Proces verbal din 27.06.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 27 iunie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Încheiat în data 27.06.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1305 din 21.06.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipseste domnul consilier Stoican Iulian (absent motivat-concediul de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.4499 din 21.06.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 4500 din 21.06.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.06.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 14.06.2013, a fost aprobat.

Dl.consilier Novac-Diaconu Laurențiu-mă scuzați un moment, aș dori, dacă sunteți de acord, să ținem un moment de reculegere pentru compatrioții noștri decedați în Muntenegru.

Se ține un moment de reculegere.

Dl. Președinte de ședință-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței .

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.    Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăț Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Planului de Analiză și de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de creștere a ocupabilitatii”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Inițiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintarii unei noi ramuri sportive

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău

nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finantare de la bugetul local.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația „Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu”, care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gheorghe Donici și asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind închirierea a două depozite aflate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotarare privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013 .

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 24.   Diverse.

24.A PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9 - 12 iulie, la Odorheiul Secuiesc.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă.

Peste ordinea de zi avem un proiect, respectiv 24A, care v-a fost transmis.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- sunt discuții la ordinea de zi?

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel , dă cuvântul d-lui Primar Ing,Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prin care se ia act de încetarea functiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăț Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea functiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăț Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea functiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăț Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Consilier Bîrzu Ilie prezintă Procesul-Verbal nr.65406 din 20.06.2013 al Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău, așa cum este anexat la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permenent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău

Conform prevederilor art.32 (1) și art.34 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată, coroborat cu art.8 (1) din O.G. nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, invit pe dl. consilier Popa Laurențiu să depună jurământul în fața consiliului local.

Dl.Popa Laurențiu depune jurământul în fața consiliului local.

Din acest moment avem în consiliul local 23 consilieri locali validați și 22 consilieri prezenți în sala de ședință, astăzi.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Planului de Analiză și de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Protecție Civilă).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Planului de Analiză și de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea de către

Consiliul Local al Municipiului Bacău a Planului de Analiză și de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacău

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache - dragi colegi, cred că pe data de 08-10 iulie, vom face o adunare extraordinară, pe de o parte cu Asociația Metropolitană, dar vom avea și o ședință de consiliu pe data de 8, pentru a vota bugetul rectificat.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. -municip Dezvolt Anexei S-a ado

  Se aprobă cele 36 de persoane, desemnate a reprezenta iul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de are Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform parte integrantă din prezenta hotărâre. ptat

  22

  0

  0

  NR.CR

  T

  NUMELE         ȘI

  PRENUMELE

  FUNCȚIA

  2.

  1.

  Stavarache Romeo

  S-a adoptat

  Primarul      municipiului

  Bacău

  22

  0

  0

  3.

  2.

  Șuștac Mihai

  S-a adoptat

  Viceprimarul municipiului Bacău

  22

  0

  0

  4.

  3.

  Tescaru Vasile

  S-a adoptat

  Viceprimarul municipiului Bacău

  22

  0

  0

  5.

  4.

  Ababei Radu

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  6.

  5.

  Adam Izabela

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  7.

  6.

  Bîrzu Ilie

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  8.

  7.

  Bujor Costel

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  9.

  8.

  Bogatu George

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  10.

  9.

  Cojocaru Viorel

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  11.

  10

  Cosma Elena

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  12.

  11

  Enășel Maria

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  13.

  12

  Florea Irina Daniela

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  14.

  13

  Jitariu Corneliu Dan

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  15.

  14

  Huluță Gheorghe

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  16.

  15

  Năstase Maria Raluca

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  17.

  16

  Nechita Nicolae

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  18.

  17

  Novac Diaconu Laurențiu

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  19.

  18

  Stanciu Ștefan

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  20.

  19

  Stoican Iulian

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  21.

  20

  Ștefan Daniel Dragoș

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  22.

  21

  Timofte Paul Valerian

  S-a adoptat

  Consilier Local

  22

  0

  0

  23.

