Proces verbal din 30.04.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 30 aprilie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 30.04.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 922 din 29.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.3251 din 29.04.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 3252 din 29.04.2013.

Lipsesc:domnul consilier Ștefan-Daniel Dragoș și dl.consilier Huluță Ghiorghe (care a venit ulterior).

DI. Președinte de sedinta-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DI. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005 , la Domeniul Sport.

Inițiator - MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-avem un singur punct pe ordinea de zi, au fost greșite câteva cuvinte și cei de la juridic au spus că trebuie să schimbăm. își cere scuze Comisia care a greșit.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘ ANU VASILE

X

9,

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

L Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.3 50/2005 , la Domeniul Sport.

Inițiator - MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea de Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Viceprimar Sustac Mihai-vă rog să fiți un pic atenți, am un amendament la proiectul de hotărâre și anume schimbarea titlului „ îndreptare eroare materială din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005 , la Domeniul Sport. Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-deci. nu se modifică anexa, se modifică doar titlul. DLsecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în momentul când comisia a transmis proiectul, s-a transmis cu un titlul eronat.

în sală intră domnul consilier Huluță Ghiorghe - prezenți 22 de consilieri.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005 , la Domeniul Sport, cu amendamentul formulat de dl. Viceprimar Șuștac Mihai.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005 , la Domeniul Sport, cu amendamentul formulat de dl. Viceprimar Șuștac Mihai.

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi doresc Paște Ferict și sărbători fericite!

Dl. Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurențiu -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.l-A-2/Ex.l