Proces verbal din 29.11.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 29 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 29.11.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3581 din

 • 22.11.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsește domnul Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel ( care a venit după începerea ședinței).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.8818 din 22.11.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 8819 din 22.11.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de

 • 31.10.2013. Nefîind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELĂ

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANC1U ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 31.10.2013, a fost aprobat.

Dl. Președinte de sedintă-cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1918 dau cuvântul domnului Dănuț Voicu, Prim Vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „ Regina Maria” -Filiala Comeliu Chirieș Bacău.

DI.Dănut Voicu-Consiliul Director al Asociației Naționale Cultul Eroilor a hotărât ca una dintre cele 100 de medalii, bătute pe țară, să fie acordată domnului Primar Ing.Romeo Stavarache.

DEPrimar Ing.Romeo Stavarache-multumesc mult domnule Președinte, sunt onorat să am această medalie de la dumneavoastră.

Dl. Președinte de sedintă-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor tară adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere și a serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul Municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ bacauane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind înscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafețelor de teren reale găsite la măsurători, aferente „Parcului Trandafirilor” si „Parcului Nord” din Muncipiul Bacau.

Inițiator - DL. M1HAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINȚARE LOCUINȚE CI și C2 ȘI MAGAZIE C3 ȘI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM SA, din București

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 167,5 mp, situată pe str. Triumfului, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, str. Dr. Alexandru Șafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 21.  Diverse.

21 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000

 • A.  lei d-lui PĂVĂLAȘC DORU VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Ale.

Electricienilor, nr. 4, sc. B, ap. 12

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000

 • B.  lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr.

21, sc. C, ap.4

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție SA a C terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții,

 • D.  Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a unor bunuri

 • E.  proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova

 • F.   Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce și asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VTCEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - ați avut materialele la mapă. Se retrage punctul 4 de pe ordinea de zi. Peste ordinea de zi avem 6 proiecte, respectiv 21.A., 21.B., 21.C, 21.D., 21.E., 21 .F, care v-au fost transmise.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LĂURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

PLConsilier Bîrzu Iile - mă voi abține la Proiectul nr.5 de pe ordinea de zi. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Tamba, vă rog să consemnați că dl. Bîrzu se află în stare de incompatibilitate la punctul 5 și în sală a venit și domnul Viceprimar Tescaru Vasile- Sorinei, deci din acest moment avem 23 de consilieri. De asemenea tot la punctul 5 se abține și domnul consilier Ștefan Daniel-Dragoș. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-înainte de a da drumul la primul punct, vă anunț că la ora 12 avem festivitatea de inaugurare a Pasajului, a Podului de la Mărgineni, deci încercăm să finalizăm ordinea de zi cît mai repede.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

PLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu un amendament și anume cu o suplimentare cu suma de 114.000 lei, pentru înlocuire conductă apă D.N.150, strada Mioriței, Tronson intre Banca Națională și 9 Mai.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl.Consilier Bîrzu Uie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

MUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

r.. X ......

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHECRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMHÎAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREĂ IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC D1ACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi $i dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă, este vorba despre o notă a consultantului.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiii Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAJ

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția de Asistență Socială Bacău și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHA1

X

22.

TESCARU VASILE SORENEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

4.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 5, Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Jitariu Corneliu Dan, dă cuvântul d-lni Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ bacauane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Btrzu Ilie- la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a fost omis un elev de la Școala Alexandru cel Bun și aș vrea să îl băgăm, că are media 10 la clasa a VlII-a și aș vrea să îl votăm.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-șpune cum îl cheamă, ca să-1 putem trece pe listă. DLConsilier Bîrzu Ilie-Popovici Geoge David.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚA GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CR1STINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie. (Amendamentul a fost discutat și votat după proiectul 19 de pe ordinea de zi). Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ bacauane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

i.

Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , a sumei de 390.000 lei in vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013, precum si pentru plata impozitelor st contribuțiilor aferente acestor premii si organizarea festivităților de premiere, structurate astfel:

1. - suma de 115.170 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii,mențiuni si medalii la Olimpiadele Naționale și Internaționale, în anul școlar 2012-2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

untt.de ÎNVĂȚĂMÂNT

Elev/PROFESOR

Clasa

Olimpiada / Concursul

Premiul

Profesor coordonator

Sum ă

2.

COLEGIUL NAȚIONAL «GHEORGHE VRÂNCEANU

Rujan Anca S-a adoptat

XII

Internațională -Limba Latină

II

Neculau Florentina

2500

20

0

0

3.

-/-

Rujan Anca S-a adoptat

XII

internațională -Limba Latină

Premiu Special

Neculau Florentina

0

20

0

0

4.

-/-

Rujan Anca S-a adoptat

XII

Limba Latină

I

Neculau Florentina

0

20

0

0

5.

-/-

NECULAU FLORENTINA

S-aadoptat

-

Limba Latină

-

-

2500

20

0

0

6.

Bacoiu Diana-Mădăiina S-a adoptat

XII

Religie Catolică

1

Budău Angela

1200

20

0

0

7,

-/-

Ghervase Irina Mădălina S-a adoptat

X

Religie Catolică

1

Budău Angela

1200

20

0

0

8.

-/-

BUDĂU ANGELA

S-a adoptat

-

Religie Catolica

-

-

1200

20

0

0

9.

-/-

Plotogea Laura Diana S-a adoptat

IX

Limba Latină

1

Neculau Florentina

1500

20

0

0

10.

-/-

Știrbu Ciprian

S-a adoptat

X

Matematică

II

Lazăr Lucian

1200

20

0

0

ÎL

-/-

Știrbu Ciprian S-a adoptat

X

Matematică

Medalie de Aur

Lazăr Lucian

0

20

0

0

12.

-/-

LAZĂR LUCIAN

S-a adoptat

-

Matematică

-

-

1200

20

0

0

13.

-/-

Mazăre Alexandru Ștefan

S-a adoptat

XI

Limba Germană

iii

Herciu Oana

1000

20

0

0

14.

-/-

HERCIU OANA

S-a adoptat

-

Limba Germană

-

-

1000

20

0

0

15.

-/-

Matei Dănuț Gabriel S-a adoptat

IX

Informatică

Mențiun e

Chelba Maria

700

20

0

0

16.

-/-

Matei Dănuț Gabriel

S-a adoptat

IX

Informatică

Medalie de Aur

Chelba Maria

0

20

0

0

17.

-/-

CHELBA MARIA

S-a adoptat

-

informatică

-

-

700

20

0

0

18.

Dărăuță Raluca S-a adoptat

IX

Matematică

_

Mențiun e

Lazăr Lucian

700

20

0

0

19.

-/-

Dărăuță Raiuca

S-a adoptat

IX

Matematică

Medalie de Argint

Lazăr Lucian

0

20

0

0

20.

-/-

Piotogea Laura Diana S-a adoptat

IX

Limba Latină

Mențiun e

Neculau Florentina

0

20

0

0

21.

-/-

Sandu Roxana S-a adoptat

X

Limba Latină

Mențiun e

Neculau Florentina

700

20

0

0

22.

-/-

Sandu Roxana S-a adoptat

X

Limbi Clasice

Mențiun e

Neculau Florentina

0

20

0

0

23.

-/-

Radu Ștefana

S-a adoptat

IX

Limba Latină

Mențiun e

Neculau Florentina

700

20

0

0

24.

-/-

Bujor Ioana

S-a adoptat

XI

Limba Latină

Mențiun e

Neculau Florentina

700

20

0

0

25.

-/-

Stoleru Alina Nicoleta S-a adoptat

X

Religie Ortodoxă

Mențiun e

Leonte Constantin

500

20

0

0

26.

-/-

LEONTE CONSTANTIN

S-a adoptat

-

Religia Ortodoxă

-

-

500

20

0

0

27.

-/-

Costea Teodora S-a adoptat

XI

Chimie

Mențiun e

Onică Stela

700

20

0

0

28.

-/-

ONICĂ STELA

S-a adoptat

-

Chimie

-

-

700

20

0

0

29.

-/-

Marin Georgiana S-a adootat

X

Chimie

Mențiun e

Rosenschein Mariana

700

20

0

0

30.

-/-

Stoian Marius Constantin S-a adoptat

XI

Chimie

Mențiun e

Rosenschein Mariana

700

20

0

0

31.

-/-

ROSENSCHEIN MARIANA

S-a adoptat

-

Chimie

-

-

700

20

0

0

32.

-/-

Rățoi Râzvan

S-a adoptat

VI

Fizică

Mențiun e Special ă

Curbăt Florin

700

20

0

0

33.

-/-

CURBAT FLORIN

-

Fizica

-

-

700

20

0

0

34.

-/-

Popa Cristina S-a adoptat

IX

Fizică

Mențiun e Special ă

Gîrțu Valentin

700

20

0

0

35.

-/-

GÎRȚU VALENTIN

S-a adoptat

-

Fizică

-

-

700

20

0

0

36.

-/-

Umbrărescu George S-a adoptat

IX

Chimie

Mențiun e Special ă

Onică Stela

700

20

0

0

37.

-/-

Vîrlan Alexandra S-a adoptat

XII

Limba Latină

Premiu Special

Neculau Florentina

700

20

0

0

38.

-/-

Sîrbu iustin S-a adoptat

X

Matematica

Medalie de Argint

Lazăr Lucian

300

20

0

0

39.

-/-

Grosu Iustina S-a adoptat

IX

Matematică

Medalie de Bronz

Lazăr Lucian

200

20

0

0

40.

-/-

Geangu Călin S-a adoptat

IX

Informatică

Medalie de Bronz

Mărgineanu Lăcrămioara

200

20

0

0

41.

MĂRGINEANU LĂCRĂMIOARA

S-a adoptat

-

Informatică

-

-

200

20

0

0

42.

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI

Boronea Anna Elisa S-a adoptat

IX D

Limba Germană

1

Irașcu Ingrid

1500

20

0

0

43.

-/-

IRAȘCU INGRID

S-a adoptat

-

Limba Germană

-

-

1500

20

0

0

44.

Peiju Dragoș Ștefan

S-a adoptat

XII G

Tehnologia Informației

1

Lazăr Ingrid Elena

1500

20

0

0

45.

-/-

LAZĂR INGRID ELENA

S-a adoptat

-

Tehnologia Informației

-

-

1500

20

0

0

46.

-/-

Bostan Ștefana Andreea S-a adoptat

XA

Limba Latină

1

Ifrim Adrian

1500

20

0

0

47.

-/-

IFRIM ADRIAN

S-a adoptat

-

Limba Latină

-

-

1500

20

0

0

48.

Fercu Gabriela S-a adoptat

XI E

Religie Catolică

1

Cojan Loredana

1200

20

0

0

49.