  22

  Popovici Ovidiu Nicolae

  S-a adoptat

  Secretarul     municipiului

  Bacău

  22

  0

  0

  24.

  23

  Scarlat Liviu Costel

  S-a adoptat

  Director A.D.L. Bacău

  22

  0

  0

  25.

  24

  Salomia Victor

  S-a adoptat

  Director Căminul pentru Persoane Vârstnice

  22

  0

  0

  26.

  25

  Vinerică Clementina

  S-a adoptat

  Director           Direcția

  Economică

  22

  0

  0

  27.

  26

  Pricope Corneliu

  S-a adoptat

  Manager Centrul de Afaceri și Exp. Bacău

  22

  0

  0

  28.

  27

  Pâslaru Marius

  S-a adoptat

  Dir.Investiții - manager proiecte- S.C. General Electric

  22

  0

  0

  29.

  28

  Jîmbu Vasile

  S-a adoptat

  Consilier Corp Control

  22

  0

  0

  30.

  29

  Mateuță Florin

  S-a adoptat

  Director Direcția Drumuri Publice

  22

  0

  0

  31.

  30

  Pădureanu Leonard

  S-a adoptat

  Administrator Public

  22

  0

  0

  32.

  31

  Buzdugan Cristina

  S-a adoptat

  Director Direcția Tehnic Achiziții

  22

  0

  0

  33.

  32

  Gavrilescu Cornel

  S-a adoptat

  Sef Serviciu Juridic

  22

  0

  0

  34.

  33

  Geliman Alexandru Vasile

  S-a adoptat

  Arhitect șef

  22

  0

  0

  35.

  34

  Dana Pozînarea

  S-a adoptat

  Director S.P.A.S. Bacău

  22

  0

  0

  36.

  35

  Piștea Ciprian Octavian

  S-a adoptat

  Serviciul UIP

  22

  0

  0

  37.

  36

  Tomescu Ion

  S-a adoptat

  Inspector Serviciul Cabinet Primar

  22

  0

  0

  38.

  Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 105/15.04.2009 si HCL nr.37/29.02.2012.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  39.

  Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, precum și membrilor desemnați în Anexa la prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de crestere a ocupabilitatii”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de crestere a ocupabilitatii”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de crestere a ocupabilitatii”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Initiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este un proiect european pe care îl depunem și este vot direct.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Initiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea proiectului ,,Initiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintarii unei noi ramuri sportive

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-deci, avizul este favorabil și este o inițiativă foarte bună, ca să nu mai intervin la discuții. Urăm succes noii secții, că avem copii valoroși și antrenori valoroși de judo în Bacău.

Dl.Consilier Ababei Radu-avizul favorabil, cu o singură observație. Poate nu ar fi lipsit de interes ca pentru viitor să încercăm introducerea unui calup de sporturi, ca să nu mai cerem aprobarea consiliului local de fiecare dată, pentru că nu costă nimic și dacă facem acest lucru, se pune pe Certificatul de înregistrare sportivă și atunci clubul poate să funcționeze o ideie mai repede.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-eu sunt de acord. Dar știți de ce nu am făcut-o? Nu am trecut-o, pentru că după aceea o să ne obligați să facem sporturile acelea.

Dl.Consilier Ababei Radu-nu, clubul este autonom, își poate desfășura activitatea la sporturile pe care le hotărăște consiliul de administrație, deci nu e nicio problemă. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu vreau să intrăm în conflict cu domnul Director Auraș.

Dl.Consilier Ababei Radu-păi nu intrăm, dacă vrem ca săptămîna viitoare să mai punem 220 de sporturi, nu e nicio problemă.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles, propuneți dumneavoastră consilierii și noi facem tot ce spuneți dumneavoastră.

Dl.Consilier Ababei Radu-o facem pentru ședința următoare.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ok, dar să vă întâlniți cu toate grupurile, vă rog. Cu toate grupurile politice, să existe o discuție pe tema aceasta.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintarii unei noi ramuri sportive

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-22

2. Numărul consilierilor care au votat-22

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.1. - Se aprobă completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata înființarea “Club Sportiv Municipal Bacau 2010” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul înființarii in cadrul “CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BACAU 2010”, a sectiei sportive „judo”.

