Ortodoxă

Șfinții împărați "CONSTANTIN ȘI ELENA" Bacău S-a adoptat

Amenajare anexă lacaș cult

280.000,00

21

0

0

4.

 • 1. Sumatota

 • 2. Sumatota

 • 3. Suma răm S-a adoptat

ă alocată domeniului:      357.000 lei

ă propusă de către comisie: 357.000 lei asă prin nealocare:                  0 lei

21

0

0

5.

ART. 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisie Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiei Culte Religioase.

S-a adoptat

21

0

0

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Chirieac, băiatul dumneavoastră a primit banii. Ați văzut votul consilierilor, în unanimitate, în următoarele zile faceți demersurile pentru a primi banii. Când plecați cu copilul?

Domnul Chirieac Vasile-imediat ce terminăm formalitățile. Cât de repede putem.

Vă mulțumesc frumos pentru sprijin și să vă dea Dumnezeu multă sănătate.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- Să-i dea Dumnezeu sănătate.

4.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Nâstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-prezintă Expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABE1 RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚ1U

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Dl Primar Ing.Romeo Stavarache-ati auzit rezultatul votului la punctul 9, toti consilierii au votat „pentru”, în unanimitate. Părinte, dacă vreți să spuneți ceva, dacă nu puteți pleca. Preot Chiribău Ion-e prima ședință la care particip și sper să fim și noi de folos comunității băcăuane prin activitățile spirituale ale bisericii noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și ajutor.

Dl Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles că acolo rezolvați și problema Casei Sterian, despre asta e vorba. De la Biserica „Fericitul Ieremia”, părinte?

Preot Dumitru Gabor-sperăm să fim și noi utili comunității. Cu banii primiți schimbăm învelitoarea bisericii. Vă mulțumim frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate.

 • 5. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aproba acceptarea comunei Pariol in calitate de membru la     Asociația de Dezvoltare

  Intercomunitara Bacau - ADIB.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art 3. Se modifica Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător. S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  Art 4. Se acorda mandat d-lui Padureanu Leonard. reprezentantul Municipiului Bacau in AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB, sa voteze in ședința AGA in favoarea aprobării actelor adiționale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Județean Bacau, si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de înlocuirea unui membru, care acum este la Consiliul județean.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

PLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, în sensul înlocuirii d-Iui Pîslaru Marius cu dl. Duță George - Bogdan, Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 203/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ababei Radu-as dori o suplimentare la acest proiect , deoarece există oportunitatea asocierii Primăriei Bacău cu Asociația Oblio și cu Direcția Județeană pentru Sport, în vederea organizării unui cros cu această ocazie. Este o acțiune tradițională pe care nu am vrea să o pierdem. Este vorba de 4.000 de lei din care am dori să acordăm premii prin tragere la sorți pentru participanți, având în vedere faptul că premiile pentru primii clasați ar putea fi date de Asociația Oblio...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles, domnule consilier, stați să întreb personalul tehnic dacă se poate.

In cadrul acesta, conform legii și după toate controalele pe care le-am avut, nu se poate, în schimb, facem un parteneriat. O să facem o ședință extraordinară în următoarele zile, că mai avem și alte puncte, facem un parteneriat cu Direcția de Sport și cu Asociația că acum nu se mai poate. Și o să facem tot în cadrul Zilelor Bacăului. Sunteți de acord?

Dl.Consilier Ababei Radu-asta vă rugam și eu, un parteneriat între cei trei. Mulțumesc mult.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIÂ

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

 • 8, Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfășura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Bîrzu, am înțeles că aveți un amendament aici.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu un amendament pe care l-am discutat și cu domnul Primar și a fost de acord. Se dorește o suplimentare cu 2.000 lei pentru acest festival. Este un festival care are o anumită tradiție în Bacău și Filarmonica „Mihail Jora” ne reprezintă cu cinste în toată Europa și Bacăul, cu această ocazie, este reprezentat. Mulțumesc mult.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-tot în ședința următoare. Domnule Bîrzu, banii pe buget sunt exacți, cei de la rectificarea din iunie. Orice leu care urmează să fie cheltuit, 18

trebuie să fie luat din altă parte și pus acolo. Nu mai există niciun ban care să nu fie alocat și prevăzut Și atunci, prin orice cheltuială făcută, trebuie modificat bugetul de venituri și cheltuieli. Luat dintr-o parte și pus în alta. Chiar dacă e vorba de 4.000 de lei, de 2000 lei sau 500 lei. Vom da în ședința extraordinară.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-domnul Bîrzu renunță la amendamentul dumnealui.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfășura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU IL IE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANC1U ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional ,^Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfășură în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.

 • 9. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

PLConsilier Ababei Radu-am eu o discuție. Aș ruga totuși ca prezența noastră în consiliile de administrație ale școlilor să nu fie doar pe hârtie și aș vrea să informez consiliul local, că cel puțin eu nu am fost invitat la nicio ședință a consiliului de administrație în școală. Și au fost momente în care s-a stabilit curicculum la decizia școlii și cred că foarte mulți dintre colegii mei nu știu...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-la ce școală sunteți?

Dl.Consilier Ababei Radu-la școala „Alexandru cel Bun” și la Școala „George Bacovia”.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-si de ce nu te duci?

Dl.Consilier Ababei Radu-pentru că nu am fost invitat.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-păi dă-le un telefon, să vezi. Ești în consiliul de administrație.

PLConsilier Ababei Radu-păi tocmai, președintele consiliului de administrație trebuie să-și îndeplinească obligațiile legale.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ia legătura cu ei și întreabă-i de ce nu. Nu are cine, consilierul trebuie să se ducă la școală. Are școala, trebuie să te duci, să întrebi, te duci la școală...

PLConsilier Ababei Radu-directorul trebuie să mă anunțe când are ședință și mă duc. Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

BACĂU


Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  N

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, în sensul înlocuirii d-lui Scripăț Constantin cu dl. Popa Laurențiu, în consiliul de administrație al Liceului Tehnolgic „Petru Rareș”.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 272/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovîci prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALER1AN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ÎL Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILJE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.

 • 12, Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Nâstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de un proiect european, care va intra pe lista de rezervă și așteptăm să fie finanțat.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ARABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

 • 13. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă. Este vorba de două persoane care erau internate în Spitalul Județean și pentru care a trebuit să facem ceva, să le luăm în îngrijire.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția de Asistență Socială și Căminul pentru Persoane Vârstnice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

D1, Consilier Bîrzu Iile - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art l.Se aprobă asistarea în Căminul centru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 14. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Nâstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂUII, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITĂRIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: ”ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”.

 • 15. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătura cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

EXPRIMARE VOT

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aeroba concesionarea directa a lotului de teren Dronrietate orivata a Mumciniului Bacau. situat in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1,2 si 3 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

S-a adoptat

21

0

0

ADRESA TERENULUI

SUPR A-FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURAT A CONCESIUNII

OBS.

2.

Se aproba concesionarea terenului     proprietate

privata a Municipiului Bacau,     situat     in

intravilanul Municipiului Bacau str. Calugareni, nr.     7,     a     cărui

amplasament       este

cuprins in pianul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

S-a adoptat

4,00

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

24,572

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE CIOBANU

CORNELIU

21

0

0

3.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului. Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartimentului Evidenta Concesionari si beneficiarilor.

S-a adoptat

21

0

0

 • 16, Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidin Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA            1

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.

 • 17. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședințe -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-So rinei pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin vânzare la licitație sau după caz, casare, în condițiile legii.

Inițiator - DL. M1HAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul * favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin vânzare la licitație sau după caz, casare, în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin vânzare la licitație sau după caz, casare, în condițiile legii.

 • 18. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul * favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii. Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINÂ DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GH1ORGHE

X

12.

JITAR1U CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚ1U

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri -mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii.

