Proces verbal din 27.08.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 27 august 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 27.08.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2873 din 22.08.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.6301 din 22.08.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 6302 din 22.08.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.08.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi .ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘÂNU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STO1CAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCĂRU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru44, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 12.08.2013, a fost aprobat

D-na Nâstase Maria-Raluca, Președinte de ședință - Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1* Proiect de hotărâre privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfășură în perioada 01- 10.09.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013—2017

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 08.08.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilitați la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii in cadrul S.C. CET S.A.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7* Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefiind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din funcțiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in condițiile legii

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate Ia Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 13.  DIVERSE

PESTE ORDINEA DE ZI

13A- Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă.

Peste ordinea de zi avem 1 proiect, respectiv 13A, care v-a fost transmis.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Sunt discuții la ordinea de zi?

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA L AURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MLHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive, așa cum este anexată la mapa de ședință.

Deci, suma pe care noi am garantat-o și pe care am avut-o în cont, am depus-o în cont timp de 6 ani, acum este la dispoziția municipalității.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu un mic amendament, suplimentarea cu 550.000 lei, cheltuieli de personal, prin virare din trimestrul 4 în trimestrul 3.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl. consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENĂ

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLÂCHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHĂI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOL ACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MLHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTĂL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării

Taberei de Diabet, ce se va desfășura în perioada 01-10.09.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aces: proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfășura în perioada 01- 10.09.2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENAȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLÂCHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHA!

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfășura în perioada 01-10.09.2013

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Nâstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013-2017

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-am mai avut un proiect, un parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri, vă propun să votăm și proiectul acesta. Este vot direct.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidin Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013-2017

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013-2017

 • 4, Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 08.08.2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 08.08.2013

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NU

  MĂR VOI

  ruRi

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 54 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 08.08.2013, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  23

  0

  6

  NUMELE ȘI PRENUMELE

  DATA CĂSĂTORIEI

  2.

  PÂNICAN ȘTEFAN și VIORICA

  S-a adoptat

  07.08.1963

  23

  0

  0

  3.

  CRISTIAN GHEORGHE și ELENA

  S-a adoptat

  22.05.1963

  23

  0

  0

  4.

  SANDU GHEORGHE și ANICA S-a adoptat

  27.05.1963

  23

  0

  0

  5.

  SION PAULICÂ și GEORGETA

  S-a adoptat

  31.01.1963

  23

  0

  0

  6.

  STAN GAVRIL și LIL1A

  S-a adoptat

  15.05.1963

  23

  0

  0

  7.

  MUSCARU IOAN și MARIA

  S-a adoptat

  16.05.1963

  23

  0

  0

  8.

  TOMA MARIN și ANETA

  S-a adoptat

  01.04.1963

  23

  0

  0

  9.

  N1ȚĂ NECULAI și CLEMANSA S-a adoptat

  22.05.1963

  23

  0

  0

  10.

  UNGURU PETREA și ELENA

  S-a adoptat

  23.05.1963

  23

  0

  0

  11.

  ROBU GIORGICĂ și ANICA

  S-a adoptat

  27.05.1963

  23

  0

  0

  12.

  DUMBRAVĂ M1HAI și EMILIA

  23.05.1963

  23

  0

  0

  S-a adoptat

  13.

  APOSTU VERONICA și IOAN

  S-a adoptat

  01.06.1963

  23

  0

  0

  14.

  ILINSCHI DANIEL și ELENA S-a adoptat

  28.05.1963

  23

  0

  0

  15.

  IONESCU STELIAN și RADA

  S-a adoptat

  03.06.1963

  23

  0

  0

  16.

  PADURE-TODIRIȚĂ PETRU și ANGELA

  S-a adoptat

  06.06.1963

  23

  0

  0

  17.

  HUȘANU VASILE și MARIA S-a adoptat

  03.06.1961

  23

  0

  0

  18.

  TURCU VASILE și ELENA

  S-a adoptat

  12.03.1963

  23

  0

  0

  19.

  BICĂ MARIN și ELISABETA

  S-a adoptat

  28.06.1963

  23

  0

  0

  20.

  LEHĂDUȘ ELENA și ALISTIR

  S-a adoptat

  10.06.1963

  23

  0

  0

  21.

  TĂRCUȚÂ ALEXANDRU și ELENA

  S-a adoptat

  14.06.1963

  23

  0

  0

  22.

  BĂRB1ERUIORGU și MARIA

  S-a adoptat

  31.05.1963

  23

  0

  0

  23.