S-a adoptat

21

0

1

2.

Art.2. - Se împuterniceste dl. Lupu Gabriel Stanica, să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare si de constituire a noii sectii sportive in cadrul C.S.M. Bacău 2010, să semneze toate documentele necesare, precum și orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

S-a adoptat

22

0

0

3.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport Cultura, Sanatate din cadrul Primariei Municipiului Bacau si C.S.M. Bacău 2010.

S-a adoptat

22

0

0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Servicii Publice și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care sau aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finantare de la bugetul local.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș -dragi colegi, m-am uitat un pic pe lista de invitați de la acest proiect. Susținem desfășurarea lui, însă am dori dacă se poate, să facem un amendament privind diminuarea sumei, pentru că fiind un eveniment la nivel național, artiștii au și ei o oarecare promovare și consider că s-ar mai putea negocia la onorarii. Și am propune un amendament de reducerere a sumei în ceea ce privește onorariile. Dacă se poate 10-15 % redusă suma, având în vedere cheltuielile cu onorariile.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-eu nu știu cum e cu onorariile și cum sunt acestea, dar din câte știu sunt universal valabile, deci nu e la Bacău mai mult sau mai putin. E clar că se pot discuta de aspectele care țin de prezența și publicitatea acestora, dar aceasta este o sumă aprobată de proiect. Vom vedea și vom încerca clar să fie mai puțină și să mai negociem.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-să încercăm să mai facem niște economii, poate găsim soluții.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles. Acesta este maximum de la care plecăm, că nu putem spune că iau mai puțin pe plan național, probabil și de aici pleacă în jos negocierea.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-dar știți, este un eveniment în care sunt promovați și ei foarte mult. Am fost anul trecut la eveniment, evenimentul a fost foarte frumos. În schimb ei vin și pentru promovare, nu vin doar pentru onorarii. Deci, e și imaginea lor aici.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ok, vom încerca să facem negocieri. Dar ține de negocieri si noi nu știm acum.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-să înțeleg că ceea ce ați propus este un amendament?

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-da, este un amendament.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-atunci am obligația de a-l supune la vot. Vă rog să-l precizați.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-reducerea sumei cu 15 %.

Dl.Tomescu Ion-aș vrea să vă informez, domnule consilier, că de o perioadă de 4 ani de zile, acest buget nu a fost modificat. Față de anul trecut, dacă luăm în calcul cursul valutar, care era la vremea respectivă de 4,3 lei pentru 1 euro, acum la data la care discutăm este de 4,5. Aș vrea, de asemenea, să vă informez că dacă anul trecut TVA-ul era de 19 % , astăzi TVA-ul este de 24 %. Peste tot s-au înregistrat creșteri de prețuri, am rămas din dorința de a face economie și să facem acest eveniment la standardele cu care v-am obișnuit și ați spus că v-a plăcut. Deci, de aici , din strart, ar apărea o diferență de preț. Vă asigurăm de asemenea că aceasta este suma maximă, așa cum spunea și dl. Primar, care se poate cheltui. În rest, prea puțini artiști, sunt pe deplin interesați de promovarea excesivă astfel încât să negocieze prețuri la care doriți dumneavoastră. Sigur, se ia un premiu, dar el nu va veni să spună: ,,da, vin și las prețul mai jos”. Există prețuri stabilite și atunci, din diferența de curs valutar, din diferența de TVA, veți vedea că deja se realizează o economie. Vă mulțumesc.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-vă mulțumesc pentru explicații. Mi-aduc aminte că am avut și anul trecut în comisie discuția. Anul trecut, dumneavoastră mi-ați spus de formația Holograf, din câte îmi aduc aminte, explicându-mi că onorariul este foarte mare și de aceea suma este mare. Eu am sesizat și anul trecut că suma este un pic mare, dumneavoastră mi-ați dat dreptate la momentul respectiv, spunîndu-mi de formația Holograf. Anul acesta nu am văzut formația Holograf, dar am văzut-o pe Loredana, dar avînd în vedere că ei primesc premii și au și ei interesul să vină în fața publicului, fiind un eveniment național, mă gândeam că se mai pot reduce costurile.

