Proces verbal din 29.01.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 29 ian. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 29.01.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. Un grup de colindători prezintă un program artistic de colinde românești și internaționale.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 183 din 24.01.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: dl.consilier Lazăr Florin, dl.consilier Drăgușanu Vasile (absent motivat-plecat în delegație) și d-na Consilier Florea Irina-Daniela (absent motivat-concediu medical).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 570 din 24.01.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 571 din 24.01.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.01.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 18.01.2013, a fost aprobat.

Dl. Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău și a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2013 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică faza SF pentru obiectivul “ Construire strada Viselor, municipiul Bacău” - și aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau .

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.    Proiect de hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului, nr.13 (zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de 34 pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local al doamnei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal -Organizația Județeană Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.    Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie - martie 2013. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 17.    Diverse.

17.A. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău pe locul rămas vacant.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17 .B. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarae HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă, avem 2 proiecte peste ordinea de zi, respectiv 17A și 17 B, care v-au fost transmise.

De asemenea, vă propun ca primul punct să fie alegerea celui de-al doilea viceprimar, iar punctul al doilea să devină proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local al doamnei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău, iar celelalte rămân așa cum sunt sunt.

Dl.Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-D AN

X

13.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - întreb DACÂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 17A al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău pe locul rămas vacant.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Vă reamintesc că în acest caz se votează în cabina de vot, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Aveți camera, intrați pe rând și exercitați-vă votul.

Rog Comisia de Validare să-și intre in atribuții și să noteze propunerile care se fac ca să poată fi scrise în buletinele de vot în ordinea făcută.

Va fi declarat ales candidatul care va întruni votul majorității consilierilor în funcție, în situația în care nu se va întruni această majoritate pentru niciunul dintre candidați se va organiza al doilea tur de scrutin. La acesta vor participa doar primii 2 candidați care au numărul cel mai mare de voturi obținute. Vă rugăm să procedați în a formula propuneri pentru a putea fi înscrise de către funcționarii serviciului administrație publică locală în buletinele de vot. Acestea se vor distribui și vă rugăm să faceți o verificare dacă cele înscrise corespund cu propunerile făcute.

După exprimarea votului, Comisia de validare va întocmi procesul verbal cu rezultatul votului.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-din partea U.S.L.-ului va face propunerea dl.consilier Bogatu George.

PLConsilier Bogatu George-multumesc domnule primar pentru onoare. Uniunea Social Liberală îl propune pentru funcția de Viceprimar pe dl. Tescaru Vasile-Sorinel.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rog să consemnați această propunere în buletinul de vot. Mai există vreo propunere?

PLConsilier Timofte Paul Valerian-noi îl propunem pe dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-multumesc de aprecieri și pe această ocazie mulțumesc și cetățenilor care au sperat într-o variantă Bîrzu Ilie. Au fost destui băcăuani care au sperat în această nominalizare și această alegere, însă din discuțiile care au fost în biroul politic județean, fac parte dintr-o echipă, iar această echipă a decis să preiau alte responsabilități. Vă mulțumesc foarte mult de propunere, însă nu o pot accepta.

Dl.Consilier Bogatu George-ca o precizare pentru cetățenii care l-au dorit pe dl. Bîrzu, P.N.L. a fost de acord, U.S.L. nu a fost de acord.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-dacă U.S.L. este atât de puternic și este doar un singur candidat, ce rost mai are votul? Simulăm democrația?

Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache-asa spune legea. După aia să atacați...

Dl.Consilier Scripăt Constantin-oricum atacăm.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-până votați vreau să vă fac un anunț. Dragi colegi este foarte important. Curtea de Conturi și-a încheiat controlul pe anul 2012 și cred că ați văzut în presă la recomandări, în urma auditului făcut la Primăria Bacău, Curtea de Conturi a descoperit că spațiile comerciale pe care Asociația Fotbal Club, deținută de fostul primar și familia dânsului, le-a cumpărat, în ghilimele fie spus, a achiziționat illegal spațiile comerciale din domeniul public, și a trasat sarcină urgentă, (în primul rând a declarat ilegale acele tranzacții) și a trasat sarcină imediată - intrarea în legalitate și introducerea în patrimoniu a acestor spații comerciale. Este vorba de spațiile de la Piața Sud, o parte de la Piața Centrală. Acum de ce au fost declarate. Foarte pe scurt. După ce m-am uitat în lege:

1 .ce au spus ei de fapt. Ce au reținut de fapt. Au reținut faptul că, conform Legii 550 aceste spații nu se puteau vinde decât agenților economici care erau prestatori de servicii, sau comercianți, ori Asociația de Fotbal era asociație non profit;

 • 2. nu puteau achiziționa decât un singur spațiu în rate și nu atâtea câte au cumpărat, ei au cumpărat 4 spații și nu aveau dreptul;

 • 3. înstrăinarea din domeniul public nu se poate face decât prin licitație conform Legii 213 nu prin încredințare directă. Această lege nu era aplicabilă pentru Asociația Fotbal Club Municipal, iar spațiile erau ale municipalității din domeniul public, iar domnul fost Prefect știe că domeniul public este inalienabil și nu poate fi transferat nici pentru societățile noastre, d-apoi în afară societăților...

Dl.Consilier Scripăt Constantin-să-mi mulțumiți că am atacat în contencios când ați vrut să înstrăinați Târgul Auto, că se întorcea împotriva dumneavoastră, că era ceva asemănător.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-eu vă mulțumesc că tocmai ați adus spațiile înapoi de la Sechelariu prin ceea ce ați făcut, pentru că există autoritatea lucrului judecat și cu siguranță acest lucru nu se mai poate judeca acum, deci spațiile vor intra în domeniul public automat, că există această hotărâre judecătorească, ca autoritate a lucrului judecat, specială.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-e foarte corect.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-asadar. pot să vă spun că am discutat și cu dl. Bogatu, am văzut o declarație a dânsului și dânsul vrea să facă aici o precizare.

Dl.Consilier Bogatu George-fiind unul dintre cei care am cumpărat un spațiu, fiind un chiariaș din 1997, în momentul în care a apărut legea, în 2002, Legea 550, am fost întrebat de primărie, dacă vreau să-l cumpăr. Normal, era firesc și am depus demersurile. Eu am avut atunci o problemă, am sesizat-o, nu vreau să o comentez aici, referitor la evaluare. Asta e problema mea. Eu am cumpărat un subsol, la un preț ca spațiul care era deasupra. Nu comentez, este autoritatea lucrului judecat, vorba lui dl. Primar. Legea 550 din 2002 spunea clar, că societățile comerciale care fac dovada cu statut de comerciant sau prestator de servicii, puteau să cumpere un spațiu, în rate, de asemenea și întreprinderile mici și mijlocii aveau acest drept, așa că dumneavoastră analizați știind legea, cine trebuia și cine nu trebuia să cumpere acele spații și în ce condiții. Mulțumesc. Dl.Consilier Scripăt Constantin-domnule Primar, informația ca să fie corectă, Curtea de Conturi se referă doar la acel spațiu, sau mai sunt și alte spații?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-la speța F.C.M. Doar la acele spații, că doar acele spații au fost înstrăinate ilegal, deoarece asociația nu putea cumpăra acele spații. Nu era persoană juridică comerciant și prestator de servicii. Era asociație non profit și nu putea cumpăra decât un spațiu.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-vreti să mai verificați un pic raportul Curții de Conturi? Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-bineînteles. scrie exclusiv acest lucru.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-vă mulțumesc.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-as vrea să fac și eu o precizare, că am apărut într-un material de presă, m-am referit exclusive la un modul de 20 metri, pe care l-am cupărat eu și m-am gândit eu că este perfect legal, este pe societate, era în închiriere, nu eram asociație non profit și nu am luat decât un modul commercial. Deci referirea era și întrebarea era, la spațiul pe care l-am achiziționat eu.

Aș vrea să începem procedura de vot și aș invita pe fiecare consilier să-și exercite votul. DI. Primar Ing.Romeo Stavarache-da. să trecem la vot.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-domnule Ilie, conform procedurii, nu acum vă întreabă cineva cum ați luat spațiile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-vă rog, o singură persoană în cabina de vot.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-haideti să vă mai fac un anunț. După cum ați văzut și ați fost anunțați că în bugetul din acest an, în propunerea de buget care va intra în dezbatere săptămâna viitoare în parlament, există propunerea pentru construcția, începerea lucrărilor a șoselei de centură a municipiului Bacău. Este o sumă importantă pe fonduri europene. Bineînțeles că este o sumă foarte mare pe fonduri europene, iar pe rețeaua TEN-T., Rețeaua Europeană de Transport, această șosea face parte din viitoarea autostrada. Va avea regim de autostradă.