 • 19. Se trece Ia punctul 17 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca. dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘT AC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își da acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRTNA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MAR1A-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea și exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.

 • 20. Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-practic preluăm un apartament de la Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Ne dau un apartament, gratuit.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidîu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul^ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate I, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău 35

din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6,

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 21, Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raiuca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Pl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din Municipiul Bacău.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea^ și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 22. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședința -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran și amplasării unor conductoare, asupra suprafeței de teren de 77 m.p. , situată pe strada Gheorghe Hociung și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 3,5 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran și amplasării unor conductoare, asupra suprafeței de teren de 77 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 3,5 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran 1 kv, asupra suprafeței de teren de 7 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării conductoarelor LEA 0,4 kv, proiectate pe stâlpi, asupra suprafeței de teren de 70 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung, de-a lungul drumului de exploatare, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, necesară amplasării fundației stâlpilor liniei electrice aeriene LEA 0,4 kv, situată pe str. Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 0,5 mp, necesară amplasării fundației blocului de măsură, la limita de proprietate a consumatorului, situată pe str. Gheorghe Hociung nr. 33, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  5.

  ART. 5  - Hotărârea va fi comunicată Serviciului

  Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 23. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -N ăst a se Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.277/2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 m.p. , situată pe strada Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 m.p., situată pe strada Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 1 m.p., situată pe strada Nicu Enea, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îșî dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.277/2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 m.p. , situată pe strada Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 m.p., situată pe strada Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice asupra suprafeței de 1 m.p., situată pe strada Nicu Enea, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă modificarea art. ldin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 și va avea următorul conținut:

  „Art. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 70 mp, situată pe str. Venus, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 cu Planul de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fî comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și EON Moldova Distribuție.

  S-a adoDtat

  20

  0

  0

 • 24, Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-rugăm să faceți propuneri.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-pronun președinte de ședință pentru lunile octombrie-noiembrie pe dl. Consilier Jitariu Comeliu-Dan.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-mai sunt și alte propuneri?

Nu mai sunt alte propuneri sau discuții discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013, în persoana domnului consilier Jitariu Comeliu-Dan.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

l.

ABABEI RADU

X

2.

Fadam ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VTOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU vasile

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013, în persoana domnului consilier Jitariu Comeliu-Dan.

23. DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte și Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați în cadrul D.A.S., în primul semestru al anului 2013.

Trecem la Punctul 25-Diverse. Dragi colegi, ați primit acum două adrese pe care Primăria Bacău în 2003, de fapt în 30 ianuarie 2003 și respectiv 02.12.2002, administrația de atunci, le facea către Ministerul Administrației Publice dar și către Ministerul Finanțelor ulterior, în care arăta că o dată cu transferarea către Administrația Locală, în patrimoniul Administrației Locale Bacău, a CET-S.A. Bacău, a fost transferată și, prin Protocolul de Predare-Primire în 31.05.2002, au fost transferate și datoriile S.C.Termoelectrica către administrație.

Din situația pe care o avem și v-am transmis-o, este vorba de cca.350 miliarde la acea vreme. Este vorba de 121 miliarde la 31.05, apoi e vorba de 630.000 dolari, apoi este vorba de datorii către fondul de asigurări sociale de 110 miliarde, iar 3 datorii de la CET către A.N.R.S., 150.000 tone de lignit - echivalentul unei datorii de 103 miliarde lei, plus transportul.

Deci, undeva între 350-400 miliarde lei, datorii pe care Primăria Bacău, autoritatea locală, le-a luat în patrimoniu, dacă putem spune așa, de la societatea Termoelectrica, prin acea discuție, prin acea Hotărâre de Guvern. Avem această adresă semnată de directorul care era atunci, domnul Drăgușanu.