-/-

COJAN LOREDANA

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

1200

20

0

0

50.

-/-

Tudor Alexandra Adriana

S-a adoptat

IX J

Limba Italiană

II

Popa Elena Dana

1200

20

0

0

51.

-/-

POPA ELENA DANA

S-a adoptat

-

Limba Italiană

-

-

1200

20

0

0

52.

-A

Știrbu Andreea S-a adoptat

XI H

Olimpiada Sportului Școlar - Fotbal

II

Dantiș lonuț

100

20

0

0

53.

-A

Pătră(ianu Bianca Elena

S-a adoptat

IX D

100

20

0

0

54.

-A

Mitocaru Andreea S-a adoptat

XG

100

20

0

0

55.

-/-

Andronic Andra S-a adoptat

XG

100

20

0

0

56.

-/-

Poroșnicu Bianca S-a adoptat

XG

100

20

0

0

57.

-A

Marin Ana Maria S-a adoptat

IX A

100

20

0

0

58.

-A

Ladaru Georgiana S-a adoptat

XH

100

20

0

0

59.

-/-

Gavrilă Maria Mirabela S-a adoptat

XH

100

20

0

0

60.

-A

Dochițoiu Andreea S-a adoptat

XE

100

20

0

0

61.

-/-

Bucur Simona S-a adoptat

IX A

100

20

0

0

62.

-/-

Trefaș Alina Georgiana S-a adoptat

XD

100

20

0

0

63.

-/-

Grigore Delta S-a adoptat

IX D

100

20

0

0

64.

-/-

Stratulat Cristina Elena

S-a adoptat

IX A

100

20

0

0

65.

Cazanu Laura S-a adoptat

IX E

100

20

0

0

66.

-/-

Șerban Daniela S-a adoptat

IX E

100

20

0

0

67.

-/-

DANȚIȘ IONUȚ

S-a adoptat

-

Olimpiada Sportului Școlar - Fotbal

-

1000

20

0

0

68.

-/-

Nuțu Georgiana S-a adoptat

XII B

Limba Latină

III

Ifrim Adrian

1000

20

0

0

69.

-/-

Bostan Ștefana Andreea S-a adoptat

XA

Limba Latină

Premiu Special

Ifrim Adrian

0

20

0

0

70.

-/-

Bostan Ștefana Andreea S-a adoptat

XA

Limbi Clasice

Premiu Special

Ifrim Adrian

0

20

0

0

71.

-/-

Doru Diana Florina S-a adoptat

XII C

Economie

Premiu Special

Boambâ Călin Leon

700

20

0

0

72.

-/-

BOAMBĂ CĂLIN LEON

S-a adoptat

-

Economie

-

-

700

20

0

0

73.

-/-

Popa Ioana

S-a adoptat

XI c

Istorie

Premiu Special

Cruceanu Lucian Viorel

700

20

0

0

74.

-/-

CRUCEANU LUCIAN VIOREL

S-a adoptat

-

Istorie

-

-

700

20

0

0

75.

-/-

Anei Andrei Constantin S-a adoptat

XI c

Geografie

Mențiun e Special â

Badiu Măricel

700

20

0

0

76.

-/-

Biliuță Anca S-a adoptat

XII E

Geografie

Mențiun e Special ă

Badiu Măricel

700

20

0

0

77.

-/-

BADIU MĂRICEL

S-a adoptat

-

Geografie

-

-

700

20

0

0

78.

-/-

Doru Diana Florina

S-a adoptat

XII c

Economie

Mențiun e Special ă

Boambă Călin Leon

0

20

0

0

79.

-/-

Cancel Sorana S-a adoptat

XII B

Psihologie

Mențiun e Special ă

Chelaru Elena

700

20

0

0

80.

-/-

CHELARU ELENA

S-a adoptat

-

Psihologie

-

-

700

20

0

0

81.

-/-

Comorașu Georgiana-Mădălina S-a adoptat

XC

Limba Franceză

Mențiun e Special ă

Grințescu loan

700

20

0

0

82.

-/-

GRINȚESCU IOAN

S-a adoptat

-

Limba Franceză

-

-

700

20

0

0

83.

-/-

Cobuz Andrei S-a adoptat

XF

Informatică

Medalie de Bronz

Cojocaru Laura Elena

200

20

0

0

84.

COJOCARU LAURA ELENA

S-a adoptat

-

Informatică

-

-

200

20

0

0

85.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU”

Olaru Antonia S-a adoptat

VI

Religie Catolică

1

Cojan Loredana

1200

20

0

0

86.

-/-

Brunhuber Severin S-a adoptat

VIII

Coregrafie

II

Baicu Simona

1000

20

0

0

87.

-/-

BAICU SIMONA

S-a adoptat

Coregrafie

-

-

1000

20

0

0

88.

-/-

Caloianu Mihail S-a adoptat

IX

Pian

II

Ghiuță Dorin

1000

20

0

0

89.

GHIUȚĂ DORIN

S-a adoptat

-

Pian

-

-

1000

20

0

0

90.

lorga Doris Andreea

X

Oboi

II

Stancu Emil

1000

20 0

0

-/-

S-a adoptat

Erhan Cornelia

91.

-/-

STANCU EMIL

S-a adoptat

-

Oboi

-

-

■   500

20

0

0

92.

-/-

ERHAN CORNELIA

S-a adoptat

-

Oboi

-

500

20

0

0

93.

-/-

-/-

Chirilă Octavian Dan S-a adoptat

X

Flaut

III

Baicu Dorel

700

20

0

0

Erhan Cornelia

94.

-/-

BAICU DOREL

S-a adoptat

-

Flaut

-

-

350

20

0

0

95.

-/-

Zaharia Alexandru S-a adoptat

XI

Arhitectură

Mențiun e

Geliman iuliana

500

20

0

0

96.

-/-

Drăgoi Ana Eliza

X

Percuție

Mențiun e Special ă

Asofiei Dan

500

20

0

0

Erhan Cornelia

97.

-/-

ASOFIEI DAN

S-a adoptat

-

Percuție

-

250

20

0

0

98.

-/-

Vraciu Paula Elena S-a adoptat

X

Studii Teoretice Muzicale

Mențiun e Special ă

Dumitriu Gheorghe

500

20

0

0

99.

-/-

DUMITRIU GHEORGHE

S-a adoptat

-

Studii Teoretice Muzicale

500

20

0

0

100.

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC “SF. IOSIF”

Albert Fabian-Costel S-a adoptat

XII D

Religie Catolică

II

ignat Cristian

1000

20

0

0

101.

-/-

IGNAT CRISTIAN

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

-

1000

20

0

0

102.

-/-

Bișog lonuț S-a adoptat

XE

Religie Catolică

II

Săboanu Anton

1000

20

0

0

103.

-/-

SĂBOANU ANTON

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

-

1000

20

0

0

104.

David Eduard-Cristian S-a adoptat

XI D

Religie Catolică

II

Farcaș Cătălin

1000

20

0

0

105.

-/-

Fechetă Ciprian S-a adoptat

IX E

Religie Catolică

II

Farcaș Cătălin

1000

20

0

0

106.

-/-

FARCAȘ CĂTĂLIN

S-a adoptat

Religie Catolică

-

-

1000

20

0

0

107.

-/-

Gherguț Gabriela S-a adoptat

IX C

Religie Catolică

II

Brandiu Silvia

1000

20

0

0

108.

BRANDIU SILVIA

S-a adoptat

Religie Catolică

-

-

1000

20

0

0

109.

COLEGIUL NAȚIONAL “FERDINAND

I”

Fânaru Andrei-Emanuel S-a adoptat

XII D

Informatică

Mențiun e

Sichim Cristina

700

20

0

0

no.

-/-

Fânaru Andrei-Emanuel

S-a adoptat

XII D

Informatică

Medalie de Argint

Sichim Cristina

0

20

0

0

111.

-/-

S1CHIM CR1STINA

S-a adoptat

-

Informatică

-

-

700

20

0

0

112.

-/-

Popa Ștefan S-a adoptat

XI E

Informatică

Medalie de Argint

Muraru Crina Cătălina

300

20

0

0

113.

MURARU CR1NA CĂTĂLINA

S-a adoptat

-

Informatică

-

-

300

20

0

0

114.

-/-

Mocanu Alexandru S-a adoptat

XI E

Fizică

Medalie de Argint

Florescu Dragoș Decebal

300

20

0

0

115.

-/-

FLORESCU DRAGOȘ DECEBAL S-a adoptat

-

Fizică

-

-

300

20

0

0

116.

-/-

Rebegea Amalia S-a adoptat

VI B

Informatică

Medalie de Bronz

Ursache Liliana

200

20

0

0

117.

-/-

URSACHE LILIANA

-

Informatică

-

-

200

20

0

0

118.

COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE”

Vidrașcu 1. Elena-Alexandra S-a adoptat

XI c

Internațională -Limbă Rromani

1

Hârțescu Maneta

2500

20

0

0

119.

-/-

Vidrașcu 1. Elena-Alexandra S-a adoptat

XI c

Limbă Rromani

1

Hârțescu Maneta

0

20

0

0

120.

-/-

HÂRTESCU MAR1ETA

S-a adoptat

-

Limbă Rromani

-

-

2500

20

0

0

121.

COLEGIUL TEHNIC “LETEA”

Drâmbă Alina Elena

S-a adoptat

Xli c

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

iii

Aaniței Paraschiva Canelea Daniela Postelnicu

Hrisuia

700

20

0

0

122.

-/-

AANIȚE1 PARASCHIVA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

-

-

230

20

0

0

123.

CANELEA DANIELA

-

Discipline Tehnice -industrie Alimentară

-

-

230

20

0

0

124.

POSTELNICII HRISULA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -industrie Alimentară

-

-

230

20

0

0

125.

COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA”

Barbu Georgiana Dana

S-a adoptat

XIJ

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

Mențiun e

Botez Elena Creangă Alexandra Ciorbă Maria llișiu Lavinia Mitrofan Carmen

500

20

0

0

126.

BOTEZ ELENA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

-

-

100

20

0

0

127.

-/-

CREANGĂ ALEXANDRA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

-

-

100

20

0

0

128.

-/-

CIORBĂ MARIA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

-

-

100

20

0

0

129.

-/-

IUȘIU LAVINIA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

-

-

100

20

0

0

130.

-/-

MITROFAN CARMEN S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Turism și alimentație

-

-

100

20

0

0

131.

COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA”

Bracău Ana Mana S-a adoptat

XI

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

Mențiun e

Marin Irina

500

20

0

0

Farțade Tereza

Sandu Manuela

132.

-/-

MARIN IRINA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

-

-

165

20

0

0

133.

-/-

FARȚADE TEREZA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

-

-

165

20

0

0

134.

-/-

SANDU MANUELA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Industrie Alimentară

-

-

165

20

0

0

135.

COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON”

Hajdeu Vasile

S-a adoptat

XI D

Discipline Tehnice -Mecanică

1

Bușea Lavinia

1200

20

0

0

Cristea Carmen

Bîrgu Mana

136.

-/-

BUȘCĂ LAVINIA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -

Mecanică

-

-

400

20

0

0

137.

-/-

CRISTEA CARMEN

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Mecanică

-

-

400

20

0

0

138.

-/-

BÎRGU MARIA

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Mecanica

-

-

400

20

0

0

139.

-/-

Obreja Emilian S-a adoptat

XII E

Discipline Tehnice -Mecanică

Mențiun e

Bușcă Lavinia

500

20

0

0

Cristea Carmen

Mihaela Cosmescu

Bîrgu Mana

140.

MIHAELA COSMESCU

S-a adoptat

-

Discipline Tehnice -Mecanică

-

-

125

20

0

0

141.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Marin-Terinte Adelina S-a adoptat

VIII

Olimpiada Sportului Școlar - Badminton

1

Mihai Ion

1200

20

0

0

142.

-/-

MIHAI ION

-

Olimpiada Sportului Școlar - Badminton

-

-

1200

20

0

0

143.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Tanasov Andrei S-a adoptat

VIII c

Interdisciplinară

Mențiun e

Coteanu Eugenia

700

20

0

0

Popa Floarea

Rugină Jana

144.

COTEANU EUGENIA S-a adoptat

-

Interdisciplinară

-

-

230

20

0

0

145.

-/-

RUGINĂ JANA

-

Interdisciplinară

-

-

230

20

0

0

146.

-/-

Tanasov Andrei S-a adoptat

VIII c

Chimie

Mențiun e

Popa Floarea

0

20

0

0

147.

POPA FLOAREA

S-a adoptat

-

Chimie

-

-

700

20

0

0

148.

-/-

Năiță Marta

S-a adoptat

VIII E

Religie Catolică

II

Bejenaru Maricica

1000

20

0

0

149.

-/-

BEJENARU MARICICA S-a adoptat

-

Religie Catolica

-

-

1000

20

0

0

150.

-/-

Macovei Ana Roxana S-a adoptat

VIII

E

Religie Ortodoxă

Mențiun e

Andrei Ioana

500

20

0

0

151.

-/-

ANDREI IOANA

S-a adoptat

-

Religie Ortodoxă

-

-

500

20

0

0

152.

-/-

Chiciu larina S-a adoptat

IV B

Cultură Civică

Mențiun e Special ă

Rotariu Elena

700

20

0

0

153.

-/-

Miclăuș Louisa S-a adoptat

IV B

Cultură Civică

Mențiun e Special ă

Rotariu Elena

700

20

0

0

154.

-/-

ROTARIU ELENA S-a adoptat

-

Cultură Civică

-

-

700

20

0

0

155.

-/-

Surdu Bogdan S-a adoptat

VIII B

Fizică

Medalie de Bronz

Coteanu Eugenia

200

20

0

0

156.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10

Drăgan Silvia S-a adoptat

VI

Religie Catolică

1

Balint Maricica

1200

20

0

0

157.

BALINT MARICICA

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-          i

-

1200

20

0

0

158.

-/-

Țepeș-Greuruș Ana Maria

S-a adontat

VI

Educație tehnologică

Mențiun e

Boca Luminița

500

20

0

0

159.

-/-

BOCA LUMINIȚA

S-a adoptat

-

Educație tehnologică

-

-

500

20

0

0

160.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”

Stoica Roxana Ioana S-a adoptat

VI

Limba Română

Premiu Special

Costea Cristina Oltea

700

20

0

0

161.

-/-

COSTEA CRISTINA OLTEA

S-a adoptat

-

Limba Română

-

-

700

20

0

0

162.

-/-

Stanciu Andreea S-a adoptat

VIII

Limba Română

Premiu Special

Marcu Carmen

700

20

0

0

163.

-/-

MARCU CARMEN

S-a adoptat

-

Limba Română

-

700

20

0

0

164.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

“MIHAIL SADOVEANU”

Silion Andra S-a adoptat

VI

Religie Catolică

1

Dumea Danisia

1200

20

0

0

165.

-/-

Fânaru Victor S-a adoptat

V

Religie Catolică

II

Dumea Danisia

1000

20

0

166.

DUMEA DANISIA

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

-

1200

20

0

0

167.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI DRĂGAN”

Dorodici Cristina S-a adoptat

V

Religie Catolică

1

Ciuraru Liviu

1200

20

0

0

168.

-/-

CIURARU LI VIU

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

-

1200

20

0

0

169.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. ALEXANDRU ȘAFRAN”

Bisoc Andreea S-a adoptat

VI

Religie Catolică

III

Pătrașcu Flaviana

700

20

0

0

170.

-/-

Antal Vaida Raluca S-a adoptat

V

Religie Catolică

Mențiun e

Pătrașcu Flaviana

500

20

0

0

171.

-/-

PĂTRAȘCU FLAVIANA

S-a adoptat

-

Religie Catolică

-

-

700

20

0

0

172.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

“MIRON

COSTIN”

Nae Ana-Maria S-a adoptat

VB

Religie Catolică

1

Balint Maricica

1200

20

0

0

173.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANȚI N PLATON”

Oancea Maxim S-a adoptat

VIII C

Olimpiada Sportului Școlar - Handbal

1

Bostan Mircea

100

20

0

0

174.

Cernat Ștefan Bogdan

S-a adoptat

VIII A

100

20

0

0

175.

Atănăsoaei loan S-a adoptat

VIII B

100

20

0

0

176.

Broască lonuț S-a adoptat

VIII A

100

20

0

0

177.

Hanțaru Dragoș S-a adoptat

VIII B

100

20

0

0

178.

Doboș Bogdan

S-a adoptat

VIII B

100

20

0

0

179.

Suciu Laurențiu Adrian

S-a adoptat

VIII A

100

20

0

0

180.

Găman Claudiu

S-a adoptat

VIII B

100

20

0

0

181.

Rusu Dumitru Vlăduț S-a adoptat

VIII B

100

20

0

0

182.

lonescu Alexandru S-a adoptat

VIII A

100

20

0

0

183.

Dodiță Răzvan S-a adoptat

VIII c

100

20

0

0

184.

Taraș Mi hai 1

S-a adoptat

VIII c

100

20

0

0

185.

BOSTAN M1RCEA

S-a adoptat

Olimp. Sportului Șc.-Handbal

-

1200

20

0

0

186.

2. - suma de 37.000 Iei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a Vili- a care au terminat anul școlar 2012 - 2013 cu media generală 10 ( zece).     Tabelul nominal cu cei premiali este prevăzut în Anexa nr. 2 parte

integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa Suma

187.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ȘTEFAN CEL MARE”

Bușteagă Mihail

S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

188.

CazacuArina S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

189.

Dolineanu Mircea S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

190.

Bot Laura S-a adoptat

VIII C

500

20

0

0

191.

Solomon Anamaria

S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

192.

COLEGIUL NAȚIONAL”FERDINAND I”

Curpănaru Armând loan

S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

193.

Lițcanu ilinca S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

194.

Mărăndici Ioana Ștefania S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

195.

Murgu Alexandra

S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

196.

Covaci Vlad Alexandru S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

197.

Nechifor Elena Georgiana S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

198.

COLEGIUL NAȚIONAL”VASILE ALECSANDRI”

Căsâneanu Alexandru lonuț S-a adoptat

VIII

500

20

0

0

199.

Cojan Bogdan Alexandru S-a adoptai

VIII

:            500

20

0

0

200.

Lazăr Mihnea Ștefan S-a adoptat

VIII

500

20

0

0

201.

Macovei Monica S-a adoptat

VIII

500

20

0

0

202.

Miron Victor Ștefan

S-a adoptat

VIII

500

20

0

0

203.

Pavai Andreea

S-a adoptat

VIII

500

20

0

0

204.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU”

Herțanu Cezara

S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

205.

Laslău Andrei S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

206.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN PLATON”

Hîrhui Ema

S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

207.

Nistor Alina Andreea S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

208.

Salomea loan Teodor S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

209.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10

Pascu Medeia S-a adoptat

Viii B

500

20

0

0

210.

Solomon Ștefan Bogdan S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

211.

Aldea Bianca Ștefana S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

212.

Dumitru Mihail-Alexandru S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

213.

lonîțâ Vlad-Dragoș S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

214.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI DRĂGAN”

Silav Ioana Andrada S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

215.

Mitrofan Mihaela S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

216.

Balint Petruța

S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

217.

Cibotariu Anastasia S-a adoptat

vin b

500

20

0

0

218.

Ceobanu Luiza S-a adoptat

VIII D

500

20

0

0

219.

lancu Dumitra S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

220.

Popescu Olga S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

221.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. ALEXANDRU ȘAFRAN”

Movilă Bianca Andreea S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

222.

Bucur Teodor S-a adoptat

VIII C

500

20

0

0

223.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPIRU ELARET”

Dediu Alexandra Petruța

S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

224.

Drăgoi Anca Elena S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

225.

Ifrim Maria Mădălina S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

226.

Ni cula Adelina Teodora S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

227.

Nistor Tiberiu Cristian S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

228.

Vereș Teodora S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

229.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU CUZA”

1OAN

Adam Codrina-loana S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

230.

Boronea Ștefan-Andrei

S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

231.

Nicolae Gabriel S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

232.

Șova Aura-loana-Măndița

S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

233.

Tanasov Andrei S-a adoptat

VIII c

500

20

0

0

234.

Apetrei lulia-Georgiana

S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

235.

Bichescu Călina S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

236.

Macovei Ana-Roxana S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

237.

Marin Cezara-loana S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

238.

Oboroceanu Andra S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

239.

Păduraru Dana S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

240.

Popa Sabina-Theona S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

241.

Popovici Ana-Ruxandra S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

242.

Tocilă Emilia S-a adoptat

VIII E

500

20

0

0

243.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Chirica Laurențiu-lonuț S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

244.

Eni-Roată Raluca-Elena S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

245.

Miron Mana S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

246.

Grecu Adina-Diana           ;

S-a adoptat                            !

VIII B

500

20

0

0

247.

Găgilă Livia-Ștefana S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

248.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAEIORGA”

Stan Raluca Elena S-a adoptat

VIII C

500

20

0

0

249.

Stanciu Andreea S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

250.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ”

Ardeleanu Andreea

S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

251.

Armeanu Alexandra Ștefana S-a adoptat

VIII A

500

20

0

0

252.

Baraboi Smaranda S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

253.

Burceanu Diana Elena S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

254.

Cimpoeșu Cătălina Maria S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

255.