Domnule Bîrzu, avem rezultatul votului ?

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu alegerea unui viceprimar al municipiului Bacău

 • 1.     Consilieri prezenți-20

 • 2.    Numărul consilierilor care au votat-20

 • 3.    16 voturi pentru ca Tescaru Vasile-Sorinel să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău;

 • 4.     2 voturi împotrivă;

 • 5.     2 voturi nule.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Viceprimar vă rog să poftiți la prezidiu, lângă domnul Președinte de ședință.

Dl.Președinte de Sedință-dacă domnul Viceprimar vrea să ne spună câteva cuvinte.

Dl.Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel-bună ziua. Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră. Vă dau cuvântul meu ca mă simt extrem, extrem de onorat pentru a vă reprezenta pe dumneavoastră și primăria în funcția de viceprimar și vă garantez că voi fi cu siguranță liantul între dumneavoastră și cetățenii municipiului Bacău. Mulțumesc încă o dată.

2. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogata George, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local al doamnei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia de validare aleasă în baza HCL nr. 139/2012 a analizat în baza art.31 (3) din Legea 215/2001 republicată și actualizată, legalitatea alegerii în funcția de consilier local a doamnei Năstase Maria-Raluca, membru P.D.L.

Comisia de Validare a constatat că mandatul de consilier al domnului Lazăr Florin a devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier al acestuia înainte de expirarea duratei normale, urmare a demisiei. Prin adresa nr.65.003 din 03.01.2013, Partidul Democrat Liberal, Organizația Județeană Bacău, propune validarea doamnei Năstase Maria-Raluca, supleant pe lista de consilieri a acestui partid, pe locul rămas vacant. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale pentru alegerea consilierului și în acest caz a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local Bacău a doamnei Năstase Maria-Raluca, membru a P.D.L., Organizația Județeană Bacău.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal, pe care îl supunem aprobării consiliului local.

Semnează membrii: Timofte Paul Valerian, Huluță Ghiorghe, Stoican Iulian, Secretar-Nechita Neculai, Președinte Ilie Bîrzu. Mulțumesc.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local al doamnei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal -Organizația Județeană Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MEHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local al doamnei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău

Conform prevederilor art.32(l) și art.34 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, coroborat cu art.8(l) din O.G. nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, invit pe d-na consilier Năstase Maria-Raluca să depună jurământul în fața consiliului local.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca depune jurământul prevăzut de prevederile art.32(l) și art.34 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, coroborat cu art.8(l) din O.G. nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.

3. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl» Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rețeaua școlară din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă. Am înțeles că o serie de colegi de-ai noștri vor să facă, sau au făcut chiar amendamente, domnul Ababei din comisia de specialitate. La fel, mai sunt alți colegi care vor să facă e serie de amendamente. Haideți, să dăm drumul la discuție. Domnul Ștefan, aveți cuvântul.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-domnule Primar, avînd în vedere că la nivel național nu s-a clarificat încă ce se întâmplă cu clasa zero, ba este la grădiniță, ba este la școală, noi consilierii din Partidul Ecologist propunem o nouă analiză a rețelei școlare, în care să aibă loc dezbateri între inspectorat, grădinițe și organizații de părinți, să vedem exact cum stăm la fiecare instituție în parte și tot ca o propunere - dacă nu revin grădinițele cu personalitate juridică, propunem ca un director adjunct din cadrul structurii să se ocupe în mod special de grădinițe, pentru că acolo sunt probleme specifice grădinițelor și trebuie să avem un om care să se ocupe în permanență de această instituție.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-da. mulțumesc, domnule Ababei, președinte de comisie.

DLConsilier Ababei Radu-da și noi în comisie am discutat problema aceasta, nu este deloc ușoară, iar amendamentele noastre s-au referit la membrii consiliului de administrație. Consiliul Local nu se poate amesteca în problemele consiliului de administrație al școlilor, dar recomandăm consiliilor profesorale să aleagă în consiliile de administrație cel puțin un reprezentant al structurilor grădinițelor și în special al celor cu program prelungit. Aveam exact același amendament ca și dl. Consilier, la care am mai adăuga rugămintea noastră ca colegii consilieri să se implice în mod efectiv în conducerea structurilor școlare având în vedere calitatea de membru în consiliile de administrație. Că există oarece ficțiuni între vechile conduceri ale grădinițelor și noii directori de școală, dar cred că prezența reală și implicarea consilierilor locali în luarea deciziilor în consiile de administrație ale școlilor, pot asigura o echidistanță și un management performant al consiliilor de administrație. Vă mulțumesc.