  ANDRONIC MIRCEA-EMILIAN și LUCIA

  S-a adoptat

  09.06.1959

  23

  0

  0

  24.

  DARIE NICOLAE și NECULINA S-a adoptat

  19.06.1963

  23

  0

  0

  25.

  BELD1MAN GHE.RADU și IOANA

  S-a adoptat

  08.06.1963

  23

  0

  0

  26.

  PETRESCU DUMITRU și MARIA S-a adoptat

  22.06.1963

  23

  0

  0

  27.

  ANTONIAC DUMITRU și MARIA

  S-a adoptat

  25.06.1963

  23

  0

  0

  28.

  TOFAN IOAN și ELENA

  S-a adoptat

  09.09.1963

  23

  0

  0

  29.

  N1CULAU DUMITRU și TINCA

  27.06.1963

  23

  0

  0

  S-a adoptat

  30.

  SOLOMON ANDREI și GEORGETA

  S-a adoptat

  20.07.1963

  23

  0

  0

  31.

  POMÂRLEANU DUMITRU și ELENA

  S-a adoptat

  14.06.1963

  23

  0

  0

  32.

  FEROIU MIRCEA și ELISABETA S-a adoptat

  17.06.1963

  23

  0

  0

  33.

  LUNCANU VASILE și VIORICA S-a adoptat

  25.05.1963

  23

  0

  0

  34.

  VLASIE VASILE și VERSAVIA S-a adoptat

  27.01.1961

  23

  0

  0

  35.

  MIREANU CONSTANTIN și ORTANSA

  S-a adoptat

  03.07.1963

  23

  0

  0

  36.

  CREȚU NECULAI și LUCREȚIA

  S-a adoptat

  25.09.1962

  23

  0

  0

  37.

  ACĂLINEICOSTACHE și VALERIA

  S-a adoptat

  17.01.1963

  23

  0

  0

  38.

  ACHELÂRIȚEIGHEORGHE și ELENA

  S-a adoptat

  03.07.1963

  23

  0

  0

  39.

  SION IOAN și ELISABETA

  S-a adoptat

  22.07.1963

  23

  0

  0

  40.

  OPINCĂ IOAN și ANETA

  S-a adoptat

  12.06.1963

  23

  0

  0

  41.

  GHIOC IOAN și ANA

  S-a adoptat

  13.07.1963

  23

  0

  0

  42.

  TOIA IOAN și ELISABETA

  S-a adoptat

  26.07.1963

  23

  0

  0

  43.

  ȚAMPĂU CONSTANTIN și MARIA

  S-a adoptat

  20.06.1963

  23

  0

  0

  44.

  BERILĂ MIRCEA și JĂNIȚA

  S-a adoptat

  18.08.1963

  23

  0

  0

  45.

  GĂLUȘCĂ IOAN și L1LIANA

  S-a adoptat

  08.07.1963

  23

  0

  0

  46.

  DROB DANIL și IUSTINA

  21.02.1963

  23

  0

  0

  S-a adoptat

  47.

  STOIAN ZAHARIA și ELENA

  S-a adoptat

  15.07.1963

  23

  0

  0

  48.

  BURGHELEA GHEORGHE și MARIȚA

  S-a adoptat

  24.05.1963

  23

  0

  0

  49.

  CALAPACI MIHAI și IULIANA

  S-a adoptat

  31.07.1963

  23

  0

  0

  50.

  ANTĂLUCĂ GHIORGHE și MARIA

  S-a adoptat

  25.07.1963

  23

  0

  0

  51.

  BUDEANU OCTAV și ILEANA S-a adoptat

  07.08.1963

  23

  0

  0

  52.

  MIHAI-VELIMAN COSTICĂ și RODICA

  S-a adoptat

  22.07.1963

  23

  0

  0

  53.

  MIHALCIA MARIN și MARIA

  S-a adoptat

  01.08.1963

  23

  0

  0

  54.

  MIȚĂ PETRACHE și JEN1ȚA

  S-a adoptat

  23.07.1963

  23

  0

  0

  55.

  CALAPOD VICTOR și CORNELIA

  S-a adoptat

  01.08.1963

  23

  0

  0

  56.

  Art 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndep Municipiului Bacău care, prin intermediul D efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

  S-a adoptat

  inire de către Primarul irecției Economice va

  23

  0

  0

  57.