Frățilă Ana Ruxandra S-a adoptat

vuia

500

20

T“

0

256.

Gheorghiu Anca Florina S-a adoptat

VUIA

500

20

0

0

257.

Chiper Raluca Ștefana S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

258.

Petrescu Zamfira Maria S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

259.

Popescu Gabriela Cezara S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

260.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHATL SADOVEANU”

Turtușan Mana

S-a adoptat

VIII B

500

20

0

0

261.

3. - suma de 4.000 lei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a XII- a care au obtinut media 10 (zece) la bacalaureat in sesiunea iulie 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

262.

Andrioaie Ioana Mana S-a adoptat

XII F

1000

20

0

0

263.

Colegiul Național "Ferdinand 1"

Stoica Anca

S-a adoptat

XII O

1000

20

0

0

264.

Vascan Irina

S-a adoptat

XII D

1000

20

0

0

265.

Colegiul Național "GHEORGHE VRANCEANU"

Agop Diana

S-a adoptat

XII G

1000

20

0

0

266.

4. - suma de 15.700 lei în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 2012 - 2013 din fiecare liceu -colegiu din municipiul Bacău.     Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.4 parte integrantă din

prezenta hotărâre

S-a adoptat

20

0

0

267.

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

268.

Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu"

Rujan Anca

S-a adoptat

XII H

1500

20

0

0

269.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri”

Boronea Anna Elisa S-a adoptat

IX D

1400

20

0

0

270.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Sabău Adelina

S-a adoptat

XA

1300

20

0

0

271.

Colegiul Național Catolic “Sf. losif1'

Râtlan Roxana

S-a adoptat

XII C

1200

20

0

0

272.

Colegiul Național "Ferdinand 1”

Mocanu Alexandru

S-a adoptat

XI E

550

20

0

0

273.

Popa Ștefan

S-a adoptat

XI E

550

20

0

0

274.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Enache Alice S-a adoptat

XII F

1000

20

0

0

275.

Colegiul Tehnic "Letea"

Chiriac Mâdălina luliana S-a adoptat

IX A

1000

20

0

0

276.

Colegiul "Henri Coandă”

Petria Paul

S-a adoptat

XI F

1000

^6“

0

0

277.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Barbu Georgiana Dana

S-a adoptat

XI J

1000

20

0

0

278.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Moisă Andrei S-a adoptat

XE

1000

20

0

0

279.

Colegiul "Grigore Antipa"

Grosu Diana luliana S-a adoptat

IX H

700

20

0

0

280»

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Pătrășcanu Sebastian Cristian

S-a adoptat

XII

700

20

0

0

281.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron”

Cotea Adriana S-a adoptat

XIIC

700

20

0

0

282.

Liceul cu Program Sportiv

Crăciun Codruț-lonel S-a adoptat

X

700

20

0

0

283.

Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V. Karpen"

Lazăr Răzvan Gabriel S-a adoptat

XII

700

20

0

0

284.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Turbuc Mădălina S-a adoptat

XB

700

20

0

0

285.

5. - suma de 22.900 lei în vederea premierii directorilor si directorilor adjuncti / profesori de colegii/licee din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltarea instituțională în anul școlar 2012-2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.5, parte integranta din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

Unitatea de învățământ

Director

Suma

286.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu”

Andrei Gabriel

S-a adoptat

1500

20

0

0

287.

Popa Marian

S-a adoptat

500

20

0

0

288.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Cautiș Vasile

S-a adoptat

1400

20

0

0

289.

Aflorei Liliana S-a adoptat

500

20

0

0

290.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Bîrzu Daniela-Silvia

S-a adoptat

1300

20

0

0

291.

Leahu Antonela S-a adoptat

500

20

0

0

292,

Colegiul Național Catolic "Sf. losif"

Săboanu Anton S-a adoptat

4

1200

20

0

0

293.

Colegiul Național "Ferdinand 1"

Ceunaș Mariana Gigliola

S-a adoptat

1100

20

0

0

294.

Iftimescu Otilia Gabriela S-a adoptat

500

20

0

0

295.

Bejan Daniela

S-a adoptat

1000

20

0

0

296.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Nechita Cora-Mariana S-a adoptat

400

20

0

0

297.

Lazăr Florin

S-a adoptat

400

20

0

0

298.

Colegiul Tehnic "Letea"

Coșeraru Viorel

S-a adoptat

1000

20

0

0

299.

Radu Tania S-a adoptat

400

20

0

0

300.

Colegiul "Henri Coandă"

Gărgăun Cătălin Costel

S-a adoptat

1000

20

0

0

301.

Maria Rotilă S-a adoptat

400

20

0

0

302.

Enache Dana

S-a adoptat

1000

20

0

0

303.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Voicu Cornelia S-a adoptat

400

20

0

0

304.

Mate Mihaela S-a adoptat

400

20

0

0

305.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Hulea Constantina

S-a adoptat

1000

20

0

0

306.

Andrioaie Ana-Maria S-a adoptat

400

20

0

0

307.

Colegiul "Grigore Antipa"

Larger Mircea

S-a adoptat

700

20

0

0

308.

Bilbor Daniela S-a adoptat

300

20

0

0

309.

Adrian Fuioagă

S-a adoptat

700

20

0

0

310.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Pădure-Todiriță Gabriela

S-a adoptat

300

20

0

0

311.

Mocanu Tatiana S-a adoptat

300

20

0

0

312.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Gurămultă Mihai S-a adoptat

700

20

0

0

313.

Corlade lulia S-a adoptat

300

20

0

0

314.

Liceul cu Program Sportiv

Mlhai Ion

S-a adoptat

700

20

0

0

315.

Bâzu Petru S-a adoptat

300

20

0

0

316.

Cazacu EmanoiI Remus

S-a adoptat

700

20

0

0

317.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

llcoș Gheorghe S-a adoptat

300

20

0

0

318.

Popa Virgil S-a adoptat

300

20

0

0

319.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Vieru Costică

S-a adoptat

700

20

0

0

320.

Stan loan S-a adoptat

300

20

0

0

321.

6. - suma de 15.000 lei în vederea premierii directorilor de scoli gimnaziale din municipiul Bacau care s-au evidențiat in managementul educațional si dezvoltare instituționala în anul școlar 2012-2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Unitatea de învățământ

Director

Suma

322.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Sîrbu Doinița

S-a adoptat

1000

20

0

0

323.

Păduraru Costel S-a adoptat

400

20

0

0

324.

Școala gimnazială Nr. 10

Neagu Nicoleta-Mihaela

S-a adoptat

900

20

0

0

325.

Rotariu Elena S-a adoptat

400

20

0

0

326.

Școala gimnazială "Nicolae lorga”

Umbrărescu Mariana

S-a adoptat

800

20

0

0

327.

Costea Cristina-Oltea S-a adoptat

400

20

0

0

328.

Școala gimnazială “Mihail Sadoveanu"

Dumea Danisia S-a adoptat

700

20

0

0

329.

Florea Mihaela S-a adoptat

400

20

0

0

330.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Nediță Victor

S-a adoptat

600

20

0

0

331.

Toma Magdalena S-a adoptat

400

20

0

0

332.

Școala gimnazială ”Dr. Alexandru Șafran"

Vrînceanu Irina-Carmen S-a adoptat

500

20

0

0

333.

Bulgara Luminița-Doinița S-a adoptat

300

20

0

0

334.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Herghea Anca-Ștefania

S-a adoptat

500

20

0

0

335.

Patriche Nicolaie S-a adoptat

300

20

0

0

336.

Școala gimnazială "Constantin Platon"

Bostan Mircea

S-a adoptat

500

20

0

0

337.

Neculcea Mana Manuela MââaBîal

300

20

0

0

338.

Școala gimnazială "Octavian Voicu"

Vrabie Adriana

S-a adoptat

500

20

0

0

339.

Tarasă Eugen-lonel S-a adoptat

300

20

0

0

340.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Vieru Florentina S-a adoptat

500

20

0

0

341.

Petrescu Daniela S-a adoptat

300

20

0

0

342.

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Savin Mihaela

S-a adoptat

500

20

0

0

343.

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Bondalici Tincuța

S-a adoptat

500

20

0

0

344.

Ștefan Mariana S-a adoptat

300

20

0

0

345.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

lancu Eugenia

S-a adoptat

500

20

0

0

346.

Gheorghian Mihaela Violeta S-a adoptat

300

20

0

0

347.

Școala gimnazială "Spiru Haret”

Sibișteanu Livîa Liliana

S-a adoptat

500

20

0

0

348.

Ciuchl Constantin Codrin S-a adootat

300

20

0

0

349.

Școala gimnazială "Nicu Enea”

Ifrim Mariana

S-a adoptat

500

20

0

0

350.

Școala gimnazială "Domnița Mana"

Deaconu Elisabeta-Cecilia

S-a adoptat

500

20

0

0

351.

Soțu Vasilica Roxana S-a adoptat

300

20

0

0

352.

Școala gimnazială "George Bacovia"

Juncu Constantin S-a adoptat

500

20

0

0

353.

Florescu Clement S-a adootat

300

20

0

0

354.

7. - suma de 10.495 lei în vederea premierii cadrelor didactice din invatamantul preșcolar care au obtinut cele mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneriatelor educaționale în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.7 parte integrantă din prezenta hotărâre S-a adoptat

20 0

Unitatea de învățământ

Director

Suma

355.

Grădinița cu program săptămânal "Agricola"

Ciurea Eiiza Marga S-a adootat

500

20

0

0

356.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

Țuțu Izabela-Valentina S-a adoptat

250

20

0

0

357.

Șerban Adina-Elena

S-a adoptat

250

20

0

0

358.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Chiriac Doina S-a adoptat

500

20

0

0

359.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Grosu Rodica S-a adoptat

500

20

0

0

360.

Colegiul Tehnic "Letea"

Coșeraru Viorel S-a adoptat

250

20

0

0

361.

Samoilă Mihaela Teodora S-a adoptat

250

20

0

0

362.

Lefter lulia S-a adoptat

165

20

0

0

363.

Școala gimnazială "Octavian Voicu"

Mancaș Elena

S-a adoptat

165

20

0

0

364.

Amăriei Elena S-a adoptat

165

20

0

0

365.

Școala gimnazială "Constantin Plafon"

Dărăban Mana

S-a adoptat

250

20

0

0

366.

Pavel Adriana S-a adoptat

250

20

0

0

367.

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Buchir Maria S-a adoptat

500

20

0

0

368.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

Luca Maria S-a adoptat

500

20

0

0

369.

Școala gimnazială "Nicu Enea"

Ciomârtan Mariana S-a adoptat

500

20

0

0

370.

Școala gimnazială "Domnița Mana"

Nedelescu Mihaela Elena S-a adoptat

500

20

0

0

371.

Gheorghe Doina S-a adoptat

100

20

0

0

372.