DLConsilier Bîrzu Ilie- referitor la ceea ce spunea dl.consilier Ababei Radu, are dreptate. Ar trebui ca fiecare consilier să se implice mai mult în ceea ce se cheamă activitatea consiliilor de administrație ale școlilor. Ceea ce am constatat și este și dl.Inspector General aici, poate confirma, la această oră, fostele directoare ale grădinițelor sunt în consiliile de administrație ale unităților școlare cu personalitate juridică și au și decizie de coordonator. Din datele pe care le am la aceasta oră. Dar într-adevăr, trebuie să așteptăm să vedem ce spune legiutorul cu privire la clasa zero, dacă va fi la grădiniță sau la școală. DL Primar Ing.Romeo Stavarache-mulțumesc pentru intervenții, propuneri și amendamentele pe care le-ați făcut și eu fiind inițiatorul acestei hotărâri de consiliu, având aici și pe dl. Inspector General Adjunct Ion Balcan, cu care am avut o discuție înaintea acestei ședințe și ținând cont că nu se știe exact care va fi situația rețelelor școlare, ținând cont de clasa zero, cred că în prima săptămână a lunii februarie o să convocăm o ședință și o să vă invităm pe toți consilierii, dacă se poate, la discuții, cu conducerea Inspectoratului, poate cu toți inspectorii, tot aici să avem o discuție interactivă, sau cu cei trei. Părerea mea, ca să ne cunoaștem, să avem o întâlnire cu toți, sau cel puțin cu cei care sunt responsabili pe municipiul Bacău și până atunci cu siguranță vom ști ce va fi și cu grupa zero, ce decizie se va lua și atunci în cunoștință de cauză putem face o discuție la obiect și putem să găsim soluțiile astfel încât rețeaua școlară să funcționeze mai bine ca anul trecut.

DLInspector General Adjunct Ion Balcan-este imposibil ca unul dintre Directorii Adjuncți să fie de la grădiniță, aceștia sunt stabiliți de Legea Educației.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-da. dar putem pune în fișa postului ca activitatea unui director adjunct este legată și de activitatea grădinițelor cu program prelungit. Și atunci cel care va candida pentru funcția de director adjunct va ști că va avea ca activitate să se ocupe de grădinițe. Da, exact cum a spus dl.consilier.

Dl.Consilier Ștefan Dragos-la asta m-am referit și eu, să aibă atribuții specifice în acest sens.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-exact. să aibă atribuții specifice în acest sens, să știm cu cine discutăm. Eu vă propun să retrag de pe ordinea de zi acest proiect și la următoarea ședință, chiar când vom aproba bugetul, să punem și acest punct pe ordinea de zi. Deci acum îl retrag.