  Art 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

 • 5, Se trece la punctul 5 ai ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședința. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-în urma solicitărilor și adreselor pe care le-am primit de la instituțiile abilitate și a unor posibilități financiare pe care acum primăria le are, după ce am primit aceste sume, am realizat o discuție preliminară cu S.C.Transport Public, astfel încât să putem asigura transportul și să putem cofinanța, dacă putem spune așa, transportul la elevi și studenți. Așa cum legea spune, autoritățile locale pot finanța pentru învățământul preuniversitar, doar pentru învățământul preuniversitar, 50 % din acest abonament. Am negociat cu Transport Public un tarif de 40 de lei de abonament, de la 58 de lei cât era inițial acest abonament. Transportul Public ne-a propus acest abonament special pentru elevi și studenți de 40 de lei lunar, iar conform legii, Primăria Bacău va putea să asigure până la 50 % finanțare pentru elevii din Municipiul Bacău. Totodată am avut o discuție și cu Facultatea Vasile Alecsandri, în prima fază și am primit o adresă și vă dau citire:

„ Având în vedere prevederile legale cât și procedura de finanțare prin contract instituțional, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău acordă reducerea de 50 % a abonamentului lunar de transport în comun numai studenților de la cursurile de zi.” Deci și ei asigură studenților de la cursurile de zi o cofînanțare de 50 %.

Așadar vin în fața dumneavoastră cu acest proiect pe ordinea de zi, astfel încât, elevul, în urma analizei pe care o face fiecare școală, să transmită către municipalitate lunar, listele cu elevii și studenții care au dreptul la această facilitate, reducerea cu 50 % a abonamentului negociat de noi. Acel abonament negociat de 40 lei, reducere 50%, adică 20 lei plătește studentul și elevul și 20 lei municipalitatea și Universitatea Vasile Alecsandri.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția de Asitență Socială și Unitatea Municipală pentru Monitorizare ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-avizul Comisiei nr. 1 este favorabil și totodată îl felicit pe domnul primar că a găsit soluții financiare, pentru că e un efort destul de mare, estimez la cca.12-13 miliarde lei într-un an școlar.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABĂBEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTTU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTĂC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-


Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-vreau să fac aici o mențiune. Acum avem cadrul legal. Anul trecut nu am avut cadrul legal. Acum avem cadrul legal odată cu modificarea Legii învățământului, autoritățile locale pentru anumite categorii de cheltuieli, le pot face pentru cheltuieli complementare. Deci pentru anumite cheltuieli se pot face pe finanțări complementare. Deci, în acest moment avem cadrul legal. Anul trecut nu am avut cadrul legal și acesta este motivul pentru care am încercat să găsim și soluții financiare, având cadrul legal.


6, Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii in cadrul S.C. CET S.A.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii in cadrul S.C. CET S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

activitatii in cadrul S.C. CET S.A.


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice in vederea desfășurării in bune condiții a

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul ~ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate I, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - Ing.Romeo Stavarache - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun și str. Miron Costin, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

8» Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și d-na Nâstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău

Inițiator-DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul^ favorabil. (Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZU1LIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMÂ ELENA

X

8,

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPALAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul

unor P.T. - urî din municipiul Bacău


 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședința, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefîind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefîind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTÂC MffiLAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefîind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsa de cumpărători.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din funcțiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in condițiile legii

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun -mijloc fix, dat in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din funcțiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in condițiile legii Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENAȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANC1U ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din funcțiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in condițiile legii.

 • 11, Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si d-na Nâstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiii Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU IL1E

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTTNEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4

13. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

PESTE ORDINEA DE ZI

13. Se trece la piinctul 13.A. al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, Președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovîci prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Novac-Diaconu Laurentiu-până dă domnul Bîrzu rezultatele, aș avea eu o propunere, dacă-mi permiteți. Aș vrea să vă propun un centru de închirieri biciclete.

Un proiect, să începem, să vedem reacția publicului și poate găsim un operator privat să facă această investiție în Bacău. Așa cum s-a realizat și în alt oraș din Moldova, nu vreau să dau nume și a avut succes în acest sens.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- vă pot răspunde la această întrebare. Avem deja un proiect realizat pentru întreg orașul, așteptăm fondurile europene pe 2014-2020.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - Ing.Romeo Stavarache - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  3

  ART. 3 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  4

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

D-na N ăsta se Maria-Raluca. Președinte de ședință -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări? Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NÂSTASE MARIA-RALUCA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.l-A-2/Ex.l