Dănăilă Petronela S-a adoptat

100

20

0

0

373.

Școala gimnazială Nr. 10

Căpățină Despina

S-a adoptat

100

20

0

0

374.

Mătăsaru Lavinia S-a adoptat

100

20

0

0

375.

Mătăsaru Maria S-a adoptat

100

20

0

0

376.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Ștefan Lenuța

S-a adoptat

500

20

0

0

377.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Radovici Rodica S-a adoptat

500

20

0

0

378.

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Chiriloaie Maria

S-a adoptat

500

20

0

0

379.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Boambă Iustina S-a adoptat

250

20

0

0

380.

Tapalagă Linica S-a adoptat

250

20

0

0

381.

Școala gimnazială "George Bacovia”

Nedelcu Carmen S-a adoptat

500

20

0

0

382.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Mihaela Popescu S-a adoptat

500

20

0

0

383.

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Zota Dorina S-a adoptat

500

20

0

0

384.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Dima Adriana

S-aadoptat

250

20

0

0

385.

Matei Roxana Mihaela S-a adoptat

250

20

0

0

386.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Isop Mariana Carmen S-a adoptat

500

20

0

0

387.

8. - suma de 8.000 lei în vederea premierii profesorilor ( mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneria! școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.8 parte i S-a adoptat

e colegii/licee din municipiul Bacau care au obtinut cele telor educaționale in folosul comunității bacauane în anul ntegrantă din prezenta hotărâre

20

0

0

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

388.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Gutunoi Sorin S-a adoptat

250

20

0

0

389.

Țurcan Cristina S-a adoptat

250

20

0

0

390.

Liceul cu Program Sportiv

Rotaru Ana-Maria S-a adoptat

500

20

0

0

391.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

Băisan Elena-Lavinia

S-a adoptat

500

20

0

0

392.

Ciuche Gabriela S-a adoptat

125

20

0

0

393.

Colegiul "Ferdinand 1"

Iftimescu Otilia Gabriela S-a adoptat

125

20

0

0

394.

întuneric Ana S-a adoptat

125

20

0

0 i

395.

Ojog Maria S-a adoptat

125

20

0

0

396.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Mocaru Ramona Elena S-a adoptat

500

20

0

0

397.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Burcă Elisabeta Elena S-a adoptat

500

20

0

0

398.

Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu"

Popa Marian

S-a adoptat

250

20

0

0

399.

Egarmin Ana-Maria

S-a adoptat

250

20

0

0

400.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Grigoraș Ionica S-a adoptat

500

20

0

0

401.

Colegiul "Henri Coandă"

Nămoloșanu Tatiana

S-a adoptat

500

20

0

0

402.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Coșeraru Tatiana S-a adoptat

500

20

0

0

403.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Cojocaru Mihaela S-a adoptat

!       500

20

0

0

404.

Colegiul "Grigore Antipa"

Tardea Diana Lucia S-a adoptat

500

20

0

0

405.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Stamatachi Anca S-a adoptat

500

20

0

0

406.

Colegiul Tehnic "Letea"

RaduTania S-a adoptat

500

20

0

0

407.

Colegiul Național Catolic "St. losif'

Ștefură luliana-lrina S-a adoptat

250

20

0

0

408.

Săboanu Anton S-a adoptat

250

20

0

0

409.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Andrioaie Ana-Maria S-a adoptat

500

20

0

0

410.

9. - suma de 8.490 lei în vederea premierii profesorilor din școlile cu clasele I-V1II din municipiul Bacău, care au obținut cele mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneriatelor educaționale in folosul comunitarii bacauane, în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.9 parte integrantă din prezenta hotărâre S-a adoptat

20 0

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

411.

Școala gimnazială "Octavian Voicu

Dincă Ștefan S-a adoptat

165

20

0

0

412.

Toma Rada S-a adoptat

165

20

0

0

413.

Coca Dumitrașcu

S-a adoptat

165

20

0

0

414.

Școala gimnazială "Constantin Plafon”

Condruc Angelica

S-a adoptat

500

20

0

0

415.

Școala gimnazială ”G.M. Cancicov”

Moroi Grety Irina S-a adoptat

500

20

0

0

416.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

Alexoae Mădălina Cristina S-a adoptat

500

20

0

0

417.

Școala gimnazială "Nicu Enea"

Poroșnicu Valentina S-a adoptat

500

20

0

0

418.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Turturică Angela

S-a adoptat

500

20

0

0

419.

Leonte Irina

S-a adoptat

125

20

0

0

420.

Școala gimnazială Nr. 10

Hodoroabă Ana S-a adoptat

125

20

0

0

421.

Muscalu Lăcrămioara S-a adoptat

125

20

0

0

422.

Mușat Mariana

S-a adoptat

125

20

0

423.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Alistar Didi S-a adoptat

500

I 20

0

0

424.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Vrînceanu Irina Carmen S-a adoptat

250

20

0

0

425.

Lepădatu Elena S-a adoptat

250

20

0

0

426.

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Savin Mihaela S-a adoptat

250

20

0

0

427.

Perju Mihaela Loredana S-a adoptat

250

20

0

0

428.

Școala gimnazială ”Spiru Haret"

Veliche Gabriela S-a adoptat

500

20

0

0

429.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Istrate lulia S-a adoptat

500

20

0

0

430.

Școala gimnazială "George Bacovia"

Sturzu Dana S-a adoptat

500

20

0

0

431.

Școala gimnazială "Miron Costin”

Morărașu Laura-Monica S-a adoptat

500

20

0

0

432.

Meșniță Cezărica S-a adoptat

165

20

0

0

433.

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Eseu Maria S-a adoptat

165

20

0

0

434.

Uricaru Doina S-a adoptat

165

20

0

0

435.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Rusu Nela S-a adoptat

500

20

0

0

436.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Bursucanu Irina S-a adoptat

500

20

0

0

437.

10. - suma de 14.400 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.10 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Elev/PROFESOR

Premiul

Disciplina / Concursul

Profesor coordonator

Sum ă

438.

Bogza Andrei

S-a adoptat

1

Informatică

Zaharia Cicerone-Gabriel

400

20

0

0

439.

ZAHAR1A CICERONE-GABRIEL

S-a adoptat

400

20

0

0

440.

Bordeianu Lansa luliana S-a adoptat

I

Protecția mediului

Dumea Nela

400

20

0

0

441.

DUMEA NELA

S-a adoptat

400

20

0

0

442.

Roșu Paul S-a adoptat

I

Handbal

Ghiciușcă Radu

400

20

0

0

443.

GHICIUȘCĂ RADU

S-a adoptat

400

20

0

0

444.

Hâncu Șerban S-a adoptat

1

Electrotehnică

Bortoș Monica

400

20

0

0

445.

BORTOȘ MON1CA

S-a adoptat

400

20

0

0

446.

Gheghici Marcu S-a adoptat

1

Educație rutieră

Diac Eugen

400

20

0

0

447.

DIAC EUGEN

S-a adoptat

400

20

0

0

448.

Săilă Andreea S-a adoptat

1

Sanitarii pricepuți

Ghinea Laura-Magdalena

400

20

0

0

449.

GHINEA LAURA-MAGDALENA

S-a adoptat

400

20

0

0

450.

Bălan Dragoș Daniel

S-a adoptat

1

Pictură / Șevalet

Făcăoaru Dorel

400

20

0

0

451.

FÂCÂOARU DOREL

S-a adoptat

400

20

0

0

452.

Silea Denisa S-a adoptat

1

Pictură / Desen

Busuioc Adriana-Cristina

400

20

0

0

453.

BUSUIOC ADRIANA-CRISTINA

S-a adoptat

400

20

0

0

454.

Calapod Ioana

S-a adoptat

1

Grafică / Iconografie

Bandi Cristian

400

20

0

0

455.

BANDI CRISTIAN

S-a adoptat

400

20

0

0

456.

Gheorghevici Felicia S-a adoptat

1

Cultură și civilizație engleză

Băncilă Andreea

400

20

0

0

457.

BÂNC1LÂ ANDREEA

S-a adoptat

400

20

0

0

458.

Grosu Teodor lonuț

S-a adoptat

1

Teatru

Balint Gheorghe

400

20

0

0

459.

BALINT GHEORGHE

S-a adoptat

400

20

0

0

460.

Preser Alexandra S-a adoptat

1

Muzică populară

Bârjoveanu Mihai

400

20

0

0

461.

BÂRJOVEANU MIHAI

S-a adoptat

400

20

0

0

462.

Arvinte Bianca S-a adoptat

1

Artă textilă

Grecia Emma Camelia

400

20

0

0

463.

GRECIA EMMA CAMELIA S-a adoptat

400

20

0

0

464.

Liche Ștefan S-a adoptat

1

Muzică folk

Filip Claudiu

400

20

0

0

465.

FILIP CLAUDIU

S-a adoptat

400

20

0

0

466.

Șerban Victor

1

Judo

Manole Constantin

400

20

0

0

467.

MANOLE CONSTANTIN S-a adoptat

400

20

0

0

468.

Radu Andreea S-a adoptat

1

Judo

Cruceanu Dorin Mihail

400

20

0

0

469.

CRUCEANU DORIN MIHAIL

S-a adoptat

400

20

0

0

470.

Cuceanu Bianca S-a adoptat

1

Dans modem

Radu Petrică

400

20

0

0

471.

RADU PETRICĂ

S-a adoptat

400

20

0

0

472.

Tărcuță Alexandru S-a adoptat

1

Handbal

Berza Eric

400

20

0

0

473.

BERZA ERIC

S-a adoptat

400

20

0

0

474.

11. - suma de 6 000 RON în vederea premierii celor mai buni studenți în anul universitar 2012-2013 de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea “ George Bacovia” din Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.l 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

UNIVERSITATEA

STUDENT

SUM A

475.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

S-a adoptat

1. Bortă Andreea-Mădălina, Facultate de Inginerie, programul de masterat Concepție, sinteză, analiză de molecule de interes biologic, media generală 10 (zece) -1.500 lei

1'500

20

0

0

476.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

S-a adoptat

2. Bran Elena-Petronela, Facultatea de Științe, programul de masterat Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului, media generală 10 (zece) -1.500 lei

1500

20

0

0

477.

Universitatea "George Bacovia" din Bacău S-a adoptat

1. Compot Maria-Mihaela, Specializarea Drept, anul II, media 10-1.500 lei

1500

20

0

0

478.

Universitatea "George Bacovia" din Bacău S-a adoptat

2. Istrate Ana-Maria, Specializarea Drept, anul III, media 10 -1.500 lei

1500

20

0

0

479.

Art.2 - Suma va fi suportată de la Capitolul, .învățământ”. S-a adoptat

20

0

0

480.