 • 4. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-cum v-am spus și anul trecut, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, a acceptat Proiectul de Aviz și Raport pe care eu l-am prezentat la Bruxelles. Iată că acum este un fapt împlinit. România a primit acceptul ca fondurile Uniunii Europene, inclusiv pe acest exercițiu bugetar să poată fi folosite și pentru reabilitare termică, ceea ce nu era până acum. România a primit o sumă de cca 200 milioane euro, pentru cele 8 regiuni. Sunt 24-25 milioane euro pentru fiecare regiune în parte, doar pentru municipiile reședință de județ. Sunt 6 municipii reședință de județ, funcționează principiul primul venit, primul servit. Un municipiu nu poate să acceseze mai mult de 35 % din suma totală pe regiune. Deci noi putem accesa cca 8 milioane de euro, fonduri nerambursabile. Sunt 60 % fonduri de la Uniunea Europeană și 40 % cofinanțări. Aceasta este în mare accesarea fondurilor europene pentru reabilitare. în acest moment, noi avem de aprobat acest proiect de hotărâre, pentru a trece la treabă. Avem deja proiectele începute pentru 138 de blocuri. Sunt în derulare documentațiile pentru cca.30-35 de blocuri până la 54. Sperăm să Ie depunem cât putem de repede pentru a încasa aceste sume și este, din punctul meu de vedere, un lucru foarte important, că iată folosim bani europeni pentru reabilitarea termică. Avem creditul pentru cofinanțări ale municipalității, de anul trecut aprobat. Deci, putem spune că avem toată baza logistică pentru a da drumul la acest proiect și program foarte important. De faptul cum vom accesa acești primi bani și cum va merge acest program pilot, va depinde și alocarea fondurilor europene pe următorul buget 2014-2020. Vă mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidin Popovid prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Stoican Iulian-as dori, dacă îmi permiteți, ca să avem prioritate vis-a-vis de acele blocuri cu probleme în distribuție, adică acele blocuri de pe Victor Babeș, Stadionului, Pictor Aman. Să le punem și pe ele la reabilitare termică și a rețelelor de distribuție termică.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Stoican, eu sunt de acord cu dumneavoastră, știu că avem probleme, în sensul că sunt mulți care sunt rău platnici și așa mai departe, dar este o prioritate și Cristina Buzdugan, te rog să ții cont să introducem în buget în acest an noi proiecte pentru aceste blocuri. Trecem pe lista de priorități a bugetului și vedem până la următoarea rectificare dacă putem face documentațiile și să încep reabilitarea.

DLConsilier Scripăt Constantin-domnule Primar, mai sunt restricții vis-a-vis de anul construirii blocului?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-1950-199O.Scrie în Ghidul Solicitantului -înainte de 1990, dovedit cu cartea tehnică.

D-na Consilier Cosma Elena-o întrebare. Noi care am izolat blocurile, ce facem? Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ce înseamnă „reabilitare termică”-înseamnă acoperiș, reparația instalațiilor interioare, aici mă refer la instalații termice, canalizare, subsol, izolare termică și tâmplăria exterioară, inclusiv casa scării. Deci, cei care au făcut o lucrare dintre acestea, probabil intră în proiectul mare, dar nu va mai fi făcută și se va scădea din valoarea mare, din costurile proiectate. Dacă sunt făcute conform auditului energetic. Și aici este problema.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”.

 • 5. Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogata Georgedă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

«•

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de OLOI.2013, ca urmare a promovării în grad.

 • 6. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu Georgedă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (S.P.A.S. și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ștefan Dragos Daniel-aici vin cu o propunere, am discutat și cu dl.Bîrzu Ilie în comisie. Noi propunem, de la Partidul Ecologist, ca aceste persoane să poarte niște veste, din care să reiasă ca fac serviciul în spijinul comunității. Și tot ca o propunere, să fie canalizate în jurul instituțiilor publice, de exemplu acum la deszăpezire în jurul școlilor, grădinițelor și să aibă un plan de acțiune clar. Pentru că nu sunt identificați din rândul cetățenilor.

D-na Daniela Pozânarea-sunt 200 de dosare în plată și numai 15 persoane prestează activități. Ceilalți sunt mame cu copii până în 7 ani, pensionari, cei scutiți medical prin comisii și nu pot face muncă în folosul comunității. Deci, sunt puțini cei care fac muncă în folosul comunității.

Dl.Consilier Ștefan Dragos Daniel-am discutat ieri cu doamna Fifîrig, dumneavoastră nu erați, deci știm că sunt 15-20 persoane, dar astea care sunt, să fie identificate de către cetățeni. Atâta tot.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

S TANC IU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESC ARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

•»

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

 • 7. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu Georgedă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău și a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, S.P.A.S. și Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău și a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

*

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău și a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.

 • 8. Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRJPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție.

 • 9, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu Georgedă cuvântul d-Iui Viceprimar Șnștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011

 • 10, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Vicerimar Șustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012.

 • 11. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bogatu Georgedă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică faza SF pentru obiectivul “ Construire strada Viselor, municipiul Bacău” - și aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică faza SF pentru obiectivul “ Construire strada Viselor, municipiul Bacău” - și aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

«■

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică faza SF pentru obiectivul “ Construire strada Viselor, municipiul Bacău” - și aprobarea documentației tehnico -economice faza Pth.

 • 12. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau .

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovid prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil. (Direcția Drumuri Publice, Arhitectul Șef, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Compartimentul Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2.Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate publica a Municipiului Bacau. situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2 si 3 sunt parii integrante din prezenta ho tarare.

S-a adoptat

20

0

0

ADRESA TERENULUI

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

2.

Se    aproba    concesionarea

terenurilor din intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului      public      al

Municipiului Bacau, ale căror amplasamente sunt cuprinse in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

S-a adoptat

S 1=2,89 m.p.

S 2 = 2,89 pn.p.

p 3 = 2,89 m.p.

AMPLASARE STÂLPI IN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A STATEI DE ASFALT

8,8544

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. PA & CO INTERNATION ALS.R.L.

20

0

0

3.

ART. 2 - Prezenta hotarare va Locativ si îndrumare Asociații Prc S-a adoptat

î comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond «prietari, Arhitectului Sef, Compartiment evidenta concesionari.

20

0

0

 • 13. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Viceprimar Mihai Suștac pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului, nr.13 (zona m Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari, Compartiment Concesionări și Compartiment Evidență Evidență încasări Debite).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Iile - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului, nr.13 (zona HI Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. cri.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NI

UMĂR VOI

ruin

PENTRU

CONTRA

NULE

1,

Art. 1

dreptu

S-a ac

- Se aproba concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona HI Bucegi) către titularii lui de proprietate asupra locuințelor, conform Anexelor 1-4, parti integrante din prezenta hotarare.

optat

20

0

1

NR. CRT.

BENEFICIAR

ETAJ

NR. AP.

NR. CAMERE

S.U. (M.P.)

BALCON (M.P.)

Aed (M.P.)

COTA

INDIVIZA

(%)

TEREN (M.P.)

BLOC 1 - AMPLASAMENT: STR. SEREI NI

L 9 (FOSTA TEIULUI NR. 13) - ZC

)NAIHB

UCEGIBACAU

2.

1.

CIMPOI ALIN A-ANDREEA S-a adoptat

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

19

0

2

3.

2.

PETROV LIUTIENCO-BOGDAN S-a adoptat

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

19

0

2

4.

3.

POPANICOLAE-GERARD S-a adoptat

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

5.

4.

CIUNGU-BURSUC VASILICA S-a adoptat

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

6.

5.

CONSTANTINESC UCONSTANTIN-EMIL

S-a adoptat

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

19

0

2

7.

6.

TOMOZEI CĂTĂLIN S-a adoptat

El

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

19

0

2

8.

7.

MIHAIPAULA-ROXANA S-a adoptat

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

9.

8.

IFTINCA MARIUS S-a adoptat

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

10

9.

POPAMIHAELA S-a adoptat

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

19

0

2

10

SAMSON-TARANU AURELIAN S-a adoptat

E2

10

3

8931

10,28

136,61

639

3238

19

0

2

12.

11

BILISFLORIN-VASILE

S-a adoptat

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

13

li

PENALAURA-NADIA S-a adoptat

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

14.

13

PANTIRU GEORGE-RAZVAN S-a adoptat

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

734

39,06

19

0

2

15

14

CALTARU SORINA-IOANA S-a adoptat

E3

14

1

40,04

639

61,25

2,82

14,61

19

0

2

16.

15

COSA LAURENTIU S-a adoptat

E3

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

539

27,40

19

0

2

17.

16

BOGHIU CONSTANTIN-EUGEN S-a adoptat

E3

16

4

DUPLEX

115,96

16,12

17737

8,16

4237

19

0

2

18

17

ZAHARLA ALEXANDRA-DIANA S-a adoptat

E3

17

3 DUPLEX

8836

3,69

135,46

634

32,32

19

0

2

19

18

VIERU NARCIS A-CRISTINA S-a adoptat

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19

0

2

20

19

LADARUELVIRA-GABRIELA S-a adoptat

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,48

12,85

19

0

2

21

20

FRANCU DANIEL S-a adoptat

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

19

0

2

22

21

PATRASCMIHAI S-a adoptat

M

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

BLOC 2 - AMPLASAMENT: STR. FAGARAS NR. 21 (FOSTA STR. TEIULUI NR. 13) - ZONA HI BUCEGI BACAU

23

22

TIMP AU OVIDIU

S-a adoptat

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

24

23

PANAIT ROMULUS S-a adoptat

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

19

0

2

25

24

STOLERU MARIUS-SEBASTIAN S-a adoptat

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

26

25

COTIRLET LAURA-GABRIELA S-a adoptat

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

27

26

TAN ASE D ANIEL-

ILIE

S-a adoptat

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

19

0

2

28

27

LERU CAMELIA-MAR1A

S-a adoptat

El

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

19

0

2

29.