Dl.Tomescu Ion-tocmai ce vă spuneam, că încercăm să facem negocieri la sânge și oricum prețurile sunt sub nivelul pieței, cu care ar veni să concerteze în mod obișnuit.

Dar aș vrea să rețineți, că de ani de zile nu am modificat această sumă. Vă pot da exemple similare din țară, ca și cantitate, ca și calitate, unde vă pot asigura cu toată responsabilitatea, că bugetele pentru asemenea eveniment, de asemenea anvergură, sunt de minimum 700-750.000 lei. Există exemple la Sibiu, există exemple la Brașov, unde mai pui că se încasează și bani pentru intrare. În piețele publice, se îngrădește zona respectivă, se alocă de la bugetul local 700-800.000 lei, se mai încasează și bani de la intrare. Nu vreau să o luați ca o laudă, dar să știți că reușim aici la Bacău, cu bani puțini, să aducem 30 de trupe în timp de 2 zile.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-am înțeles, susțin în continuare amendamentul pe care l-am propus.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

3

19

-

Cu 3 voturi « pentru » și 19 voturi ,,împotrivă”, NU a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian

Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finanțare de la bugetul local.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

3

Cu 19 voturi « pentru » și 3,,abțineri“, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării celei de a VII a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finantare de la bugetul local.

Dl.Consilier Novac-Diaconu Laurențiu-eu aș avea o completare. Important este că Bacăul este promovat la nivel național prin intermediul televiziunilor care vor fi prezente aici și prin intermediul artiștilor care vor veni la Bacău și care vor vedea că avem un oraș înfloritor, pot spune, prin fondurile europene accesate de municipalitate și faptul că avem oameni de valoare care reprezintă Bacăul la nivel național și internațional.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația „Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu”, care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația „Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu”, care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Totul pentru un surâs” și Asociația „Betania” la organizarea spectacolului caritabil „Fata din curcubeu”, care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.1. - Se aprobă modificarea art. 1 din HCL Bacău nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul ca dl. Dedu Remus se inlocuieste cu d.na Borta Viorica - cons. jr. in cadrul Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii din cadrul Primariei Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și persoanelor mentionate la art.1 din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea Municipală Pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aproba acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art. 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzator.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Art. 3. Se modifica Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzator.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  Art. 4. Se acorda mandat d-lui Padureanu Leonard, reprezentantul municipiului Bacau in AGA la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, sa voteze in sedinta AGA in favoarea aprobarii actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Judetean Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotarâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotarâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotarâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gheorghe Donici și asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gheorghe Donici și asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gheorghe Donici (de la intersecția cu str. Vasile Pârvan până în dreptul incintei SC Bohemia Turism SRL - sub trotuarul de pe partea amplasamentului hotelului), aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, nr. 5, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a două depozite aflate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea a două depozite aflate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea a două depozite aflate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație

publică deschisă, organizată în condițiile legii.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013 .

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013 .

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1.- Se respinge plangerea prealabila înregistrată la

  Consiliul Local al Municipiului Bacau cu nr.65364/27.05.2013, inaintata de E.ON Moldova Distributie SA.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Evidenta Concesionari, precum și E.ON Moldova Distributie SA.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

23.Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ați avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu au fost discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI 24. Se trece la punctul 24.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9 - 12 iulie, la Odorheiul Secuiesc. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9 - 12 iulie, la Odorheiul Secuiesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9-12 iulie, la Odorheiul Secuiesc.

Dl. Președinte de Ședință- Bujor Costel -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M./ Ds.I-A-2/ Ex.1