Art3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Universității „George Bacovia” din Bacău, Universității „Vasile AlecsandriBacău precum si tuturor persoanelor interesate si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

S-a adoptat

20

0

0

 • 6, Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Pan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache-$i aici avem tot vot secret, am înțeles că sunt și niște amendamente, domnule Nechita...

Pl.Consilier Nechita Neculai-Da. având în vedere că la S.C.M. mai sunt sportivi care au fost victorioși după întocmirea listei, vreau suplimentarea pentru S.C.M Bacău cu suma de 1775 de euro, 7881 roni.

Lista se completează cu următorii sportivi:

1 .BOTEZ ALEXANDRU-lupte-bronz Campionatul Mondial-juniori-350 euro;

 • 2. COJOCARU ALIN-modelism-bronz Campionatul European-200 euro;

 • 3. RATA ALIN-modelism-bronz Campionatul European -200 euro;

 • 4. PANAITE DUMITRU-modelism-aur-Campionatul Național-100 euro;

 • 5. FENIUC IONUT-atletism-aur Campionatul Național-400 euro;

 • 6. BURCĂ ANCA-atletism-aur Campionatul Național -400 euro;

 • 7. ANTRENOR-BALABAN AURA-200 EURO, cu mențiunea că se anulează de la CLUB SPORTIV ȘCOLAR.

Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache -sunt conform hotărârii de consiliu, da?

Pl.Consilier Nechita Neculai-aici aș mai avea ceva de spus. Vreau să mulțumesc colegilor consilieri, care au avut încredere și care au votat mărirea de capital la S.C.M. Bacău. Acești sportivi mi-au promis că o să facă performanță și o să joace bine și uitați că de când le-am majorat capitalul, echipa de fotbal nu a mai pierdut niciun meci. Sperăm ca mâine să fim victorioși la Constanța și să vă demonstreze că ce au promis, s-au ținut de cuvânt. Mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Nechita Neculai.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIAC ONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Nechita Neculai.

Acum aveți votul secret, urmează ca cei propuși de domnul Nechita să fie trecuți în hotărârea de consiliu local.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură, Sănătate.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2012-2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

L

Artl. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 184.837 Iei, în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2012-2013, precum si a decontării cheltuielilor privind organizarea festivității de premiere conform Referatului nr.8796/21.11.2013.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

23

0

0

Club

Sportiv/ANTRENOR

Performanța obținută

Suma propusă (Euro)

2.

Club Sportiv "Știința"

Soare Nicolae Alexandru S-a adoptat

Locul II - Campionatul European de Atletism - Tineret

1000

23

0

0

3.

Zaizan loan S-a adoptat

Locul II - Campionatul European pe Echipe de Atletism - Seniori

800

4.

Comeschi Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Maraton - Tineret

300

23

0

0

5.

Bisca Claudiu S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Semimaraton pe Echipe - Seniori

400

23

0

0

6.

Mandiuc Iustin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Maraton pe Echipe - Tineret

300

23

0

0

7.

Onofrei Andrei S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Maraton pe Echipe - Tineret

300

8.

Frumuz Andrei S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Cros - Tineret

300

23

0

0

9.

ALEXE CRISTINA

S-a adoptat

-

500

10.

Cojocaru Daniel S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Badminton pe Echipe - Seniori

300

23

0

0

11.

Ciobotaru Robert S-a adoptat

300

12.

lonascu Cătălin S-a adoptat

300

23

0

0

13.

Droanca Matei S-a adoptat

300

23

0

0

14.

Milon Alexandra S-a adoptat

300

15.

Marin Adelina S-a adoptat

300

23

0

0

16.

MILON BOGDAN

S-a adoptat

300

17.

Ciosu Elena S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Mondial Karate -Tineret

275

23

0

0

18.

LOGHIN ADRIAN

S-a adoptat

150

23

0

0

19.

Panfil Madalina S-a adoptat

Locul II - Campionatul Mondial Karate -Tineret

250

23

0

0

20.

MORARU FLORIN

S-a adoptat

150

23

0

0

21.

Chiper Rodica S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Karate

- Seniori

200

23

0

0

22.

Ciuperca Alexandra S-a adoptat

Locui III - Campionatul Mondial Karate

- Seniori

175

23.

Popescu Cristian S-a adoptat

Locui II - Campionatul Mondial Karate -Juniori

150

23

0

0

24.

Anitei Rares S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul European Karate - Juniori

175

23

0

0

25.

Mazere Ady Romeo S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Karate - Tineret

100

23

0

0

26.

Ursu Paul S-a adoptat

Locul I - Campionatul European Karate - Tineret

200

23

0

0


Gherman Mihai S-a adoptat

28.

Palma Alexandru S-a adoptat

29.

Hoborici Alexandru S-a adoptat

30.

Amariei Razvan S-a adoptat

31.

Chiper Mario S-a adoptat

32.

Nica Dor Alexandru S-a adoptat

33.

Giurgea Robert S-a adoptat

34.

Sport Club Municipal

lonascu Edeea S-a adoptat

35.

Ranzescu Alexandra S-a adoptat

36.

Tepes Ana-Maria S-a adoptat

37.

Chilianu Margareta S-a adoptat

38.

MATEI IULIAN GHEORGHE

S-a adoptat

39.

NEGRU ADRIAN

S-a adoptat

40.

Cozma Cătălin Constantin S-a adoptat

41.

Aiacoboae Mara S-a adoptat

42.

Ardeleanu Comei S-a adoptat


Locul III - Campionatul European Karate - Tineret

175

23

0

0

Locui 1 - Campionatul Mondial Karate -Tineret

275

23

0

0

Locul II - Campionatul Mondial Karate -Tineret

250

23

0

0

Locul II - Campionatul European Karate - Tineret

150

23

0

0

Locul III - Campionatul Mondial Karate - Seniori

200

23

0

0

Locul II - Campionatul Mondial Karate -Seniori

275

23

0

0

Locul ii - Campionatul Mondial Karate -Seniori

275

23

0

0

Locui 1 - Campionatul Național de înot -Juniori

150

23

0

0

150

23

0

0

150

23

0

0

150

23

0

0

150

150

23

0

0

Locul 1 - Campionatul Național de Sărituri in apa - Seniori

350

350

23

0

0

350

23

0

0

43.

GAVRILIU ADRIAN S-a adoptat

175

23

0

0

44.

NEAGU MIHAELA

S-a adoptat

175

23

0

0

45.

SUFARIU ANISOARA S-a adoptat

175

23

0

0

46.

Cozma Cătălin Constantin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Sărituri in apa - Juniori

200

23

0

0

47.

Rontu Alin S-a adoptat

200

23

0

0

48.

GAVRILIU ADRIAN S-a adoptat

0

23

0

0

49.

Curcudel Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Kick-Boxing - K1

100

23

0

0

50.

MUNTENAȘU GABRIEL

S-a adoptat

100

23

0

0

51.

Branza lonut S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de Kick-

100

23

0

0

52.

Rusu Florin S-a adoptat

Boxing - Low-Kick

100

23

0

0

53.

MUNTENAȘU GABRIEL

S-a adoptat

0

23

0

0

54.

MARDARE DORU

S-a adoptat

100

23

0

0

55.

Jitaru Lucian S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de Kick-

100

23

0

0

56.

Munteanu Bogdan S-a adoptat

Boxing - Light-Contact

100

23

0

0

57.

MUNTENAȘU GABRIEL

S-a adoptat

0

23

0

0

58.

Ani tei Georgiana S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Probe Combinate

300

23

0

0

59.

NEMȚEANU CRIST1

S-a adoptat

150

23

0

0

60.

Perie Bianca S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Aruncări lungi

300

23

0

0

61.

CUCOȘ LUCICA

S-a adoptat

150

23

0

0

62.

Solomon Alexandru S-a adoptat

200

63.

Pal Claudiu S-a adoptat

Locul 1 la Campionatul Național de

200

23

0

0

64.

Bitere Razvan S-a adoptat

Lupte Greco-Romane - Juniori

200

65.

Matache Eduard S-a adoptat

200

23

0

0

66.

MATACHE CĂTĂLIN S-a adoptat

100

23

0

0

67.

MATACHE CĂTĂLIN S-a adoptat

100

23

0

0

68.

TASCA SORIN S-a adoptat

100

23

0

0

69.

SARBAN ION

S-a adoptat

100

70.

MATACHE CĂTĂLIN S-a adoptat

0

23

0

0

71.

Zaharioaia Petrea S-a adoptat

Locul 1 la Campionatul Național de Modelism - Automodele Viteza

200

23

0

0

72.

Chescu Marius

S-a adoptat

Locul 1 la Campionatul Național de

200

23

0

0

73.

Chescu Andreea S-a adoptat

Modelism - Navomodele Machete

200

23

0

0

74.

ZAHARIOAJA PETREA

S-a adoptat

100

23

0

0

75.

Cioaca Mike S-a adoptat

300

23

0

0

76.

Oriando Chirvase

S-a adoptat

Locul 1 la Campionatul Național de Box - Seniori

300

23

0

0

77.

Marc Adrian S-a adoptat

300

23

0

0

78.

GHEORGHITA ION

S-a adoptat

150

23

0

0

79.

AURAS RELU

S-a adoptat

0

23

0

0

80.

CARANECULAI

S-a adoptat

0

81.

Ciobanu Nicusor S-a adoptat

200

23

0

0

82.

Ivanov Iulian S-a adoptat

Locul 1 la Campionatul Național de Box - Tineret

200

23

0

0

83.

Turcanu Aurelian

S-a adoptat

200

23

0

0

84.

GHEORGHITA ION

S-a adoptat

0

85.

OUATU MARINICA

S-a adoptat

0

23

0

0

86.

CARA NECULAI

S-a adoptat

0

23

0

0

87.

Croitoru Mircea

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Judo ■ U18

300

23

0

0

88.

Croitoru Mircea

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de Judo ■ U21

0

23

0

0

89.

Croitoru Mircea S-a adoptat

Locul I - Campionatul European de Judo-U 18

0

23

0

0

90.

CHELARIU AUREL

S-a adoptat

150

23

0

0

91.

Micu Veronica S-a adoptat

Locul 11 - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

150

23

0

0

92.

PUREL PATRU

S-a adoptat

100

23

0

0

93.

Micu Veronica S-a adoptat

Locul III - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

94.

BOTEZ DORU

S-a adoptat

100

23

0

0

95.

Stanciu Mihaeia S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

175

23

0

0

96.

Stanciu Mihaeia S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

97.

Stanciu Mihaeia S-a adoptat

Locui III - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

98.

Achite Adrian S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

200

23

0

0

99.

Achite Adrian S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

100.

Achite Adrian S-a adoptat

Locul III - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

101.

Stoica lonut S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Arte Marțiale - Karate Skdun

150

23

0

0

102.