28

COHALMARIUS-ADRIAN S-a adoptat

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

30

29

URINCIUC LEONARD-SORIN S-a adoptat

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

31

30

MIRON CONSTANTIN-ADRIAN S-a adoptat

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

19

0

2

32.

31

OBREJA RALUCA-IULIANA S-a adoptat

E2

10

3

89,31

10,28

136,61

6,29

3238

19

0

2

33.

32

DARIE ADINA S-a adoptat

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

34.

33

BADIU ANDREI S-a adoptat

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

19

0

2

35

34

GRIGOREANCA-ELENA

S-a adoptat

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,54

39,06

19

0

2

36

35

ALB AN BOGDAN S-a adoptat

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,82

14,61

19

0

2

37.

36

GASPAR DRAGOS-VASILE S-a adoptat

E3

15

3

DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,29

27,40

19

0

2

38

37

CRETURAZVAN S-a adoptat

E3

16

4

DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,16

42,27

19

0

2

39

38

ANUTI ALEXANDRU-

RADU S-a adoptat

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,24

3232

19

0

2

40

39

AGACHI TEODOR S-a adoptat

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19

0

2

41

40

AMARANDEI GEANINA-GABI S-a adoptat

M

19

1

35,25

639

53,92

2,48

12,85

19

0

2

42

41

BALUTA CRISTINEL S-a adoptat

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

19

0

2

43

42

CAPATSORIN-ADRIAN

S-a adoptat

M

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

19

0

2

BLOC 3 - AMPLASAMENT: STR. FA BUCEGI BACĂU

GARAS NR. 23 A (FOSTA STR. TEIULUI fr

IR. 13)-ZC

>nahi

19

0

2

44

43

MORARIU BOGDAN-VASILE S-a adoptat

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

45

44

CALIMANDRUC DUMITRU-CATALIN S-a adoptat

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

19

0

2

46

45

TARANUVASILE S-a adoptat

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

19

0

2

47

46

STRUGARIU GEORGIANA S-a adoptat

P

4

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

19

0

2

48.

47

NITAMARIUS-PETRICA S-a adoptat

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

19

0

2

49.

48

STANCIU SORIN-GABRIEL S-a adoptat

El

6

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

19

0

2

50.

49

CONSTANTIN-MICUANISOARA S-a adoptat

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

19

0

2

51.

50

GHERMAN CONSTANTIN S-a adoptat

El

8

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

19

0

2

52

51

POROJAN VIOREL S-a adoptat

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

19

0

2

53

52

ISTRATE NICOLAE-CRISTINEL S-a adoptat

E2

10

3

8931

10,28

136,61

636

31,86

19

0

2

54

53

DAMLAN GIGEL-DANIEL S-a adoptat

E2

11

2

6031

8,06

92,10

432

21,48

19

0

2

55.

54

ARVINTEM1HAI S-a adoptat

E2

12

3

88,46

7,72

133,77

630

3136

19

0

2

56.

55

NECHITA GEORGE-CIPRIAN S-a adoptat

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

732

3838

19

0

2

57

56

SOOS ANDRA S-a adoptat

E3

14

1

40,04

639

61,25

2,81

1430

19

0

2

58

57

MITRUT MARIUS-CRISTIAN S-a adoptat

E3

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

537

26,82

19

0

2

59

58

BOGDAN ȘTEFAN S-a adoptat

E3

16

4

DUPLEX

115,96

16,12

17737

8,15

41,49

19

0

2

60.

59

VATAMANESCU

MARIAN-VASDLE

S-a adoptat

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

632

31,66

19

0

2

61

60

MOTOC MIRELA S-a adoptat

E3

18

1

37,57

4,03

57,47

2,63

1339

19

0

2

62

61

MACINCA BOGDAN-SILVIU S-a adoptat

M

19

1

35,25

639

53,92

2,47

1237

19

0

2

63

62

COLTAN CRISTIAN S-a adoptat

M

20

1

36,09

4,03

55,19

233

12,88

19

0

2

64

63

LUCA DANIEL S-a adoptat

M

21

2

62,10

8,06

92,10

4,22

21,48

19

0

2

BLOC 4 - AMPLASAMENT: STR. FAGARAS NR. 23 B (FOSTA STR. TEIULUI NR. 13 -ZONA m BUCEGIBACAU

19

0

2

65

64

URSU ION LUCIAN S-a adoptat

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

66

65

GROSUOVIDIU-CLAUDIU S-a adoptat

P

2

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

19

0

2

67.