Dragi colegi, dintr-o discuție pe care am avut-o la A.N.A.F. acum cca. o lună de zile și după acest an, în care noi am încercat să scăpăm de aceste datorii, vă putem spune că am reușit să plătim la Fondul Asigurărilor Sociale, am reușit să plătim datoriile către A.N.A.F. în proporție de 90 %, dar în schimb nu am reușit și nu este normal ca cetățenii Municipiului Bacău să plătească datorii care sunt și aici mă refer la acele 150.000 tone de lignit, pe care le-am preluat, datoriile care au fost preluate la fondul de risc și aici este vorba de împrumuturile care au fost luate, împrumuturile istorice de către CET și care bineînțeles au generat după ele în timp de 8 ani de zile, datorii care se însumează anual la cca 1 milion de euro. Aceste datorii aparțin practic statului, domnul Drăgușanu ne poate spune mai bine, că era la acea vreme Director General, în 2002-2003 la această societate și toate eforturile pe care le-am făcut au fost în acest sens, să ne achităm datoriile.

Nu este acum, când, practic noi avem o investiție care nu va mai fi legată în niciun fel de societatea CET, pentru că sunt investiții ale Primăriei Bacău, cele două grupuri de cogenerare, rețele termice, sunt investiții ale Primăriei Bacău, fonduri europene nerambursabile. Am considerat și considerăm că este foarte bine să reglementăm această problemă.

Astfel, în data de 26.09. s-a judecat la Tribunalul Bacău cererea Consiliului de administrație al SC CET Bacău de reorganizare judiciară din care A.N.A.F.-ul este creditorul principal, de fapt datoriile sunt ale lor în mare parte, în proporție de 80 % și așteptăm ca în timp de 2-3 ani de zile, cum spune legea, așteptăm un verdict al administratorului judiciar pe de o parte și a celor care au decizia în următorii 3 ani de zile. Pe de altă parte, aceste noi capacități de producție sunt preluate direct pe primărie în acest moment și până la organizarea unei noi societăți, operatorul va rămâne CET cu contract de operare pentru grupurile de cogenerare care sunt proprietatea primăriei.

Grupul vechi, al S.C. CET Bacău, începând cu data de 30.06. a îndeplinit condiția de mediu pusă de Uniunea Europeană și anume închiderea acestui CET, acestei centrale termice și producerea energiei termice pe gaz sau pe alți combustibili și nu pe cărbuni. Deci noi am îndeplinit condiția de mediu, probabil că la sfârșitul lunii octombrie începutul lunii noiembrie avem și noua capacitate de producție, capacitate care este pe primăria Bacău, iar contractele pentru noile capacități vor fi preluate de primărie , iar operarea poate fi făcută de către CET prin contract de operare.

Eu cred că este corect ca cetățenii municipiului Bacău să plătească prețul corect și să nu mai plătim datorii istorice și penalități care vin de 10 ani de zile. Domnule Drăgușanu, știți mai bine situația....

DLConsilier Drăgușanu Vasile-stiu mai bine pentru că așa s-a întâmplat, ca la data aia, să fac parte din Comisia de preluare a CET-ului la administrația locală. A fost o decizie politică impusă de Banca Mondială și F.M.I. ca restructurarea Termoelectrica să se realizeze prin preluarea de către administrațiile publice a sucursalelor Termoelectrica din tereitoriu care furnizau și erau centrale de termoficare care furnizau și căldură pentru încălzire urbană.

La data aia, cum am spus, decizia a fost politică - fiecare CET a fost transferat cu active și pasive, așa cum figura sucursala de transport respectiv, sucursala de Termoelectrica Bacău.

înainte de preluare, datoria, nu datoria, pierderea din activitatea de exploatare a Sucursalei Termoelectrica Bacău, era de cca. 265 miliarde de lei vechi, la o cifră de afaceri de 560 miliarde.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-pe an.

PLConsilier Drăgusanu Vasile-pe an. Deci, mai mult din jumătate din cifra de afaceri se pierdea la data aia, CET-ul aparținând lui Termoelectrica.