Stoica lonut S-a adoptat

Locul III - Camp.European Arte Marțiale - Karate Skdun

0

23

0

0

103.

Meleciu Madalina

S-a adoptat

175

23

0

0

104.

Andrei ioana S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Powerlifting - Seniori

175

105.

Motoca Anamaria S-a adoptat

175

23

0

0

106.

Bulai Emilia S-a adoptat

175

107.

Mișca Laura S-a adoptat

175

23

0

0

108.

Marcoci Bianca

S-a adoptat

175

109.

ZODIAN DANIEL

S-a adoptat

100

23

0

0

110.

Teodoru Teodora

S-a adoptat

Locul 1 - Câmp. Național de Gimnastica - Juniori

300

23

0

0

111.

AGOP CORNELIU

S-a adoptat

150

23

0

0

112.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Scurtu Lavinia S-a adoptat

Locul 1 - Câmp.Național de Atletism în Sală - Juniori

0

23

0

0

113.

Scurtu Lavinia S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism în Sală - Seniori

400

23

0

0

114.

Vorovenci Cristian

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism în Sală - Seniori

400

23

0

0

115.

Scurtu Lavinia S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Juniorî-Tineret

0

23

0

0

116.

Scurtu Lavinia S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Seniori

0

23

0

0

117.

GORGAN CARMINA

S-a adoptat

200

23

0

0

118.

Craescu Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Aruncări lungi

400

23

0

0

119.

MELINTE MIHAELA

S-a adoptat

200

23

0

0

120.

Trandafir Norbert

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot Pitești - 50m liber

600

23

0

0

121.

Trandafir Norbert S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot Pitești - 100m liber

0

23

0

0

122.

Trandafir Norbert S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot Pitești - 200m liber

0

23

0

0

123.

Trandafir Norbert

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot București - 50m liber

0

23

0

0

124.

Trandafir Norbert S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot București - 100m liber

0

23

0

0

125.

Trandafir Norbert S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot București - 150m liber

0

23

0

0

126.

Trandafir Norbert S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot București - 200m liber

0

23

0

0

127.

GALERU OVIDIU

S-a adoptat

300

23

0

0

128.

Dospin Stefania

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot București - 100m fluture

500

23

0

0

129.

Dospin Stefania S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot Pitești - 50m liber - Juniori

0

23

0

0

130.

Dospin Stefania S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot Pitești - 100m liber - Juniori

0

23

0

0

131.

Dospin Stefania

S-a adoptat

Locul I • Campionatul Național de înot Pitești - 50m spate - Juniori

0

23

0

0

132.

Dospin Stefania S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot Pitești - 100m spate - Juniori

0

23

0

0

133.

Dospin Stefania S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de înot Pitești - 100m fluture - Juniori

0

23

0

0

134.

ȘALGAU SILVIU

S-a adoptat

250

23

0

0

135.

Paraschiveanu Cătălin S-a adoptat

400

23

0

0

136.

Cuciureanu Alexandru S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de Box

400

23

0

0

137.

Nistor Mihai

S-a adoptat

500

23

0

0

138.

CARA NECULAI

S-a adoptat

200

139.

OUATUL MARIN

S-a adoptat

200

23

0

0

140.

RELU AURAS

S-a adoptat

250

23

0

0

141.

Nistor Mihai S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Mondial de Box pe Echipe

0

23

0

0

142.

RELU AURAS

S-a adoptat

0

23

0

0

143.

Vlad Maria S-a adoptat

300

23

0

0

144.

Mihalache Adina S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul Indoor Bacau - Juniori 1

300

23

0

0

145.

Litcanu liinca S-a adoptat

300

23

0

0

146.

Vlad Maria S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național de Tir cu Arcul Outdoor lași- Juniori II

0

23

0

0

147.

Mihalache Adina S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul Outdoor lași - Juniori III

0

23

0

0

148.

IVU VLAD GEANINA S-a adoptat

150

23

0

0

149.

Gradinaciuc Paul S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Juniori

400

23

0

0

150.

GEORGE CĂLIN

S-a adoptat

200

23

0

0

151.

Rusu Vlad S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național de

250

23

0

0

152.

Taras Mihail S-a adoptat

Handbal - Juniori

250

23

0

0

153.

ARMANU GABRIEL S-a adoptat

500

23

0

0

154.

GARLESCU IONEL

S-a adoptat

400

23

0

0

155.

Rusu Alexandru S-a adoptat

250

23

0

0

156.

Doboș Mihai S-a adoptat

250

157.

Atanasoaie Cătălin S-a adoptat

250

23

0

0

158.

Broasca lonut S-a adoptat

250

159.

Suciu Laurentiu S-a adoptat

250

23

0

0

160.

Hantaru Dragos S-a adoptat

250

161.

lonescu Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de

250

23

0

0

162.

Poleac Radu S-a adoptat

Handbal - Juniori

250

163.

Chiriac Vlad S-a adoptat

250

23

0

0

164.

Oancea Maxim S-a adoptat

250

165.

Cemat Ștefan S-a adoptat

250

23

0

0

166.

Dodita Alexandru S-a adoptat

250

167.

Gaman Claudiu S-a adoptat

250

23

0

0

168.

Irimia Adelin S-a adoptat

250

169.

AHTEMENCIUC ALEXEI

S-a adoptat

300

23

0

0

170.

MARASTEANU CLAUDIU

S-a adoptat

300

23

0

0

171.

Asociația Club Sportiv

Tudose Constantin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot -Bazin Descoperit - Seniori

400

23

0

0

172.

Arena 2011

Tudose Constantin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de înot -Bazin Acoperit - Seniori

0

23

0

0

173.

GALERU OVIDIU

S-a adoptat

0

23

0

0

174.

Vlad Marius S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul - Seniori

300

23

0

0

175.

Vlad Marius S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul Outdoor - Seniori

0

23

0

0

176.

Todirica Gheorghe S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Field Open de Tir cu Arcul

300

23

0

0

177.

Vlad Marius S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Field Open de Tir cu Arcul

0

23

0

0

178.

IVU VLAD GEANINA

S-a adoptat

0

23

0

0

179.

llie lonut S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Tineret

250

23

0

0

180.

llie lonut S-a adoptat

Locui I - Campionatul Național de Haltere - Aruncat

0

23

0

0

181.

llie lonut S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Smuls

0

23

0

0

182.

llie lonut S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Total

0

23

0

0

183.

llie lonut S-a adontat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Juniori - Aruncat

0

23

0

0

184.

llie lonut S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Juniori - Smuls

0

23

0

0

185.

llie lonut S-a adontat

Locul 1 - Campionatul Național de Haltere - Juniori - Total

0

23

0

0

186.

CĂLIN GEORGE

S-a adontat

150

23

0

0

187.

Bandac Madalina S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național de Atletism

200

23

0

0

188.

MELINTE MIHAELA S-a adoptat

0

23

0

0

189.

Kati Vlad S-a adoptat

200

23

0

0

190.

Mihai George S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Lupte

200

191.

Mihai Denis S-a adoptat

200

23

0

0

192.

BUTUCARU IOAN S-a adoptat

100

23

0

0

193.

MOCANU GEORGE S-a adoptat

100

23

0

0

194.

Merlusca lonut Aiessio S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Karate Skif

100

23

0

0

195.

Cocrea Mihail S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național de Karate Skif

100

23

0

0

196.

Caneiea Sorina S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național de Karate Skif

100

23

0

0

197.

ADOCHIȚEI L1L1ANA

S-a adoptat

50

23

0

0

198.

Catea Marius S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Karate Skif

100

23

0

0

199.

PERJU MANUEL

S-a adoptat

50

23

0

0

200.

HERMEZIU VASILE

S-a adoptat

50

23

0

0

201.

Club Sportiv Școlar

Cojocaru Andra S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism - Juniori II

150

23

0

0

202.

Meinicescu Andrei S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Atletism în Sala - Juniori III

150

23

0

0

203.

Anitei Georgiana

S-a adoptat

150

23

0

0

204.

Tocila Anca S-a adoptat

150

23

0

0

205.

BALABAN AURA PETRONELA

S-a adoptat

75

23

0

0

206.

BOGDAN CONSTANTIN

S-a adoptat

75

23

0

0

207.

NEMTEANU CRISTINEL NECULAI

S-a adoptat

0

23

0

0

208.

Kati Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Lupte - Juniori II

0

23

0

0

209.

Ojog Nicu S-a adoptat

150

23

0

0

210.

HARASEMIUC DANIEL

S-a adoptat

75

23

0

0

211.

BUTUCARU ION

S-a adoptat

0

23

0

0

212.

Club Sportiv

Saga

Silviu Cadar S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul - Arc Tradițional - Juniori

100

23

0

0

213.

Geanina Iustina Ivu S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul - 3D - Seniori

150

23

0

0

214.

Silviu Cadar S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul - 3D - Seniori

150

23

0

0

215.

Teodor Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Tir cu Arcul - 3D - Cădeți

100

23

0

0

216.

MARiUS MIHAi VLAD

S-a adoptat

75

23

0

0

217.

Club Sportiv Dan Botezata

Margas Andreea S-a adoptat

Locui ii - Campionatul Mondial de Karate Skdun - Echipe juniori mixt

200

23

0

0

218.

Margas Andreea S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial de Karate Skdun - Echipe juniori

0

23

0

0

219.

Margas Andreea S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul European de Karate Skdun - Echipe juniori

0

23

0

0

220.

Margas Andreea S-a adoptat

Locul II - Campionatul European de Karate Skdun - Echipe juniori mixt

0

23

0

0

221.

Margas Andreea S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național Karate Skdun - Tineret

0

23

0

0

222.

Margas Andreea S-a adoptat

Locui I - Campionatul Național Karate Wado Kai - Tineret

0

23

0

0

223.

CĂȘERU IONUȚ

S-a adoptat

100

23

0

0

224.

Caseru lonut S-a adoptat

Locul II - Campionatul Mondial de Karate Skdun - Echipe seniori

200

23

0

0

225.

Caseru lonut S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial de Karate Skdun - Seniori

0

23

0

0

226.

Caseru lonut S-a adoptat

Locul III - Campionatul European de Karate Skdun - Seniori

0

23

0

0

227.

Caseru lonut S-a adoptat

Locui III - Campionatul European de Karate Skdun - Echipe seniori

0

23

0

0

228.

Caseru lonut S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Karate Skdun - Seniori

0

23

0

0

229.

Caseru lonut S-a adoptat

Locui I - Campionatul Național Karate Wado Kai - Seniori

0

23

0

0

230.

URSU LUCIAN

S-a adoptat

100

23

0

0

231.

Bronz

Powerlifting

Club

Ardeleanu Madalina S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Powerlifting - Juniori

150

23

0

0

232.