66

ARMEANULIVIU-CONSTANTIN S-a adoptat

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

19

0

2

68,

67

AVADANEI ANDREEA S-a adoptat

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

19

0

2

69.

68

B1ZOMSIMONA-ELENA

S-a adoptat

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

19

0

2

70

69

OLARURALUCA S-a adoptat

El

6

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

19

0

2

71.

70

BIRJOVANU GHEORGHE-BOGDAN S-a adoptat

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

19

0

2

72.

71

NICULESCU ANDREI S-a adoptat

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,09

3148

19

0

2

73.

72

SOLOMON ELENA S-a adoptat

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

19

0

2

74.

73

OLARU IOANA S-a adoptat

E2

10

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

19

0

2

75

74

GALATANU IONUT S-a adoptat

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

19

0

2

76

75

DITU CATAL1N-CRISTIAN S-a adoptat

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

19

0

2

77

76

SPANU CONSTANTIN-

LUCIAN

S-a adoptat

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,51

38,45

19

0

2

78

77

TARASADRIAN-EMIL

S-a adoptat

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,81

143?

19

0

2

79

78

GEORGESCU IULIA-GABRIELA S-a adoptat

E3

15

3

DUPLEX

75,63

2,65

113,78

5,31

27,19

19

0

2

80

79

SAVA-GAINA ADRIAN-PETRE S-a adoptat

E3

16

4

DUPLEX

115,96

16,12

177,37

8,14

41,68

19

0

2

81

80

DEACONU AURICA S-a adoptat

E3

17

3

DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,21

31,80

19

0

2

82

81

DABA ALEXANDRU-MARIO

S-a adoptat

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,67

13,67

19

0

2

83

82

BULAI CAMELIA S-a adoptat

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,47

12,64

19

0

2

84

83

VLASCEANU COSMIN S-a adoptat

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,53

19

0

2

85

84

GRIGORAS IULIAN-ROMEO S-a adoptat

M

21

2

60,21

8,06

92,1

4,22

21,61

19

0

2

86

Art. 2 - Prețul concesiunii este de 9,8288 lei/m.nVan (la nivelul anului 2012), conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare si va fi achitat incepand cu data predării locuinței către titularii dreptului de proprietate.

S-a adoptat

19

0

2

87

Art 3 - Se aproba Contractul de Concesionare - cadru ce urmeaza a fi încheiat cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

19

0

2

88

Art 4 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

S-a adoptat

19

0

2

89

Art 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

S-a adoptat

19

0

2

 • 14. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bogatu Georgedă cuvântul d~lui Viceprimar Mihai Șuștac pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL nr.199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL nr.199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA1RINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCRJ ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Viceprimar Mihai Șuștac pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de 3A pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr, 34, sc. A, ap, 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovîdiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de 3A pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cota de % pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

 • 16. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George. dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie - martie 2013. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DL consilier Bîrzu Ilie - noi avem o propunere ca președinte de ședință, pe dl. consilier Ababei Radu, dar cu acceptul dânsului.

D1. consilier Ștefan Daniel - și noi avem o propunere, din partea P.E.R. - pe dl. Timofte Valerian delaP.P.D.D.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot propunerea ca domnul consilier Timofte să fie președinte.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

8

-

13

Cu 8 voturi« pentru » și 13 „abțineri’* propunerea nu a fost adoptată.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot propunerea ca domnul consilier Ababei Radu să fie președinte.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREALRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

13

-

8

Cu 13 voturi «pentru» și 8 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie - martie 2013, în persoana domnului consilier Ababei Radu.

 • 17. Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

18. Se trece la punctul 17.B. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu

George, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre    privind modificarea si completarea HCL

nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 -300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILD3

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Dl. Președinte de Ședință-Bogatu George, -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BOGATU GEORGE


SECRETARUL MUNICIPIULUI B ACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l