Bineînțeles că la predare s-au făcut și promisiuni că toate datoriile rezultate în urma diferenței dintre active și pasive să fie rezolvate prin acte normative de către Guvern. Era dl.Tănăsescu, dl.Cosmâncă, la vremea aia, dl.Iulian Iancu. S-a promis ajutorarea CET-urilor timp de 3 ani cu credite de combustibil pentru iarnă, combustibil solid sau lichid, fără plata acestor credite, ni s-a spus, fără retumarea lor, ca un ajutor de pornire a administrațiilor publice locale, pentru a începe modernizarea. Că de fapt CET-urile acestea trebuiau modernizate. S-au dat și datorii și s-a dat și sarcina asta de modernizare. Ei bine, de la promisiunea politică și până la realitate a fost o mare dirență. Acum, CET-ul a rezistat și a făcut, zic eu și lucruri bune, că a încercat să se modernizeze pe fondurile administrației publice locale, sau prin programe cum a fost „ Programul de termoficare pe 2004-2007” și după aia prelungit. Noi am accesat absolut tot ce s-a putut, bani nerambursabili pentru a moderniza CET-ul. După cum știți, înspre finalul lui 2009-2010, strategia noastră de a reforma sistemul de termoficare din municipiul Bacău s-a transformat într-o finanțare nerambursabilă de 78 milioane de euro, foarte importantă. Din banii europeni se lucrează și în momentul de față.

E adevărat că o povară mare transmisă de la început a adus mari greutăți în funcționarea de zi cu zi a societății, pe fondul, știți cum e și a plății serviciului de termoficare, cu întârzieri la plată. S-au acumulat probabil, nu probabil sigur și multe penalități, mai ales de la furnizorii de resurse, gaze naturale, cărbune, transport pe calea ferată și bineînțeles că dl.Director General actual de la CET Bacău, fiind în impact cu Legea Insolvenței, când capitalul social scade sub jumătate din activul net contabil, probabil decizia s-a impus legal. Acum, deci asta a fost situația, astea au fost eforturile, din punctul meu de vedere cred că, cu un mai bun management la CET Bacău putea să nu se ajungă chiar pe aici.

E adevărat că acum, noile investiții toate sunt în domeniul public, pentru că toate sunt ori din bani de la bugetul de stat ori ale Primăriei Bacău, sau sunt bani europeni, care finanțarea este pe municipalitate. Au mai trecut și alte societăți importante prin insolvență de curând și sper să fie o rezolvare rezonabilă, adică cu păstrarea programului POS Mediu și modernizarea sistemului și probabil tot ceea ce este nefolositor trebuie restructurat, eu știu, valorificat, sunt terenuri foarte multe la CET. Adică cred că CET-ul poate să facă față la o insolvență, vizavi la plata datoriilor, nu știu în ce grad să acopere și asta e. E o decizie conform legii, nu cred că consiliul de administrație putea face altceva. Eu am explicat în câteva cuvinte doar cum a mers CET-ul asta.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Drăgușanu, vă mulțumim. Vreau să fac aici o precizare. Toate terenurile sunt, din câte știu, în domeniul public și nu sunt ale CET-ului Bacău așadar nu sunt tranzacționabile. Pe de altă parte, această societate a intrat în reorganizare. Noi vrem ca creditorul principal, A.N.A.F., să hotărască în instanță dacă este posibil, ce fac cu datoriile pe care le-au transferat administrației locale, datorii care nu sunt ale administrației locale și ale CET-ului. După ce vor hotărî cu acest lucru, noi dorim reorganizarea și salvarea totală a acestei societăți. Dar pentru asta, creditorul principal care este practic și cel care a dat această datorie societății, trebuie să hotărască pentru că este creditorul majoritar. Asta e. Noi vrem să vedem practic în 3 ani de zile ce se întâmplă cu acele datorii pe care Termoelectrica le-a transferat administrației locale. Despre asta vorbim, restul s-au plătit în mare parte la stat. Vă mulțumesc.

D-na Președinte de Ședință- Năstase Maria-Raiuca -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NĂSTASE MARIA-RALUCA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/ Ex.l