Andrei Andreea S-a adoptat

Locui 1 - Campionatul Național de Powerlifting - Tineret

150

23

0

0

233.

Diaconescu Paula S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Powerlifting - Seniori

200

23

0

0

234.

ZODIAN DANIEL

S-a adoptat

0

23

0

0

235.

Lungu Mana S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național de Judo - Juniori

150

23

0

0

236.

ZODIAN DANIEL

S-a adoptat

0

23

0

0

237.

Lungu Andra S-a adoptat

Locul II - Campionatul European de

Judo ~U 15

200

23

0

0

238.

BARZU MANUELA

S-a adoptat

100

23

0

0

239.

Cechea Octavian S-a adoptat

Locul III - Campionatul European de Judo - U 15

150

23

0

0

240.

Nechifor Cosmin S-a adoptat

Locul III - Campionatul European de Judo -U 15

150

23

0

0

241.

Art2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Sport Cultura Sanatate si Serviciului Cabinet Primar.

S-a adoptat

23

0

0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau” Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULA1

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚ1U

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico -economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau”

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu Dan, dă cuvântul d-lui Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CR1STINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău”.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE’

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHJORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

 • 10, Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTTNEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”.

ÎL Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafețelor de teren reale găsite la măsurători, aferente „Parcului Trandafirilor” si „Parcului Nord” din Muncipiul Bacau.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Pl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiii Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind înscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafețelor de teren reale găsite la măsurători, aferente „Parcului Trandafirilor” si „Parcului Nord” din Muncipiul Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELĂ

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind inscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafețelor de teren reale găsite la măsurători, aferente „Parcului Trandafirilor” si „Parcului Nord” din Muncipiul Bacau.

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Dl. Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan. da cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii.

13* Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINȚARE LOCUINȚE CI și C2 ȘI MAGAZIE C3 ȘI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM SA, din București

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINȚARE LOCUINȚE CI și C2 ȘI MAGAZIE C3 ȘI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM SA, din București *

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  AKT.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINȚARE LOCUINȚE CI SI C2 SI MAGAZIE C3 SI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., din București. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

14. Se trece la punctele 14,15< 16,17,21C si 21F ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul domnului Primar și domnului Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr, 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 167,5 mp, situată pe str. Triumfului, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, str. Dr. Alexandru Șafran, str. Âl. Tolstoi, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21C.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție SA a terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21.F.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce și asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

PLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele^ favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 în sensul că se adaugă planul de situație cu lucrarea executată pe strada Abatorului - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 337/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  23

  0

  6

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 în sensul înlocuirii sintagmei „cablu electric subteran” utilizată în titlul hotărârii și în articolul nr. 2, cu sintagma „cablu electric aerian”.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 195/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3.

  ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, EON Moldova Distribuție și SC Electroprest SRL Bacău.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 167,5 mp, situată pe str. Triumfului, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, str. Dr. Alexandru Șafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOI

  ruRi

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 kV, asupra suprafeței de teren de 7,5 mp, precum și asupra suprafeței de teren de 160 mp, de-a lungul drumului de exploatare pentru amplasarea conductoarelor LEA 0,4 kV, situate pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacităților energetice, asupra suprafeței de teren de 8 mp, necesară amplasării fundației stâlpilor liniei electrice aeriene al LEA 0,4 kV și asupra suprafeței de teren de 0,5 mp pentru amplasarea fundației blocului de măsură, situate pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, Dr. Alexandru Șafran și str. Al. Tolstoi, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 3, 4, 5 și 6, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 kV, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, Sofin Invest, SC Electroprest SRL, EON Moldova Distribuție și SC Conextrust SA.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău Inițiator - DL. M1HAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  N

  IUM AR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătura cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție SA a terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexa nr.l si nr.2, parti integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce și asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău Inițiator - DL. MIHAIȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 15 mp, de-a lungul trotuarului, situată pe str. Cronicar Neculce, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării conductoarelor LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, EON Moldova Distribuție și SC Socar Petroleum SRL.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

 • 15. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Evidență Contracte și Serviciul Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - V1CEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aerobă reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate prin încheierea de contracte de închiriere pentru o perioada de un an, in vederea desfășurării de activitati comerciale si alimentație publica, cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adontat

  23

  0

  2.

  ART. 2 - Se imnutemiceste Vicenrimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  23

  0

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  NUMĂRUL CON7RACTU LUI DE CONCESION ARE

  SUPRA -FATA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENUL UI

  3.

  STIRBU GHEORGHE, STIRBU MARIA-LOREDANA   SI

  ARDELEAN U MARIA   (FOST

  TITULAR    AL

  CONTRACTULUI DE CONCESIONARE: S.C. BETAPLUS S.R.L.)

  S-a adontat

  44339/20.

  11.2006

  69,50

  COMERȚ

  STR. IZVOARE, NR. 105

  23

  0

  0

  4.

  S.C.       INTIM

  CONFORT S.R.L.

  S-a adoptat

  10042/01.

  06.1998

  40,00

  ALIMENTAȚIE PUBLICA

  STR. BRADULU 1NR.70

  23

  0

  0

  5.

  S.C. ONA FLORI

  COM S.R.L.

  S-a adoptat

  20746/19.

  06.2003

  15,30

  COMERȚ

  STR. MIRON COSTIN, NR. 47

  23

  0

  0

 • 16. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 -ianuarie 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local.).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Viceprimar Șuștac Mihai-dacă îmi permiteți, aș dori să o propun președinte de ședință pe domnișoara consilier Adam Isabela Elena.

Nu mai sunt propuneri sau discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014, în persoana d-rei consilier Adam Isabela-Elena.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENAȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014, în persoana d-rei consilier Adam Isabela-Elena.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

PESTE ORDINEA DE ZI:

17.Se trece la punctele 21.A. si 21.B.al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

21A.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000 lei d-lui PĂVĂLAȘC DORU VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Electricienilor, nr. 4, sc. B, ap. 12

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21B.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000 lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap.4

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-sunt două ajutoare, este vorba de două persoane pe care le avem în sală. Este vorba de 2 cetățeni din Bacău pe care îi avem în sală, unul de 33 de ani și unul de 53 de ani diagnosticate cu tumori maligne, care necesită tratamente de specialitate ale căror costuri necesită o sumă foarte ridicată față de veniturile realizate, undeva la 25.000 lei.

Dar, pentru început propun acordarea sumei de 6.000 lei de persoană și apoi mai vedem în luna ianuarie, februarie, în funcție de deconturi și în funcție de bugetele alocate. Acum atât avem alocat.

Dl, Secretar Nicolae -Ovidin Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și presantă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6000 lei d-lui PÂVÂLAȘC DORU VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Electricienilor, nr. 4, sc. B, ap. 12

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-23

2. Numărul consilierilor care au votat-23

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6000 lei d-lui PĂVĂLAȘC DORU VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Electricienilor, nr. 4, sc. B, ap. 12, întrucât acesta s-a găsit într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu serviciile medicale de specialitate efectuate la Centrul medical Amethyst din București, conform documentelor justificative.

S-a adontat

23

0

0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

23

0

0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000 lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap.4

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6000 lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap. 4, întrucât acesta s-a găsit într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

  b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu serviciile medicale de specialitate efectuate la Centrul medical Amethyst din București, conform documentelor justificative.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

 • 18. Se trece la punctul 21.D. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau.

 • 19, Se trece la punctul 21 .E. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aoroba studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau - conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Se aoroba caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau, - conform ANEXEI NR. 3 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Se aoroba concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica prevăzute in anexa nr. 1, situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau, conform schitelor - ANEXA NR. 4 si ANEXA NR. 5. Anexele nr. 1, nr. 4 si nr. 5 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  4.

  Art. 4 - Se aproba taxa de concesionare anuala - preț minim de pornire la licitație, pentru bunurile proprietate publica prevăzute in ANEXA NR. 1, ce se va indexa anual conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal astfel incat, in termenul de concesionare de 25 de ani, sa se asigure acoperirea valorii totale a amplasamentului.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  5.

  Art. 5 - Durata concesiunii este de 25 ani.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  6.

  Art. 6 - Concesionarea se va institui prin licitație oublica deschisa cu oferte in plic sigilat.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  7.

  Art. 7 - Se stabilește Comisia de evaluare a ofertelor in următoarea componenta:

  MEMBRI: 1. DL. VASILE-SORINEL TESCARU - Viceprimarul mun. Bacau;

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  8.

  3. DL. LEONARD PADUREANU - Administrator Public al Mun. Bacau;

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  9.

  4. DL. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI - Secretarul Municipiului     Bacau;

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  10.

  5. DL. CORNELIU GAVRILESCU - Sef Serviciu Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății;

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  11.

  6. D-NA CRISTINA BARDASU - Consilier Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  12.

  • 7. DL. PAUL-VALERIAN TIMOFTE - Consilier, Consiliul Local al Muni. Bacau;

  • 8. S-a adoptat

  23

  0

  0

  13.

  • 6. un reprezentant al D.G.F.P. Bacau;

  • 7. S-a adoptat

  23

  0

  0

  14.

  SECRETAR FARA DREPT DE VOT: Ionica Mirela - Consilier, Compartiment Evidenta Concesionari.

  Comisia este mandatata pentru organizarea si desfasurarea licitației. S-a adoptat

  23

  0

  0

  15.

  Art. 8 - Prezenta hotarare va fi comunicata Arhitectului Sef. Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Concesionari si membrilor comisiei, pentru a fi adusa la îndeplinire.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-dacă îmi permiteți, la premierea sportivilor sunt acum în plus 1775 euro, dar banii în buget nu sunt prevăzuți și aș vrea să fac un amendament la buget și să suplimentăm cu această sumă, pentru premiere sportivi.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-D-ra Clementina, de unde îi luăm?

Am înțeles, din majorare de venituri.

DLConsilier Bîrzu Ilie-îi luăm tot de la sport și îi dăm pentru premiere sportivi. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Ilie. știi cum e aici, trebuie să îi ai ca să îi pui. Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici-revenim la proiectul 1, îl repunem în discuție pe ordinea de zi și supunem la vot amendamentul formulat de dl.Consilier llie Bîrzu, în sensul majorării bugetului cu suma de 1775 euro.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUC A

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu cele două amendamente deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

S TANC IU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu cele 2 amendamentel deja adoptate.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-asteptăm rezultatele la voturile secrete, până atunci dragi colegi, vă invităm la Pod la Mărgineni, la inaugurarea acestui obiectiv de investiții. Prezent este Președintele Senatului și un europarlamentar.

Dl Președinte de ședință - Jitariu Corneliu-Dan -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, JITARIU CORNELIU-DAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M7 Ds.I-A-2/ Ex.l